Strona główna

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni to wspólna odpowiedzialność!


Pobieranie 38.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.99 Kb.
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

to wspólna odpowiedzialność!”
Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez komputerów. Szybkość, z jaką dzieci i młodzi ludzie zyskują dostęp do mediów internetowych, mobilnych i sieciowych nie ma precedensu w historii innowacji technologicznej. Ale i w świecie dorosłych wszystkie dziedziny życia spotykają się z obecnością cyberprzestrzeni i mobilnych technologii. Z tego powodu, zagadnienie cyberbezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich, nawet jeżeli nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.

Alfabetyzacja cyfrowa i umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych są podstawowym warunkiem bezpiecznego korzystania z Internetu. Pewne kompetencje zostały określone jako niezbędne, aby młodzi ludzie mogli w sposób bezpieczny poruszać się w sieci. Umiejętności te obejmują: zdolność krytycznego korzystania z nowych mediów (w tym umiejętność oceny źródeł), umiejętność właściwego przedstawienia się w sieci, jeśli chodzi o zarządzanie prywatnością, tożsamością i reputacją oraz odpowiedzialne i etyczne zachowanie w sieci.Według badań zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzegać, korzystając z Internetu. W ramach szkolnej kampanii informacyjnej zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi, byli obecni w ich życiu – również tym wirtualnym, a zarazem pamiętali, że krzywda wyrządzona dziecku w tym nierzeczywistym świecie, nie zniknie wraz z wyłączeniem komputera. Chcemy przekonać rodziców nawet najmłodszych dzieci, by poświęcili swoją uwagę ich bezpieczeństwu i od najmłodszych lat kształtowali w swoich dzieciach właściwe nawyki, pozwalające na konstruktywne korzystanie z potencjału Internetu.
Zasady bezpieczeństwa, których

każdy Rodzic powinien przestrzegać
1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.
3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafią w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje. Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc.
4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profi, maksymalnie chroniący jego prywatność.
5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.
6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci.
7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program e-mailowy. Stosuj dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. Korzystaj z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.
8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznaczeń PEGI.
9. Upewnij się, że szkoła Twojego dziecka opracowała i wdrożyła procedury zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.
10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.
A

dresy w Internecie, pod którymi znajdują się serwisy dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w Sieci:

www.saferinternet.pl

www.dbi.pl

www.dyzurnet.pl

www.helpline.org.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.321internet.pl

Październik 2014 r.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa


Już po raz trzeci w Europie organizowana jest w październiku kampania mająca na celu podniesienie poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń cyberprzestrzeni. Kampania realizowana jest z inicja-tywy Komisji Europejskiej przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w krajach Unii Europejskiej. W Polsce partnerem kampanii jest NASK, patronat honorowym kampanię objęło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Celem Europejskiego Miesiąca Cyber-bezpieczeństwa jest zarówno popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jak i promocja bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii wśród szerokiej grupy użytkowników: w domu, w pracy, w szkole, na uczelni.

Biblioteka Szkolna „U Sowy Poczytajki”

w Szkole Podstawowej nr 27

im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach

realizuje kampanię informacyjną

na temat przeciwdziałania cyberprzemocy

w ramach trzeciego Europejskiego

Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.


Opracowanie ulotek:

Patrycja Karykowska (nauczyciel – bibliotekarz)
Ulotka została opracowana na podstawie materiałów

dostępnych na stronach:www.helpline.org.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.bezpiecznymiesiac.pl

www.nask.pl
Współpraca merytoryczna:

Marta Więckowska (pedagog szkolny)


Co to jest „Cyberprzemoc”?
Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się, jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komuni-kacyjnych: głównie Internetu i telefonów komórkowych. Część definicji ogranicza stosowanie terminu cyberbullying czy cyberprzemoc wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się właśnie w kontekście przemocy wśród najmłodszych.

Podstawowe formy zjawiska to:  • ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie (ang. stalking) czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego,

  • podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli na portalach społecznościowych, komunikatorach, blogach, e-mailach,

  • włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora),

  • publikowanie oraz rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących filmów, zdjęć, albo informacji,

  • tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów,

  • pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne.

Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy. Kolejną ważną cechą problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania.


Co czuje ofiara cyberprzemocy?
Dziecko, które staje się ofiarą cyberprzemocy często czuje się osamotnione i bezradne wobec działań swoich rówieśników. Często boi się i wstydzi tego, co mu się przytrafiło. Nie potrafi sobie poradzić z nową, trudną sytuacją i silnymi emocjami, które temu towarzyszą. Dziecku, które doświadczyło cyberprzemocy, bardzo potrzebna jest pomoc ze strony dorosłych. Dziecko, które doświadcza cyberprzemocy, może szukać wsparcia u konsultantów Helpiline.org.pl.
Co możesz zrobić, by pomóc dziecku?
1. Porozmawiaj z dzieckiem i dowiedz się co się dzieje. Postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji na temat jego problemu. Postaraj się dowiedzieć, kim jest sprawca. Twoje dziecko może tego nie wiedzieć. Wspólnie zastanówcie się, co można zrobić w tej sytuacji. Poszukaj psychologicznej pomocy dla dziecka.

2. Skontaktuj się z profesjonalistami – możesz potrzebować wsparcia psychologa i porady prawnika. Pomocy możesz szukać u konsultantów Helpline.org.pl (tel. 800 100 100).

3. Zabezpiecz dowody cyberprzemocy - należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil,

Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy:

- telefon komórkowy (nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te tekstowe, jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy),

- komunikatory (w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania rozmów w tzw. archiwach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można rozmowę skopiować do edytora tekstowego i wydrukować),

- strona www (można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza CTRL i Print Screen, a następnie wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Paint),

- e-mail (trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, ponieważ może to pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości),

Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa,

4. Skontaktuj się ze szkołą. Wspornie z pedagogiem, dyrektorem szkoły spróbujcie ustalić możliwości działania.Co możesz zrobić,

aby przeciwdziałać cyberprzemocy?


  • Rozmawiaj z dzieckiem na temat cyberprzemocy. Poinformuj je o tym, jak unikać takich sytuacji oraz jak ewentualnie na nie reagować.

  • Przekaż dziecku, by nigdy nie krzywdziło swoich rówieśników w sieci oraz aby nie pozostawało obojętne wobec krzywdy innych i zawsze zgłaszało dorosłym zaobserwowane przypadki cyberprzemocy.

  • Zwróć uwagę, czy szkoła Twojego dziecka podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie i realizuje zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy.

  • Poinformuj dziecko o bezpłatnej ofercie projektu Helpline.org.pl.


U

LOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Hasło tegorocznej kampanii:
„Bezpieczeństwo

w cyberprzestrzeni

to wspólna

odpowiedzialność!”


BIBLIOTEKA SZKOLNA

U Sowy Poczytajki”Szkoła Podstawowa nr 27

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Kielcach


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość