Strona główna

Auto szampon koncentrat


Pobieranie 40.41 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.41 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI preparatu – AUTO SZAMPON KONCENTRAT

Data sporządzenia: 26.05.2004

Data aktualizacji: 02.03.2006Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

AUTO SZAMPON KONCENTRAT

Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia
11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84, 2001 r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171, 2002 r.).1. Identyfikacja preparatu / identyfikacja producenta

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
'' BIOLINE " Sp. z o.o.


30 – 798 KRAKÓW, ul. Wrobela 4a

tel./fax. 012/423-52-64

NIP 679-01-68-842


Nazwa preparatu:

Zastosowanie :

AUTO SZAMPON KONCENTRAT

AUTO SZAMPON KONCENTRAT - szybko i łatwo usuwa wszelkie zanieczyszczenia z powłok lakierniczych pozostawiając błyszczącą powierzchnie.

2. Skład i informacja o składnikach

Zawartość:


Alkilobenzenosulfonian sodu (Xi, R36, R38) < 11%,
Nr CAS: 25155-30-0

Eter polioksyetylenowy alkoholi tłuszczowych (Xi, R36, R38) < 5% Nr CAS: 68131-39-5

3. Identyfikacja zagrożenia

Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska.Podstawa prawna:

Klasyfikacja produktu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. (Dz.U. Nr 171,

poz.1666 2003 r.) z późniejszymi zmianami.
4. Pierwsza pomoc

Skażenie inhalacyjne:

Skażenie skóry:

Skażenie oczu:
Spożycie:

Wyprowadzić na świeże powietrze.

Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody.

Oczy płukać dużą ilością wody ok. 15 min., skonsultować się
z lekarzem.

Wypić dużą ilość wody, nie powodować wymiotów, skonsultować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze:
Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy:

Woda – prądy rozproszone, piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

Brak.


W wyniku spalania mogą powstawać tlenki węgla (CO, CO2).

Odzież gazoszczelna, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Indywidualne środki ostrożności:

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Metody oczyszczania i neutralizacji:

Zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej (ubranie, okulary
i rękawice ochronne).

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przedostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek.

Wchłaniać za pomocą obojętnych absorbentów tj. piasek, żel krzemionkowy. Zebrać do oznakowanych pojemników. Oczyścić zanieczyszczony teren.
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem:

Magazynowanie:


Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Opakowania z produktem przechowywać szczelnie zamknięte


w chłodnym, nie- nasłonecznionym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

NDS:

NDSCh:

Ochrona dróg oddechowych:
Ochrona oczu:
Ochrona skóry:

Ochrona rąk:

Nie ustalono.

Nie ustalono.

Nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych poza przypadkami przekroczenia obowiązujących norm dopuszczalnego stężenia.

Przy operowaniu dużymi ilościami stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy.

Odzież ochronna.

Przy operowaniu dużymi ilościami stosować rękawice ochronne.Podstawa prawna:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 217,


poz. 1833, 2002) z późniejszymi zmianami.9. Właściwości fizykochemiczne

Wygląd zewnętrzny:

Zapach:
pH (roztwór wodny 1 %) :

Rozpuszczalność w wodzie:

Oleista ciecz barwy niebieskiej.

Zapach charakterystyczny dla surowców i użytej kompozycji zapachowej.

6,08,0

Bardzo dobra.

10. Stabilność reaktywność

Stabilność:

Unikać kontaktu produktu z:

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W normalnych warunkach produkt stabilny.

Silne utleniacze, mocne kwasy

Tlenek węgla, organiczne produkty częściowego rozkładu
11. Informacje toksykologiczne

Preparat może powodować podrażnienie i odtłuszczanie skóry. Możliwe jest wchłanianie przez uszkodzoną skórę.

Narażenie inhalacyjne:

Kontakt ze skórą:

Kontakt z oczami:


-

Może powodować podrażnienie. Dłuższy lub powtarzający się kontakt z produktem prowadzi do odtłuszczenia skóry i może wywoływać uszkodzenia.

Może powodować podrażnienie oczu powodując zaczerwienienie.
12. Informacje ekologiczne:

Brak jest dostępnych danych dotyczących mobilności w środowisku, biodegradacji oraz bioakumulacji preparatu jednak na podstawie danych dla podobnych produktów należy przypuszczać, że łatwo ulega biodegradacji i nie podlega bioakumulacji.13. Postępowanie z odpadami

Sposób usuwania preparatu:
Sposób usuwania zużytych opakowań:

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Opakowania wielokrotnego użytku po umyciu mogą być stosowane ponownie.Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz. 628, 2001);

  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, poz. 638, 2001);

  3. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112, poz. 1206, 2001);

  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów (Dz.U nr 37, poz. 339, 2003).14. Informacje o transporcie

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U nr 199,


poz. 1671, 2002)15. Informacje dotyczące przepisów prawnych:

Oznakowanie opakowania:

AUTO SZAMPON KONCENTRAT
Symbole ostrzegawcze:

Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania:

--

--
--Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. ,o substancjach i preparatach chemicznych

(Dz.U. 2001 Nr 11, poz. 84 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych

wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz.1674),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r, w sprawie karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,poz. 1171 z póżniejszymi zmianami ) .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji


i preparatów chemicznych. (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z póżniejszymi zmianami ) .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.(Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z póżniejszymi zmianami ) .

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U nr 199,poz. 1671,

2002 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz. 628, 2001).Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, poz. 638, 2001).

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112,


poz. 1206, 2001).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu

termicznego przekształcenia odpadów (Dz.U nr 37, poz. 339, 2003).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 ,w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe Dz.U.Nr 263 poz.2199 .

16. Inne informacje:

Karta została opracowana przez firmę BIOLINE Sp. z o.o. na podstawie karty charakterystyki surowców.

BIOLINE Sp. z o.o. informuje, że powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie wymagań bezpieczeństwa.Słownik zwrotów R z punktu 2:
R36 - działa drażniąco na oczy, R38- działa drażniąco na skórę.
- -
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość