Strona główna

Blok I prawo karne materialne, Postępowanie karne


Pobieranie 41.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.76 Kb.
Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku -
rok szkoleniowy 2014

BLOK I

Prawo karne materialne, Postępowanie karne
Założenia :

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Aplikanci mający za sobą akademicki kurs prawa karnego materialnego i procesowego dysponują kompleksową teoretyczną wiedzą z zakresu objętego aplikacją. Zajęcia prowadzone w ramach aplikacji mają na celu poszerzenie


i usystematyzowanie zdobytej wiedzy dla efektywnego jej wykorzystania w toku adwokackiej praktyki. Ważne jest zachowanie przez wykładowców symetrii w doborze problematyki materialno – prawnej jak i proceduralnej. W realizacji ustalonych założeń, liczyć się należy, że kolokwia i egzaminy zakresem swym obejmować będą całokształt opanowanego materiału.
Sposoby realizacji zajęć z aplikantami :

- metoda casusowa – omawianie interesujących przypadków z zawodowej praktyki adwokackiej oraz orzecznictwa sądowego z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w ujęciu wariantowym oraz zasad deontologii

- wykład

- warsztaty, ćwiczenia i seminaria

- symulacje rozpraw

Zajęcia odbywają się co do zasady w poniedziałki (bloki 2 x 90 min. lub blok czterogodzinny (4 x 45 min).
Ramowy program szkolenia z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego
dla aplikantów adwokackich pierwszego roku. 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia:

strony w postępowaniu karnym, prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika, prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu , obrona obligatoryjna, dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania), kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym), udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych, orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym, postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie, podjęcie


i wznowienie umorzonego postępowania, doręczenia, wezwania, zawiadomienia, zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym, subsydiarny akt oskarżenia, środki przymusu w postępowaniu karnym, taktyka adwokacka, radca prawny
w sprawie karnej

Prowadzący zajęcia : adw. Marek Wroński, adw. Edward Rzepka


 1. Adwokat przed sądem I instancji - przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku.

posiedzenie a rozprawa, stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe, rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego, przedstawiciele mediów na rozprawie, ograniczenie jawności rozprawy, wnioski - rodzaje
i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne, orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze, postępowania szczególne, wyrok łączny, przedawnienie, zatarcie skazania, odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie, koszty postępowania karnego, wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza,

zasady prawa karnego materialnego - zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności, a terminy przedawnienia karalności przestępstw, wiek jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność nieletnich, stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestepstwa, wyłączenie odpowiedzialności karnej. Okoliczności wyłączające przestępność czynu (okoliczności wyłączajace bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu), przestepstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumlatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności, zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy, wypadek mniejszej wagi, warunkowe umorzenie postępowania, dyrektywy wymiaru kary: nadzwyczajne zaostrzenie kary ( ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestesptwa stalego żródła dochodu, popełnienie przestepstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym), nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej), warunkowe zawieszenie wykonania kary

wybrane kategorie przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo - podobieństwa i różnice), przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach, przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie stanu nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy.

Prowadzący zajecia : SSO Bogusław Sędkowski , adw. Jerzy Zięba


 1. Adwokat przed sądem II instancji

środki odwoławcze, dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego, przymus adwokacki, wymogi formalne środka odwoławczego, kierunek środka odwolawczego, zakres zaskarzenia, właściwe sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych, modyfikacja, cofnięcie środka odwoławczego, postępowanie przed sądem II instancji, granice orzekania na niekorzyść oskarżonego, zakaz reformationis in peius, dowód w postępowaniu odwoławczym, przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczneProwadzący zajęcia: SSN Andrzej Ryński, adw. Jerzy Zięba.


 1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym

kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji) wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postepowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)

Prowadzący zajęcia : SSN Andrzej Ryński

 1. Postępowanie karne wykonawcze

udział obrońcy w postepowaniu karnym wykonawczym, nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia, odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przygotwanie projektów wniosków, wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przygotwanie projektu wniosku.

Prowadzący zajęcia adw. Jerzy Samek


 1. Prawo karne skarbowe

zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karno skarbowe Prowadzący zajęcia: SSO Jan Klocek


 1. Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (obrońca
  w sprawie o wykroczenie)


Prowadzacy zajęcia: SSO Jan Klocek


 1. Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych

porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice
w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw, ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 26 października 1982 r
o postepowaniu w sprawach nieletnich, ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Prowadzący zajęcia : adw.Edward Rzepka
 1. Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych ( postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych)

funkcje konsulów, doręczenia, przejęcie i przekazanie ścigania karnego, przejęcie
i przekazanie orzeczeń do wykonania, zatrzymanie dowodów, zabezpieczenie mieni decyzja ramowa 2003/577/WSiSW,

Europejski Nakaz Dowodowy ( decyzja ramowa 2008/978/WSiSW), Europejski Nakaz

Aresztowania ( decyzja ramowa 2002/584/WSiSW), Współpraca z Międzynarodowym

Trybunałem Karnym, Konwencje, ustawy, rozporządzenia, decyzje ramowe


Prowadzący zajęcia : SSO Marek Stempniak
BLOK II

Prawo o adwokaturze. Historia adwokatury. Etyka.

Kształtowanie wizerunku adwokatury.
Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce. Pierwsze regulacje ustanawiające samorząd adwokacki na ziemiach polskich. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
z dnia 24 grudnia 1918 w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego jako nowoczesna regulacja ustroju adwokatury oraz symbol Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Słynne obrony w procesach politycznych w czasach Polski Ludowej. Udział adwokatów
w życiu publicznym po 1989 r. Wybitne postacie Adwokatury Polskiej. Samorząd gwarancją niezależności adwokatury. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle ich praw
i obowiązków wynikających z ustawy. Rola rzecznika i sadu dyscyplinarnego na przykładach z postępowań dyscyplinarnych. Adwokacki savoir vivre. Retoryka. Emisja głosu. Konstrukcja przemówienia adwokackiego.

Prowadzący zajęcia: adw. Edward Rzepka, adw. Stanisław Szufel, adw. Jerzy Zięba.
Harmonogram zajęć w roku szkoleniowym - 2014
13.01.2014. godz. 15.30

 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach administracyjno biurowych poprowadzi inż. Stanisław Smardzewski, Inspektor ds. BHP i PPOŻ. Sądu Okręgowego
  w Kielcach.

 • stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych poprowadzi poprowadzi mgr Wacław Kołodziejczyk, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Sądu Okręgowego w Kielcach,

 • zagadnienia dotyczące organizacji aplikacji, adw. Bożena Łopacińska Dragan


20.01.2014 r godz. 15.30 - 19.30 – SSO Wojciech Merta zajęcia z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych oraz z zakresu zasad sporządzania protokołów rozpraw i posiedzeń sądowych oraz innych sposobów utrwalania przebiegu postępowania
27.01.2013 r

godz. 15.30 -17.00 adw. Jerzy Zięba. Kodeks Etyki Adwokackiej.

godz. 17.10 – 18.40 adw. Marek Wrońsk. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym (kpk)
03.02.2014 r godz.15.30-18.45

adw. Marek Wroński. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym (kpk)10.02.2014 r godz. 15.30 -17.00 adw. Stanisław Szufel. Historia Adwokatury.

godz.17.10 -18.40 adw. Jerzy Samek Postępowanie karne wykonawcze17.02.2014 r godz. 15.30 - 18.45 SSO Krzysztof Sójka. Zajęcia szkoleniowe z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych oraz
z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących metodyki pracy sędziego w sprawach karnych.
24.02.2014 r

godz. 15.30 – 17.00 adw. Jerzy Zięba

Zasady odpowiedzialności karnej (część ogólna kodeksu karnego)

godz. 17.10 – 18.40

adw. Marek Wroński Adwokat w postępowaniu przygotowawczym. (kpk)
3.03.2014
godz. 15.30 – 17.00 adw. Marek Wroński. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym (kpk).

godz. 17.10 – 18.40 adw. Edward Rzepka. Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym.10.03.2014 r

godz. 15.30 – 17.00 adw. Marek Wroński Adwokat w postępowaniu przygotowawczym

godz. 17.10 – 18.40 adw. Jerzy Samek Postępowanie karne wykonawcze.
17.03.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Bogusław Sędkowski. Adwokat przed sądem I instancji.
24.03.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Bogusław Sędkowski. Adwokat przed sądem I instancji.
31.03.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Bogusław Sędkowski. Adwokat przed sądem I instancji.

7.04.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Bogusław Sędkowski. Adwokat przed sądem I instancji.
14.04.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Bogusław Sędkowski. Adwokat przed sądem I instancji.
28.04.2014 r godz. 15.30 – 18.40 adw. Marek Wroński. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym.

5.05.2014 r godz. 15.30 -18.40 SSO Jan Klocek. Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia – obrońca w sprawie o wykroczenie.
12.05.2014 r godz. 15.30 – 17.00 adw. Jerzy Zięba. Kodeks Etyki Adwokackiej

godz. 17.10 – 18.40 adw. Jerzy Zięba.Prawo o adwokaturze.


19.05.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Jan Klocek. Prawo karne skarbowe.
26.05.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński: Adwokat przed sądem II instancji.
2.06.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Jan Klocek. Prawo karne skarbowe.
9.06.2014 r godz. 15.30 – 18.40 adw.Jerzy Zięba. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego.
10-11 czerwiec 2014 r.


Sprawdzian z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków
wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.
16.06.2014 r. godz. 15.30 – 18.40 wykładowca zostanie wskazany w terminie póżniejszym

Zasady prawa karnego materialnego .


23.06.2012 r. godz. 15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński: Adwokat przed sądem II instancji.
30.06.2014 r. godz. 15.30 – 18.40 wykładowca zostanie wskazany w terminie póżniejszym

Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych.


Miesiąc lipiec – sierpień : przerwa wakcyjna
1.09.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński: Adwokat przed sądem II instancji.
8.09.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński: Adwokat przed sądem II instancji.
15.09.2014 r godz. 15.30 – 18.40 adw. Stanisław Szufel. Zasady prawa karnego materialnego - wybrane kategorie przestępstw.

22.09.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński: Adwokat przed sądem II instancji.
29.09.2014 r godz.15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego
w sprawach karnych.
6.10.2014 r godz. 15.30 – 18.40 adw.Jerzy Zięba: Adwokat przed sądem II instancji – warunki formalne apelacji. Przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczne.

13.10.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym (kasacja).20.10.2014 r godz15.30 – 18.40 SSN Andrzej Ryński

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym (wznowienie postepowania).


21,22,23 październik 2014r KOLOKWIUM ROCZNE

27.10.2013 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Marek Stempniak

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych).


3.11.2014 r godz. 15.30 – 18.40 SSO Marek Stempniak

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych).


17.11.2014 r godz. 15.30 – 18.40 adw. Jerzy Zięba

Adwokat przed sądem II instancji. Przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczne.


25.11.2014 r godz. 15.30 – 18.40 wykładowca zostanie wskazany w terminie póżniejszym

Adwokat przed sądem II instancji. Przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczne.


25.11.2014r . KOLOKWIUM ROCZNE - termin poprawkowy
1.12.2014 r godz. 15.30 – 17.00 adw. Edward Rzepka. Słynne obrony w procesach politycznych

w czasach Polski Ludowej Udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 r.. Wybitne postacie Adwokatury Polskiej.

godz.17.10 – 18.40 adw. Jerzy Zięba. Samorząd gwarancją niezależności adwokatury.
8.12.2014 r godz. 15.30 – 18.40 wykładowca wskazany w termimie póżniejszym

Retoryka. Emisja głosu.15.12.2014 r godz. 15.30 – 17.00 wykładowca wskazany w terminie póżniejszym

Adwokacki savoir vivre.

godz.17.15 – 18.45 wykładowca wskazany w terminie póżniejszym

Konstrukcja przemówienia adwokackiego.


Komentarz :

Autorzy programu ramowego dokonując podziału godzinowego zajęć z poszczególnych bloków tematycznych w ramach zajęć z szeroko rozumianego prawa karnego starali się zachować właściwą proporcję między nimi, uwzględniajac rangę zagadnień mogących być przedmiotem czynności procesowych wykonywanych przez adwokata w procesie karnym. Zajęcia szkoleniowe z tej dziedziny prawa mają przygotować aplikantów do pełnienia roli obrońcy, pełnomocnika osób pokrzywdzonych w sprawach karnych. Analiza przepisów materialnego i procesowego prawa karnego winna wskazywać na ich praktyczne zastosowanie. Nie jest intencją autorów programu wyeliminowanie z programu szkolenia zagadnień o charakterze teoretycznym, znajomość których pozwoli aplikantom lepiej poznać


i zrozumieć poszczególne instytucje procesowe oraz zasady odpowiedzialności karnej. Naszym zdaniem szczególne znaczenie w szkoleniu aplikantów adwokackich winna mieć problematyka postępowania odwoławczego, ze szczególnym uwzględnieniem poznania zasad prawidłowego sporządzania środków odwoławczych. Umiejętność sporządzania apelacji jest szczególnie potrzebna zarówno z punktu widzenia właściwego przygotowania aplikantów adwokackich do egzaminu zawodowego z części prawa karnego jak i przede wszystkim
w póżniejszej praktyce adwokackiej. Ramowy program zajęć z prawa karnego określa jedynie minimum programowe, pozostawiając wykładowcom wybór sposobu przeprowadzenia zajęć oraz możliwość modyfikacji ram czasowych, w których poszczególne zagadnienia zostaną zrealizowane. (autorzy programu ramowego szkolenia aplikantow adwokackich w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego: adw. Jerzy Zięba, adw. Wojciech Mądrzycki).©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość