Bark –free wood Drewno pozbawione kory Compliance procedurePobieranie 9.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.42 Kb.
Słownik Terminów Fitosanitarnych FAO –Aneks 2 -2009
Część I. Angielsko-polski słownik terminów fitosanitarnych
Bark Kora
Bark –free wood Drewno pozbawione kory
Compliance procedure (for a consignment) Procedura kontroli zgodności

(przesyłki)


Corrective action plan (in an area) Naprawczy plan działania (na

określonym obszarze)


Debarked wood Okorowane drewno
Incidence (of a pest) Rozmiar porażenia/zaatakowania

(agrofagiem)


Intended use Zamierzone użycie
Phytosanitary security (of a consignment) Bezpieczeństwo fitosanitarne

(przesyłki)


Reference specimen Okaz wzorcowy
Tolerance level (of a pest) Poziom tolerancji (agrofaga )
Terminy usunięte ze słownika w 2009 roku
Biological pesticide, biopesticide Biologiczny środek ochrony roślin
Classical biological control Klasyczne zwalczanie biologiczne
Establishment (of biological control agent) Zasiedlenie (czynnika zwalczania

biologicznego)


Exotic Egzotyczny
Introduction (of a biological control agent) Introdukcja/wprowadzenie

(czynnika zwalczaniabiologicznego)
Microorganism Mikroorganizm
Specifity Specyficzność/swoistość

Terminologia Konwencji Różnorodności Biologicznej (CBD) [hasła z dodatku 1 do Słownika]
Alien species Obcy gatunek
Establishment Zasiedlenie
Introduction Introdukcja/wprowadzenie
Intentional introduction Zamierzone zawleczenie
Invasive alien species Inwazyjny gatunek obcy
Risk analysis Analiza zagrożenia
Unintentional introduction Niezamierzone zawleczenie.

Opracowała mgr Elżbieta Pągowska©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy