Strona główna

Bilans wg ustawy o rachunkowości


Pobieranie 48.9 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar48.9 Kb.

Bilans wg ustawy o rachunkowości

Bilans wg MSR

RÓŻNICE

AKTYWA

AKTYWA


między MSR a ustawą o rachunkowości
  1. Aktywa trwałeI. Wartości niematerialne i prawne

1.Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.Wartośc firmy

3.Inne wartości niematerialne i prawne


II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

2. Zaliczki na środki trwałe w budowie


III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finans.

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

  1. Aktywa obrotoweI. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

............................................................

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jedn. powiązanych

2. Należności od pozostałych jedn.

...........................................................


III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finans.

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  1. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne


1.Wartości firmy

2. Pozostałe wartości niematerialne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Aktywa dostępne do sprzedaży

....................................................
III. 1.Nieruchomości inwestycyjne

2.Długoterminowe aktywa finansowe

3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

4. Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności


IV. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego


B. Aktywa obrotoweI. Zapasy
II. Aktywa biologiczne

III. Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności
IV. Aktywa dotyczące podatku bieżącego

V. 1. Środki pieniężne i ich

ekwiwalenty

2. Krótkoterminowe aktywa finansowe
............................................................


MSR zalicza do Wartości niematerialnych koszty prac rozwojowych, nie tylko zakończonych – mogą być one w toku. Ustawa o rachunkowości pozwala zaliczyć jedynie koszty prac rozwojowych zakończonych.


Zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie aktywa trwałe prezentuje się łącznie natomiast według MSR oddzielnie wykazuje się aktywa przeznaczone do sprzedaży.
W MSR nie przewidziano pozycji, które odpowiadałyby należnościom długoterminowym

W MSR brak pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, wyszczególniono aktywa z tyt. odroczonego podatku.

Według ustawy o rachunkowości nie ma wyszczególnionej pozycji aktywa biologiczne tak jak to jest w MSR
Wyszczególniona w MSR pozycja aktyw dotycząca podatku bieżącego

Brak w MSR pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


AKTYWA RAZEM

AKTYWA RAZEM


PASYWA

PASYWA

RÓŻNICEA. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał zapasowy

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

1.Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

2.Pozostałe rezerwy

II. Zobowiązania długoterminowe

1.Wobec jednostek powiązanych

2.Wobec pozostałych jednostek

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1.Wobec jednostek powiązanych

2.Wobec pozostałych jednostek

3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
A. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej
I. 1. Wyemitowany kapitał podstawowy

2. Kapitał rezerwowy przypadający udziałowcom jednostki dominującej

3. Udziały mniejszości zaprezentowane w kapitale własnym
.............................................................
................................................................

................................................................

...............................................................

...............................................................

..............................................................

..............................................................

...............................................................

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

1.Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

2. Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania
II. Długoterminowe zobowiązania finansowe

1. Długoterminowe kredyty i

pożyczki
III. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe

1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

2. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

3. Krótkoterm. części długoterm. kredytów i pożyczek

4. Zobowiązania z tyt. podatku bieżącego

...............................................................


Wg MSR Kapitał podstawowy jest wykazywany jako pozycja wyemitowanych kapitałów, rezerwowych, oraz czego nie ma w ustawie o rachunkowości wyróżnia się udziały mniejszości.


MSR nie wyróżnia pozycji: należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały własne, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, oraz zysk( strata) z lat ubiegłych i zysk ( strata) netto

W MSR brak pozycji odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

W przeciwieństwie do MSR – ów ustawa o rachunkowości operuje pojęciem rezerw odnośnie odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.

Zobowiązania krótkoterminowe według ustawy o rachunkowości zawiera pozycję fundusze specjalne- według MSR nie ma takiej pozycji


W MSR wyszczególniono zobowiązania z tyt. podatku bieżącego czego nie wyróżnia ustawa o rachunkowości.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w rozliczeniach międzyokresowych jest ujmowana ujemna wartość firmy, czyli nadwyżka przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwej nad ceną nabycia określonej jednostki gospodarczej lub zorganizowanej jest części. W myśl MSR nie można wykazywać w bilansie ujemnej wartości firmy.


PASYWA RAZEM

PASYWA RAZEMwg ustawy o rachunkowości

wg MSR

RÓŻNICE

A. Przychody netto ze sprzedaży


B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne


F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Zysk (strata) z działalności gospod.

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) nettoA. Przychody ze sprzedaży

B. Pozostałe przychody operacyjne

C. Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji w toku

D. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

E. Zużycie materiałów i energii

F. Świadczenia pracownicze

G. Amortyzacja

H. Odpis aktualizujący wartości rzeczowych aktywów trwałych

I. Pozostałe koszty operacyjne

J. Zysk na działalności gospodarczej

K. Koszty finansowe

L. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

M. Zysk brutto

N. Podatek dochodowy

O. Zysk netto

przypadający na:

- udziałowców jednostki dominującej

- udziałowców mniejszości


W rachunku zysków i strat ujawnia się podział zysku lub pokrycie straty za okres sprawozdawczy. W MSR wykazuje się zysk lub stratę dotyczącą udziałów mniejszości oraz zysk lub stratę przypadającą udziałowcom jednostki dominującej. Standard nie definiuje pojęć przychody i koszty, zyski i straty.


Charakterystyczną pozycją, która nie występuje w rachunku zysków i strat według MSR, są starty i zyski nadzwyczajne. W odróżnieniu od rachunku zysków i strat wg ustawy o rachunkowości jednostka nie może prezentować żadnych pozycji przychodów i kosztów jako pozycji nadzwyczajnych.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant kalkulacyjny
wg ustawy o rachunkowości

wg MSR

RÓŻNICEA. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i usług

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży

G. Pozostałe przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

J. Przychody finansowe

K. Koszty finansowe

L .Zysk (strata) z działalności gospodarczej

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

N. Zysk (strata) brutto

O .Podatek dochodowy

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

R. Zysk (strata) nettoA. Przychody ze sprzedaży

B. Koszt własny sprzedaży

C. Zysk brutto na sprzedaży

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Koszty sprzedaży

F. Koszty ogólnego zarządu

G. Pozostałe koszty

H. Koszty finansowe

I. Zyski z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

J. Zysk przed opodatkowaniem

K. Podatek dochodowy

L. Zysk netto

Przypadający na :

- udziałowców jednostki dominującej

- udziały mniejszości


W rachunku zysków i strat według MSR znajduje się pozycja zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych , której nie ma w rachunku według ustawy o rachunkowości.


W rachunku zysków i strat według MSR znajduje się podział zysku netto na przypadający na udziałowców jednostki i udziałowców mniejszościowych
W odróżnieniu od rachunku zysków i strat wg ustawy o rachunkowości w MSR jednostka nie może prezentować żadnych pozycji przychodów i kosztów jako pozycji nadzwyczajnych.


Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania

w Siedlcach

Różnice między sprawozdaniami finansowymi według MSR

a ustawą o rachunkowości.


Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Renata Gaj

Nr albumu: 3333

Większość pozycji bilansowych występujących w MSR 1 odpowiada elementom bilansu przewidzianym w ustawie o rachunkowości. W MSR 1 są pozycje eksponujące problematykę własności, np. inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności, udziały mniejszości zaprezentowane w kapitale własnym, wyemitowany kapitał podstawowy oraz kapitał rezerwowy przypadający udziałowcom jednostki dominującej. W zakresie kapitałów własnych ograniczono się do udziałów mniejszości i jednostki dominującej.

W ustawie o rachunkowości kapitał własny jest eksponowany w podziale na kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, kapitał z aktualizacji wyceny. Przewidziano również należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały własne, jako pozycje zmniejszające kapitał własny. Do kapitałów własnych zaliczono wynik finansowy, pomniejszony o odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

W MSR 1 występują odrębne pozycje prezentujące zobowiązania i aktywa dotyczące podatku bieżącego. W ustawie o rachunkowości tego rodzaju rozrachunki są ujęte w pozycji należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń( pozostałe należności).

W MSR nie przewidziano pozycji, które odpowiadałyby należnościom długoterminowym. Inwestycjom krótkoterminowym, wg ustawy o rachunkowości, odpowiadają w MSR 1 dwie odrębne pozycje – krótkoterminowe aktywa finansowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Zaliczenie w ustawie środków pieniężnych do krótkoterminowych aktywów finansowych powoduje, że w przypadku syntetycznej prezentacji krótkoterminowych aktywów finansowych nie dostrzega się stanu środków pieniężnych.

W tematyce zobowiązań występują również zobowiązania finansowe. W MSR 1 wyjaśniono, że zobowiązania finansowe to zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. W ustawie o rachunkowości zobowiązania finansowe zinterpretowano jako zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. W zasadzie obie definicje są zgodne, z tym, że w ustawie o rachunkowości mówi się o sposobie uregulowania tych zobowiązań.W rachunku zysków i strat ujawnia się podział zysku lub pokrycie straty za okres sprawozdawczy. Należy wykazać zysk dotyczącą udziałów mniejszości oraz zysk lub stratę przypadającą udziałowcom jednostki dominującej. Standard nie definiuje pojęć przychody i koszty, zyski i straty.

Z rachunku zysków i strat zgodnie z MSR 1 usunięto pojęcie zysków i strat nadzwyczajnych i zabroniono prezentowania przychodów i kosztów, jako pozycji niezwiązanych z działalnością gospodarcza jednostki. Uznano, że zyski i straty traktowane jako nadzwyczajne wynikają z normalnego ryzyka biznesowego, z którym ma do czynienia jednostka i nie powinny one występować w oddzielnej części rachunku zysków i strat. Uważa się także, że o prezentacji w rachunku zysków i start powinien decydować charakter zdarzeń gospodarczych a nie ich częstotliwość występowania. Zyski i straty obecnie uznane za nadzwyczajne są tylko podgrupą przychodniów i kosztów, które mogą być zaprezentowane osobno, aby pomóc użytkownikom w przewidywaniu przyszłych wyników działalności jednostki.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość