Strona główna

Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego


Pobieranie 17.41 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.41 Kb.
Beata Czechowska-Derkacz

rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 1a

80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 25 84

tel. kom. 725 991 088

e-mail prasa@ug.edu.pl

http://www.ug.edu.pl/pl

Gdańsk 14.05.2010r.Informacja Prasowa

Wmurowanie kamienia węgielnego budowę Wydziału Biologii – budowa Bałtyckiego Kampusu UG

Na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Wydziału Biologii, która powstaje w ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”. To jedna z dwóch największych inwestycji w Polsce w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w zakresie szkolnictwa wyższego. JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek podkreślił, że dzięki sukcesom naukowym i dydaktycznym Wydziału Biologii, jednego z czołowych w Polsce, było możliwe staranie się o unijne środki. Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk dodał, że na terenie uniwersyteckiego kampusu realizują się wielkie marzenia związane z przyszłością i rozwojem naszego regionu.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Wydziału Biologii odbyła się 14 maja 2010 roku na terenie największego kampusu UG w Gdańsku Oliwie. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, pomorscy parlamentarzyści – Jan Kulas i Stanisław Lamczyk; Marcin Białek, absolwent UG, reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Izabela Erecińska, Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji, Jacek Jezierski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli i jednocześnie absolwent Wydziału Biologii UG, Mariusz Białek, Prezesa firmy Allcon, wykonawcy obiektu, i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, a przede wszystkim przedstawiciele Wydziału Biologii, wśród których byli profesorowie seniorzy Wydziału Biologii prof. Alicja Taylor i prof. Juliusz Tokarski. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Biologii prof. Dariusz Szlachetko.JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki sukcesom naukowym i dydaktycznym Wydziału Biologii, jednego z czołowych w Polsce, było możliwe staranie się i uzyskanie unijnych środków na inwestycję. Rektor UG podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania nowej siedziby Wydziału Biologii, zwłaszcza Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, władzom regionu pomorskiego i akademickiej społeczności UG.

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk dodał, że poprzez budowę Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego realizują się wielkie marzenia związane z przyszłością i rozwojem naszego regionu. – Uniwersytet Gdański to wielkie wyzwanie dla Pomorza, a dzięki umiejętności wykorzystywania i środków unijnych i nowoczesnej strategii rozwoju stał się źródłem znakomicie wykształconych absolwentów o wysokich kwalifikacjach, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego regionu – podkreślił marszałek.Dziekan Wydziału Biologii prof. Dariusz Szlachetko podziękował za wielkie zaangażowanie i starania o nową siedzibę wydziału poprzednim i obecnym władzom Uniwersytetu Gdańskiego i z przekonaniem zaznaczył, że nowy budek Wydziału Biologii będzie najpiękniejszy na terenie Bałtyckiego Kampusu UG.

Marcin Białek, reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i jednocześnie absolwent UG, przeczytał list gratulacyjny od Pani Moniki Pałasz, Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.

Mariusz Białek Prezes firmy Allcon, wykonawcy obiektu zapewnił, że forma dołoży wszelkich starań, aby inwestycję zakończyć w terminie i zgodnie z oczekiwaniami społeczności akademickiej UG.

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego jest budowany w ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013). W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w zakresie szkolnictwa wyższego są tylko dwa tak duże projekty i o tak strategicznym znaczeniu, wśród których jest właśnie „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” (drugi to projekt Uniwersytetu Warszawskiego, zakładający powstanie w Warszawie Centrum Nowych Technologii Ochota).

1 lipca 2009r. pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażająca) a Uniwersytetem Gdańskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.13.01-011/08-00. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie przedsięwzięcia (dot. budowy budynków – Wydziału Biologii i Wydziału Chemii) w łącznej wysokości 236 090 000 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana w całości z dotacji rozwojowej UE i budżetu państwa.

Nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych i kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii i Chemii już dziś kształcą wysokiej klasy specjalistów kierunków ścisłych, nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców wpłyną w przyszłości na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego

Wykonawcą budynku Wydziału Biologii, wybranym w przetargu nieograniczonym, została firma Allcon Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z Gdyni. Umowę na realizację obiektu podpisano 01.12.2009r. Koszt inwestycji wyniesie 69 mln zł. Budynek Wydziału Biologii zostanie realizowany w 2011. Budynek Wydziału Biologii został zaprojektowany przez Autorską Pracownię Projektową „Studio M” z Sopotu.

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m². Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, nowoczesnych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, laboratoria i pracownie specjalistyczne, a część powierzchni będzie wykorzystana na szklarnie i woliery dla ptaków. Będzie się tam mieściło także Muzeum Inkluzji Bursztynu. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

Jubileusz 40-lecia Biologii na Uniwersytecie Gdańskim

Tego samego dnia (14.05.2010 r.), w siedzibie Wydziału Biologii w Gdańsku przy ul. Kładki 24, zaplanowano jubileusz 40-lecia Biologii na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach wykładów „Od początków do teraźniejszości” została zaprezentowana historia Wydziału Biologii i prowadzone na nim badań naukowe oraz działalność dydaktyczna. Były także konkursy, rozwiązywanie kalamburów biologicznych i olimpiada parabiologiczna.

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego należy do czołowych wydziałów w Polsce. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, a w dwóch kolejnych ocenach osiągnięć naukowych Instytut Biologii (obecnie Wydział Biologii) otrzymał najwyższą, pierwszą kategorię w ocenie parametrycznej.

Na Wydziale Biologii UG studiuje 653 studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowi zespół 119 nauczycieli akademickich, w tym 12 profesorów tytularnych.

Wydział Biologii UG prowadzi trójstopniowe (licencjackie, magisterskie i doktoranckie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) studia na kierunku biologia. Wspólnie z Wydziałem Chemii UG i Wydziałem Oceanografii i Geografii UG, uczestniczy również w kształceniu studentów w ramach międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska. Wydział oferuje także kształcenie na makrokierunku przyroda – to studia I stopnia prowadzone wspólnie z innymi wydziałami: Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Oceanografii i Geografii. W tym roku zostanie uruchomiony kierunek bioinformatyka (to studia międzywydziałowe, administrowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG).

Działalność naukowo-badawcza prowadzona na wydziale jest bardzo szeroka i koncentruje się wokół trzech specjalności: biologia eksperymentalna, biologia molekularna oraz biologia środowiskowa.

Badania realizowane w zakresie biologii eksperymentalnej obejmują m.in. następujące tematy: ultrastrtuktura zarodka u roślin okrytonasiennych, regulacja cyklu komórkowego, wzrost, rozmnażanie, fotosynteza i adaptacja glonów planktonowych do warunków stresowych, charakterystyka substancji biologicznie czynnych wydzielanych przez glony, wpływ stresu na układ immunologiczny oraz regulacja cyklu snu i czuwania.

Problematyka badawcza w ramach specjalności biologia molekularna dotyczy m.in. roli białek szoku termicznego w reakcji na stres, regulacji powielania DNA w komórkach bakteryjnych, kontroli rozwoju wirusów, wykrywania mutagennych zanieczyszczeń środowiska, chorób człowieka uwarunkowanych genetycznie, toksyn wytwarzanych przez gronkowce, zróżnicowania genetycznego populacji i mikroewolucji zwierząt wodnych, systematyki i ekologii współczesnych i plejstoceńskich małżoraczków, a także właściwości enzymów i neurohormonów u ryb i skorupiaków.Tematyka badawcza reprezentowana przez specjalność biologia środowiskowa obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: biologia i ekologia ptaków oraz krajowych gatunków nietoperzy, funkcjonowanie ekosystemów arktycznych, ekologia owadów współczesnych i kopalnych, inkluzje w bursztynie, pasożyty zwierząt morskich i lądowych, roślinność podwodna jezior, archeobotanika miast hanzeatyckich, przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka, klasyfikacja, ewolucja oraz rozmieszczenie storczyków, biologia i ekologia ginących i chronionych w Polsce roślin oraz porostów, metodyka i praktyka ochrony przyrody.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość