Strona główna

Biuletyn informacyjny


Pobieranie 454.05 Kb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar454.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BIULETYN INFORMACYJNY

OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30–119 Kraków

tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e–mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.plSprawdzian

w roku szkolnym 2005/2006

Materiały

dla nauczycieli szkół podstawowych

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Kraków, listopad 2005

Spis treści  1. Sprawdzian w klasie szóstej

  2. Standardy na zakończenie szkoły podstawowej

  3. Ilustracja standardów zadaniami o charakterze matematyczno-przyrodniczym

  4. Prezentacja umiejętności kształtowanych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, które na sprawdzianach uzyskały najniższą łatwość

  5. Analiza jakościowa sprawdzianu „W wodzie”

  6. Analiza rozwiązań zadania 24 ze sprawdzianu „W wodzie”

  7. Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych

© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Biuletyn przygotowano w Pracowni Sprawdzianu OKE w Krakowie.

W biuletynie wykorzystano materiały przygotowane dla OKE przez nauczycieli współpracujących z Komisją i zadania ze sprawdzianów.

ISSN 1643–2428I. Sprawdzian w klasie szóstej

Reforma stworzyła szkołom możliwość wprowadzenia różnorodnych programów kształcenia i wychowania oraz wewnątrzszkolnych systemów oceniania. Wymagało to wprowadzenia wspólnego dla wszystkich punktu odniesienia umożliwiającego porównanie pracy szkół i osiągnięć uczniów. Zewnętrzny wobec szkoły system oceniania odnosi się do jednolitych dla wszystkich uczniów wymagań, które są określone na koniec danego etapu kształcenia. Podstawą zewnętrznego systemu oceniania są standardy wymagań egzaminacyjnych będące uszczegółowieniem zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego osiągnięć, wymaganych od uczniów. Zakres umiejętności badanych na sprawdzianie określono w standardach wymagań. Ustalono, że sprawdzian ma charakter interdyscyplinarny i bada umiejętności ucznia


w zakresie pięciu obszarów standardów, takich jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Ze względu na bardzo dużą liczbę standardów, co roku są wybierane do zbadania tylko niektóre z nich, dlatego też zadania z różnych sprawdzianów mogą znacznie się różnić.

Sprawdzian nie jest jednak wprowadzony zamiast oceniania wewnątrzszkolnego,


w związku z tym nie należy zaniedbywać i odsuwać na plan dalszy oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie zewnętrzne ma korelować z ocenianiem wewnątrzszkolnym i być jego uzupełnieniem.

Na sprawdzianie szóstoklasiści mają do wykonania zestaw zadań zbudowanych wokół motywu przewodniego. Dzięki wprowadzeniu motywu przewodniego testu uczeń rozwiązuje zadania badające różne umiejętności, ale skupione wokół tej samej tematyki. Wiele informacji potrzebnych do rozwiązania zadań znajduje się w tekstach. Niejednokrotnie podczas pisania sprawdzianu uczeń poszerza posiadane informacje na dany temat.

W testach pisemnych zadania dzielą się na zadania otwarte i zadania zamknięte. Na sprawdzianie uczeń rozwiązuje 20 zadań zamkniętych i 5 - 6 zadań otwartych. Wszystkie zadania zamknięte są zadaniami wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazuje właściwą odpowiedź spośród czterech zaproponowanych. Wybraną odpowiedź zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każde zadanie zamknięte uczeń może otrzymać 1 punkt.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje i zapisuje odpowiedź, sam dobiera sobie, zgodnie z poleceniem, najbardziej skuteczną metodę wykonania zadania i sposób prezentacji rozwiązania.. Śledząc rozwiązania tych zadań można dostrzec tok rozumowania ucznia, jego kreatywność, operowanie wiedzą. Oprócz wyniku daje się zaobserwować metodę i jej realizację w danym zadaniu. Samodzielność w formułowaniu odpowiedzi sprawia wielu uczniom ogromną trudność, zredagowanie choćby krótkiej wypowiedzi pisemnej zajmuje im bardzo dużo czasu.

W zadaniu rozszerzonej odpowiedzi badanych jest wiele umiejętności. Za tego typu zadanie można uzyskać dość dużą liczbę punktów.

Zadanie krótkiej odpowiedzi bada zwykle jedną lub dwie umiejętności. W porównaniu


z zadaniem rozszerzonej odpowiedzi zadanie krótkiej odpowiedzi jest mniej czasochłonne, ale można za nie zdobyć znacznie mniej punktów.

Za rozwiązanie wszystkich zadań na sprawdzianie uczeń może uzyskać 40 punktów.Wynik ze sprawdzianu nie powinien być zaskoczeniem dla ucznia, a jedynie potwierdzeniem jego osiągnięć. Szkoła może usprawnić swoje działanie, aby jak najlepiej przygotować uczniów do sprawdzianu. W tabeli przedstawiono, jaki powinien być szóstoklasista, aby móc dobrze odnaleźć się w sytuacji egzaminacyjnej, jak również podano propozycje działań, jakie może podjąć szkoła, aby skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianu.
SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY

DOBRZE RADZĄCEGO SOBIE W SYTUACJI EGZAMINACYJNEJ
JAKI SZÓSTOKLASISTA?


CO MOŻE
ZROBIĆ SZKOŁA?

  • posiadający umiejętności sprzyjające osiąganiu standardów na zakończenie szkoły podstawowej,


  • kształtować umiejętności wynikające z zadań ogólnych szkoły opisanych w Podstawie Programowej, o ile to możliwe w nauczaniu przedmiotowym zwracać uwagę na zastosowania wiedzy
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość