Strona główna

Aua 2404 Nazwa kursu: general constraction 2


Pobieranie 22.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.51 Kb.

 • Kod kursu: AUA 2404

 • Nazwa kursu: GENERAL CONSTRACTION 2

 • Język wykładowy: polski


Forma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin ZZU *


3
Semestralna liczba godzin

ZZU*


45
Forma zaliczenia
Punkty ECTS


4
Liczba godzin CNPS


120


 • Poziom kursu: podstawowy/ level of the course: basic

 • Wymagania wstępne: wpis na semestr, zaliczony kurs z Budownictwa Ogólnego w semestrze 1, 2 i 3/ Preliminary requirements: entry for the semester, ranked course in the General Construction in semester 1, 2 and 3

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego:

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: dr hab.inż. arch. Elżbieta Przesmycka, dr inż. arch Marek Piróg, dr inż. Andrzej Chądzyński, mgr inż. arch. Janusz Bułat, mgr inż. arch. Jan Edward Koziołek, mgr inż. arch. Andrzej Krupa

 • Rok: III - studia I stopnia inżynierskie na kierunku AUA lub rok I studia magisterskie/ Year: 3rd - studies of the first degree engineering on the faculty of Architecture or 1st year of master degree on the faculty of Architecture

 • Typ kursu: obowiązkowy

 • Cele zajęć (efekty kształcenia):/ Purposes of classes (effects of the education):

 • Opracowanie projektu budowlanego, części architektonicznej całego budynku z elementami projektu wyjkonawczego./ Development of the building permit design with elemtnts of the execution design

 • Forma nauczania: tradycyjna

 • Krótki opis zawartości całego kursu: / Brief description of the course:

Kurs obejmuje zagadnienia techniczne umożliwiające wykonanie projektu całego obiektu np. domu jednorodzinnego w zakresie wykonawczego projektu budowlanego w części architektonicznej. Kurs pozwala na prezentację syntezy wiedzy dotyczącej sztuki budowlanej dla realizacji całego obiektu w formie rysunków budowlanych i opisu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego


 • Kurs obejmuje zagadnienia techniczne umożliwiające wykonanie całego obiektu np. domu jednorodzinnego, obiektu użyteczności publicznej, budynku przesmysłowego itp. w zakresie wykonawczego projektu budowlanego w części architektonicznej. Kurs pozwala na prezentację syntezy wiedzy dotyczącej sztuki budowlanej rozszerzonej o zagadnienia fizyki budowli tj; termoizolacji i zagadnień wilgotnościowych, światła naturalnego i akustyki dla wybranych fragmentów budynku a takż dla realizacji całego obiektu w formie rysunków budowlanych i opisu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

The course includes technical issues enabling to design the entire object e.g. of single-family house public utility buildings, industrial building, etc. based on working plans and specifications in architectural part. The course lets the knowledge concerning the general construction, enlarged by the issue of building physics: thermal insulation and moisture issues, natural light and acoustics for selected parts of the building as well as for the realization of the entire object based on construction drawings and technical description in accordance with regulations of the Building Law.
 • Projekt - zawartość tematyczna: / Project - thematic contents:

Wymagania techniczno-prawne dotyczące opracowania projektu budowlanego. Zasady opracowania projektu. Indywidualne opracowanie projektu: części architektoniczno-budowlanej i projektu zagospodarowania terenu/działki. Opracowywanie rysunków: rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji, przekrojów pionowych, elewacji oraz rysunków szczegółowych w ilości i zakresie w pełni obrazującym rozwiązania projektowe.
Legal and technical requirements for the outline design plans and specifications. Rules for the civil engineering design. Individual development of the project: the architectural and construction part and site development plan. Preparation of technical drawings: layout drawings of each floor, typical cross-sections and building elevations detailed drawings in the amount and scope of fully set out design solutions.


 • Literatura podstawowa: / Basic literature:

Wacław Żenczykowski, Budownictwo ogólne tom 2/1, Warszawa: „Arkady”, 1990.

Przemysław Markiewicz, Budownictwo ogólne, dla architektów, Kraków: „Archi-Plus”, 2006.

Czesław Wajdzik, Więźby dachowe, Wrocław: 2001

Zbigniew Mielczarek, Nowoczesne Konstrukcje w budownictwie ogólnym, Warszawa: „Arkady”, 2003

Peter Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Warszawa: „Arkady”, 1998.


 • Literatura uzupełniająca:/ Supplementing literature:

Eryk Mój, Marek Śliwiński, Podstawy budownictwa cz. 1, Kraków: 1997

Czesław Byrdy, Dorota Kram, Krzysztof Korepta, Marek Śliwiński, Podstawy budownictwa cz. II, Kraków: 2001 • Warunki zaliczenia:/ Conditions of the course:

Uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z pośrednicz etapów opracowania projektu, pozytywna ocena końcowa projektu.
Participation in classes, positive assessment of the intermediate stages of project development and positive final evaluation of the project.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość