Strona główna

Baterie i Akumulatory-zmiany w 2015 roku


Pobieranie 22.21 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar22.21 Kb.
Baterie i Akumulatory-zmiany w 2015 roku

(Dotyczy okresów sprawozdawczych począwszy od sprawozdań za rok 2015)
Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie zmiany w zakresie gospodarki bateriami i akumulatorami zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79 poz. 666 ze zm.), zmienioną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1322).

Podstawowym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami oraz zmodyfikowanie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, ze zm.) w celu pełnej ich zgodności z przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów , zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz.UE L 266 z 26.09.2006 , str. 1, ze zm.).
WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY


 1. Wprowadzający baterie i akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził

do obrotu:

100 kg.
może być zwolniony z obowiązku:


 • osiągania wymaganego poziomu zbierania,

 • opłaty produktowej,

 • organizowania i finansowania, zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania,

 • zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory,

 • zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

 • składania wykazu zakładów przetwarzania.

Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informację, których zakres został określony w przepisach.(art. 4a)
 1. Publiczne kampanie edukacyjne – ujednolicenie sposobu obliczania środków, które powinny zostać przeznaczone na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych :


Ke = masa BiA (kg) x stawka (0,03zł/kg)
Ke – wysokość środków na kampanie edukacyjne

Masa BiA – masa baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w danym roku sprawozdawczym

Termin finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:


 • samodzielnie – do 1 marca za rok poprzedni

 • wpłata na rachunek urzędu marszałkowskiego – do 15 marca za rok poprzedni


Zwolnienie z publicznych kampanii edukacyjnych , w przypadku gdy wysokość środków, które wprowadzający jest obowiązany przeznaczyć na ten cel wynosi ≤10 zł. 1. Możliwość scedowania wykonywania obowiązku w zakresie finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz sporządzania sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne na podmiot pośredniczący.
 1. Obowiązek prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie (bez ilości) wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.PODMIOT POŚREDNICZĄCY


 1. Obowiązek uzyskania przed rozpoczęciem działalności numeru rejestrowego GIOŚ oraz wpisu do rejestru.
 1. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.Podmiot jest obowiązany dostosować się do powyższego przepisu do dnia 31 grudnia 2015roku.
 1. Wykonywanie obowiązków wprowadzającego bia (łącznie z realizacją publicznych kampanii edukacyjnych) powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (5 letni obowiązek przechowywania dokumentów).ZBIERAJĄCY ZUŻYTE BATERIE LUB AKUMULATORY


 1. Obowiązek wydawania wprowadzającemu baterie lub akumulatory albo podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma podpisaną umowę w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Zaświadczenie winno być sporządzone w 3 egzemplarzach: dla wprowadzającego, lub podmiotu pośredniczącego, dla marszałka województwa i dla zbierającego.

Zaświadczenie może być sporządzone zbiorczo w przypadku pośredniczącego w przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego wprowadzającego.

Zbierający ma obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń.


 1. Sporządzanie sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych , ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających, z którymi ma zawartą umowę jest obowiązany wyłącznie zbierający, który przekazuje zużyte baterie i zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania.PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW.


 1. obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:
 • Wydajności recyklingu dla bia kwasowo ołowiowych,

 • Wydajności recyklingu dla bia niklowo-kadmowych,

 • Wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów

Powyższe sprawozdania przedkładane są w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. Po raz pierwszy powyższe sprawozdania należy przedłożyć marszałkowi województwa do 30 kwietnia 2015 roku za rok sprawozdawczy 2014.


Sprawozdawczość ta wynika z art. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11.06.2012 r. a wzory poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio załącznik nr IV, V i VI powyższego rozporządzenia.
W przypadku prowadzenia procesu recyklingu zużytych baraterii lub zużytych akumulatorów kolejno przez kilku prowadzących recykling, sprawozdanie sporządzone jest przez prowadzącego recykling, w którego instalacji rozpoczął się cały proces, natomiast kolejni prowadzący sa obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia niniejszego sprawozdania w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
SPRZEAWCA DETALICZNY BATERII SAMOCHODOWYCH KWASOWO OŁOWIOWYCH LUB AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH KWASOWO –OŁOWIOWYCH


 1. Obowiązek pobierania opłaty depozytowej przy sprzedaży baterii lub akumulatora samochodowego nie będącego przynależnością albo częścią składową innych urządzeń wyłącznie od kupującego nie będącego przedsiębiorcą (w przypadku, gdy kupujący przy zakupie nie przekazał mu zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych).
 1. Przekazywanie nieodebranej opłaty depozytowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.


Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego. Opłaty depozytowej nie pobiera sprzedawca baterii lub akumulatorów przemysłowych.

UWAGA!!!

Pozostałe obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz.666 ze zm.) nie ulegają zmianie.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw uzupełnia wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG. Transponuje także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci.

W wyniku zmian dokonanych dyrektywą 2013/56/UE, od 2 października 2015 r. wprowadzane do obrotu ogniwa guzikowe nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 % (wagowo) rtęci


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość