Strona główna

Arkusz opisu przedmiotu do katalogu przedmiotówects nazwa przedmiotu


Pobieranie 19.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.71 Kb.

ARKUSZ OPISU PRZEDMIOTU DO KATALOGU PRZEDMIOTÓW E C T S


Nazwa przedmiotu

Kino artystyczne


Jednostka oferująca przedmiot

IPJ

Kod przedmiotu
Typ przedmiotu

(obowiązkowy, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru)

swobodnego wyboru

Semestr


(na którym realizowany jest przedmiot)

1


Liczba punktów ECTS

2

Poziom przedmiotu (opcjonalnie)
Liczba godzin w semestrze*

w: 30

c:

L:

p:

s:

Koordynator przedmiotu

dr hab. Jerzy Szyłak

Język nauczania

polski

Wymagania wstępne

brak

Cel nauczania

(oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje / umiejętności nabyte przez studentów)

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami służącymi do opisu kina artystycznego i metodami badań sztuki filmowej. Przedstawienie procesu kształtowania się współczesnego wyobrażenia artysty kina i przybliżenie dorobku najważniejszych przedstawicieli sztuki filmowej XX wieku

Skrócony opis przedmiotu

Cykl wykładów ma przybliżyć studentom pojecie kina autorskiego, zapozna ich z poszukiwaniami artystycznymi i osiągnięciami sztuki filmowej oraz dorobkiem jej najwybitniejszych twórców. Celem wykładu jest też pokazanie, w jaki sposób i pod wpływem jakich idei kształtowało się myślenie o powinnościach sztuki filmowej na przestrzeni XX wieku

Program nauczania (treści merytoryczne/tematyka przedmiotu)


1. Definiowanie specyfiki sztuki filmowej na przestrzeni XX wieku. Pojęcie kina artystycznego.

2. Film awangardowy i eksperymentalny na początku XX wieku (futuryzm, niemiecki ekspresjonizm filmowy, Druga Awangarda i surrealiści) i jego późniejsze kontynuacje

3. Pojęcie kina autorskiego i autorzy filmowi odkrywani ex post: Griffith, Chaplin, Lang

4. „Sztuka jako chwyt” – Sergiusz Eisenstein i jego koncepcje montażu

5. Modelowy autor filmowy – Orson Welles i jego „Obywatel Kane”

6. Przypadek Alfreda Hitchcocka

7. Francuska Nowa Fala – Godard, Truffaud, Varda, Resnais

8. Autorzy filmowi lat sześćdziesiątych: Bergman

9. Autorzy filmowi lat sześćdziesiątych: Fellini

10. Autorzy filmowi lat sześćdziesiątych: Antonioni

11. Kino kontestacji

12. Zmącenie gatunków: Kubrick, Polański,

13. Kino postmodernistyczne – nurt wysokoartystyczny – Peter Greenaway

14. kino postmodernistyczne – David Lynch i Quentin Tarantino

15. Autorzy w kinie polskim


Metody i formy oceny pracy studentów

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach.

Zalecana literatura

Marek Haltof, Autor i kino artystyczne. Przypadek Paula Coxa, Rabid, 2001;
Alicja Helman, Autor filmowy i film autorski, „Kino” 1977, nr 9.
Edward Zajiček, Autor filmowy w systemie produkcji i dystrybucji, w: Autor w filmie, red. M. Hendrykowski, PWSSP i UAM, 1991.
Marek Hendrykowski, Spór o autorstwo dzieła filmowego, w: Autor w filmie.
Marek Hendrykowski, Autor, w: Słownik pojęć filmowych, red. A. Helman, t. III, Wiedza o Kulturze, 1992.

Alexandre Astruc, Narodziny nowej awangardy: kamera-pióro, w: Europejskie manifesty kina. Antologia, red. A. Gwóźdź, Wiedza Powszechna 2002.

Andrzej Werner, Dekada filmu

Dziga Wiertow, Człowiek z kamerą, WaiF, 1975, str. 17 – 21, 25 – 32, 72 – 79.


Jean-Luc Godard, Montaż, moje piękne zmartwienie, w: Europejskie manifesty kina. Antologia, red. A. Gwóźdź, Wiedza Powszechna 2002.
André Bazin, Ewolucja języka filmu, w: idem, Film i rzeczywistość, WAiF, 1963.
Andriej Tarkowski, O rytmie, czasie i montażu, w: Europejskie manifesty kina. Antologia.

Tadeusz Lubelski, Nowa falaUwagi dodatkowe (np. limit osób w grupie, termin rejestracji na zajęcia, inne)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość