Strona główna

Badanie z okazji 20-lecia upadku muru berlińskiego


Pobieranie 180.92 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar180.92 Kb.

Badanie z okazji 20-lecia upadku muru berlińskiego

TNS OBOP dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

październik 2009

Agata Zadrożna

agata.zadrozna@tns-global.plSpis Treści


Spis Treści 3

Informacje o badaniu 4

Główne wyniki 5

1. Skojarzenia z murem berlińskim 7

2. Wiedza Polaków na temat muru berlińskiego 10

3. Znaczenie upadku muru berlińskiego 13

4. Mur berliński w doświadczeniach Polaków 18

5. Obchody 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego 20

Tabele 22

Kwestionariusz 40
Informacje o badaniu


KLIENT:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

TEMAT:

Badanie z okazji 20-lecia upadku muru berlińskiego


TERMIN REALIZACJI BADAŃ:

17-18 października 2009 roku

PRÓBA

Losowa, reprezentatywna próba 1000 Polaków w wieku 18 i więcej lat

METODOLOGIA BADANIA:

Wywiady telefoniczne (CATI)

AUTOR RAPORTU:

Agata Zadrożna

Główne wyniki


 • Mur berliński kojarzy się Polakom najczęściej z upadkiem komunizmu (23%), a także z podziałem Niemiec (17%) i z samym komunizmem/socjalizmem (12%).

 • Zdecydowana większość badanych (85%) wie, co oddzielał od siebie mur berliński: NRD od RFN (50%), Berlin Wschodni i resztę NRD od Berlina Zachodniego (23%), kraje socjalistyczne od krajów kapitalistycznych (12%).

 • Znacznie rzadziej respondenci potrafią prawidłowo wskazać daty wybudowania i zburzenia muru. Jeśli za moment powstania muru przyjąć rok 1961, to jedynie 8% badanych wskazuje właściwy przedział czasowy – 1956-1965. Prawidłową datę jego upadku (9 listopada 1989 r.), spośród wymienionych w pytaniu, umie wskazać tylko 27% ankietowanych.

 • Polacy w zdecydowanej większości uważają za symboliczne dla przemian lat 1980-1989 w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia, które miały miejsce w Polsce: powstanie Solidarności (51%) oraz obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca (29%). Zburzenie muru berlińskiego jest najczęściej wymienianym (13%) spośród wydarzeń zagranicznych.

 • Najwyżej oceniane jest znaczenie upadku muru berlińskiego dla Niemiec – 70% badanych uważa, że był on bardzo ważny. Ponad połowa respondentów (56%) jest zdania, że to wydarzenie było bardzo ważne dla Europy, a 38%, że bardzo ważne dla Polski.

 • Jednocześnie niewielu badanych ocenia zburzenie muru berlińskiego, jako nieważne: dla Niemiec – 6%, dla Europy – 5% i dla Polski – 13%.

 • Zdaniem przeważającej większości Polaków upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy (79%), przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej (82%) oraz oznaczał koniec zimnej wojny i podziału Europy na dwa bloki ideologiczne (69%).

 • Z drugiej strony według 73% badanych znaczenie zburzenia muru berlińskiego dla przemian w Europie Środkowo-Wschodniej było raczej symboliczne niż rzeczywiste, według 47% przemiany te i zjednoczenie Niemiec nastąpiłyby nawet bez upadku muru, a według 45% miało ono istotny wpływ jedynie na sytuację w Niemczech.

 • Polacy w większości (68%) przekonani są, że to raczej przemiany demokratyczne w Polsce miały wypływ na upadek muru berlińskiego, niż odwrotnie.

 • W 1989 roku upadek muru berlińskiego wzbudzał w Polakach przede wszystkim radość (27%) i nadzieję (22%). 21% badanych deklaruje, że był im obojętny.

 • Wśród Polaków nieznacznie przeważa (52%) opinia, że obchody dwudziestej rocznicy obalenia muru berlińskiego powinny być świętem tylko Niemiec. Jeśli nie, to raczej całej Europy (33%) niż tylko Europy Środkowo-Wschodniej (12%).

1. Skojarzenia z murem berlińskim


Najczęściej mur berliński kojarzy się Polakom z upadkiem komunizmu (odzyskaniem wolności, przemianami w Europie Środkowo-Wschodniej). Takie skojarzenia podziela 23% respondentów. W dalszej kolejności mur berliński łączy się w percepcji Polaków z podziałem Niemiec (17%), z komunizmem/ socjalizmem (12%) oraz z porozumieniem, wolnością, zjednoczeniem (11%).

Co dziesiąty badany (10%) kojarzy mur berliński z Niemcami, z murem, ścianą, granicą lub ze zburzeniem muru. Rzadziej pojawiają skojarzenie z podziałem Europy na wschód i zachód, z niewolą, terrorem, nienawiścią, ze zjednoczeniem Niemiec, z Berlinem, z Solidarnością i przemianami w Polsce, a także z wojną, z historią, z „żelazną kurtyną” i z NRD.

Tylko 2% Polaków nie ma żadnych skojarzeń z murem berlińskim, a dalsze 7% nie potrafi ich dokładanie określić.

Najmłodszym respondentom, w wieku 18-24 lat, mur berliński kojarzy się przede wszystkim z Niemcami (27%), z upadkiem komunizmu (18%), z Berlinem (11%), z podziałem Europy na wschód i zachód (11%), z wojną (11%) i z historią (10%).

25-34-latkowie mówią najczęściej o upadku komunizmu (21%), Niemcach (15%), podziale Niemiec (12%), murze, ścianie, granicy (11%) oraz o porozumieniu, wolności, zjednoczeniu (10%).

Badanym w wieku 35-44 lat mur berliński kojarzy się z upadkiem komunizmu (28%), podziałem Niemiec (17%), komunizmem, socjalizmem (15%), murem, ścianą, granicą (15%), a także ze zburzeniem muru (13%), z porozumieniem, wolnością, zjednoczeniem (11%) oraz z niewolą, terrorem i nienawiścią (10%).

Respondenci 45-54-letni kojarzą mur berliński z upadkiem komunizmu (25%), podziałem Niemiec (18%), komunizmem, socjalizmem (17%), porozumieniem, wolnością, zjednoczeniem (14%), zjednoczeniem Niemiec (11%), zburzeniem muru (10%) i podziałem Europy na wschód i zachód (10%).

Dla Polaków 55-64-letnich mur berliński najczęściej oznacza podział Niemiec (25%) i upadek komunizmu (22%). Stosunkowo często wymieniane są także przez nich zburzenie muru (13%), komunizm, socjalizm (12%), mur, ściana, granica (12%), porozumienie, wolność, zjednoczenie (12%) oraz zjednoczenie Niemiec (11%) i podział Europy na wschód i zachód (10%).

Najstarsi ankietowani – w wieku 65 i więcej lat – kojarzą mur berliński z podziałem Niemiec (25%), upadkiem komunizmu (22%), z niewolą, terrorem, nienawiścią (15%), z porozumieniem, wolnością, zjednoczeniem (14%), ze zburzeniem muru (11%), z komunizmem, socjalizmem (10%), z podziałem Europy (10%) oraz ze zjednoczeniem Niemiec (10%).

W najmłodszych grupach wieku więcej jest skojarzeń ogólnych z Niemcami, Berlinem, historią. Im starsi respondenci, tym wyższy jest wśród nich odsetek wskazań na podział Niemiec.

***

Badani z wykształceniem podstawowym (22%) często nie mają żadnych skojarzeń z murem berlińskim. 18% kojarzy go z podziałem Niemiec, 12% po prostu z Niemcami, a 11% z historią i dawnymi czasami.Osobom z wykształceniem zasadniczym zawodowym mur berliński przywodzi na myśl podział Niemiec (23%), upadek komunizmu (14%), komunizm, socjalizm (11%), mur, ścianę, granicę (11%) oraz porozumienie, wolność, zjednoczenie (11%).

Respondenci z wykształceniem średnim wśród swoich skojarzeń przede wszystkim wymieniają upadek komunizmu (32%), komunizm, socjalizm (15%), podział Niemiec (14%), Niemcy (12%), mur, ścianę, granicę (11%), obalenie muru (11%), podział Europy na wschód i zachód (10%) oraz porozumienie, wolność, zjednoczenie (10%).

Badani z wykształceniem wyższym kojarzą mur berliński z upadkiem komunizmu (30%), z podziałem Niemiec (16%), z komunizmem, socjalizmem (13%), z podziałem Europy na wschód i zachód (13%), z porozumieniem, wolnością, zjednoczeniem (12%), z niewolą, terrorem, nienawiścią (11%), ze zburzeniem muru (11%) oraz z Niemcami (10%).

2. Wiedza Polaków na temat muru berlińskiego

2.1. Co oddzielał od siebie mur berliński?


Połowa Polaków (50%) odpowiada, że mur berliński oddzielał NRD od RFN. Prawie co czwarty (23%) stwierdza, że mur berliński oddzielał Berlin Wschodni i resztę NRD od Berlina Zachodniego. Według 12% respondentów był to mur pomiędzy krajami socjalistycznymi, a kapitalistycznymi.

Odpowiedź, że mur berliński oddzielał NRD od RFN, wybierają najczęściej kobiety (56%), 18-24-latki (59%) oraz 35-44-latki (56%), a także badani z wykształceniem średnim (55%) i mieszkańcy miast do 100 tys. (56%).

Bardziej precyzyjnej odpowiedzi, że mur oddzielał Berlin Wschodni i resztę NRD od Berlina Zachodniego, udzielają najczęściej mężczyźni (33%), 45-54-latkowie (29%), badani z wykształceniem wyższym (37%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (32%).

Kraje socjalistyczne do krajów kapitalistycznych oddzielał mur najczęściej według 35-44-latków (18%) oraz badanych w wieku 65 i więcej lat (17%).

Najwyższy odsetek osób, które nie wiedzą co oddzielał od siebie mur berliński, jest wśród 18-24-latków (20%), 25-34-latków (19%), badanych z wykształceniem podstawowym (28%) oraz zasadniczym zawodowym (15%), a także wśród mieszkańców wsi (16%) i miast od 101 do 500 tys. (15%) oraz kobiet (18%).

2.2. Kiedy został wybudowany?

Budowa muru berlińskiego rozpoczęła się w 1961 roku. Większość (64%) badanych Polaków nie wie, kiedy w Berlinie został zbudowany mur. 22% podaje lata 1945-1955, czyli okres zbyt wczesny. 8% odpowiada, że było to w latach 1956-1965, a więc są najbliżej prawidłowej odpowiedzi. Według 6% było to po 1965 roku.Częściej przyznają, że nie wiedzą, kiedy został wybudowany mur kobiety (78%) niż mężczyźni (48%). Ponadprzeciętnie często nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie osoby w wieku 18-24 lata (80%) i 25-34 lata (73%), badani z wykształceniem podstawowym (90%) i zasadniczym zawodowym (71%), a także mieszkańcy wsi (71%).

Najczęściej przedział obejmujący 1961 rok wymieniają mężczyźni (14%), 25-34-latkowie (12%), 45 54 latkowie (12%), osoby z wykształceniem wyższym (18%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (19%).

2.3. Kiedy został zburzony?

27% Polaków prawidłowo identyfikuje datę upadku muru berlińskiego – 9 listopada 1989 r. – spośród kilku, które podane zostały w pytaniu. Co trzeci (34%) badany wskazuje błędną odpowiedź. 37% respondentów przyznaje, że nie zna daty zburzenia muru berlińskiego.Prawidłową odpowiedź podają najczęściej 55-64-latkowie (33%), osoby z wykształceniem wyższym (39%) oraz mieszkańcy miast od 101 do 500 tys. (34%). Najczęściej nie znają poprawnej odpowiedzi osoby w wieku 65 i więcej lat (80%), z wykształceniem podstawowym (78%) lub zasadniczym zawodowym (81%).


3. Znaczenie upadku muru berlińskiego

3.1. Jakie wydarzenie jest symboliczne dla przemian ustrojowych lat 1980 1989?


Za wydarzenie symboliczne dla przemian ustrojowych lat 1980-1989 w Europie Środkowo-Wschodniej respondenci uważają najczęściej (51%) powstanie Solidarności w Polsce. Na drugim miejscu (29%) wymieniane są obrady Okrągłego Stołu oraz wybory 4 czerwca 1989 r. w Polsce.

Z wydarzeń zagranicznych badani wskazują przede wszystkim na zburzenie muru berlińskiego (13%). Inne wydarzenia, takie jak: aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii, otwarcie przez Węgry granicy z Austrią dla Niemców uciekających z NRD oraz rewolucja w Rumunii, wymieniane są przez nie więcej niż co setnego Polaka.Powstanie Solidarności w Polsce jest najczęściej wymieniane, jako wydarzenie symboliczne dla przemian ustrojowych lat 1990-1989 w Europie Środkowo-Wschodniej, przez 45-54-latków (61%), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (58%) oraz mieszkańców miast powyżej 500 tys. (58%).

Na obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca 1989 r. w Polsce wskazują częściej niż inni 55 64 latkowie (36%), osoby z wykształceniem wyższym (36%) oraz mieszkańcy miast do 100 tys. (34%). Natomiast zburzenie muru berlińskiego uważają za symboliczne dla przemian ustrojowych tego okresu przede wszystkim osoby w wieku 18-24 lata (24%) oraz badani z wykształceniem podstawowym (19%).

3.2. Jakie znaczenie miało zburzenie muru berlińskiego?


Zburzenie muru berlińskiego było bardzo ważne dla Niemiec zdaniem 70% respondentów, zaś dla Europy według 56%. Rzadziej wydarzenie to jest uważane za bardzo ważne dla Polski – 38%. Jeśli zsumuje się odsetek odpowiedzi „bardzo ważne” i „raczej ważne” różnice pomiędzy znaczeniem upadku muru berlińskiego w oczach respondentów dla Niemiec (88%), Polski (82%) oraz Europy (91%) są znacznie mniejsze.

Tylko 6% Polaków uważa zburzenie muru berlińskiego za nieważne dla Niemiec, a 5% za nieważne dla Europy. Nieco częściej – 13% – oceniają oni to wydarzenie jako nieważne dla Polski.

Za bardzo ważne dla Niemiec najczęściej uważają zburzenie muru berlińskiego osoby z wykształceniem wyższym (84%) i średnim (75%), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (79%) oraz osoby w wieku 65 i więcej lat (74%). Jako nieważne częściej od innych oceniają je natomiast badani w wieku 25-34 lata (15%) oraz z wykształceniem podstawowym (11%).

Bardzo ważny dla Polski był upadek muru berlińskiego najczęściej zdaniem 55-64-latków (44%), osób w wieku 65 lat i więcej (50%), badanych z wykształceniem wyższym (45%) oraz mieszkańców miast od 101 do 500 tys. (44%) i powyżej 500 tys. (43%). Nieważny był on najczęściej według 18-24-latków (22%) oraz ankietowanych z wykształceniem podstawowym (22%).

Jako bardzo ważne dla Europy oceniają zburzenie muru berlińskiego nieco częściej od ogółu respondentów osoby w wieku 65 i więcej lat (60%), a także mieszkańcy miast do 100 tys. (22%). Za nieważne uważa to wydarzenie 9% 18-24-latków i 8% osób z wykształceniem podstawowym – w pozostałych grupach respondentów odsetek ten jest jeszcze niższy.

3.3. Opinie o znaczeniu upadku muru berlińskiego


79% badanych Polaków zgadza się, że upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy. Przeciwnego zdania jest jedynie 15% ankietowanych, a 6% nie wyraziło swojej opinii.

Przekonanie, że upadek muru berlińskiego miał swój udział w zjednoczeniu Europy, rośnie wraz z wiekiem badanych. Pogląd ten podziela 65% 18-24-latków, 73% 25-34-latków, 82% 35-44-latków, 82% 45-54-latków, 86% 55-64-latków oraz 85% badanych w wieku 65 i więcej lat.

Im wyższe wykształcenie, tym częstsze wśród respondentów przekonanie, że upadek muru berlińskiego miał wpływ na zjednoczenie Europy. Uważa tak 67% osób z wykształceniem podstawowym, 80% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 79% z wykształceniem średnim i 88% z wyższym.

82% respondentów uważa, że upadek muru berlińskiego przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Z opinią tą nie zgadza się 13% Polaków, zaś 5% nie ma na ten temat zdania.

Częściej pozytywny wpływ zburzenia muru berlińskiego na przemiany demokratyczne dostrzegają osoby z wykształceniem średnim (87%) i wyższym (88%) niż badani z wykształceniem podstawowym (67%).

73% badanych stwierdza, że zburzenie muru berlińskiego miało znaczenie bardziej symboliczne, niż rzeczywisty wpływ na przemiany w Europie Środkowo-Wchodniej. Nie zgadza się z tym poglądem 21% badanych. Odpowiedź na to pytanie nie jest w istotny sposób uzależniona od wieku i poziomu wykształcenia respondentów.

Według 69% Polaków upadek muru berlińskiego oznaczał koniec zimnej wojny i podziału Europy na dwa bloki ideologiczne. Z opinią tą nie zgadza się co czwarty (24%) ankietowany.

Pogląd, że zburzenie muru berlińskiego oznaczało koniec zimnej wojny jest wyraźnie częstszy w starszych grupach wieku. Uważa tak od 56% 18-24-latków do 78% 55-64-latków i 73% osób w wieku 60 lat i więcej.

Zdania respondentów są podzielone w kwestii roli zburzenia muru berlińskiego w przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej i zjednoczeniu Niemiec. 47% uważa, że przemiany nastąpiłyby nawet bez tego wydarzenia, według 46% było ono niezbędne.

Im wyższe wykształcenie respondentów, tym częściej uważają oni, że do zjednoczenia Niemiec i przemian demokratycznych upadek muru berlińskiego nie był niezbędny. Z opinią tą zgadza się 41% badanych z wykształceniem podstawowym, 42% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 50% z wykształceniem średnim oraz 55% z wykształceniem wyższym. Natomiast znacząco rzadziej od przedstawicieli innych grup wiekowych podzielają ten pogląd 18-24-latki (39%).

Na pytanie, czy upadek muru berlińskiego miał istotny wpływ tylko na sytuację w Niemczech, tak odpowiada 45% społeczeństwa, jednak według 50% nie jest to prawdą.

Najczęściej z poglądem tym zgadzają się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (51%), a najrzadziej z wykształceniem wyższym (33%).


3.4. Czy upadek muru berlińskiego wpłynął na przemiany demokratyczne w Polsce?


Zdecydowana większość (68%) Polaków jest zdania, że to przemiany demokratyczne w Polsce przyczyniły się do upadku muru berlińskiego. Przeciwnego zdania jest jedynie 18% respondentów. 14% badanych nie ma zdania na ten temat.

Wiek znacząco wpływa na pogląd w sprawie znaczenia upadku muru berlińskiego i przemian demokratycznych w Polsce. Wśród 18-24-latków 40% uważa, że upadek muru berlińskiego przyczynił się do przemian demokratycznych w Polsce, a 49%, że odwrotnie, to przemiany demokratyczne w Polsce przyczyniły się do upadku muru. Wśród 25-34-latków proporcja ta to 24% do 56%, wśród 35- 44-latków 20% do 64%. Osoby ze starszych grup wiekowych w przeważającej większości uważają, że przemiany demokratyczne w Polsce miały wypływ na upadek muru berlińskiego – wśród 45-54-latków 78%, wśród 55-64-latków 85%, a wśród osób w wieku 65 lat i więcej 75% (przeciwnego zdania jest odpowiednio 12%, 8% i 9%).


4. Mur berliński w doświadczeniach Polaków


4.1. Jakie uczucia wzbudził w Polakach upadek muru berlińskiego?

Najwięcej – 27% – badanych wspomina, że w momencie zburzenia muru berlińskiego czuli radość. Nadzieję wzbudziło to wydarzenie w 22% respondentów. Do bardziej negatywnych uczuć przyznaje się niższy odsetek Polaków – 7% ankietowanych czuło wtedy niepokój. 21% deklaruje, że upadek muru berlińskiego był im obojętny. Co piąty (20%) badany nie pamięta tych czasów, bo albo był zbyt młody, albo nie było go wtedy na świecie. 8% nie pamięta dnia zburzenie muru z innych powodów.

4.2. Ilu Polaków odwiedziło Berlin?

Więcej niż co trzeci (36%) pełnoletni Polak deklaruje, że odwiedził kiedykolwiek Berlin. 19% było tam przed zburzeniem muru berlińskiego, natomiast 23% już po tym wydarzeniu. 64% badanych nigdy nie było w Berlinie.Przed zburzeniem muru Berlin odwiedziło 5% 25-34-latków, 20% 35-44-latków, 30% 45-54-latków, 24% 55-64-latków i aż 35% badanych w wieku 65 i więcej lat. Osobiste doświadczenia z murem berlińskim ma mniej niż co setny 18-24-latek – byli zbyt młodzi lub urodzili się już po zburzeniu muru.

Po zburzeniu muru było w Berlinie 33% 18-24-latków, 32% 25-34-latków, 25% 35-44-latków, 23% 45 54 latków, 15% 55-64-latków oraz 11% osób w wieku 65 i więcej lat.

Nigdy Berlina nie odwiedziło od 59% 45-54-latków do 67% 18-24-latków i 55-64-latków.Berlin najczęściej odwiedzali mieszkańcy Wielkopolski (50%), Pomorza (46%) oraz Dolnego Śląska (44%), najrzadziej zaś osoby mieszkające we wschodniej Polsce (19%).

5. Obchody 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego


W opinii większości – 52% – badanych Polaków planowane obchody 20. rocznicy upadku muru berlińskiego powinny być świętem jedynie Niemiec. Co trzeci (33%) ankietowany uważa, że powinno to być święto całej Europy. Najrzadziej (12%) wyrażany jest pogląd, według którego rocznica zburzenia muru berlińskiego to święto przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej. Jedynie 3% respondentów nie ma zdania na ten temat.


Obchody 20. rocznicy upadku muru berlińskiego powinny być świętem jedynie Niemców najczęściej w opinii 35-44-latków (58%), badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (60%) oraz mieszkańców miast powyżej 500 tys. (58%). Świętować powinna cała Europa częściej niż zdaniem ogółu respondentów według osób w wieku 25-34-lata (38%) oraz ankietowanych z wykształceniem wyższym (43%). Natomiast za świętem Europy Środkowo-Wschodniej opowiadają się ponadprzeciętnie często 18-24-latki (21%) oraz badani z wykształceniem podstawowym (20%).
Margines błęduWielkość frakcji:

wiarygodność:

0,95

1%

3%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Wielkość próby
50
2,8%

4,7%

6,0%

8,3%

9,9%

11,1%

12,0%

12,7%

13,2%

13,6%

13,8%

13,9%

100
2,0%

3,3%

4,3%

5,9%

7,0%

7,8%

8,5%

9,0%

9,3%

9,6%

9,8%

9,8%

150
1,6%

2,7%

3,5%

4,8%

5,7%

6,4%

6,9%

7,3%

7,6%

7,8%

8,0%

8,0%

200
1,4%

2,4%

3,0%

4,2%

4,9%

5,5%

6,0%

6,4%

6,6%

6,8%

6,9%

6,9%

250
1,2%

2,1%

2,7%

3,7%

4,4%

5,0%

5,4%

5,7%

5,9%

6,1%

6,2%

6,2%

300
1,1%

1,9%

2,5%

3,4%

4,0%

4,5%

4,9%

5,2%

5,4%

5,5%

5,6%

5,7%

350
1,0%

1,8%

2,3%

3,1%

3,7%

4,2%

4,5%

4,8%

5,0%

5,1%

5,2%

5,2%

400
1,0%

1,7%

2,1%

2,9%

3,5%

3,9%

4,2%

4,5%

4,7%

4,8%

4,9%

4,9%

450
0,9%

1,6%

2,0%

2,8%

3,3%

3,7%

4,0%

4,2%

4,4%

4,5%

4,6%

4,6%

500
0,9%

1,5%

1,9%

2,6%

3,1%

3,5%

3,8%

4,0%

4,2%

4,3%

4,4%

4,4%

550
0,8%

1,4%

1,8%

2,5%

3,0%

3,3%

3,6%

3,8%

4,0%

4,1%

4,2%

4,2%

600
0,8%

1,4%

1,7%

2,4%

2,9%

3,2%

3,5%

3,7%

3,8%

3,9%

4,0%

4,0%

650
0,8%

1,3%

1,7%

2,3%

2,7%

3,1%

3,3%

3,5%

3,7%

3,8%

3,8%

3,8%

700
0,7%

1,3%

1,6%

2,2%

2,6%

3,0%

3,2%

3,4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,7%

750
0,7%

1,2%

1,6%

2,1%

2,6%

2,9%

3,1%

3,3%

3,4%

3,5%

3,6%

3,6%

800
0,7%

1,2%

1,5%

2,1%

2,5%

2,8%

3,0%

3,2%

3,3%

3,4%

3,4%

3,5%

850
0,7%

1,1%

1,5%

2,0%

2,4%

2,7%

2,9%

3,1%

3,2%

3,3%

3,3%

3,4%

900
0,7%

1,1%

1,4%

2,0%

2,3%

2,6%

2,8%

3,0%

3,1%

3,2%

3,3%

3,3%

950
0,6%

1,1%

1,4%

1,9%

2,3%

2,5%

2,8%

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

3,2%

1000
0,6%

1,1%

1,4%

1,9%

2,2%

2,5%

2,7%

2,8%

3,0%

3,0%

3,1%

3,1%TabeleKwestionariuszDzień dobry, nazywam się ...............................jestem ankieterem(ankieterką) Ośrodka Badania Opinii Publicznej w Warszawie. Realizujemy obecnie krótkie badanie opinii. Czy mogę porozmawiać z osobą, która ukończyła 18 lat i jako ostatnia obchodziła urodziny?

S1. Czy zgodzi się Pan(i) na krótki wywiad?


 1. tak [KONTYNUUJ]

 2. nie [ZAKOŃCZ]S2 Zapisz płeć

 1. mężczyzna

 2. kobietaS3 W którym z następujących przedziałów mieści się Pana(i) wiek?Odczytaj; tylko jedna odpowiedź


 1. 18-24 lata

 2. 25-34 lata

 3. 35-44 lata

 4. 45-54 lata

 5. 55-64 lata

 6. 65 lub więcej latS4. Jakie jest Pana(i) wykształcenie, tzn. jaką szkołę ukończył(a) Pan(i) jako ostatnią?Odczytaj; tylko jedna odpowiedź


 1. podstawowe/gimnazjum

 2. zasadnicze zawodowe

 3. niepełne średnie

 4. średnie

 5. pomaturalne

 6. licencjat

 7. wyższe
 1. Z czym się Panu(i) kojarzy mur berliński?

Prosimy dokładnie zapisać odpowiedź respondenta.

…………………………………………………97. trudno powiedzieć


 1. Które z wydarzeń lat 1980-1989 w Europie Środkowo-Wschodniej jest Pana(i) zdaniem symboliczne dla przemian ustrojowych tego okresu?

Tylko jedna odpowiedź. Rotacja odpowiedzi

 1. powstanie Solidarności w Polsce

 2. obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca 1989 roku w Polsce

 3. otwarcie przez Węgry granicy z Austrią dla Niemców uciekających z NRD

 4. aksamitna rewolucja w Czechosłowacji

 5. zburzenie muru berlińskiego

 6. rewolucja w Rumunii

 7. niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii

 8. inne

 9. nie wiem
 1. W jakich latach został wybudowany mur berliński?

Nie odczytywać, zakodować odpowiedź respondenta

 1. 1945-1955

 2. 1956-1965

 3. 1966-1975

 4. 1976-1985

 5. po 1985

 6. nie wiem
 1. Co oddzielał od siebie mur berliński?

Nie odczytywać, prosimy zaznaczyć pierwszą odpowiedź respondenta

 1. Berlin Wschodni i resztę NRD od Berlina Zachodniego

 2. NRD od RFN (Niemiec Zachodnich)

 3. kraje socjalistyczne (komunistyczne, bloku wschodniego itp.) od krajów zachodnich (kapitalistycznych, wolnego świata itp.)

 4. inne, jakie?................................................................

 5. nie wiem

 1. Kiedy został zburzony mur berliński?

Tylko jedna odpowiedź. Rotacja odpowiedzi

1. 4 czerwca 1989 r.

2. 8 maja 1990 r.

3. 9 listopada 1989 r.

4. 11 listopada 1990.

97. nie wiem
9 listopada będziemy obchodzić 20-rocznicę zburzenia muru berlińskiego.


 1. Proszę spróbować przypomnieć sobie dzień, w którym został zburzony mur berliński. Jakie uczucia wzbudziło w Panu(i) wtedy to wydarzenie?

Możliwe kilka odpowiedzi. Rotacja odpowiedzi 1-4.

 1. nadzieję

 2. radość

 3. niepokój

 4. obojętność

 5. inne, jakie?............................................

96. nie pamiętam tamtych czasów/ byłem(am) zbyt młody

97. nie pamiętam/ trudno powiedzieć


 1. Proszę ocenić, jak ważne było zburzenie muru berlińskiego dla…?

a. Niemiec

b. Polski

c. Europy
1. bardzo ważne

2. raczej ważne

3. raczej nieważne

4. całkowicie nieważne97. trudno powiedzieć

 1. Czy Pana(i) zdaniem…

 1. upadek muru berlińskiego przyczynił się do przemian demokratycznych w Polsce

 2. czy raczej przemiany demokratyczne w Polsce przyczyniły się do upadku muru berlińskiego?

97. trudno powiedzieć


 1. Czy …

a. Upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy.

b. Upadek muru berlińskiego przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej.

c. Zburzenie muru berlińskiego miało znaczenie bardziej symboliczne, niż rzeczywisty wpływ na przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej.

d. Upadek muru berlińskiego oznaczał koniec zimnej wojny i podziału Europy na dwa bloki ideologiczne.

e. Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i zjednoczenie Niemiec nastąpiłyby nawet bez zburzenia muru berlińskiego.

f. Upadek muru berlińskiego miał istotny wpływ tylko na sytuację w Niemczech.

1. zdecydowanie tak

2. raczej tak

3. raczej nie

4. zdecydowanie nie97. trudno powiedzieć


 1. Czy planowane na 9 listopada obchody 20 rocznicy upadku muru berlińskiego powinny być świętem…

Jedna odpowiedź

 1. całej Europy

 2. tylko Europy Środkowo-Wschodniej

 3. tylko Niemiec

97. trudno powiedzieć


 1. Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek w Berlinie?

Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi (1 i 2 mogą występować razem)

 1. tak, przed zburzeniem muru berlińskiego

 2. tak, po zburzeniu muru berlińskiego

nie, nigdy

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość