Strona główna

Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A/5 20-618 Lublin Pismo: bzp/62/2016


Pobieranie 49.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar49.39 Kb.


Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A/5

20-618 Lublin

Pismo: BZP/62/2016 Lublin dnia: 2016-02-18


Uczestnicy postępowania

BZP/PN/16/2016


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawę specjalistycznej stacji meteorologicznej - mobilnego systemu do rejestracji parametrów środowiskowych z pomiarem parametrów oddziaływania w ramach realizacji projektu " Model oceny ryzyka wystąpień katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych",Treść wspomnianej prośby jest następująca :

I część pytań

Mam pytanie odnośnie anemometrów ze szczegółowego opisu zamówienia:Pomiar prędkości strumienia powietrza w trzech kierunkach (1 czujnik)

-    anemometr z 3 wyjściami analogowymi Vx, Vy, Vz skonfigurowanymi do pracy z wartościami ujemnymi i dodatnimi (w zależności od kierunku wiatru);

-    zakres prędkości min. 0,01-60 m/s;

-    próg czułości max. 0,01 m/s;

-    rozdzielczość max. 0,01 m/s;

-    dokładność nie gorsza niż 1% (przy prędkościach mniejszych niż 20 m/s), 2% (przy prędkościach do 60 m/s);

-    analogowe wyjścia napięciowe dla każdego kanału 0-10 V;

-    minimalna częstotliwość aktualizacji wyjść 20 Hz (50 ms);

-    zasilanie napięciem stałym 12-30 V (preferowane 24 V);

-    wyposażony w kabel z wtyczką odporną na działania atmosferyczne o długości min. 30 m;

-    temperatura pracy – min. (-20)¸(+60) °C.

Pomiar prędkości strumienia powietrza w dwóch kierunkach (6 czujników)

-    anemometr z 2 wyjściami analogowymi dedykowanymi do prezentacji prędkości i kierunku wiatru w jednej płaszczyźnie (ew. składowych prędkości wiatru Vx, Vy);

-    zakres prędkości min. 0,01-60 m/s;

-    próg czułości max. 0,01 m/s;

-    rozdzielczość max. 0,01 m/s;

-    dokładność nie gorsza niż 0,5% (przy prędkościach mniejszych niż 20 m/s), 2% (przy prędkościach do 60 m/s);

-    analogowe wyjścia napięciowe dla kanału prędkości powietrza 0-10 V;

-    zakres pomiaru kierunku 0-360°;

-    rozdzielczość dla pomiaru kierunku nie gorsza niż 0,1%;

-    dokładność dla pomiaru kierunku nie gorsza niż 2,0%;

-    analogowe wyjścia napięciowe dla kanału kierunku 0-10 V;

-    minimalna częstotliwość aktualizacji wyjść 20 Hz (50 ms);

-    zasilanie napięciem stałym 12-30 V;

-    wyposażony w kabel z wtyczką odporną na działania atmosferyczne o długości min. 30 m;

-    temperatura pracy – min. (-20)¸(+60) °C.

 Czy wystarczającym będzie jeśli anemometry będą miały wyjścia cyfrowe RS485?

Czy jeśli tak, to w punkcie mówiącym o systemie akwizycji danych, system ten powinien zapewniać możliwość podłączenia 7 urządzeń poprzez wejścia RS485 a nie czterech jak to jest obecnie w zapisane?
Odpowiedź: W odniesieniu do niżej wymienionych czujników pozwalających na:

- Pomiar prędkości strumienia powietrza w trzech kierunkach (1 czujnik)

- Pomiar prędkości strumienia powietrza w dwóch kierunkach (6 czujników)

sytuacja jest następująca. Oczekiwany jest sygnał napięciowy w celu zapewnienia spójności z pozostałymi czujnikami oraz systemem akwizycji danych, dla których również zadeklarowano wykorzystanie sygnałów napięciowych. Komunikacja szeregowa byłaby dopuszczalna w przypadku dostarczenia przez Oferenta prostego oprogramowania, które pozwalałoby użytkownikowi na szybką zmianę parametrów czasowych pomiarów na wszystkich kanałach oraz prezentowało dane w postaci tabelarycznej (czas /czujnik 1/ czujnik 2/ …. /czujnik 40) wraz ze sporządzeniem dokumentacji obsługi oprogramowania. W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu komunikacji szeregowej oczekiwane jest pozostawienie 4 wolnych wejść do komunikacji szeregowej. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na szybkość aktualizacji danych na dobieranych anemometrach, ponieważ nasze doświadczenia pokazują, że próbkowanie z częstotliwością 20 Hz nie jest rozpowszechnione w urządzeniach meteorologicznych.


II część pytań

Poniżej znajdują się nasze zapytania do przetargu BZP/PN/16/2016 na dostawę specjalistycznej stacji meteorologicznej. Prosimy o możliwie prędką odpowiedź celem prawidłowej wyceny naszej oferty. Jeśli w związku z zadanymi niżej pytaniami pojawi się potrzeba uzupełnienia SOPZ o dodatkowe informacje/wytyczne prosimy o dokonanie tego. Prosimy również o uwzględnienie możliwości przesunięcia do przodu terminu składania ofert, abyśmy byli w stanie dokonać optymalnej wyceny.Pytanie 1: Zamawiający określa czujnik ciśnienia atmosferycznego jako posiadający analogowe wyjście napięciowe 0-5V.Czy Zamawiający dopuści czujnik z wyjściem analogowym 0,1-2,5V?
Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza czujnik z wyjściem analogowym 0,1-2,5V pod warunkiem, że w odniesieniu do całego systemu nie wpłynie to na dokładność pomiaru ciśnienia (np. ograniczenie zakresu napięcia wraz rozdzielczością kanału pomiarowego znacząco obniży dokładność pomiaru (tzn. np. dokładność zmniejszy się dwukrotnie)).
Pytanie 2: Zamawiający określa czujnik ciśnienia atmosferycznego jako posiadający zakres pomiaru ciśnienia 800-1100hPa. Czy Zamawiający dopuści czujnik z zakresem pomiarowy 500-1500hPa?
Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza czujnik z szerszym zakresem pomiarowym 500-1500 hPa pod warunkiem, że w odniesieniu do całego systemu nie wpłynie to na dokładność pomiaru i zostaną zachowane pozostałe wymagania dokładności i szybkości pomiaru.
Pytanie 3: Zamawiający określa czujnik temperatury i wilgotności jako posiadający „wytrzymałą obudowę”. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby czujnik był dodatkowo zainstalowany w obudowie radiacyjnej?
Odpowiedź 3: „Wytrzymałą obudowa” nie oznacza wymagania instalacji czujnika w obudowie radiacyjnej. Czujniki będą wielokrotnie montowane (i demontowane) na elewacjach budynków, elementach rusztowania, elementach konstrukcyjnych budynków za pomocą kołków rozporowych i opasek zaciskowych. „Wytrzymałą obudowa” oznacza w tym przypadku eliminację delikatnych czujników laboratoryjnych.

Pytanie 4: Zamawiający określa wyjścia dla czujnika temperatury jako analogowe napięciowe. Czy Zamawiający dopuści czujnik przedstawiający wskazania wilgotności poprzez Modbus RTU oraz temperatury poprzez czujnik Pt100 w klasie dokładności 1/3B wg. IEC 751?
Odpowiedź 4: Analogowy sygnał napięciowy został wyspecyfikowany w celu zapewnienia spójności z pozostałymi czujnikami oraz systemem akwizycji danych, dla których również zadeklarowano wykorzystanie sygnałów napięciowych. Komunikacja magistralą Modbus byłaby dopuszczalna w przypadku dostarczenia przez Oferenta prostego oprogramowania, które pozwalałoby użytkownikowi na szybką zmianę parametrów czasowych pomiarów na wszystkich kanałach oraz prezentowało dane w postaci tabelarycznej (czas /czujnik 1/ czujnik 2/ …. /czujnik 40) wraz ze sporządzeniem dokumentacji obsługi oprogramowania. W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu komunikacji Modbus oczekiwane jest pozostawienie 4 wolnych wejść do komunikacji szeregowej.
Pytanie 5: Zamawiający określa dla systemu akwizycji danych: „obsługa danych z 38 czujników podłączonych do wejść napięciowych z możliwością rozbudowy do min 50 wejść napięciowych”. Czy zamawiający dopuści rejestrator posiadający możliwość podłączenia 15 czujników analogowych bezpośrednio, podczas gdy istnieje możliwość podłączenia łącznie 300 czujników analogowych poprzez urządzenia rozszerzające wejścia (1 wejście = 60 wejść)? W efekcie rejestrator z dodatkowym modułem rozszerzeń umożliwi Zamawiającemu podłączenie 72 czujników analogowych. Dodatkowo możliwe jest skrócenie trasy kablowej między czujnikami a systemem akwizycji danych.
Odpowiedź 5: Oczekiwana jest obsługa wymienionych w specyfikacji czujników wraz z udostępnieniem aktualnie niewykorzystywanych czterech portów szeregowych, ośmiu prądowych wejść analogowych oraz dwunastu napięciowych wejść analogowych. W odniesieniu do skrócenia trasy kablowej trudno o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ wydaje się, że fizycznie najlepiej sprawdzi się topologia gwiazdy z centralnym punktem akwizycji danych i czujnikami rozpiętymi na elewacji budynku lub rusztowaniu. Każdorazowo rozmiary i kształt opomiarowanego obiektu będą nieco inne. W przypadku konkretnego przypadku zastosowanie magistrali Modbus pozwoliłoby na skrócenie długości okablowania w porównaniu do konfiguracji w układzie gwiazdy.


Pytanie 6: Zamawiający nie określa sposobu podłączenia czujników analogowych napięciowych, czy Zamawiający dopuszcza wspólne złącze masowe dla w/w czujników?
Odpowiedź 6: Dopuszcza się wspólne złącze masowe.
Pytanie 7: Zamawiający określa: „programowo regulowane wzmocnienie w stopniu wejściowym karty pomiarowej”. Oferent prosi o uszczegółowienie techniczne tej funkcjonalności, w szczególności jakiemu celowi ma pełnić ta funkcja?
Odpowiedź 7: Zgodnie z dopytaniem z pytania 8, chodzi o możliwość skalowania zakresu pomiarowego wejścia analogowego w rejestratorze danych.
Pytanie 8: Dopytanie do pytania 7 - Czy chodzi tutaj o możliwość skalowania zakresu pomiarowego wejścia analogowego w rejestratorze danych, celem uzyskania lepszej rozdzielczości?
Odpowiedź 8: Zgodnie z sugestią zawartą w pytaniu, chodzi o możliwość skalowania zakresu pomiarowego wejścia analogowego w rejestratorze danych.
Pytanie 9: Dopytanie do pytania 7 – Oferent spotkał się z pojęciem wzmacniania sygnału, jednak tego typu wzmacniacze sygnałów zwyczajowo integrowane są z czujnikami, aby uniknąć interferencji w kablowej trasie pomiarowej.
Odpowiedź 9: Zamawiający ma świadomość tego, że wzmocnienie sygnału na początku toru pomiarowego zmniejsza wpływ zakłóceń na wynik pomiaru.
Pytanie 10: Zamawiający określa „obsługę sygnałów napięciowych z czujników o zakresach 0-1V, 0-5V, 0-10V”. Czy Zamawiający uzna tą cechę za spełnioną dla rejestratora, który obsługuje bezpośrednio napięcia o zakresach ±0-30mV, ±0-300mV, ±0-3V, ±0-30V z rozdzielczością 18 bitową oraz automatycznie i dynamicznie dopasowywanym zakresem pomiarowym wejścia analogowego?
Odpowiedź 10: Przedstawione zakresy obejmują narzucone wymagania. Wymieniona cecha pozostaje spełniona.
Pytanie 11: Zamawiający określił dla systemu akwizycji danych: „możliwość przeprogramowywania urządzeń z interfejsem RS232 (…) oraz RS485 (…) dla 4 urządzeń”. Czy Zamawiający dopuszcza, aby możliwość ta przeniesiona została do specyfikacji komputera przenośnego?
Odpowiedź 11: Dopuszczalna jest lokalizacja portów RS zarówno jako elementu systemu pomiarowego, jak i elementu komputera przenośnego. Jeśli komputer przenośny wyposażony będzie w 4 porty RS, to taka możliwość może zostać przeniesiona do specyfikacji komputera przenośnego. Jeśli czteroportowe urządzenie RS będzie stanowiło kolejny, oddzielny element, to taka „możliwość” jest niepożądana.
Pytanie 12: Zamawiający określa parametry „bieżąca częstotliwość próbkowania sygnałów pomiarowych 20Hz” oraz „docelowa częstotliwość próbkowania sygnałów pomiarowych 5kHz”. Czy Zamawiający miał na myśli możliwość bezpośredniego podłączenia tensometrów poprzez interfejs „Vibrating Wire”?
Odpowiedź 12: Zamawiający nie planował, aby po okresie zakończenia realizacji projektu, bezpośrednio podłączać tensometry poprzez interfejs Vibrating Wire.
Pytanie 13: Dopytanie do pytania 11 – Czy Zamawiający oczekuje równoczesnego przeprogramowywania wszystkich urządzeń?
Odpowiedź 13: Oczekuje się, że będzie istniała przystępna procedura pozwalająca na zadeklarowanie takich samych interwałów pomiędzy pomiarami dla wszystkich czujników. Od momentu uruchomienia systemu akwizycji danych wszystkie czujniki powinny aktualizować dane na wyjściach z zadeklarowaną szybkością. O ile przeprogramowanie czujników może być realizowane w kilku krokach, to sam proces akwizycji z zadeklarowanym interwałem czasowym powinien być uruchamiany w jednym punkcie programu. Oczekiwany jest zapis danych w postaci tabelarycznej (czas /czujnik 1/ czujnik 2/ ….).

Pytanie 14: Dopytanie do pytania 11 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie rejestrujące, które może komunikować się bezpośrednio po RS485 (tekstowo, Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave) bez potrzeby interfejsu RS232/RS485?
Odpowiedź 14: Interfejs RS232/RS485 został zaplanowany w celu: a) bieżącej zmiany parametrów funkcjonowania występujących w handlu czujników meteorologicznych; b) zapewnienia możliwości rozbudowy systemu o urządzenia z interfejsem RS. Dopuszczalna jest dowolna metoda komunikacji w celu realizacji bieżących, wyspecyfikowanych zadań, zaś wymieniony w opisie interfejs RS ma za zadanie wprowadzenie możliwości przyszłego dołączania kolejnych urządzeń.
Pytanie 15: Zamawiający określił iż dla systemu akwizycji danych należy zapewnić zaślepki dla wolnych slotów urządzenia – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli urządzenie jest modułowe, lecz fabrycznie nie ma możliwości zaślepienia, a jedynie możliwość wypięcia przyłączeniowej kostki pinowej? W rozumieniu Oferenta Zamawiającemu zależy na zabezpieczeniu urządzenia przed przypadkowym zwarciem tras kablowych, lub przypadkową ingerencją we wnętrze urządzenia, lub ingresją wody w warunkach terenowych. W przekonaniu Oferenta rozwiązanie opisane wyżej jest wystarczające. Zdjęcie poniżej:Odpowiedź 15: Przedstawiony na rysunku sposób podłączenia przewodów nie wymaga dodatkowych elementów osłonowych, jeśli rejestrator zabudowany będzie wewnątrz walizki transportowej. Sformułowanie „zaślepki dla wolnych slotów urządzenia” dotyczy rozwiązania, w którym urządzenie skonstruowane byłoby z uniwersalnej obudowy wraz z dedykowanymi kartami pomiarowymi, które nie wypełniają wszystkich dostępnych slotów obudowy. W takim przypadku po pewnym, czasie użytkowania urządzenia, niewykorzystane i nieosłonięte złącza obudowy mogą ulec zanieczyszczeniu i wpływać na parametry pracy całego systemu.
Pytanie 16: dopytanie do pytania 15: Dodatkowo prosimy Zamawiającego o uwzględnienie faktu, iż Oferent po wnikliwej analizie ocenia, iż rejestrator zabudowany byłby wewnątrz walizki transportowej, z wyprowadzonymi złączami na zewnątrz tejże walizki, dzięki czemu zagadnienie pokrywające kwestie zaślepek urządzenia zostaje rozwiązane. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odpowiedź 16: Zgodnie z wnikliwą oceną Oferenta zastosowanie złącz śrubowych wewnątrz walizki transportowej ze złączami wyprowadzonymi na zewnątrz tejże walizki, rozwiązuje problem zaślepek. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne.
Pytanie 17: Zamawiający oczekuje, iż komunikacja z komputerem pomiarowym będzie wykonywana poprzez interfejs USB 2.0. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli urządzenie komunikuje się z komputerem poprzez interfejs Ethernet? Istnieje dla zadanego urządzenia również możliwość komunikacji poprzez USB, jednak Ethernet jest szybszym interfejsem?
Odpowiedź 17: Zamawiający oczekuje, iż komunikacja z komputerem pomiarowym będzie wykonywana poprzez interfejs o parametrach takich samych lub lepszych niż USB 2.0. Z punktu widzenia Zamawiającego ważne jest, aby w przyszłości można było bezproblemowo zastosować system pomiarowy do współpracy z innym komputerem oraz żeby przepustowość interfejsu spełniała wymagania pomiarowe. Zamawiający nie widzi przeszkód w komunikacji poprzez interfejs Ethernet?
Pytanie 18: Zamawiający określił wtyki, gniazda i złącza poprzez oznaczenia TE NC805, itp. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę analogicznych elementów o równorzędnych parametrach lecz innych oznaczeniach?
Odpowiedź 18: Oczywiście Zamawiający dopuszcza dostawę analogicznych złącz i wtyków o równorzędnych parametrach. Model został podany jako przykładowy. Głównym czynnikiem przy doborze złącz powinna być możliwość zróżnicowania połączeń czujników strumienia powietrza i ciśnień różnicowych, łatwość podłączania, możliwość instalacji złącz na ścianie walizki transportowej.
Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści anemometr 3D o następujących parametrach dokładności:

 • 0,1m/s w zakresie <=5ms

 • 1% w zakresie >5m/s i <=35m/s

 • 2% w zakresie >35m/s i <=65m/s

 • 3% w zakresie >65m/s i <=85m/s

Odpowiedź 19: Anemometr 3D o wymienionych wyżej parametrach spełnia wymagania Zamawiającego. Przy wyspecyfikowanym szerokim, zakresie pomiarowym w zakresie niskich prędkości jest trudne, a nawet niemożliwe zachowanie takiego samego, niskiego błędu pomiarowego.
Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści anemometry 2D o następujących parametrach dokładności:

 • 0,1m/s w zakresie <=5ms

 • 2% w zakresie >5m/s

Odpowiedź 20: Anemometr 2D o wymienionych wyżej parametrach spełnia wymagania Zamawiającego. Przy wyspecyfikowanym szerokim, zakresie pomiarowym w zakresie niskich prędkości jest trudne, a nawet niemożliwe zachowanie takiego samego, niskiego błędu pomiarowego.
Pytanie 21: Zamawiający w opisie anemometrów 2D określa rozdzielczość i dokładność w procentach, a nie w stopniach. Czy jest to omyłka pisarska?
Odpowiedź 21: Jest to omyłka pisarska. Zgodnie z sugestią Oferenta w opisie anemometrów 2D określenie rozdzielczości i dokładności w procentach, a nie w stopniach, jest efektem edycji dokumentu. Oczekiwane wartości dla rozdzielczości dla pomiaru kierunku: nie gorsza niż 0,1 ° (stopnia); dokładności pomiaru kierunku: nie gorsza niż 2,0° (stopnie).


Pytanie 22: Dla anemometru 2D czy Zamawiający dopuści anemometr, który dla większości telegramów cyfrowych posiada rozdzielczość 1° (0,27(777)%) a tylko dla jednego ze specyficznych telegramów posiada rozdzielczość <1° (<0,27(777)%)?
Odpowiedź 22: W przypadku anemometru 2D Zamawiający dopuszcza anemometr, w który możliwe jest konfigurowanie komunikacji tak, aby w zależności od wybranego sposobu komunikacji rozdzielczość wynosiła 1° lub <1°.
Pytanie 23: Dla czujników tensometrycznych Zamawiający opisuje czujnik o zakresie ±2kN, dokładności 2% oraz przeciążeniu 200% zakresu pomiarowego (6kN). Czy Zamawiający dopuści czujnik o zakresie ±4kN, dokładności 0,1% i przeciążeniu 50% zakresu (6kN). W efekcie Zamawiający uzyska 10-krotnie dokładniejszy element pomiarowy o szerszym zakresie pomiaru i takim samym maksymalnym przeciążeniu (6kN) – jednak bez spełnienia procentowego warunku przeciążenia zakresu pomiarowego.
Odpowiedź 23: W przypadku czujników tensometrycznych zwiększenie zakresu pomiarowego do ±4kN, z jednoczesnym podniesieniem dokładności 0,1% i zadeklarowanym przeciążeniu wartości 50% zakresu spełnia wyspecyfikowane warunki.
Pytanie 24: Zamawiający dla czujników tensometrycznych określa „czytnik/rejestrator czujnika” – jednocześnie określając rejestrator (system akwizycji) jako zdolny odczytywać dane z czujników strunowych takich jak tensometry (5kHz). Jednocześnie określa, iż komunikacja z w/w czytnikiem/rejestratorem winna odbywać się po RS232/RS485. Jak zatem należy projektować stację meteorologiczną? Jako oddzielną od opisanego systemu akwizycji (osobny czytnik/rejestrator), czy też jako połączoną razem (wspólny system akwizycji dla wszystkich czujników)? Czy też należy dostosować sposób podłączenia tensometrów w taki sposób, aby umożliwiać okresowe podłączanie zewnętrznego czytnika przy odłączeniu podstawowego systemu akwizycji danych?
Odpowiedź 24: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera informację o występowaniu 4 tensometrycznych czujników siły, które montowane będą w wybranych punktach rusztowań. Idealnym rozwiązaniem byłoby równoległe monitorowanie/rejestrowanie sił wraz z czasem, z parametrami prędkości strumienia powietrza i z ciśnieniem. Jednak dopuszczalne jest także rozwiązanie, że pomiar w 4 punktach będzie prowadzony w sposób indywidualny, oddzielny od całego systemu pomiarowego, przy czym możliwe jest także przyłączenie czujnika siły do rejestratora i dalej przez port RS do komputera (lub wolnego złącza RS systemu pomiarowego) i ciągłe monitorowanie pojedynczego punktu pomiaru siły.
Pytanie 25: Oferent po przeanalizowaniu opisu „czytnika/rejestratora” opisanego w pytaniu 23 jest w stanie dostarczyć system akwizycji danych, który spełniałby cechy opisanego rejestratora poprzez:

 • „przenośny” – zabudowany w przenośnej obudowie

 • „zgody z wybranymi czujnikami” – ze względu na możliwość podłączenia czujników strunowych

 • „częstotliwość pracy min 20Hz” – zgodny (25Hz)

 • „możliwość natychmiastowego odczytu” – posiada wyświetlacz LCD, a w przypadku podłączenia się do rejestratora poprzez Ethernet za pomocą komputera dane mogą również być natychmiastowo odczytywane na ekranie tegoż komputera

 • „zasilanie bateryjne” – posiada zintegrowaną baterię podtrzymującą pracę oraz dodatkowe zewnętrzne ogniwo litowo-jonowe wraz z autorskim systemem ładowania, zapewniające razem min. 36h pracy

 • „możliwość komunikacji przez port szeregowy RS232 lub RS485” – występuje taka możliwość, choć zalecany jest Ethernet ze względu na większą prędkość transmisji danych oraz wygodę użytkowania

Czy Zamawiający dopuści ofertę, która w miejsce czytnika/rejestratora zawiera system akwizycji danych, który spełnia funkcjonalności czytnika?
Odpowiedź 25: Opisany czytnik/rejestrator spełnia wymagania narzucone w specyfikacji, jeżeli współpracuje z czujnikami siły opisywanymi w punkcie 23 oraz ma możliwość komunikacji z pośrednictwem czy to łącza szeregowego, czy to interfejsu Ethernet.
Pytanie 26: Zamawiający w opisie osprzętu uwzględnia m.in. „Rura aluminiowa 48,3mm grubość ścianki 4mm długość 2m sztuk 6”. Czy Zamawiający dopuszcza rurę o parametrach zbliżonych (np. 48mm, 50mm, 48,5mm, itp.)? Oferent drogą dedukcji podejrzewa, iż rury te mają za zadanie być wspornikami dla anemometrów 2D opisanych w postępowaniu – czy zatem Oferent może dostarczyć rury dopasowane do uchwytów anemometru?
Odpowiedź 26: Oferent właściwie zinterpretował zbiór przesłanek i bezbłędnie wydedukował, że rury mają służyć jako elementy mocujące dla anemometrów 2D. Oferent może dostarczyć rury dopasowane do uchwytów anemometru.
Pytanie 27: Dla anemometrów – czy opisane zakresy dokładności mają być deklaracją producenta, czy też Zamawiający oczekuje dokumentu potwierdzającego kalibrację i wyniki tejże kalibracji dla poszczególnych urządzeń?
Odpowiedź 27: Wystarczające jest, aby zakresy dokładności były deklaracją producenta. Nie oczekuje się dokumentów wzorcowania lub kalibracji konkretnych czujników. Zakresy dokładności powinny znajdować się w dokumentacji urządzenia lub karcie katalogowej lub instrukcji obsługi. Niepożądane jest dokumentowanie dokładności przez jednorazowo wydawane zaświadczenia, oświadczenia czy e-maile, które nie są świadectwami wzorcowania lub kalibracji.
Dodatkowo informujemy, że Zamawiający chcąc zapewnić Wykonawcom dodatkowy czas na zapoznanie się z odpowiedzią i przygotowanie ofert, przesuwa termin składania ofert, do dnia 25.02.2016r. do godz. 10:00. Miejsce i godzina otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Projekt nr 244388 „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych”

finansowany przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych na podstawie umowy nr PBS3/A2/19/2015

/

System PRZETARG
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość