Strona główna

Baza materialno techniczna należy do silnych stron swspiZ, pozwala na realizację procesu dydaktycznego oraz różnych projektów naukowych I badawczych, cechuje ją interesująca architektura, nowoczesność I funkcjonalność


Pobieranie 16.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.71 Kb.
Baza materialno - techniczna należy do silnych stron SWSPiZ, pozwala na realizację procesu dydaktycznego oraz różnych projektów naukowych i badawczych, cechuje ją interesująca architektura, nowoczesność i funkcjonalność. W 1996 roku ze środków własnych, zakupiono dwa piętra w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 zlokalizowanym w centrum miasta, blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych Łodzi. Mieści się tu rektorat, dziekanaty, katedry, administracja, wydawnictwo SWSPiZ, i pomieszczenia samorządu. Kolejną znaczącą inwestycją był zakup obiektów przy ul. Kilińskiego 98, i Dowborczyków 17/19, które stanowią główny kompleks dydaktyczny Uczelni, mieszczący oprócz auli wykładowych, laboratoriów komputerowych i innych sal dydaktycznych, pokoje wykładowców, bibliotekę wraz czytelnią oraz bufet studencki. Obecnie Uczelnia prowadzi dwie kolejne inwestycje: przy ul. Kilińskiego 109, gdzie przeniesiona będzie administracja i mieścić się będą specjalistyczne sale dydaktyczne dla kierunku filologia; przy ul. Gdańskiej 121, gdzie tworzone jest centrum hotelowo-dydaktyczne. Aktualnie baza dydaktyczna, której właścicielem jest Uczelnia zajmuje powierzchnię ok. 8400 m2.
  Uczelnia posiada własną lokalną sieć komputerową umożliwiającą transfer informacji z szybkością 100 MBps. Lokalizacje Uczelni tworzą logicznie spójną sieć komputerową, która dołączona jest za pomocą dwóch niezależnych łączy do Internetu. Przepustowość każdego łącza internetowego wynosi 2 MBps. Pracownie komputerowe oprócz zajęć dydaktycznych są udostępniane dla wszystkich studentów w ramach tzw. ogólnodostępnego czasu. Studenci korzystający z tej formy nieobowiązkowych zajęć mają możliwość samodzielnego sprawdzenia posiadanej wiedzy, jak również rozszerzenia jej o nowe elementy. Uczelnia posiada własny portal edukacyjny „Akademia Otwarta”, którego jest współautorem oraz własne serwisy informacyjne i usługi sieciowe.
SWSPiZ z siedzibą w Łodzi jest uczelnią niepaństwową funkcjonujacą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 wrzesnia 1990 r. (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pózniejszymi zmianami) na podstawie decyzji MEN z dnia 19 grudnia 1994 r. Nr DNS 3-0145/TBM/362/94 (wraz z pózniejszymi zmianami).
Organem zalożycielskim Uczelni jest Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Uczelnia ma charakter szkoly społecznej i działa na zasadzie instytucji non-profit. Oznacza to, ze wszystkie nadwyżki finansowe przeznaczane sa na dalszy rozwój uczelni.

Rysunek 1 Ładna dziewczyna robiąca plagiat

SWSPiZ jest uczelnią o zasiegu ogólnopolskim. Posiada, utworzone na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, siedem Wydziałów Zamiejscowych:

Warszawa


Zduńska Wola

Skarżysko-Kamienna

Brodnica

Garwolin


Kołobrzeg

Ostrów WielkopolskiRysunek 2

SWSPiZ w Łodzi prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na 15 kierunkach oraz dwuletnie studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) na 4 kierunkach w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) na kierunkach:

Zarządzanie i Marketing,

Stosunki Międzynarodowe,

Finanse i Rachunkowość,

Filologia Angielska,

Filologia Germańska,

Logistyka,

Socjologia,

Dziennikarstwo i Komunikacja Spoleczna

Fizjoterapia,

Pedagogika,

Kosmetologia,

Kulturoznawstwo (Zduńska Wola)

Zdrowie publiczne,

Informatyka oraz Informatyka z grafiką komputerową (3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie)).

Geodezja i Kartografia


Prowadzony jest również polsko – amerykański program studiów podyplomowych Clark University kończacych sie tytułem Master.

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe na kierunkach:

Rachunkowość,

Doradztwo zawodowe i polityka personalna,

Zarządzanie kryzysowe,

Zarządzanie logistyczne,

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Reżyseria i produkcja filmów reklamowych

Informatyka

Organizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego,

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce

Świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych

Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wizytowanych kierunkach.

W roku 2006, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Łodzi, otrzymała pełne uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych.
Misją naszą jest być wyższą uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych i innych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej.

Reputacja uczelni opiera się na respektowaniu wartości akademickich:  • Otwartości i wiarygodności wobec studentów i pracowników

  • Wysokiej jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych

  • Społecznej odpowiedzialności

„Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji w kraju i na świecie.

Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Wskazujemy na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością, a wartościami ogólnoludzkimi, równowagi pomiędzy techno a humanum.

Absolwent naszej Uczelni to nie tylko skuteczny rynkowo działacz gospodarczy, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami.

Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak "u siebie", aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji zarówno lokalnej, łódzkiej gospodarki, jak i ogólnokrajowej. Podstawą takiego przekonania jest wysoka aktywność badawcza nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom.”
Muzahim Al-Noorachi Marketing

Krzysztof Andrzejczak Nauki filologiczne; literatura amerykańska i kanadyjska

Andrzej Bartoszewicz Systemy informatyczne, automatyka

Ireneusz Bittner Etyka

Ewa Bogalska - Martin  Socjologia

Francja -Grenoble   Natalia I. Czuchraj Marketing, Logistyka

iotr Daranowski Prawo międzynarodowe

Tadeusz Dudycz Nauki ekonomiczne w zakresie nauki o zarządzaniu

Walentyna Kwiatkowska Ekonomia, Polityka ekonomiczna Grażyna Osbert-Pociecha Roman Patora Ekonomia, Polityka społeczna

Anna Rogut Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jerzy Różański Zarządzanie przedsiębiorstwem

Agnieszka Salska Nauki filologiczne; literatura amerykańska i poezja amerykańska

Henryk Skłodkowski Psychologia zarządzania

Jadwiga Sobieska - Karpińska Ekonomia; informatyka ekonomiczna i teleinformatyka

Marian Walczak Rachunkowość

Enid Barbara Wistrich Polityka socjalna

Wielka Brytania   Jan Woroniecki Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Mirosław Wypych Finanse

Elżbieta Żółtowska Matematyka, Progn.i analizy scenariuszowe

Urszula Żuławska Ekonomia, zarządzanie finansami


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość