Strona główna

Arkusz kontroli


Pobieranie 33.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.42 Kb.

XXIV LO w Łodzi

Procedura dopuszczenia programu nauczania do użytku szkolnego
ARKUSZ KONTROLI

A (wypełnia zespół przedmiotowy)

  1. Nazwa programu

  2. Autor/autorzy programu

  3. Realizowany program został opracowany:
TAK

NIE

a) samodzielnieb) we współpracy z innymi nauczycielamic) przez innego autora (autorów)d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez nauczyciela zmianami

IV. Czy nauczyciel wnioskujący dysponuje zgodą autora programu na wykorzystanie programu do realizacji i dokonywania zmian

TAK

NIEV. Dyspozycje do analizy programu

Spełnienie wymagań rozporządzenia

TAK

NIE

Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub jego części

(niepotrzebne skreślić)

$4. 1.Program nauczania ogólnego zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej dla przedmiotu (edukacji):

$4. 1. 1Program nauczania zawiera

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

$4. 1. 2) a)b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

$4. 1. 2) b)c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

$4. 1. 2) c)d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

$4. 1. 2) d)e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

$4. 1. 2) e)Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

$4. 1. 3)Program zawiera treści wykraczające poza podstawę programową.

Jeżeli tak to proszę wskazać, które:Inne uwagi dotyczące wyboru programu:

..................................... .............................................................(miejscowość, data) podpis przewodniczącego zespołuB (wypełnia Dyrektor SZKOŁY)
VI. Kieruję do zaopiniowania przez:

TAK

NIE

Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony.Doradcy zawodowegoZespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo – zadaniowegoNie wymaga zaopiniowania..................................... .............................................................(miejscowość, data) ( podpis Dyrektora)
VII. Program zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu ………………………………… (Uchwała nr……………………)

VIII. Wpisano do Szkolnego Zestawu programów (szkoły) na lata szkolne


………………………………. pod numerem …………………………… .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość