Birkenmajer Aleksander (1890-1967)Pobieranie 4.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.15 Kb.
Birkenmajer Aleksander (1890-1967)

Wybitny reprezentant polskiego bibliotekarstwa i nauki o książce, historyk nauk ścisłych i filozofii średniowiecznej. W latach od 1908 do 1913 studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie specjalizował się w matematyce, fizyce i astronomii.

Pracę w branży bibliotekarskiej rozpoczął jako uczony o dużym dorobku naukowym. Dobrze znał europejskie zbiory biblioteczne, z którymi zetknął się podczas licznych podróży. Brał udział w Mieszanej Komisji Rewindykacyjnej w Moskwie i Leningradzie (1925-1927). Włączył się do dyskusji dotyczącej celów i zadań Biblioteki Narodowej. Pracując w bibliotekach dbał o wysoki poziom naukowy ich zbiorów, a w okresie okupacji zabezpieczał je. Był kierownikiem działu rękopisów w Bibliotece Jagiellońskiej, a w 1947 roku został jej dyrektorem. W roku 1951, jako profesor zwyczajny, objął katedrę bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim.

Mimo obowiązków związanych z prowadzeniem katedry i członkostwem w Zakładzie Historii Nauki i Techniki PAN Birkenmajer chętnie współpracował z instytucjami związanymi z książką. Dzięki rozległej wiedzy i udziałowi w międzynarodowym ruchu naukowym zyskiwał zaszczytne członkostwa wielu instytucji polskich i zagranicznych. W 1947 roku został dożywotnio obrany honorowym wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Bibliotekarzy IFLA


Do najważniejszych jego prac zalicza się następujące publikacje:

  • Książka rękopiśmienna (referat na 4. Zjeździe Bibliotekarzy Polskich 1936, wytyczający problemy związane z opracowanie tego rodzaju materiałów bibliotecznych).

  • W sprawie rejestracji i katalogowania opraw zabytkowych, w: Studia nad książką, Wrocław 1951.

  • Biblioteka Ryszarda de Fournival, Kraków 1922.

  • Belgijski bibliofil Arseni Fasseau i jego związki z Polską (1760-1777) w: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej, Wrocław 1961.

  • Typograficzny zasób drukarni Akademii Zamojskiej w r. 1617, Kraków 1936.

Bibliografia:Rocznik Biblioteczny, 1961.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy