Strona główna

Badane obszary I wymagania Obszar 1: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej I opiekuńczej oraz innej działalności statutowej


Pobieranie 296.74 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar296.74 Kb.
  1   2   3
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

w Szkole Podstawowej w Kurozwękach

rok szkolny 2010/2011

Badane obszary i wymagania
Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ


 • Szkoła osiąga cele zgodnie z polityka oświatową państwa.

 • Szkoła doskonali efekty swojej pracy.


Wymagania
1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Cel ewaluacji:

Zdobycie informacji czy:

- dzieci w szkole zdobywają umiejętności i wiadomości określone

w podstawie programowej

-diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów

-wdraża wnioski z analizy osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się


do poprawy wyników w nauce
Wskaźniki;

 • Organizowane są diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów

  • przedmiotowe diagnozy wewnątrzszkolne już po klasie III

  • przedmiotowe diagnozy opracowane przez nauczycieli

  • egzaminy próbne w klasie V i klasie VI w warunkach identycznych jak podczas sprawdzianu OKE

 • W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analiz osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników
  w nauce.
 • Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

 • Sformułowane jest wewnątrzszkolne ocenianie uwzględniające ocenianie kompetencji kluczowych.

 • Wewnątrzszkolne ocenianie podlega ewaluacji i jest udoskonalane
  w miarę potrzeb.

 • Prowadzona jest bieżąca analiza częstotliwości i różnicowania form oceniania cząstkowego uczniów. • Organizowane są diagnozy wiedzy i umiejętności uczniówWyniki ewaluacji;
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Potwierdza to analiza dokumentacji szkolnej w tym wyniki egzaminu zewnętrznego, testów kompetencji, sprawdzianów wewnętrznych ,wyniki klasyfikacji, udział i sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach na różnym szczeblu.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że osiągnięcia uczniów są diagnozowane na bieżąco.

 • Sprawdzian umiejętności po klasie III

Przeprowadzane są również badania kompetencji uczniów w klasie III.

W dniu 17.05 2011 uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2011. Uczestniczyło w nim 20 uczniów. Test miał na celu zbadanie stopnia przygotowania uczniów
do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

Składał się on z dwóch części: testu z języka polskiego i testu z matematyki.

Podczas sprawdzianu z języka polskiego badano umiejętności:


 • czytania

 • pisania

 • rozumowania

 • korzystania z informacji

 • wykorzystania wiedzy w praktyce

Test z matematyki obejmował zagadnienia: • obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań

 • rozwiązywanie zadań tekstowych

 • czytanie tekstu z danymi i rozwiązywanie zadań na podstawie zdobytych informacji


Zestawienie wyników testu
ocena

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

ogółem

celujący

1 uczeń co stanowi 5% klasy


3 uczniów co stanowi 15% klasy


0 uczniów

bardzo dobry

7 uczniów co stanowi 35% klasy


5 uczniów co stanowi 25% kasy

6 uczniów co stanowi 30% klasy


dobry

6 uczniów co stanowi 30% klasy

5 uczniów co stanowi 25% klasy

8 uczniów co stanowi 40% klasy


dostateczny

6 uczniów co stanowi 30% klasy


7 uczniów co stanowi 35% kasy

6 uczniów co stanowi 30 % klasy.


dopuszczający

0 uczniów

0 uczniów

0 uczniów

niedostateczny

0 uczniów

0 uczniów

0 uczniów

Z całego testu można było uzyskać 41 punktów. Żaden uczeń nie uzyskał maksymalnej ilości punktów z całego testu.

W przeliczeniu na oceny szkolne:

celujący -0

bardzo dobry – 6

dobry – 8

dostateczny – 6

Średnia ocen z całego testu wyniosła 4.0


Analiza testu pozwala stwierdzić, że uczniowie lepiej poradzili sobie z częścią matematyczną testu. Troje uczniów otrzymało ocenę celującą, 5 ocenę bardzo dobrą, 5 ocenę dobrą, 7 ocenę dostateczną.

Średnia ocen z matematyki wyniosła – 4,2


W części polonistycznej jeden uczeń uzyskał maksymalną ilość punktów.

W przeliczaniu na oceny szkolne;

celujących – 1

bardzo dobry – 7

dobry – 6

dostateczny – 6


Średnia ocen klasy z języka polskiego wyniosła 4,15

Wyniki wskazują na to, że uczniowie lepiej poradzili sobie z testem

z matematyki uzyskując wynik bardzo dobry. • Diagnoza uczniów klasy pierwszej

W klasie pierwszej dokonuje się wstępnej diagnozy uczniów.

Diagnozę wstępną przeprowadzono na przełomie października i listopada 2010r.

Miała ona na celu rozpoznanie w jakim stopniu uczniowie przygotowani są


do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej i umożliwiła podjęcie środków zaradczych. Pozwoliła stwierdzić na jakim etapie rozwoju są poszczególni uczniowie. Zadania pozwoliły określić rozwój dziecka w trzech sferach: fizycznej, umysłowej i społecznej.


Poziom rozwoju

Rozwój fizyczny

Rozwój umysłowy

Rozwój społeczny

wysoki

10 uczniów co stanowi 83,4% klasy

11 uczniów co stanowi 91,6% klasy

12 uczniów co stanowi 100% klasy

przeciętny

2 uczniów co stanowi 16,6% klasy

1 uczeń co stanowi 0,83% klasy

nie uzyskano

niski

nie uzyskano

nie uzyskano

nie uzyskano

Analiza wyników pozwala stwierdzić że najlepiej wypadli uczniowie w sferze społecznej – 100% uczniów znalazło się w przedziale punktowym wskazującym na wysoki poziom rozwoju społecznego - 7 z nich otrzymało maksymalną ilość punktów.

Na drugim miejscu plasuje się poziom rozwoju umysłowego uczniów. Wysoki poziom rozwoju umysłowego uzyskało 11 uczniów co stanowi 91.6% klasy.

Jeden uczeń uzyskał przeciętny rozwój umysłowy. Jeden uczeń zdobył maksymalną ilości punktów.


Analiza wyników badania gotowości szkolnej uczniów wykazała,
że uczniowie mają problemy w sferze rozwoju fizycznego – słabsza sprawność fizyczna i manualna. Mimo tego, że dziesięciu uczniów otrzymało wysoki poziom rozwoju fizycznego co stanowi 83,4% klasy nikt z nich nie uzyskał maksymalnej ilości punktów.

Dwóch uczniów uzyskało przeciętny poziom rozwoju, co stanowi 16,6% klasy.


W przeliczeniu na oceny szkolne bardzo dobrą gotowość szkolną uzyskało

7 uczniów co stanowi 58,35% klasy. Dobrą gotowość szkolną uzyskało

5 uczniów, co stanowi 41,65 % klasy.

Analiza wyników pozwala stwierdzić, że żaden z uczniów nie uzyskał maksymalnej liczby punktów ze wszystkich sfer rozwoju.

Działania jakie zostały podjęte w dalszej pracy:


 • Stosowanie ćwiczeń rozwijających sprawność manualną rąk

( kolorowanie, wycinanie, wydzieranki, lepienie z plasteliny itp.)

 • Stosowanie ćwiczeń motoryki dużej, gry i zabawy ruchowe poprawiające sprawność fizyczną, rozwijające wszystkie cechy motoryki: szybkość, zręczność, wytrzymałość, siłę.

 • Stosowanie ćwiczeń doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzeganie słuchowe,

Dzieci wymagające dodatkowego wsparcia kierowane są na zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne w PP w Staszowie.


Wnioski:

Dokonując analizy testu kompetencji sformułowano wnioski do realizacji


na kolejnym etapie edukacyjnym.

Prezentacja wniosków odbywa się podczas posiedzenia rady pedagogicznej

i ma na celu wskazanie postępów (lub ich braku), a co za tym idzie kształtuje pewien obraz danej grupy wchodzącej w kolejny etap edukacyjny. Takie postępowanie sprzyja planowaniu działań zarówno przez wychowawcę, jak i pozostałych nauczycieli, którzy mogą dostosować przekaz informacji i sposób realizacji podstawy programowej do specyfiki danego zespołu klasowego. • Sprawozdanie z testu cichego czytania ze zrozumieniem w klasie II

Test cichego czytania ze zrozumieniem w klasie II został przeprowadzony dnia 19.04.11r. Wzięło w nim udział 13 uczniów.

Zawierał on 7 zadań, w tym 4 zadania zamknięte i 3 zadania otwarte. W pierwszej części uczniowie mieli zapoznać się z treścią tekstu, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania – zaznaczając lub podkreślając prawidłowe odpowiedzi. Druga część tekstu zawierała pytania otwarte, na które uczniowie mieli udzielić pisemnej odpowiedzi.
Skala ocen według wewnątrzszkolnego oceniania


6

celujący-

100%

5

bardzo dobry-

99- 90%

4

dobry-

89- 75%

3

dostateczny-

74- 50%

2

dopuszczający-

49- 30%

1

niedostateczny-

29- 0%


Punktacja:

10pkt.- celujący

9pkt - 9,9 pkt. - bardzo dobry

7,5pkt. - 8,9 pkt. - dobry

5pkt. - 7,4 pkt. - dostateczny

3pkt. - 4,9 pkt.- dopuszczający

0pkt. - 2,9 pkt. - niedostateczny
Ogólny wynik testu:
Ocenę celującą uzyskał- 1 uczeń co stanowi 7%

b. dobrą uzyskało- 3 uczniów co stanowi 23%

dobra uzyskało- 2 uczniów co stanowi 15,4 %

dostateczną uzyskało- 5 uczniów co stanowi 38,6%

dopuszczająca uzyskało- 2 uczniów co stanowi 15,4%

Średnia ocena z testu wynosi 3,69%


Za wykonanie wszystkich ćwiczeń uczniowie mogli uzyskać ogółem 10 punktów. Taką ilość punktów zdobyła jedna uczennica.
Wnioski do dalszej pracy:

 • doskonalić w dalszym ciągu głośne czytanie,

 • doskonalić w dalszym ciągu ciche czytanie ze zrozumieniem
  oraz polecenia do ćwiczeń, aby poprawnie je wykonać.

 • przeprowadzać różnego typu ćwiczenia doskonalące ciche czytanie
  ze zrozumieniem.

Średnia ilość punktów z testu na 10 pkt. możliwych do zdobycia wyniosła 6,69pkt.


 • Sprawdziany próbne umiejętności uczniów w klasie V


KLASA V

W klasie piątej liczącej 21 uczniów przeprowadzono dwa próbne sprawdziany:

„Wisła” 24.01.2011r oraz 18.05.2011r. ubiegłoroczny ogólnopolski test
po szkole podstawowej
„ Wisła’’

Ubiegłoroczny ogólnopolski test po szkole podstawowej


Średnia ilość punktów

24,52

23,42

Łatwość testu

0,61 UT

0,64 UT

Mediana

17

23

Dominanta

16,13

23,34

Minimum

5

10

Maksimum

36

35
 • Liczba uzyskanych przez uczniów punktów w przełożeniu na oceny szkolne.

ocena

Ilość ocen ze sprawdzianu

„Wisła’’


Ubiegłoroczny ogólnopolski test po szkole podstawowej


bardzo dobry

1

0

dobry

6

6

dostateczny

8

8

dopuszczający

5

7

niedostateczny

1

o
 • Wyniki badanych kompetencji
„Wisła’’

Ubiegłoroczny ogólnopolski test po szkole podstawowej


Liczba czynności

Łatwość czynności

Liczba czynności

Łatwość czynności

czytanie

10

0,70 UT

10

0,63 UT

pisanie

9

0,62 UT

5

0,47 T

rozumowanie

8

0,57 UT

6

0,58 UT

korzystanie

z informacji3

0,60 UT

4

0,44 T

wykorzystanie wiedzy

w praktyce8

0,50 UT

8

0,59 UT

 • Przyporządkowanie czynności do przedmiotów

Przedmiot

„Wisła’’
Liczba czynności

Łatwość czynności

Ocena

Liczba czynności

Łatwość czynności

Ocena

Język polski

11

0,63 UT

dst

12

0,70 UT

dst

Matematyka

6

0,36 T

dop

13

0,57 UT

dst

Przyroda

8

0,55

dst

-

-

-

Historia i społeczeństwo

-

-

-

-

-

- • Wnioski po sprawdzianie „Wisła”

- systematycznie wracać do rozwiązywania zadań dotyczących przeliczania skal, obliczania długości oraz do pracy z planem i mapą,

- uczniowie mają duże problemy z obliczaniem pola powierzchni figur (prostokątów), były to wiadomości z klasy IV i wymagają przypomnienia i doskonalenia w klasie V,

- doskonalenia wymagają działania na ułamkach zwykłych, obliczenia ułamka danej liczby oraz wykorzystania działań do ułamków z zadaniach z treścią,

- uczniowie powinni dokładnie czytać polecenia zadań oraz opisy różnych symboli związanych z zadaniem,

- należy ćwiczyć obliczenia dotyczące długości, zamianę jednostek długości zapisanych w postaci ułamków dziesiętnych,

- ćwiczyć chronologię, szczególnie przeliczanie dat na wieki, ile lat minęło
od jakiegoś wydarzenia, w którym roku zaczyna i kończy się dany wiek,

- ćwiczyć umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

- zwracać szczególną uwagę na wyodrębnianie w tekście akapitów,

- pracować nad stylem wypowiedzi, unikać powtórzeń, słów potocznych,

- doskonalić umiejętność argumentowania własnego wyboru na dany temat.Matematyka :

- zwracać uwagę na dokładność obliczeń pisemnych, czytelne zapisywanie liczb

- ćwiczyć wykonywanie działań pisemnych na ułamkach zwykłych

- ćwiczyć obliczanie ułamka danej liczby w zadaniach tekstowych

- ćwiczyć obliczenia dotyczące kalendarza, dat, obliczeń czasowych

- odczytywanie danych z tabel


Język polski

- utrwalać poznane terminy literackie

- zwracać szczególną uwagę na pisanie prac na temat i zgodnie z celem

- stosować w pracach pisemnych środki językowe

- pracować nad poprawnością językową

- utrwalać zasady ortograficzne i interpunkcyjne


Z porównania wyników próbnych sprawdzianów wynika, że obydwa sprawdziany okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne, chociaż średnia drugiego próbnego sprawdzianu była niższa
o jeden punkt od testu „ Wisła’’ . Należy zwrócić uwagę, iż minimalna liczba punktów wzrosła z 5 do 10. Trudne dla uczniów okazało się pisanie, w pierwszym teście było na poziomie umiarkowanie trudnym, niewątpliwie należy nad tą kompetencją popracować. Trudność uczniom sprawiły również zadania dotyczące korzystania z informacji. Wychowawczyni dokonała dokładnej analizy testów, co daje możliwość nauczycielom na wypracowanie wniosków do dalszej pracy z uczniami, aby w klasie VI poprawić uzyskane wyniki. • Sprawdziany próbne umiejętności uczniów w klasie VI


KLASA VI
W klasie szóstej liczącej 16 uczniów przeprowadzono także dwa próbne sprawdziany: „Pies” 03.11.2010r oraz ogólnopolski próbny sprawdzian zorganizowany 13.01.2011r przez wydawnictwo Operon zatytułowany „Afryka”.

„Pies”

„Afryka”.

Średnia ilość punktów

23,12

26,67

Łatwość testu

0,58 UT

0,66 UT

Mediana

23,5

26

Dominanta

15,23,24,27

31

Minimum

10

16

Maksimum

36

37
 • Liczba uzyskanych przez uczniów punktów w przełożeniu na oceny szkolne.
ocena

Ilość ocen ze sprawdzianu

„Pies”


Ilość ocen ze sprawdzianu

„Afryka”.bardzo dobry

1

1

dobry

2

5

dostateczny

8

6

dopuszczający

5

3

niedostateczny

-

-
 • Wyniki badanych kompetencji„Pies”

„Afryka”.

Liczba czynności

Łatwość czynności

Liczba czynności

Łatwość czynności

czytanie

10

0,67 UT

10

0,87 Ł

pisanie

8

0,56 UT

8

0,59 UT

rozumowanie

8

0,48 T

8

0,55 UT

korzystanie z informacji

3

0,75 Ł

4

0,67 UT

wykorzystanie wiedzy

w praktyce8

0,48 T

8

0,62 UT

 • Przyporządkowanie czynności do przedmiotówPrzedmiot

„Pies”

„Afryka”.

Liczba czynności

Łatwość czynności

Ocena

Liczba czynności

Łatwość czynności

Ocena

Język polski

18

0,66UT

dst

17

0,68UT

dst

Matematyka

14

0,48T

dop

13

0,61UT

dst

Przyroda

6

0,59UT

dst

6

0,79Ł

db

Historia i społeczeństwo

1

0,38T

dop

2

0,57UT

dst


 • Wnioski do testu „Pies” po dokonaniu analizy wynikówMatematyka:

-należy większą uwagę zwracać na rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących obliczeń pieniężnych z wykorzystaniem różnych ofert cenowych towarów

-sprawdzać poprawność obliczeń w zadaniach.

-utrwalać poprzez ćwiczenia przeliczanie podziałki i obliczanie odległości rzeczywistej na planie.Język polski:

-zwracać uwagę na trójdzielną kompozycję opowiadania

- na różnicę między opowiadaniem a opisem

- dbać o bogate słownictwo w pracach pisemnych

-podkreślać uczniom, aby w pracach pisemnych stosowali akapity

-nadal pracować nad poprawnością ortograficzną i interpunkcją.


Przyroda:

-utrwalać umiejętność czytania planów, zwracać uwagę na konieczność zapoznawania się z legendami planów i map.

- ćwiczyć umiejętność wyznaczania kierunków widnokręgu oraz określanie kierunków na planach i mapach

- utrwalać umiejętność czytania wykresów


Historia:

-utrwalać chronologię

 • Wnioski do testu „Afryka”.


Matematyka:

-należy rozwiązywać więcej zadań mających rozbudowaną treść i dużą ilość obliczeń

- ćwiczyć analizę zadania i umiejętność planowania sposobu jego rozwiązania

- należy utrwalać działania na ułamkach dziesiętnych.


Język polski:

-w pracy na lekcji częściej sięgać po różne słowniki

- w wypowiedziach pisemnych starać się dobierać środki językowe

- nadal pracować nad poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną

- zwracać uwagę na styl wypowiedzi

Przyroda:

- zwracać uwagę uczniom na argumentowanie przy opisie krajobrazów poprzez pisanie folderów wycieczkowych, planowanie różnych działań • W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analiz osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce

Na podstawie analizy dokumentów szkolnych ( protokoły Rad Pedagogicznych, dokumenty opracowywane przez nauczycieli, sprawozdania) można stwierdzić, że w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów dotyczące kształcenia. Analizuje się wyniki sprawdzianów zewnętrznych po klasie VI zarówno na poziomie zespołu klasowego , jak i pojedynczych uczniów. Pod uwagę brany jest średni wynik punktowy


oraz wskaźnik łatwości zadań, testu. Dokonuje się porównywania wyników
w skali staninowej, co pozwala na umiejscowienie szkoły na tle innych.
W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. Ilościowo analizuje się zestawienia średnich punktowych i staninów w stosunku do miasta, powiatu, województwa i kraju. Analiza jakościowa określa stopień nabywania przez uczniów poszczególnych umiejętności wynikających ze standardów egzaminacyjnych. Dokonuje się analizy również w obrębie poszczególnych przedmiotów, wyłania się zadania najłatwiejsze i najtrudniejsze. Formułuje się wnioski do dalszej pracy szkoły (np.: konieczność kształcenia umiejętności pisania krótkich i dłuższych form wypowiedzi, zwracanie uwagi na poprawność językową; kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, korzystania z informacji).

Po każdej analizie próbnych testów w klasie V i VI nauczyciele uczący w tych klasach formułują wnioski, które później wdrażają do swojej pracy.


Na podstawie wniosków wynikających z prowadzonej analizy, nauczyciele planują prace w następnym roku szkolnym, modyfikuje się ofertę edukacyjną szkoły (np. zorganizowanie kół przedmiotowych, poszerzenie oferty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), dokonuje sie zmian metod pracy. Z analizy dzienników pozalekcyjnych wynika, że w szkole organizowane są zajęcia w kołach : polonistycznym, matematycznym, przyrodniczym. Uczniowie mają możliwość uzyskiwać w ten sposób nie tylko lepsze wyniki
na testach, sprawdzianach , ale także uzyskiwać lepsze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów.

W klasach I – III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz kole kaligraficzno – ortograficznym. Uczniowie rozwijają również swoje zdolności na kole teatralno – artystycznym. Zajęcia kół dokumentowane są w dziennikach pozalekcyjnych.

Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania wysiłku motywując ich
do działania poprzez: pracę indywidualną z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, prezentacje osiągnięć finalistów i laureatów konkursów, zajęcia w kołach zainteresowań.

W szkole działają zespoły przedmiotowe i wychowawców klas I- III i klas IV – VI. Każdy zespół organizuje spotkania na których opracowuje testy kompetencji , sprawdziany, diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Praca zespołów jest dokumentowana. Członkowie zespołów opracowują sprawozdania, raporty z testów kompetencji, sprawdzianów, egzaminów próbnych, testów diagnostycznych. Zespoły opracowują wnioski, które są wdrażane do dalszej pracy. Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala również nauczycielom na wymianę doświadczeń. Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli. Są one każdorazowo prezentowane przede wszystkim uczniom, ich rodzicom i radzie pedagogicznej. Wdrażanie wniosków odbywa się poprzez zwiększenie ilości godzin zajęć poświęconych tematom trudniejszym dla uczniów lub wymagającym większej liczby ćwiczeń, dostosowanie treści sprawdzianów, prac domowych, rodzaju i formy pracy


oraz środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych, właściwy dobór treści tekstów czy tematów wypracowań.

Nauczyciele, dzięki systematycznie prowadzonym diagnozom dotyczącym sfer dydaktyki i wychowania, dostrzegają możliwości uzyskania przez uczniów jeszcze lepszych wyników w nauce.


Wnioski:

Dokonywane w szkole analizy wyników sprawdzianów pomagają w planowaniu pracy nauczycieli i szkoły.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Oferta zajęć pozalekcyjnych, dodatkowo realizowane projekty, imprezy i uroczystości szkolne oraz inne działania szkoły znacząco wspomagają uczniów i przyczyniają się do wyrównywania ich szans edukacyjnych, • Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów

Systematycznie prowadzona jest analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Dwa razy do roku na radzie pedagogicznej dokonuje się analizy wyników uczniów poszczególnych klas - średnia ocen klasy, średnia z przedmiotów. Wyłania się uczniów zdolnych i mających trudności w nauce. Rodzice otrzymują pisemną informację o osiągnięciach, postępach i trudnościach w nauce swoich dzieci.

Zestawienie wyników nauczania w kl. I – III

w roku szkolnym 2010/2011 - PSP Kurozwęki

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość