Strona główna

Badanie odczynu roztworów róŻnych soli


Pobieranie 45.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.84 Kb.


Temat


BADANIE ODCZYNU ROZTWORÓW RÓŻNYCH SOLI


BADANIE ODCZYNU ROZTWORÓW RÓŻNYCH SOLI
Hydroliza soli jest to reakcja soli z wodą, w wyniku której tworzy się kwas (albo wodorosól) lub zasada (albo hydroksosól).

Istota hydrolizy polega na połączeniu jonów soli z jonami wodorowymi albo wodorotlenowymi wody i utworzeniu cząstek niezdysocjowanych, albo nowych słabo dysocjujących jonów.

Hydrolizie ulegają sole słabych kwasów i mocnych zasad (np. NaCN, K2SO3, Li2CO3), sole mocnych kwasów i słabych zasad (np. ZnCl2, NH4NO3, FeSO4) oraz sole słabych kwasów i słabych zasad (np. NH4NO2, Al2(CO3)3, (CH3COO)2Cu).

Nie ulegają hydrolizie sole mocnych kwasów i mocnych zasad (np. NaCl, K2SO4, LiNO3).

W rezultacie hydrolizy roztwór przybiera odczyn kwaśny lub zasadowy w zależności od rodzaju soli.

Roztwory wodne soli słabych kwasów i mocnych zasad mają odczyn zasadowy. Roztwory wodne soli mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwaśny. Hydroliza soli słabego kwasu i słabej zasady prowadzi do powstania niezdysocjowanego kwasu i niezdysocjowanej zasady.
  1. OTRZYMYWANIE WODOROTLENKU GLINU I BADANIE JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Niektóre związki chemiczne zależnie od warunków reakcji mogą oddawać lub przyjmować protony, a więc zachowywać się jak kwas lub zasada. Związki te nazywamy amfoterycznymi albo amfolitami. Do amfoterów w ujęciu ogólnym zalicza się m.in. słabe zasady, które w reakcji z mocnymi kwasami zachowują się jak zasady, a w reakcji z mocnymi zasadami jak kwasy. Przykładami związków amfoterycznych są wodorotlenki: Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2, Cr(OH)3, As(OH)3, Sb(OH)3.

  1. CEL ĆWICZENIA

A. Celem ćwiczenia jest określenie odczynu roztworów wodnych różnych soli (hydrolizujących i niehydrolizujących).
  1. Celem ćwiczenia jest badanie amfoterycznych właściwości wodorotlenku glinu.
  1. SPOSÓB WYKONANIA

A. Do siedmiu ponumerowanych probówek wlano wodę destylowaną (do ok. ¼ objętości probówki). Do każdej probówki wsypano po kilka kryształów różnych soli i rozpuszczono je przez wstrząsanie. Po rozpuszczeniu zbadano pH otrzymanych roztworów soli za pomocą papierków indykatorowych. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
  1. Do dwóch probówek wprowadzono po 1cm3 roztworu chlorku glinu i po 1cm3 roztworu NaOH aż do utworzenia się osadu wodorotlenku glinu. Następnie do pierwszej probówki dodano 3cm3 roztworu HCl, do drugiej tyle samo roztworu NaOH. Wymieszano roztwory poprzez wstrząsanie. Równania przeprowadzonych reakcji chemicznych przedstawiono w załączniku 1.L.p

Wzór soli

Rodzaj soli


pH wodnego roztworu soli


Reakcja hydrolizy soli w formie cząsteczkowej i jonowej


Uwagi

1.

Na2CO3


Sól słabego kwasu i mocnej zasady10


Na2CO3 +H2O  NaHCO3 +NaOH

Na2CO3 Na+ +CO3-

Co32- +H2O  HCO3+OH-


-

2.

CH3COONa

Sól słabego kwasu i mocnej zasady7


CH3COONa +H2O  CHCOOH +NaOH

CH3COONa  CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O  CH3COOH+ + OH-


-

3.

NH4Cl

Sól mocnego kwasu i słabej zasady


5


NH4Cl + H2O  NH3 + H

NH4Cl  NH4+ +Cl-

NH4+ + H2O  NH3+ + H2O+

4.

MgSO4

Sól słabego kwasu i słabej zasady


6

Nie zachodzi


-

5.

CH3COONH4

Sól mocnego kwasu i mocnej zasady6


CH3COONH4+ H2O  CH3COOH + NH3

CH3COONH4  CH3COO- +NH4+

NH4+ + H2O  NH3 +H2O-


-

6.

KNO3

Sól mocnego kwasu i mocnej zasady


6

Nie zachodzi


-

7.

NaCl

Sól mocnego kwasu i mocnej zasady


5

Nie zachodzi


-

ZAŁĄCZNIK 1.


AlCl3 + 3NaOH -> Al(OH)3 + 3NaCl

biały osad

wodorotlenek glinu

Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O

bezbarwny

chlorek glinu
Al(OH)3 + 3NaOH -> Na3AlO3 + 3H2O

bezbarwnyglinian sodu
a1a©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość