Strona główna

Biuro,,Andrzejewski Piotr Filip Andrzejewski 85-436 bydgoszcz


Pobieranie 119.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar119.24 Kb.

Biuro ,,Andrzejewski” Piotr Filip Andrzejewski

85-436 BYDGOSZCZul. Łowiskowa 20

tel./fax (0-52) 58 43 957

NIP 967-114-18-67 PESEL 82-09-17-02-258


Inwestor:

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie k/Nakła nad Notecią

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA


Lokalizacja: Rezerwat Hedera i Rezerwat Las Minikowski

MINIKOWO pow. Nakło nad Notecią

Autor projektu: mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska


Opracował: mgr inż. Elżbieta Andrzejewska
Bydgoszcz, kwiecień 2012 r.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dla wykonania robót w zakresie budowy ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie Hedera i Rezerwacie Las Minikowski MINIKOWO pow. Nakło nad Notecią.
1.2. Zakres robót
Trasa ścieżki dydaktycznej przewidziana jest dla wędrówki pieszej. Długość jej od przystanku początkowego do końcowego wynosi około 3767 m. Trasa ma kształt pętli. Na trasie wyznaczono pięć przystanków, które będą zaopatrzone w tablice informacyjne. W kategoriach trudności uznać należy za trasę średnio trudną. Przewiduje się zarówno grupowe jak i indywidualne wycieczki ścieżką dydaktyczną. Przyjazd zwiedzających samochodem lub autokarem od strony drogi krajowej nr 10. Należy umieścić w pasie drogowym tablicę informacyjną. Przebieg ścieżki dydaktycznej planowany jest tak, by ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza. Trasa ścieżki przebiega przez różnorodne krajobrazowo i przyrodniczo tereny. Zaprojektowano wyznaczenie trasy głazami
o gabarytach ok. 50x60 cm kierującymi ruch pieszych. W miejscach szczególnie ważnych, przy zmianie kierunku trasy zaprojektowano ułożenie grupy kamieni np. trzech o różnych gabarytach w ustalonej
w trakcie realizacji kompozycji. Na kamieniach naniesiony będzie wzór graficzny, LOGO lub kolejna numeracja. Zaproponowano pomalowanie kamieni farbą w kolorze białym. Przewiduje się wykorzystanie głazów już znajdujących się na trasie oraz umieszczenie dodatkowych głazów pozyskanych z istniejącego wysypiska kamieni polnych. Lokalizacje kamieni naniesiono na planach sytuacyjnych tj. na kolejnych sekcjach. W trakcie realizacji ścieżki zostanie dokonana weryfikacja tych ustaleń tzn. każdorazowa analiza w terenie widoczności, dostosowana do wielkości pozyskanego kamienia oraz układ grupy kamieni w kompozycję. Trasa jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Trasa ścieżki dydaktycznej podzielona została na odcinki i przedstawiona na kolejnych fragmentach mapy zwanych dalej sekcjami. Wszystkie prace związane z urządzeniem ścieżki i z opisem trasy i jej przebiegu zostały opisane w projekcie w odniesieniu do kolejnych sekcji.

Realizacja ścieżki edukacyjno-dydaktycznej obejmuje następujące prace:
Lp.
Uwagi

Kod CPV

1

Rozmieszczenie na trasie ścieżki pojedynczych kamieni kierunkowych, pomalowanych

Na całej trasie ok. 26 kamieni

45112700-2

2

Rozmieszczenie w wyznaczonych punktach na ścieżce kamieni w grupach (3-5 szt.)

Na całej trasie ok. 9 kamieni w grupie

45112700-2

3

Usunięcie zwałów słomy na odcinku E - I
45112710-5

4

Wytyczenie ścieżki w sadzie, wykarczowanie krzewów

Ścieżka ok. 150 m dł.

45112710-5

5

Wykonanie ścieżki żwirowej z obrzeżem z faszyny w sadzie ze stopniami terenowymi z kołków drewnianych struganych na podbudowie z faszyny

Szerokości ścieżki 1,0-1,5 m, zmienna dostosowana do odległości między drzewami, na końcu placyk kolisty o śr. ok. 6,0 m

45233161-5

6

Demontaż zniszczonego ogrodzenia sadu

Usunięcie betonowych słupków oraz demontaż pozostałości siatki stalowej

45111100-9

7

Realizacja ścieżki faszynowej na podmokłym terenie

Długość ścieżki ok. 60 m

45233161-5

8

Realizacja stopni terenowych wyprowadzających z wąwozu z kołków drewnianych struganych na podbudowie z faszyny

Szerokość biegu schodowego ok. 120 cm , przy schodach rynsztok kamienny, schody z bali drewnianych

45233161-5

9

Wykarczowanie krzewów na miedzy wzdłuż pola uprawnego i wykonanie ścieżki z obrzeżem z faszyny

Długość ścieżki ok. 60 m

45112710-5

10

Zakup i montaż ławek wypoczynkowych

Ławki drewniane

43325000-7

11

Wykonanie i montaż 6 tablic informacyjnych
43325000-7

12

Montaż 5 koszy na odpadki
43325000-7

13

Wywiezienie śmieci i gruzu. Szacunkowo ok. 30 m3
45111213-4

14

Rozdrobnienie istniejącej roślinności

Pow. ok. 2000 m2

45112710-5

15

Montaż w punkcie A ulicowskazu kierującego ruch na ścieżkę
43325000-7

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego. W przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do decydowania


o wprowadzeniu zmian. Wykonawca powinien, jeśli uzna to za konieczne, przedstawić swoje zastrzeżenia do przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadku będzie to oznaczało, że Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania techniczne.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w STO.

2.2. Wymagania szczegółowe

Wszystkie elementy dostarczone na budowę powinny być trwale oznakowane. Materiały wykorzystane w realizacji muszą odpowiadać wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych materiałów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub niniejszą specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w STO.

3.2. Wymagania szczegółowe

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w stanie gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy i właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do użytkowania w trakcie realizacji robót. Za całość skutków pracy sprzętu znajdującego się na budowie w związku z realizacją niniejszej inwestycji całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi Wykonawca.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla transportu podano w STO.

4.2. Wymagania szczegółowe

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
z zasadami ruchu kołowego.

5. Warunki zgodności wykonania robót

Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać odbiorów w celu sprawdzenia z Dokumentacją Projektową, określenia jakości wykonanych robót oraz stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. Gotowość danego rodzaju robót do odbioru, Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonać wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu, a w szczególności: atesty jakościowe


i deklaracje zgodności z Polskimi Normami wbudowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest również do umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z powyższymi dokumentami oraz
z przedmiotem odbioru.

6. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz umową,

- jakość zastosowanych materiałów budowlanych, ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy każdy przyjmowany na budowie materiał, element lub konstrukcja, posiada zaświadczenie o jakości wydane na podstawie norm państwowych (PN, BN) albo świadectwo dopuszczenia tego materiału, elementu czy konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim rynku.

7. Wykonanie robót

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w STO.

7.2. Wymagania szczegółowe

A) Ławka

- wykonanie wykopu pod pale nośne

- wykonanie i montaż siedziska wszystkich elementów

- zabezpieczenie trzykrotne środkiem konserwującym wszystkie elementy

- zabezpieczenie części podziemnej środkiem - bitexem

B) Kosz na śmieci - wykonanie i montaż elementów pojemnika

C) Stelaż drewniany

- wykonanie tablicy z wydrukiem wielkoformatowym

- wykonanie wykopu

- wykonie i montaż pala nośnego8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót pod względem zastosowanych materiałów


i dokładności wykonania.

9. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- dla obiektów małej architektury za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.

10. Odbiór robot

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ


i z umową.

11. Podstawa płatności

Według umowy z Wykonawcą.12. Nazwy i kody CPV

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45212221-1 - Roboty nawierzchniowe

45342000-6 - Ogrodzenie

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowychSpecyfikacja STO - SPECYFIKACJA OGÓLNA
1. Określenia podstawowe

Inżynier upoważniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego, do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową


i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. Materiały

2.1. Ogólne warunki

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz powinny być dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów


z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego


i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przez rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót


i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.4. Transport

Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowoduj e uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego pionowych środków transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność


z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się


z części opisowej i graficznej.

Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

 • Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej oraz składowisk

 • Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych

 • Sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia
  i innych

 • Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

 • Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych

 • Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego

 • Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego

 • Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a także zasady gromadzenia
  i usuwania odpadów z placu budowy

 • Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego

Część graficzna powinna obejmować:

 • Granice placu budowy, linie ogrodzenia

 • Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk

 • Drogi dojazdowe

 • Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, a także odprowadzanie ścieków

 • Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości


z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi


o porządku.

5.5. Przed przystąpieniem do wykonania budowy inwestor winien:

Wprowadzić na plac wykonawcę i protokolarnie przekazać mu plac budowy.

W protokole powinien znajdować się zapis mówiący o:


 • Obszarze przejętego placu,

 • Zabezpieczeniu placu budowy,

 • Istniejącej infrastrukturze technicznej,

 • Istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych

 • Przekazać dokumenty prawne, składające się z:

 • Pozwolenie na budowę

 • Projektów technicznych

 • Protokołów uzgodnień

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach


i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek
i badania materiałów.

6.2.1. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia: Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych


w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót opracować według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja projektową


i specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiarów wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej


i podane w [m]. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości
i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia l sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.8. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu,

d) odbiorowi końcowemu.

Wykładnią do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być "warunki techniczne wykonania


i odbioru robót budowlano-montażowych":

 • Tom I "Budownictwo ogólne" opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

 • Tom II "Instalacje sanitarne i techniczne" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

 • Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwie. Instalacji Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie

 • Inne opracowania i normy mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu inwestycyjnego

8.1. Odbiór Robót zanikaiącvch i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji


z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiór wstępny Robót".

9. Podstawa płatności

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową.10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł


i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:


 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
  z późniejszymi zmianami,

 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,

 3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami,

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

 5. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
  i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.
  z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość