Strona główna

Bibliografia nazwa może być różna: literatura, spis literatury, bibliografia lub piśmiennictwo. Zgodnie z zatwierdzoną Uchwałą 34/2012/2013 Rady Wydziału Budownictwa


Pobieranie 25.97 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.97 Kb.


BIBLIOGRAFIA

Nazwa może być różna: literatura, spis literatury, bibliografia lub piśmiennictwo. Zgodnie z zatwierdzoną Uchwałą 34/2012/2013 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie dotyczącą procedury dyplomowania z dnia 3 lipca 2013 r. literaturę wykorzystaną w pracy dyplomowej należy podać w czterech blokach. Najpierw dyplomant wymienia w porządku alfabetycznym książki, artykuły, następnie wymienia wszystkie wytyczne i normy zastosowane w pracy, w trzeciej grupie wymienia strony internetowe, jeśli korzystał z nich w pracy dyplomowej. Ostatnią czwartą grupę "inne" podaje się tylko wtedy, gdy w pracy dyplomowej wykorzystano coś, co nie kwalifikuje się do trzech grup wymienionych wyżej.

Do pracy magisterskiej bądź inżynierskiej powinna być dołączona bibliografia będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez dyplomanta. Zasady opisu tych dokumentów ustala norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Norma ta jest przeznaczona do stosowania przy sporządzaniu przypisów w celu włączenia ich do bibliografii i przy formułowaniu powołań w tekście odpowiadających pozycjom w tej bibliografii. W przypadku wykorzystania w pracy naukowej dokumentu elektronicznego stosuje się dodatkowo normę PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.
KSIĄŻKI, PUBLIKACJE I OPRACOWANIA

W pierwszym bloku bibliografii należy zestawić alfabetycznie wszystkie książki, publikacje (artykuły, referaty) oraz opracowania, które wykorzystano w pracy dyplomowej. Ustawianie alfabetyczne wykorzystanej bibliografii robi się na końcu pracy nad dyplomem, gdy cała praca dyplomowa jest już napisana i po tej czynności ustawienia alfabetycznego w spisie bibliografii wnosi się w tekście pracy poprawki w odsyłaczach (nawiasach kwadratowych) podając nową numerację bibliografii uporządkowanej alfabetycznie.

Poniżej kilka przykładów opisu książek i artykułów.


pochyło tytuł książkiopis książek jednego autora:

 1. Autor: tytuł książki (pochyło), wydawca, miasto i rok.

 2. Babkow W. F.: Warunki drogowe i bezpieczeństwo ruchu, WKŁ, W-wa 1975.

 3. Walawski J.: Droga – bezpieczeństwo ruchu, WKŁ, Warszawa 1980.


Kapitaliki

wydawnictwo

miasto i rok wydania


opis książek dwóch autorów:

 1. Autorzy: tytuł książki (pochyło), wydawca, miasto i rok.

 2. Stefańczyk B., Zieliński Z.: Technologia i organizacja wykonania jezdni drogowych, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1993.

 3. Zaremba P., Orlińska H.: Urbanistyczny rozwój Szczecina, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1965.


opis książek więcej niż trzech autorów:

 1. Pierwszy autor i in.: tytuł książki (pochyło), wydawca, miasto i rok.

 2. Krystek R. i in.: Węzły drogowe i autostradowe, WKŁ, Warszawa 1998.

 3. Wierciński J. i in.: Wypadki drogowe – elementy analizy technicznej i opiniowanie, WKŁ, Warszawa 1985.


opis wydawnictw pod redakcją jednego autora:

 1. Tytuł książki (pochyło), pod red. pierwsza litera imienia nazwisko redaktora: wydawca, miasto i rok.

 2. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, pod red. T. Rewaja, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej – Instytut Fizyki, Szczecin 1998.

 3. Pomiary i badania ruchu drogowego, pod red. M. Tracza, WKŁ, Warszawa 1984.


opis dokumentów elektronicznych i ich części dostępnych na np. CD lub DVD albo w Internecie

 1. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD]: Wersja 1.0.3.16 Łódź: PRO-media CD, 1998. Aktualizowane w dniu 25.11.1998.

 2. WIEM 2001 [online]. Edycja 2001. [Bielsko-Biała]: Onet.pl SA [dostęp: 27 marca 2003]. Dokument elektronicznych dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl.

 3. Bobińska M., Ryzykowny kurs, [w]: Gazeta Prawna [online]. 2002-06-03, nr 105/2002, s. 2. Wersja elektroniczna dostępna w Internecie w dniu 27 marca 2006 r.: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a. ISSN 1232-6712


a
pochyło nazwa czasopisma
rtykuły w czasopismach:

 1. Autor: tytuł artykułu, nazwa czasopisma (pochyło) rok i nr, strony od do.

trzech autorów artykułu

 1. Kruszyna M., Makuch J., Trzcinowicz B.: Autobus na torowisku tramwajowym we Wrocławiu, Transport Miejski 1999 nr 9, s. 2-7.

jeden autor artykułu

 1. Schabowski J.: Wdrożenie nowych środków poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Małopolsce, Bezpieczeństwo Na Drodze Nr 1/2004, s. 9-11.

więcej niż trzech autorów artykułu

 1. Sołowczuk A. i in.: Realizacja węzła „Klucz” na połączeniu drogi ekspresowej S3 i autostrady A6, Inżynieria i Budownictwo 2009/5, s. 252 - 257.

może być również: Nr 1/2004 lub 2004 nr 1, tu jest dowolność, ale jednakowo w całej pracy


pochyło tytuł referatureferaty z konferencji:

 1. Autor: tytuł referatu (pochyło), pełna nazwa konferencji, miasto i data, strony od do.

 2. Butler I.: Wpływ rozwiązań drogowych na zachowanie człowieka, Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Wpływ drogi i jej otoczenia na bezpieczeństwo ruchu”, Rynia 26-28 października 1994, s. 85-92.


opracowania:

 1. Generalny Pomiar Ruchu z lat 2005 i 2010, …. , wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://siskom.waw.pl/nauka-gpr.htm, data dostępu: 29.12.2013.

 2. Tabele wynikowe pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich z lat 2005 i 2010, Pomiar ruchu ZZDW Koszalin, artykuł z dnia: 20123-09-02 godz. 9:46, wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://zzdw.koszalin.pl/html/Pomiar_ruchu/i/11029, data dostępu 29.12.2013 r.

 3. Tabele wynikowe pomiarów ruchu na drogach krajowych z lat 2005 i 2010, …. , wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu, data dostępu: 29.12.2013.

 4. Wskaźniki PKB, wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.gddkia. gov.pl/pl/992/ zalozenia-do-prognoz-ruchu. Zalacznik_3_Prognozy_wzrostu_PKB_

2008-40_poprawa_ kodow_nts.pdf , data dostępu 7.10.2013.

 1. Założenia do prognoz, wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://www. gddkia.

gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu, data dostępu: 29.12.2013.

 1. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu, wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu Zalacznik_2_

Zasady_ prognozowania_wskaznikow_wzrostu_2008-2040.pdf, data dostępu 7.10.2013.

NORMY I WYTYCZNE

Tu podaje się w kolejności alfabetycznej normy, normatywy, warunki techniczne wykorzystane w pracy dyplomowej:

 1. D - 05.03.01: Nawierzchnia z kostki kamiennej, Ogólne Specyfikacje Techniczne OST, opracowanie wykonano na zlecenie GDDP, Warszawa 1998.

 2. D - 05.02.00: Nawierzchnie twarde nieulepszone, Ogólne Specyfikacje Techniczne OST, opracowanie wykonano na zlecenie GDDP, Warszawa 1998.

 3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, wersja 2012, GDDKiA, Gdańsk 2012.

 4. PN–74/B–03020: Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie.

 5. PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

 6. R
  pochyło
  ozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie "warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie", Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 1999.
 1. R
  pochyło tytuł wytycznych
  ozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie", Dziennik Ustaw nr 66, poz. 735, Warszawa 2000.
 1. Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WPD-2, Warszawa 1995.

 2. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych WPSD cz. I, GDDP, Warszawa 2001.

 3. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych WPSD cz. II, GDDP, Warszawa 2001.

 4. Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.STRONY INTERNETOWE

Uwaga trzeba podać także datę wyświetlenia lub dostępu do strony internetowej, tzn. dzień, w którym była dana informacja podana i na którą to informację powołuje się dyplomant w swojej pracy.

ale w całej pracy i w każdym przypadku należy podać pełne odwołanie, a nie np. www.gazeta.pl


 1. http://kmp.szczecin.pl/strona/Praca/Ruch/0R.htm, (data dostępu 3 maj 2012).

 2. http://www.zditm.szczecin.pl/schematy.php, (data dostępu 3.05.2014).


INNE

Inne, czasami korzysta się z innych źródeł niezdefiniowanych wyżej. Jeśli np. w pracy dyplomowej jest kontynuacja badań prowadzonych w jednostce dyplomującej lub dyplomant kontynuuje badania rozpoczęte w innej pracy dyplomowej. Może także być, że korzysta z programów komputerowych, do których ma licencje lub tą licencję ma jednostka dyplomująca: 1. Bank danych: Więźba ruchu pojazdów w szczycie porannym i popołudniowym, Archiwum Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2002.

 2. Majer St.: Projekty konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych na terenie miasta Szczecin, praca dyplomowa napisana w Katedrze Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych PS, Szczecin 1999.

 3. Program komputerowy CatTools.

 4. Program komputerowy GA Znaki.

 5. Program komputerowy Lisa+.

 6. Zestawienie zbiorcze: Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego w 2002 roku. Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Wydział Ruchu Drogowego, Szczecin 2002.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość