Strona główna

Biuro rzecznika praw obywatelskich


Pobieranie 309.03 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar309.03 Kb.
  1   2   3   4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie znak: BDG-WZP.261.3.2016
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77


Znak: BDG-WZP.261.3.2016 Warszawa, dn. 12.05.2016 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 77 I UL. DŁUGIEJ 23/25 W WARSZAWIE

Przetarg nieograniczony
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Zatwierdzono w dniu 12.05.2016 r.
 1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

Zamawiający - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

WU – wzór umowy;

OPZ - opis przedmiotu zamówienia;

ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych


(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 1. ZAMAWIAJĄCY

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres do korespondencji:

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa.

e-mail: zam.publiczne@brpo.gov.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Oznaczenie postępowania:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie
znak: BDG-WZP.261.3.2016

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie – zarówno tytuł jak i znak.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody CPV:09300000-2 (Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa).

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  2. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

  1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  1. Podwykonawstwo.

Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

 1. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Miejsce wykonania zamówienia:

obiekty Zamawiającego zlokalizowane w siedzibie: Warszawa Al. Solidarności 77, ul. Długa 23/25.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: nieprzekraczającym 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

 1. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się:

 1. pisemnie, z dopiskiem: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2016;

 2. drogą elektroniczną, z tytułem wiadomości „Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2016”, e-mail: zam.publiczne@brpo.gov.pl.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres do korespondencji wskazany w pkt 2, z zastrzeżeniem formy określonej w ustawie.

  3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

6.5 Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Andrzej Umiński, Marek Tenerowicz. Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: http://bip.brpo.gov.pl.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
   Zapytania należy przesyłać na adres e-mail, podany w punkcie 2. SIWZ. Zastosowanie mają przepisy art. 38 ustawy. I tak:

 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

 2. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, o której mowa w pkt 6.5;

 3. przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

  1. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

  2. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ, zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego http://bip.brpo.gov.pl w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, określone w pkt 7.1 lit. a), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca będzie

posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, określone w pkt 7.1 lit. b), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie główne dostawy, rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonaną dostawę energii elektrycznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto przez okres 12 miesięcy (z tym, że jeśli Wykonawca będzie powoływać się na dostawą wykonywaną, to wartość wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN do dnia otwarcia ofert).

  2. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt 7.2 - 7.3 będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że działalność wymagająca aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie wykazana przez ten podmiot, który legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami.

  3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

  1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7 należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Załącznik nr 4b do SIWZ);

 2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (z podaniem rodzaju obiektów), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

 • poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub

 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku, gdy dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego (Biura Rzecznika Praw Obywatelskich), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W przypadku, gdy wartość wykonanej/wykonywanej dostawy jest wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 –7.3 polega na zasobach podmiotów trzecich: Załącznik nr 9 do SIWZ.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Załącznik nr 7b do SIWZ - każdy z Wykonawców składa to oświadczenie oddzielnie);

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wykonawcy są zobowiązani przedstawić listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Załącznik nr 8b do SIWZ - każdy z Wykonawców składa to oświadczenie oddzielnie).

  2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem formy wymaganej ustawą (w oryginale: oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy – 8.1. lit. a, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów – 8.1. lit d, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja że nie należą do grupy kapitałowej – 8.3).

  3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt 8.2 oraz 8.3 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy mogą oni wspólnie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy. Jednocześnie, każdy z Wykonawców, musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz samodzielnie złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument, ustanawiający pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale finansowym i ekonomicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, złożone w oryginale (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  1. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów tego/tych podmiotu/ów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących:

 • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentów dołączonych do oferty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym z dokumentu o którym mowa w pkt 8.7 SIWZ.

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. b powyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. b) powyżej, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 8.9 stosuje się odpowiednio.

  4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).

  1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Banku Narodowy Bank Polski nr:

 1. 1010 1010 0025 6713 9120 0000.

  1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

  2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty.UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty).


  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

  2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.11 lit. d SIWZ.

  3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 2. Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana;

 4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  1. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wymagania ogólne

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

 2. ofertę stanowią wypełniony i podpisany formularz oferty;

 3. oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ;

 4. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny;

 5. wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę;

 6. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału (do ewentualnego wykorzystania wzór w Załączniku nr 10 do SIWZ), lub kopii potwierdzonej notarialnie;

 7. w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

 8. wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron do których się ona odnosi;

 9. wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę;

 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy);

 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę firm i nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (jeżeli dotyczy).

  1. Oferta powinna zawierać:

 1. formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;

 2. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;

 3. dokument wadialny – sposób złożenia dokumentu wadialnego został określony w pkt 9.5;

 4. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ.
  1. Opakowanie oferty:

 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres do korespondencji Zamawiającego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00 - 090 Warszawa, Al. Solidarności 77

wraz z dopiskiem:

Oferta na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, znak: BDG-WZP.261.3.2016”

Nie otwierać przed dniem 23.05.2016 r. do godz. 13.15”. 1. Opakowanie powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem określonym w pkt 13.2.
  1. Tajemnica przedsiębiorstwa:

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, Wykonawca ma obowiązek:

 1. informacje te umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej: “Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty;

 2. wykazać nie później, niż w terminie składania ofert, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, to jest: nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  1. Zmiana lub wycofanie oferty:

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej;

 2. zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”;

 3. pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Obliczenie ceny oferty:

 1. w ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia;

 2. podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we Wzorze Umowy określającym warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).

  1. Sposób przedstawienia ceny oferty:

 1. Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ);

 2. cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza;

 3. w cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania, określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy, w szczególności: ubezpieczenie, podatek VAT, itp. oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także zmian przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT;

 4. W zaoferowanej cenie Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego.

 5. W zaoferowanej cenie jednostkowej za sprzedaż energii elektrycznej oraz w stawce opłaty handlowej Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego.

 6. wymagane jest podanie przez Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ceny brutto w złotych polskich;

 7. jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  1. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  1. Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z postanowieniami ustawy i warunkami zawartymi niniejszym SIWZ, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt) Ce

85 %

2

Proekologiczne Pe

15 %
  1. Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Kryterium

Wzór

CENA (Ce)

Cena (koszt)

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 85

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie badanej
  1. Kryterium „Proekologiczne” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia o udziale energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii - zwanych dalej „OZE” (przez odnawialne źródło energii należy rozumieć faktyczne źródło wytwarzania energii z wyłączeniem systemu wsparcia tzw. świadectwa pochodzenia) w energii sprzedawanej podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Zamawiający wymaga aby wskaźnik ten wynosił minimum 10%.

Ocenie punktowej w kryterium „Proekologiczne” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Kryterium

Wzór

Proekologiczne (Pe)

Kryterium proekologiczne

Liczba punktów = (Pbad/Pmax ) * 15

gdzie:

- Pbad - wskaźnik energii odnawialnej (OZE) podanej w ofercie badanej- Pmax - najwyższy procentowy wskaźnik energii odnawialnej (OZE) spośród badanych ofert.
  1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

W = Ce + Pe

gdzie:

W – łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów

Ce – liczba punktów w kryterium cena

Pe – liczba punktów w kryterium proekologiczne
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie, przyznanych według powyższych kryteriów jest ofertą najkorzystniejszą.

  2. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

  3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1 Ofertę należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty.

13.2 Termin składania ofert upływa dnia 23.05.2016 r., o godzinie 13:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w punkcie 13.1.

13.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy).14. OTWARCIE OFERT

  1. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.05.2016 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77, w sali konferencyjnej na I piętrze.

  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków płatności.

  5. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

  6. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby, które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu otrzymania identyfikatora „Gość BRPO” – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15.2 Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy).

15.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

15.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.


 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

16.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

16.3 Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego:

 1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

 2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

 3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

16.4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Banku: Narodowy Bank Polski nr 07 1010 1010 0025 6713 9120 0000.

16.5 W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał dokumentu zabezpieczenia.

16.6 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną.

16.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, datę i miejsce podpisania umowy.

18.2 Zamawiający, o ile nie wpłynie odwołanie, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

18.3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.2 SIWZ, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub jeżeli nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

18.4 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości, o której mowa w pkt 16.1. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed terminem wyznaczonym zgodnie z pkt. 18.1 do:


 1. wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza;

 2. wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia we Wzorze Umowy oraz do ewentualnego przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

18.5 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

18.6 Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na termin podpisania umowy wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 18.1 lub nieterminowe wywiązanie się z obowiązków zgodnie z pkt. 18.4 i 18.5 uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy, co umożliwia Zamawiającemu zastosowanie dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy.


19. WZÓR UMOWY - ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH


  1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

  2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

 • Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Załącznik nr 2

 • Istotne postanowienia umowy (IPU).
Załącznik nr 3

 • Formularz oferty.
Załącznik nr 4a, 4b

 • Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5


 • Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw
Załączniki nr 7a, 7b

– Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 8a, 8b

Załącznik nr 9

 • Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

 • Wzór zobowiązania do oddania niezbędnych zasobów do dyspozycji Wykonawcy.
Załącznik nr 10

 • Wzór pełnomocnictwa.Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25.
Zamawiający wymaga aby udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (przez odnawialne źródło energii należy rozumieć faktyczne źródło wytwarzania energii z wyłączeniem systemu wsparcia tzw. świadectwa pochodzenia) w energii sprzedawanej przez Wykonawcę wynosił minimum 10%.
2. Charakterystyka budynków BRPO:
a) budynek przy Alei Solidarności 77, 00-090 Warszawa

- budynek biurowy,

- IV grupa przyłączeniowa odbiorców energii elektrycznej,

- grupa taryfowa C21,

- moc przyłączeniowa 2 x 200 kW (200 kW na każde z dwóch przyłączy),

- moc umowna 2 x 200 kW (200 kW na każde z dwóch przyłączy)

- szacunkowe roczne zużycie energii 267 000 kWh,

- okres rozliczeniowy co 1 miesiąc,

- PPE: 0000010009000000000000000003475,

- PPE: 0000010009000000000000000003480,

- numer licznika: 1358057,

- numer licznika: 1358125.


b) budynek przy ul. Długiej 23/25, 00-238 Warszawa

- budynek biurowy,

- IV grupa przyłączeniowa odbiorców energii elektrycznej,

- grupa taryfowa C21,

- moc przyłączeniowa 108 kW,

- moc umowna 108 kW,

- szacunkowe roczne zużycie energii 99 000 kWh,

- okres rozliczeniowy co 1 miesiąc,

- PPE: 0000010023800000000000000001282,

- numer licznika: 1386539.


3. Pozostałe informacje:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności co nastąpi pierwsze.

Planowane zużycie energii elektrycznej łącznie dla obu budynków wynosi odpowiednio:

a) w okresie roku kalendarzowego (12 miesięcy): 366 000 kWh (366 MWh)

b) w okresie planowanego terminu realizacji zamówienia (24 miesięcy): 732 000 kWh (732 MWh)

Określenie przewidywanego zużycia energii elektrycznej służy do wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania ani przyrzeczenia handlowego.

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Sprzedaż energii elektrycznej będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego właściwym miejscowo dla budynków BRPO. Na terenie miasta stołecznego Warszawy zadania Operatora Sieci Dystrybucyjnej, na podstawie udzielonej przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji, pełni firma RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Wykonawca zagwarantuje świadczenie usługi bilansowania handlowego w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy Prawo energetyczne i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

Zasady rozliczeń:

Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej (netto), określonych w dokumentacji przetargowej.

Ceny, wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.

Należność Wykonawcy, za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych, obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w w/w tabeli.

Wykonawca musi zobowiązać się do całodobowego przyjmowania reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania na nie odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

Wykonawca musi wyznaczyć do współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dedykowanego pracownika biura obsługi klienta. Wyznaczony pracownik dostępny będzie telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej w godz. 8.00. – 16.00. w dni robocze.

Jako sprzedawcę rezerwowego Zamawiający podaje firmę RWE Polska S.A. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa (Sprzedawca rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z OSD, sprzedające energię elektryczną oraz zapewniające świadczenie usług dystrybucji tej energii na rzecz Odbiorcy, w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę).

Załącznik nr 2 do SIWZ


Istotne Postanowienia Umowy
zawarta w dn. …………………2016 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; NIP: 525-10-08-674, REGON 012093073, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 1. ………………………………………………………………….,

 2. ………………………………………………………………….,

a

………………………… z siedzibą w …….., ul……………..wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla…… pod nr KRS…………REGON…………., NIP…………….., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

……………………………………………………………….

zgodnie z odpisem z KRS stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

zwanymi dalej Stronami, a indywidualnie Stroną.

Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość