Strona główna

Archiwum kryminologii


Pobieranie 29.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.8 Kb.


Maria Ożarowska-Wolder

BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI "ARCHIWUM KRYMINOLOGII" TOMY 22-28 ZA LATA 1996- 2006


WSTĘP
Niniejsza bibliografia jest kontynuacją zawartej w tomie XXII Bibliografii ,,Archiwum Kryminologicznego’’ tomy 1-3 za lata 1933-1939 i ,,Archiwum Kryminologii’’ tomy 1-21 za lata 1960-1995 autorstwa D. Rowickiej.

Podwójny tom XXIII-XXIV był ostatnim tomem redagowanym przez ówczesnego redaktora naczelnego prof. Jerzego Jasińskiego. W tymże tomie zamieszone jest wspomnienie o prof. Jerzym Jasińskim.

Po śmierci prof. Jerzego Jasińskiego redaktorem naczelnym ,,Archiwum Kryminologii’’ została prof. Zofia Ostrihanska, która tę funkcję pełni do dzisiaj. Skład komitetu redakcyjnego tomu XXVIII, który ukazał się w 2007 r. był następujący: Anna Kossowska, Krzysztof Krajewski, Jacek Krawczyk (sekretarz redakcji) Barbara Kunicka-Michalska, Irena Rzeplińska (zastępca redaktora naczelnego) Andrzej Siemaszko, Andrzej Święcicki, Leon Tyszkiewicz, Janina Wojciechowska, Dobrochna Wójcik.

Bibliografia ta, wzorem wcześniejszej, opracowana została w układzie alfabetycznym. Po nazwiskach autorów zamieszono tytuł, numer tomu, rok wydania, numery stron, numery stron streszczeń w języku angielskim (oznaczone skrótem Summ.) i numery stron streszczeń w języku rosyjskim (oznaczone skrótem Rez.). Wyjątek stanowi tom XXVIII, który nie zawiera streszczeń w języku rosyjskim. Jest on wyjątkowy z uwagi na to, że jego zawartość stanowią referaty sesji plenarnych i polskie referaty w sekcjach – piątej dorocznej Konferencji Towarzystwa Kryminologicznego, która odbyła się w Krakowie w 2005 r.

Z uwagi na niewielki – jedenastoletni - okres jaki obejmuje Bibliografia (siedem tomów w tym jeden podwójny) oraz różnorodność zamieszczanych prac zrezygnowano z tworzenia indeksu rzeczowego.

BIBLIOGRAFIA

 1. ADAMSKI A., KOSIŃSKI J.: Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów. T. 28, 2005-2006, s. 131-148, Summ., s. 408.

 2. BATAWIA S.: Rudolf Hoess komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. T. 27, 2003-2004, s. 7-41, Summ., s. 167-170, Rez., 185-188.

 3. BEDYŃSKI K.: Pozawarszawska konspiracja więzienna na terenach okupowanych przez Niemców 1939-1945. (Udział polskiego personelu). T. 23-24, 1997-1998, s. 167-212., Summ., s. 291-294, Rez., s. 316-320.

 4. BŁACHUT J.: Problemy związane ze statystycznym opisem przestępczości w oparciu o dane statystyk policyjnych. T. 25, 1999-2000, s. 123-140, Summ., s. 283-285, Rez., s. 304-307.

 5. CZARNECKA-DZIALUK B.: Teoretyczne podstawy mediacji między ofiarą i sprawcą przestępstwa. T. 25, 1999-2000, s. 9-28, Summ., 277-279, Rez., 293-297.

 6. DOMAGALSKI W.: Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (w świetle materiałów Komisji i jej Delegatury Warszawskiej). T. 22, 1996, s. 85-148, Summ., s. 266-268, Rez., s. 281-284.

 7. FAJST M.: Prostytucja w Polsce. T. 28, 2005-2006, s. 149-168, Summ., s. 408.

 8. FILIPKOWSKI W.: Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce. T. 28, 2005-2006, s. 169-178, Summ., s. 408-409.

 • GÖRGENYI I.: OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D., MAWBY R.J.,

WALKLATE S.: poz. 28.

 1. GRADOŃ K.: Kryminologia kulturowa? Antropologia kultury jako przyczynek do rozważań nad problematyką zabójstwa w krajach anglosaskich. T. 28, 2005-2006, s. 179-184, Summ., 409.

 2. GRUSZCZYŃSKA B.: Międzynarodowe badania nad przemocą wobec kobiet (IVAWS). Reakcja policji na zgłoszenia przemocy w Polsce. T. 28, 2005-2006, s. 185-192, Summ., 410.

 3. GRUSZCZYŃSKA B., MARCZEWSKI M.: Efektywność warunkowego przedterminowego zwolnienia (Wstępne wyniki badań). T. 23-24, 1997-1998, s. 213-225, Summ., s. 295-296, Rez., s.321-322.

 4. GRUSZCZYŃSKA B., MARCZEWSKI M.: Nieprawomocne orzeczenia sądów w sprawach karnych w świetle starego i nowego kodeksu karnego, T 25, 1999-2000, s.179-192.

 5. GRUSZCZYŃSKA B., KULMA R., MARCZEWSKI M., SIEMASZKO A.: Orzeczone kary pozbawienia wolności a długość faktycznego pobytu w więzieniu. (Na przykładzie skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy). T. 25, 1999-2000, s. 193-223.

 6. GUZIK-MAKARUK E.M.: Sekta religijna w świadomości młodzieży. T. 26, 2001-2002, s. 181-212, Summ., s. 276-278, Rez., s. 305-307.

 • HULMÁKOVÁ J., VÁLKOVÁ H. : poz. 56.

 • KLEIMANN M., PFEIFFER CH.,WINDZIO M.: poz. 30.

 • KOSIŃSKI J., ADAMSKI A.: poz. 1.

 • KOSMOWSKI S., TYSZKIEWICZ L.: poz. 55.

 1. JASIAKIEWICZ A.: Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji ze względu na płeć. T. 28, 2005-2006, s. 193-201, Summ., s. 410.

 2. KLAUS W.: Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki. T. 28, 2005-2006, s. 203-218, Summ., s. 410.

 3. KOSSOWSKA A.: Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. (Badania typu self-report). T. 28, 2005-2006, s. 219-226, Summ., s. 411.

 4. KOSSOWSKA A.: Refleksje na temat niektórych problemów współczesnej kryminologii, T. 26, 2001-2002, s. 7-16, Summ., s. 255-256, Rez., s. 283-284.

 5. KRAJEWSKI K.: Przestępczość narkotykowa w Polsce w latach 1985-1996 w świetle danych statystyki policyjnej i sądowej. T. 25, 1999-2000, s. 81-121, Summ., 281-282, Rez., 300-303.

  • KRAJEWSKI K., KURY H., OBERGEFFELL-FUCHS J.: poz. 21.

 6. KREMLEWSKI A.: Więźniowie ,,niebezpieczni’’ w polskim systemie więziennym. T. 28, 2005-2006, s. 227-232, Summ., s. 411.

 7. KURY H., KRAJEWSKI K., OBERGEFFELL-FUCHS J: Obraz przestępczości w Niemczech oraz w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (wybrane aspekty). T. 22, 1996, s. 7-41, Summ., s. 261-262, Rez., s. 273-276.

 • KULMA R., GRUSZCZYŃSKA B., MARCZEWSKI M., SIEMASZKO A.: poz. 13.

 1. LASKOWSKA K.: Kryminologiczne aspekty przestępczości granicznej. T. 26, 2001-2002, s. 161-180, Summ., s. 273-275, Rez., s. 302-304.

 2. LASOCIK Z.: Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii. T. 28, 2005-2006, s. 233-253, Summ., s. 411-412.

 3. LASOCIK Z.: Przestępca zawodowy. T. 26, 2001-2002, s. 17-51, Summ., s. 257-260, Rez., s. 285-288.

 • MARCZEWSKI M., GRUSZCZYŃSKA B.: poz. 11.

 • MARCZEWSKI M., GRUSZCZYŃSKA B.: poz. 12.

 • MARCZEWSKI M., GRUSZCZYŃSKA B., KULMA R., SIEMASZKO A.: poz. 13.

 • MAWBY R.J., OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D., WALKLATE S.,

GÖRGENYI I.: poz. 28.

 1. LÈVAY M.: ,,Wykluczenie społeczne’’: popularne pojęcie we współczesnej kryminologii. Wykluczenie społeczne i przestępczość w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 28, 2005-2006, s. 15-32, Summ., s. 398.

 2. MELEZINI M., SZCZYGIEŁ G.B.: Kara ograniczenia wolności w świetle polityki kryminalnej w latach 1970-1998. T. 26, 2001-2002, s. 133-159, Summ., s. 270-272, Rez., s. 299-301.

  • OBERGEFFELL-FUCHS J., KRAJEWSKI K., KURY H.: poz. 21.

 3. OPORA R.: Psychospołeczne czynniki wpływające na efektywność pracy sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich. T. 28, 2005-2006, s. 255-266, Summ., s. 412.

 4. OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D., MAWBY R.J., WALKLATE S., GÖRGENYI I.: Ofiary włamań mieszkaniowych (wyniki międzynarodowych badań porównawczych). T. 23-24, 1997-1998, s. 75-113, Summ., s. 285-287, Rez., s. 310-312.

 5. OSTROWSKA K.: Agresja w szkole w świetle samoopisów uczniów. T. 27, 2003-2004, s. 115-153, Summ., s. 176-179, Rez., s. 195-199.

 6. PFEIFFER CH., WINDZIO M., KLEIMANN M.: Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie przestępczości i postawy wobec polityki karnej. T. 28, 2005-2006, s. 33-55, Summ., s. 399-400.

 7. PŁATEK M.: Rewizja poglądów na temat konfliktu jako własności. Przeszkody we wprowadzaniu procedur sprawiedliwości naprawczej i sposoby ich pokonywania z punktu widzenia polskiej praktyki prawnej. T. 28, 2005-2006, s. 267-279, Summ., s. 413.

 8. PŁATEK M,: Symulakry wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Polsce. T. 28, 2005-2006, s. 281-297, Summ., s. 413-414.

 9. PŁYWACZEWSKI E.W., SZCZYGIEŁ G.B.: Zachowania korupcyjne osadzonych. (Wstępne wyniki badań). T. 28, 2005-2006, s. 299-311, Summ., s. 414.

 10. POSTĘPOWANIE zmierzające do zmniejszenia ryzyka przemocy skierowanej przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. (tłum. J. Jasiński). T. 22, 1996, s. 240-255.

 11. RAU Z.: Świadek koronny jako instytucja dowodowa oraz źródło informacji o przestępczości zorganizowanej. T. 28, 2005-2006, s. 313-330, Summ., s. 414-415.

 12. REKOMENDACJA Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów dnia 15 września 1999 r. na 679. posiedzeniu przedstawicieli ministrów) i komentarz. T. 25, 1999-2000, s. 225-243.

 13. REKOMENDACJE Nr 2003 (23) Rady Europy o wykonywaniu przez administrację więzienną kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności przyjęta wraz z Urzędowym Komentarzem przez Komitet Ministrów na jego 885. posiedzeniu w dniu 9 października 2003 roku (tłum. A. Rzepiński). T. 27, 2003-2004, s. 155-162.

 14. REZOLUCJA NR (75) 11 dotycząca zasad rządzących postępowaniem karnym toczącym w nieobecności oskarżonego (przyjęta przez Komitet Ministrów [Rady Europy] dnia 21 maja 1975 r., na 245. posiedzeniu przedstawicieli ministrów). (tłum. A. Światłowski), T. 25, 1999-2000, s. 249-250.

 15. ROWICKA D.: Bibliografia zawartości ,,Archiwum Kryminologicznego’’ tomy 1-3 za lata 1933-1939 i ,,Archiwum Kryminologii’’ tomy 1-21 za lata 1960-1995. T. 22, 1996, s. 165-184.

 16. RZEPLIŃSKA I.: Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji. T. 28, 2005-2006, s. 331-343, Summ., s. 415.

 17. SCHNEIDER J.H.: Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych. T. 23-24, 1997-1998, s. 13-44, Summ., s. 277-280, Rez., s. 301-304.

 18. SERWIAK S.: Cyberterroryzm – nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa. T. 28, 2005-2006, s. 345-365, Summ., s. 415-416.

 19. SHELLEY L.: Reforma wymiaru sprawiedliwości w państwach postsowieckich – perspektywa porównawcza. T. 28, 2005-2006, s. 57-66, Summ., 401.

 20. SIEMASZKO A.: Przestępczość i polityka karna w krajach postkomunistycznych: spojrzenie laika. T. 28, 2005-2006, s. 67- 94, Summ., s. 402-403.

 21. SIEMASZKO A.: Przestępczość nieujawniona. Porównanie polskich rezultatów ICVS ’86 i ’92. T. 23-24, 1997-1998, s. 45-74, Summ., s. 281-284, Rez., s. 305-309.

  • SIEMASZKO A., GRUSZCZYŃSKA B., KULMA R., MARCZEWSKI M.: poz. 13.

  • SIEMASZKO A., SZUMSKI J., WÓJCIK D.: poz. 49.

 22. SITARZ O., SOŁTYSIAK-BŁACHNIK A.: Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego. T. 28, 2005-2006, s. 367-374, Summ., s. 416-418.

 • SOŁTYSIAK-BŁACHNIK A., SITARZ O.: poz. 46.

 1. SZAMOTA-SAEKI B.: Pozytywna prewencja ogólna w nauce niemieckiej (Wybrane koncepcje). T. 27, 2003-2004, s. 43-66, Summ., 171-172, Rez., 189-191.

  • SZCZYGIEŁ G.B., MELEZINI M.: poz. 26.

  • SZCZYGIEŁ G.B.,PŁYWACZEWSKI E.W.: poz. 33.

 2. SZLACHCICOWA I.: Uzależnienie od alkoholu a religijność środowiska społecznego. T. 22, 1996, s. 43-83, Summ., s. 263-265, Rez., s. 277-280.

 3. SZUMSKI J., WÓJCIK D., SIEMASZKO A.: Zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego. T. 23-24, 1997-1998, s. 115-165, Summ., s. 288-290, Rez., s. 313-315.

 4. SZYMANOWSKA A.: Więźniowie młodociani poddani systemowi programowanego oddziaływania na podstawie badań psychologiczno-kryminologicznych. T. 26, 2001-2002, s. 53-100, Summ., s. 261-265, Rez., s. 289-294.

 5. SZYMANOWSKI T.: Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie. T. 27, 2003-2004, s. 67-113, Summ., s. 173-175, Rez., s. 192-194.

 6. ŚWIATŁOWSKI A.: Porozumienia karnoprocesowe w polskim procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów. T 25, 1999-2000, s. 141-177, Summ., s. 286-287, Rez., s. 308-310.

 7. TONRY M.: Polityka karna, kultura polityczna a zasady konstytucyjne. T. 28, 2005-2006, s. 95-110, Summ., s. 404.

 8. TUZIAK B.: Przestępczość w Rzeszowie w latach 1990-1995. T. 22, 1996, s. 149-163.

 9. TYSZKIEWICZ L., KOSMOWSKI S.: O efektywności prawa karnego, ciemnej liczbie, wiktymizacji i rozmiarach narkomanii. T. 26, 2001-2002, s. 101-131, Summ., s. 266-269, Rez., s. 295-298.

 10. VÁLKOVÁ H,. HULMÁKOVÁ J.: Przestępczość i reformy wymiaru sprawiedliwości w ,,nowych państwach środkowoeurpejskich’’ na przykładzie Czech. T. 28, 2005-2006, s. 111-128, Summ., s. 405-406.

  • WALKLATE S., OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D., MAWBY R.J., GÖRGENYI I.: poz. 28.

  • WINDZIO M., PFEIFFER CH.,KLEIMANN M.: poz. 30.

 11. WOŹNIAKOWSKA D.: Przestępczość nieletnich dziewcząt we współczesnej Polsce. T. 28, 2005-2006, s. 375-387, Summ., s. 418.

 12. WÓJCIK D.: Probacja – rozwiązania prawne w niektórych krajach europejskich. T. 25, 1999-2000, s. 29-79, Summ., s. 280, Rez., s. 298-299.

  • WÓJCIK D., OSTRIHANSKA Z., MAWBY R.J., WALKLATE S., GÖRGENYI I.: poz. 28.

  • WÓJCIK D., SZUMSKI J., SIEMASZKO A.: poz. 49.

 13. ZALECENIE Nr R (80) 11 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące tymczasowego aresztowania (przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 27 czerwca 1980 r. na 321. posiedzeniu przedstawicieli ministrów) (tłum. A. Światłowski). T. 25, 1999-2000, s. 245-248.

 14. ZALECENIE Nr R (87) 18 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące uproszczenia wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wyjaśniające memorandum (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 22, 1996, s. 217-239.

 15. ZALECENIE Nr R (92) l Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące wykorzystywania analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w ramach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych* (przyjęte przez Komitet Ministrów dnia l0 lutego 1992 roku na 470 posiedzeniu przedstawicieli ministrów (tłum. A. Światłowski) T. 25, 1999-2000, s. 251-272.

 16. ZALECENIE Nr R (94) 12 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów. Wyjaśniające memorandum (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 22, 1996, s. 185-199.

 17. ZALECENIE Nr R (95) 13 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące zagadnień prawa karnego procesowego związanych z technologią informatyczną. Wyjaśniające memorandum (tłum. A. Światłowski). T. 23-24, 1997-1998, s. 227-272.

 18. ZALECENIE Nr R (96) 8 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczące polityki kryminalnej w okresie przemian. Wyjaśniające memorandum (tłum.J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 22, 1996, s. 200-216.

 19. ZALECENIE Rec(2000)20 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich na temat roli wczesnej interwencji psychospołecznej w zapobieganiu zachowaniom przestępczym i wyjaśniające memorandum (tłum. B. Różycka-Zarycka, konsult. Z. Ostrihanska). T. 26, 2001-2002, s. 213-233.

- ZAŁĄCZNIK – raport zbiorczy na temat skuteczności wczesnej interwencji psychospołecznej w zapobieganiu przestępczości. T. 26, 2001-2002, s. 234-245.

- BIBLIOGRAFIA, T. 26, 2001-2002, s. 246-249.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość