Strona główna

Bibliografia


Pobieranie 47.89 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar47.89 Kb.

BIBLIOGRAFIA

I. Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Akta Komitetu Narodowego Polskiego (dalej Akta KNP). Zespół Sekretariatu Generalnego. Mikrofilm 20748: Korespon­dencja ogólna za rok 1917.

Akta KNP. Zespół Sekretariatu Generalnego. Mikrofilm 20750: Koresponden­cja ogólna za rok 1918.

Akta KNP. Zespół Sekretariatu Generalnego. Mikrofilm 20752: Koresponden­cja ogólna za lata 1917-1919.

Materiały Centralnej Agencji Polskiej w Lozannie, t. III: Misja Jana Rozwa-dowskiego w Ameryce.

II. Źródła drukowane

Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego 1890-1940, t. 1-11. opracowa­nie Wacław S-tankiewicz, Andrzej Piber, Wrocław 1973.

Baker Ray Stannard, Woodrow Wilson. Kształtowanie losów świata - Pamięt­niki i dokumenty, Warszawa 1924.

Baker Ray Stannard, Woodrow Wilson. Life and Letters, t. l-Vlll, New York 1927-1934.

Clemenceau Georges, Blaski i cienie, Poznań 1930.

Dillon Edmund Georges, Konferencja' Pokojowa w Paryżu 1919 roku. Warsza­wa 1920.

Dłuski Kazimierz, Wspomnienia z Paryża. "Naród", 1920, Rok l.

Dmowski Roman, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 1-11, Warszawa 1925-1926.

House Edward Mandell, Paderewski: The Paradox of Europe, [w:] "Harpers Magazine", 1925, nr 152.

House Edward Mandell, The Intimate Papers of Colonel House, edited by Charles Seymour, t. 1-IV, Boston 1926-1925.

House Edward Mandell, What really happened at Paris. The Story of the Peace Conference by American Delegates. Edited by Charles Seymour, New York 1921.


Kozicki Stanisław, Delegacja polska w Paryżu. "Tęcza", R. 3: 1929, or 25/26.

Kozicki Stanisław, Sprawa granic Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu 1919 roku, Warszawa 1921.

Kutrzeba Stanisław, Kongres, traktat i Polska, Warszawa 1919. Kutrzeba Stanisław, Polska odrodzona 1914-1928, Warszawa 1928. Lansing Robert, The Big Four and Others of the Peace Conference, London 1922.

Lansing Robert, The Peace Negotiations. A Personal Narrative, Boston and New York 1921.

Lenin Włodzimierz l., Dzieła, t. 24, Warszawa 1952. Lloyd George David, Prawda o traktacie wersalskim, t. 1-11, Warszawa 1938-39.

Paderewski Ignacy J., Pamiętniki. Spisała Mary Lawton [z angielskiego], Kraków 1967.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States of America. Lansing Papers 1914-1920, t. 1-111, Washington 1931-1939.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States of America. The Paris Peace Conference 1919, t. 1-XIII, Washington 1942-1947.

Pobóg-Malinowski Władysław, Narodowa Demokracja. Fakty i dokumenty, Warszawa 1933.

Powstanie Drugiej Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925. Praca zbiór, pod red. Haliny Jankowskiej, Wrocław 1979.

The Public Papers of Woodrow Wilson. War and Peace, edited by R.S. Ba­ker i W. E. Dodd, t. 1-11, New York 1927.

Riddel (Lord Riddel). George Allardice, Intimate Diary of the Peace Confe­rence and after, 1918-1923, London 1933.

Seyda Marian, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. l, Poz­nań 1927; t. II, Poznań 1931.

Sikorski Władysław, Polska i Francja w przeszłości i w dobie współczesnej, Lwów 1931.

Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Dokumenty i materiały, wydali Remigiusz Bierzanek i Józef Kukułka, t. l, Warszawa 1965.

Woodrow Wilson Thomas, A History of the American People, t. 1-V111, New York 1902.

Żółtynski D., Prezydent Woodrow Wilson i jego akcja pokojowa, Lublin 1919.

III Opracowania

Ajnenkiel Andrzej, Historia państwa i prawa Polski 1918-1939, Warszawa 1'962.

Balcerak Wiesław, Rosja radziecka a sprawa odbudowy niepodległego państwa polskiego, [w:] Rosja radziecka a niepodległość Polski. Materiały z sesji naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN, zorganizowanej w Warszawie dnia 9 wrześ­nia 1981 r.. Warszawa 198A.

Beard Charles, Rozwój cywilizacji amerykańskiej, t. 1-11, Warszawa 1961-1962.

Bierzanek Remigiusz, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich, 1917-1919, Warszawa 196&.

[Bobrzyński Michał], Wskrzeszenie państwa polskiego, t. l, Kraków 1920;

t. II, Kraków 1925.

Bonsali Stephan, Suitors and Suppliants: The Little Nations of Versailles, New York 19&6.

Brożek Andrzej, Polonia amerykańska 185^-1939, Warszawa 1977.

Ciechanowski Jan, Woodrow Wilson in the spotlight of Versailles, [w:] "The Polish Review", t. I: 1956, nr 2/3.

The Columbia Encyclopedia in one Volume, New York 1950.

Deruga Aleksy, Historia stosunków międzynarodowych, Warszawa 1955.

Dobrowolska Barbara, Stosunek mocarstw sprzymierzonych do sprawy zachod­nich granic Polski w pierwszej fazie Konferencji Pokojowej, [w:] Najnowsze dzie­je Polski, t. 1, Warszawa 1958.

Drozdowski Marian M., Działalność Polonii amerykańskiej w walce o niepod­ległość Polski w latach 1910-1918, [w:] Polonia wobec niepodległości Polski w cza­sie pierwszej wojny światowej. Praca zbiór, pod red. Haliny Florkowskiej-Franćić, Mirosława Francicia, Hieronima Kubiaka, Wrocław 1979.

Drozdowski Marian M., Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1979.

Duroselle Jean B., De Wilson a Roosevelt, Paris 1960.

Encyclopedia Britannica, 23 tomy, Chicago-London-Toronto (1960).

Gerson Louis, Woodrow Wilson and the Rebirth of Poland, 191A-1920, New Haven 1953.

Grunberg Karol, Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1918, Warszawa 1962.

Halecki Oskar, The Thirteenth Point. "The Polish Review", t. IV: 1945-19A!

Halecki Oskar, Wilson and Poland To-day."The Polish Review",1.1:1956,nr2/;61

Holzer Jerzy, Jan Molenda, Polska w pierwszej wojnie światowej, wydanie II, Warszawa 1967.

Jabłoński Henryk, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1962.

Jabłoński Henryk, Polityka PPS w czasie pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1958.

Jędruszczak Tadeusz, Polityka polska w sprawie Górnego Śląska 1918-1922, Warszawa 1958.

Kapiszewski Andrzej, Prasa polonijna w Stanach Zjednoczonych wobec od­zyskania przez Polskę niepodległości, [w:] Polonia wobec niepodległości Polski w czasie pierwszej wojny światowej. Praca zbiór, pod red. Haliny Florkowskiej-

-Franćić, Mirosława Francićia i Hieronima Kubiaka, Wrocław 1979.

Komarnicki Tytus, Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diploma­tic History of Europe 1919-1920, Melbourne-London-Toronto 1957.

Kozłowski E., Mieczysław Wrzosek, Dzieje oręża polskiego, 1794-1939, t. 11, Warszawa 1973.

Krasuski Jerzy, Zagadnienie polskie w polityce Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych w czasie pierwszej wojny światowej, [w:j Problem polsko-

-niemiecki w Traktacie Wersalskim. Praca zbiór, pod red. Janusza Pajewskiego, Poznań 1963.

Krzyżanowski Adam, Wiek XX. Zarys dziejów najnowszych, Warszawa-Kra-ków 1947.

Kubiak Hieronim, Położenie społeczne i ewolucja świadomości narodowej lud­ności polskiej w USA w latach 1900-1919, [w:] Polonia wobec niepodległości Pol­ski w czasie pierwszej wojny światowej. Praca zbiór, pod red. Haliny Florkow-skiej-Frančič, Mirosława Frančičia, Hieronima Kubiaka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Kucharzewski Jan, Remarks on the attitude of the Western Powers to Poland's Struggles for Indepedence. Bull. of the Polish Institute of Arts, t. IV:

1945-1946.

Kusielewicz Eugene, Wilson and the Polish Cause at Paris. "The Polish Review", t. I: 1956, nr 1, New York 1956.

Lapter Kazimierz, 11 Listopada 1918 roku, [w:] Materiały i studia, t. l, Warszawa 1954.

Lapter Kazimierz, Plan utworzenia rządu polskiego w USA. "Sprawy Między­narodowe", 1953, R. 6, z. 3.

Lapter Kazimierz, Sprawa Gdańska i dostępu Polski do morza na Konferen­cji Pokojowej 1919 roku, "Przegląd Historyczny", t. 45: 1954, z. 2/3.

Lapter Kazimierz, Stosunek mocarstw do sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej. Wykład dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Warszawa 'i960 (druk:) 1961.

Lapter Kazimierz, Trzynasty punkt Wilsona. "Sprawy Międzynarodowe", R. 7:

1954, z. 1.

Leczyk Marian, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919, Warszawa 1966.

Link Arthur S., The Road to the White House, Princeton 1947.

Link Arthur S., Woodrow Wilson and the Progressive Era 1910-1917, New York 1954.

Ławrowski Andrzej, Geneza polityki Wilsona wobec Polski na przełomie 1917 i 1918 roku. "Przegląd Humanistyczny", 1977, R. 22, nr 11.

Madajczyk Czesław, Odrodzenie Polski 1918, [w:] Droga przez półwiecze. O Polsce lat 1918-1968, Warszawa 1969.

Mamatey Victor S., The United States and East Central Europe 1914-1918. A Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda, Princeton-New Jersey 1957.

Modelski Ingacy, Ignacy J. Paderewski w życiu narodu i państwa polskiego, Katowice 1932.

Nowak-Kiełbikowa Maria, Polska - Wielka Brytania w latach 1918-1923. Kształtowanie się stosunków politycznych, Warszawa 1975.

Pajewski Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.

Pajewski Janusz, Pierwsza wojna światowa, Warszawa 1956.

Pajewski Janusz, Wokół sprawy polskiej. Paryż - Lozanna - Londyn 1914-1918, Poznań 1970.

Pastusiak Longin, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945, Warszawa 1974.

Perelmuter Beniamin, Sprawa granic polsko-niemieckich na posiedzeniach R. N. K. Pokoju, [w:] Materiały i Studia WSNS, t. l. Warszawa 1960.

Piszczkowski Tadeusz, Odbudowanie Polski 1914-1918. Historia i polityka, Londyn 1969.

Piwarski Kazimierz, Mocarstwa imperialistyczne i burżuazja polska a sprawa Polski do morza i Pomorza (1918-1919). "Problemy", R. 11: 1955, nr 3.

Pobóg-Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. II, cz. 1, Londyn 1956.

Schreiner Albert, Polityka zagraniczna Niemiec 1871-1945, Warszawa 1956.

Sobieski Wacław, Dzieje Polski, t. III, Warszawa 1925.

Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek, Mysi polityczna XIX i XX wieku. Liberalizrn, Warszawa 1976.

63

Spustek Irena, Działalność Polonii amerykańskiej w sprawie polskiej na prze­łomie lat 1916-1917, [w:] Wychodźstwo a kraj. Praca zbiór, pod red. Krzysztofa Groniowskiego i Wacława Stankiewicza, Warszawa 1981.Suleja Włodzimierz, Spór o kształt aktywizmu: Pitsudski a Sikorski w latach pierwszej wojny światowej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. V:

W kręgu twórców myśli politycznej. Zbiór studiów, Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk-Łódż 1983.

Tarnowski J., Nasze przedstawicielstwo polityczne w Paryżu i Petersburgu 1905-1919, Warszawa 1923.

Taźbierski Zdzisław, Rec.: Jerzy Holzer, Jan Molenda, Polska w pierwszej wojnie światowej, wydanie II, Warszawa 1967. "Kwartalnik Historyczny", t. 14:

1968, nr 2.

Temperley Harold W. V., A History of the Peace Conference of Paris, t. I-VI, London 1920-1924.

Trzeciakowski Lech, Rola emigracji polskiej w walce o niepodległość, [w:] Polonia wobec niepodległości Polski w czasie pierwszej wojny światowej. Praca zbiór, pod red. Haliny Florkowskiej-Franćić, Mirosława Franćićia, Hieronima Kubiaka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Wapiński Roman, Z dziejów tendencji nacjonalistycznych. O stanowisku Na­rodowej Demokracji w latach 1893-1939. "Kwartalnik Historyczny", 1973, nr 4.

Wędrowski Jacek, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919, Wrocław-War-szawa-Kraków-Gdańsk 1980.

Wilder Jan Antoni, Wpływ rosyjskiej rewolucji październikowej na stanowisko .zachodnich aliantów wobec sprawy polskiej. "Kwartalnik Historyczny", R. 64: 1957, zeszyt 6.

Wroniak Zdzisław, Polityka polska wobec granic zachodnich przed Konferen­cja Pokojowa 1919 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, nr 34:

Historia, z. 5: 1961.Wroniak Zdzisław, Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918-1919. Wydawnictwo Poznańskie (b.r.).

Zgórniak Marian, Rola Polonii w walce zbrojnej o niepodległość Polski w la­tach 1914-1918, [w:] Polonia wobec niepodległości Polski w czasie pierwszej woj­ny światowej. Praca zbiór, pod red. Haliny Florkowskiej-Franćić, Mirosława Fran­ćićia, Hieronima Kubiaka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdansk 1979.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość