Strona główna

Bnin 2007 Założenia organizacyjne tworzenia


Pobieranie 128.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar128.96 Kb.
Załącznik Nr 1


Plan Odnowy Miejscowości

BNIN2007

 1. Założenia organizacyjne tworzenia

planu odnowy miejscowości.
Dlaczego chcemy odnowy wsi?

Odnowa wsi to stworzenie szansy rozwoju naszej miejscowości, to możliwość wykorzystania środków finansowych na realizację celów określonych przez mieszkańców Bnina, to także stworzenie miejsc pięknych, zadbanych i wykorzystywanych przez ludzi mieszkających na wsi.

Jak się zorganizujemy?

Kto będzie tworzył plan? Z kim będziemy współpracowali? Kto będzie pisał, kogo zapytamy o zdanie?

W realizację Planu Odnowy Miejscowości zaangażowani są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie naszej wsi, tj. zarząd OSP, zarząd KGW, Rada Sołecka oraz reprezentanci młodzieży studiującej.

Do współpracy zaprosimy grono pedagogiczne bnińskiej podstawówki i przedstawicieli UG. w Sadkach.

Projekty pisze Sołtys w porozumieniu z pozostałymi członkami LGD. Głosu opiniotwórczego i doradczego oczekujemy ze strony UG w Sadkach .

Jak zaplanujemy nasz proces planowania?

(Spotkania, dyskusje, konsultacje z urzędem gminy i organizacjami. Zebranie podczas którego nastąpi zatwierdzanie)Termin

Zadanie

Listopad 2006r.

Spotkania przedstawiciela LGD z dziećmi w Szkole Podstawowej w Bninie- dyskusje, zbieranie informacji o wizji rozwoju miejsca, w którym mieszkają

Styczeń 2007r.

Zbieranie informacji na zebraniach organizacji pozarządowych

21.03.2007

Przygotowanie i zaktualizowanie Planu Odnowy Miejscowości

10.05.2007

Zaopiniowanie przez LGD materiałów przygotowanych do reprezentacji na spotkanie z innymi grupami w UG w Sadkach

Charakterystyka miejscowości:
Bnin - wieś położona jest w Gminie Sadki, około 15 km od Nakła n. Notecią.

Pod względem geograficznym zaliczana jest do zachodnio - pomorskiego pasa przejściowego w okręgu pradoliny Noteci. Jej powierzchnia obejmuje 1275 ha gruntów, z czego na użytki rolne przypada 656 ha. Ziemie, to w większości klasa IV, trochę III i V. Gleby to: brunatne, wyługowane, wytworzone z glin zwałowych i piasków gliniastych, torfowe i w niewielkim stopniu mady piaskowe i czarne ziemie.

Od 1928 r. w Bninie działa Ochotnicza Straż Pożarna, której założycielem i pierwszym naczelnikiem był Józef Forbot. 28 maja 1985 r. nastąpiło uroczyste otwarcie remizy strażackiej wraz ze świetlicą, która całkowicie powstała w czynie społecznym.

Obecnie straż liczy 25 członków dorosłych i 10 młodzieżówki.

Naczelnikiem jest Andrzej Hak, a prezesem Kazimierz Kowalski. W latach sześćdziesiątych powstała Liga Kobiet, której pomysłodawczynią była Helena Kowalewska. Później organizacja zmienia nazwę na Koło Gospodyń Wiejskich. Istnieje ono do dzisiaj, po reaktywowaniu w lutym 2002 r. i zrzesza 23 kobiety, a jego przewodniczącą jest Sylwia Miniszewska.

W dniu dzisiejszym wieś liczy 69 zabudowań gospodarczych. Zamieszkuje go 287 mieszkańców, w tym 136 kobiet. Zdecydowana większość mieszkańców to rolnicy, dla których praca na roli jest jedynym źródłem utrzymania. Pozostali pracują w okolicznych miastach. Dojazd do pracy utrudnia im jednak brak połączeń komunikacyjnych. Najstarszą mieszkanką jest Marianna Kalaczyńska, która ma 99 lat. 80 % budynków mieszkalnych to typowe zabudowania dla architektury przedwojennej. Wieś ma charakterystyczne położenie.

Od strony północnej otoczona jest wzniesieniami nawet do 120 m.n.p.m.

Zwarta zabudowa wzdłuż drogi rozciąga wieś na odcinku 1,5 km.

Bnin to typowo rolnicza wieś. Gospodarstwa raczej drobne – kilka do 30 ha. Rolnicy prowadzą tradycyjną hodowlę trzody i bydła. Ze względu na ukształtowanie terenu uprawia się tutaj zboża paszowe oraz rośliny okopowe. W większości gospodarstw podstawową siłą do prac rolnych są ciągniki, ale nie brak także koni.

Szkoła Podstawowa w Bninie funkcjonuje do dziś. W wyniku zmian w oświacie, narzuconych przez reformę, ona również kilkakrotnie zmieniała swoją organizację z pięcioklasową do ośmioklasowej, później do czteroklasowej, sześcioklasowej, a teraz jest placówką liczącą trzy klasy i oddział przedszkolny. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej czterdzieści pięcioro dzieci do klas I – III i szesnaścioro do oddziału przedszkolnego. W tej chwili jest to najliczniejsza szkoła podstawowa trzyklasowa na terenie gminy Sadki.

Ludność wsi nie stroni od rozrywek. Przykładna współpraca KGW z Gronem Pedagogicznym i Dyrekcją SP daje okazję do zabaw tanecznych typu majówka, czy czerwcówka, święto pieczonego ziemniaka, zabawa andrzejkowa i karnawałowa. Dochody z tych imprez zasilają konto zarówno szkoły, jak i Koła Gospodyń Wiejskich i wykorzystywane są zgodnie z bieżącymi potrzebami, najczęściej dla dzieci.

W Bninie rośnie dąb, który zaliczany jest do pomników przyrody oraz 3 ha dwóch stanowisk „Wawrzynka Wilczełyko”.

Przez wieś przebiega również ścieżka przyrodnicza, dzięki której w znakomity sposób zostało wykorzystane ciekawe ukształtowanie terenu. Okoliczne łąki oraz użytki leśne i zadrzewienia złożone są głównie z wierzby łozy, brzozy brodawkowatej, brzozy omszonej oraz olchy czarnej. Należą one do Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który stanowi 223 ha położone na południe od drogi tranzytowej Nakło n. Notecią – Piła, aż do rzeki Noteć.

Główną osobliwością tego obszaru jest tworząca się na bazie nieużytków rolniczych, głównie nadnoteckich łąk, w rejonie wsi Anieliny, Łodzia, Samostrzel, Ostrówiec, Bnin i Jadwiżyn wtórna sukcesja leśna, złożona głównie z wierzby, łozy, brzozy brodawkowatej, brzozy omszonej oraz olchy czarnej. Obszar ten jest doskonałym filtrem biologicznym dla całej zlewni wód Noteci, a także uzupełnieniem dość skąpych zasobów leśnych Gminy Sadki.

Posiadamy również nieeksploatowane złoża torfu. Mieszkańcy należą do parafii

w Żelaźnie, która powstała w październiku 1967 r. Religia zajmuje szczególne miejsce w życiu mieszkańców. Corocznie pod krzyżem odbywają się nabożeństwa majowe.

W okresie Wielkanocy w domach święci się potrawy świąteczne, tzw. święconkę.

2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego:


  1. Co wyróżnia naszą wieś?

Zagospodarowanie przestrzenne (zwarta zabudowa)

Aktywna rola organizacji OSP, KGW

Aktywna rola szkoły podstawowej
  1. Jakie pełni funkcje (czy raczej mieszkaniową, podmiejską turystyczną, rolniczą)?

Jest miejscem życia, pracy i wypoczynku
  1. Kim są mieszkańcy wsi (z czego się utrzymują, czym się zajmują czy są rolnikami, czy pracownikami, przedsiębiorcami, bezrobotnymi?

Większość mieszkańców to rolnicy, sporą część stanowią emeryci i renciści oraz dojeżdżający do pracy do pobliskich miast
  1. Jakie są na terenie sołectwa organizacje? Szkoła, ważne firmy i instytucje, OSP, KGW, stowarzyszenia, klub sportowy, organizacje kościelne, młodzieżowe, działające przy szkole itp.

Na terenie sołectwa istnieje OSP, KGW, liczna część starszych mieszkańców wsi należy do Związku Emerytów i Rencistów w Wyrzysku
  1. Czy mamy jakieś obyczaje, szczególnie pielęgnowane w naszym środowisku?

Szczególnie pielęgnowane są obyczaje religijne tj. Nabożeństwo Majowe przy Krzyżu, święcenie potraw Wielkanocnych oraz śmigus-dyngus, jak również kolędnicy.

W tradycję wpisały się też imprezy kulturalne: majówki, zabawy sylwestrowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp.


  1. Jak wieś wygląda w porównaniu z innymi miejscowościami? (Jakie są mieszkania i obejścia, Jaki jest stan otoczenia i środowiska?)

Każde obejście ma od strony drogi ogródek często ogrodzony płotem, domy zadbane, odnawiane fasady. Mieszkańcy dbają o czystość jak też o środowisko. Na bieżąco poprawiany jest wygląd poprzez nasadzanie żywopłotów, krzewów i zakładanie trawników.

Brakuje kanalizacji i pojemników na segregację śmieci.
  1. Jakie mamy zabytki, miejsca ważne ze względu na walory kulturowe, przyrodnicze w skali całej gminy lub jeszcze szerzej?

W bliskim sąsiedztwie znajduje się rezerwat przyrody „Borek’, część szkoły podstawowej powstała w okresie przedwojennym, we wsi stoi dąb uznany za pomnik przyrody.

Ważne miejsce w życiu kulturalnym mieszkańców stanowi świetlico-remiza.


  1. Inne ważne informacje

Teren boiska szkolnego to miejsce o znaczeniu rekreacyjno- sportowym, jak również miejsce na organizację imprez plenerowych.3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron


Silne strony (co mamy, w czym jesteśmy dobrzy?)
- kapitał ludzki

- prężnie działające organizacje(KGW, OSP)

- aktywna szkoła podstawowa

- ogólnodostępne boisko i plac zabaw

- świetlico- remizę


Słabe strony (czego nam brakuje, co nam nie wychodzi?)
- ludzie w opozycji do wszelkich inicjatyw, krytykujący jakiekolwiek działania

- niska demografia ( grozi zamknięciem szkoły)

- nierentowne rolnictwo4. Nasze Sołectwo za 10 lat - Wizja rozwoju naszej wsi
Marzę aby moja wieś była kolorowa, zadbana, bezpieczna i przy zachowaniu tradycji i kultury osiągnęła standardy europejskie.
Bylibyśmy szczęśliwy, gdyby Bnin był nowoczesny, połączony z resztą świata węzłem komunikacyjnym, a mieszkańcy poza pracą znajdowali czas na wypoczynek i pielęgnowanie kontaktów sąsiedzkich.

5. Nasza Mała Strategia


Wizja Rozwoju MiejscowościStandard życia (Warunki materialne, warunki ekonomiczne)

Jakość życia (niematerialne)

Tradycja, tożsamośćCel 1:

Cel 2:

Cel 3:

Cel 1:

Cel 2:

Cel 3:

Cel 1:

Cel 2:

Cel 3:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi

Modernizacja

budynku świetlicy
Utworzenie siłowniPowołanie klubu sportowego


Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnychPodtrzymanie dobrych stosunków międzyludzkich

Wypromowanie produktu lokalnego


Promocja sołectwa na stronach www

Organizacja zabaw z akcentami kultury ludowejProjekty:
1. Położenie chodnika

2. Naprawa nawierzchni drogiProjekty:
1. Wymiana okien
2.Kompleksowy remont toalet

3. Położenie elewacji
Projekty:
1. Remont budynku gospodarczego przy szkole

2.Wyposażenie siłowniProjekty:
1. Zajęcia sportowe- zatrudnienie trenera

2. Udział w zawodach sportowych
Projekty:
1. Doposażenie zaplecza edukacyjnego

2. Organizacja krótkoterminowych kursów dla dzieci

Projekty:
1. Wieczory Seniora

2. Zabawy plenerowe

3. Wspólne wycieczkiProjekty:
1.Rejestracja produktu lokalnego

2.Promocja
Projekty:
1.Założenie strony internetowej

2.Prowadzenie strony
Projekty:
1.Konkursy kulinarne

2.Poprzez zabawę pielęgnujemy co „nasze”
6. Plan i harmonogram realizacji projektu – Opis planowanych do realizacji zadań!

Zadanie do wykonania

(Co ?)


Sposób realizacji

(Jak?)


Termin realizacji
(Kiedy?)

Wykonawcy i odpowiedzialni
(Kto?)

Koszty

(Za ile ?)

Źródło

Finansowania
(Skąd wziąć środki?)

 1. położenie chodnika, naprawa nawierzchni dróg, utworzenie parkingu przy świetlicy

wykonawca
2009

Zarząd dróg powiatowych, podwykonawca

100.000


Budżet Gminy Sadki 1. wymiana okien w świetlicy

Częściowo w czynie społecznym2008


podwykonawca10.000

Budżet gminy i/lub fundacje


 1. remont toalet w świetlicy

Podwykonawca, czyn społeczny2008

lokalna firma usługowa


8.000


granty


 1. położenie elewacji na budynku świetlicy i szkoły

Podwykonawca, czyn społeczny
2010-12

lokalna firma usługowa


40.000

Częściowo z budżetu gminy, z grantów i sponsorzy


5.Remont budynku

gospodarczego przy szkole
Czyn społeczny, podwykonawca
2008-2010


Przedstawiciel LGD i wykonawca50.000

Granty, sponsorzy


Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej

Firma specjalistyczna

2015

UG Sadki, Rada Sołecka

30.000

UG Sadki


Modernizacja budynku remizo – świetlicy

Firma specjalistyczna, która wykona zakres obowiązków

2008 - 2009

Firma,

UG Sadki


146.000

UG Sadki

Budowa oświetlenia na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej

UG, Zakład energetyczny, firma specjalistyczna

2011

UG Sadki,

Zakład Energetyczny45.000

UG Sadki,
7. Arkusz planu krótkoterminowego – wybieramy projkety na najblizsze 2 lata


Czym się kierujemy wybierając projekty?

Propozycje projektów na najbliższe 2 lata

Czy nas na to stać?

punktacja

organizacyjnie

finansowo

Co nas najbardziej zintegruje?

Wspólna praca, przy jakichkolwiek zadaniach, zawsze jest lepiej szanowne to co zrobione własnymi siłamitak

50%Na czym nam najbardziej zależy?

Estetyka wsi –drogi, plac zabaw, świetlicatak

80%
Zróbmy to, co nam najbardziej przeszkadza

Zły stan dróg gminnych jest największym ogniskiem zapalnym wśród mieszkańców
nie

10%Co osiągniemy najłatwiej?

Najłatwiej nam zadbać o to co już mamy, nie pozwolić aby wspólne wysiłki urzędników i mieszkańców uległy szybkiej dewastacji( boisko, plac zabaw, świetlica)
tak

80%
8. Harmonogram realizacji projektów

Lata

Projekty2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Remont i modernizacja świetlicy, wymiana okien i drzwi,itp.
x


Remont budynku gospodarczego przy szkole

x

x

x
Położenie elewacji na budynku świetlicy i szkoły


x

x

x


Remont toalet w świetlicy
x


Położenie chodnika, naprawa nawierzchni dróg, utworzenie parkingu przy świetlicyx

x

x

x

xPowołanie klubu sportowego
x


Promocja sołectwa na stronach www.
x

x

x

x

x

x

x

x

Organizacja zabaw z akcentami kultury ludowej
x

x

x

x

x

x

x

x

Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Modernizacja dachu na budynku SP

x

Modernizacja budynku remizo - świetlicy
x

xBudowa oświetlenia na boisku sportowym przy SP

x


9. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu.
Miejscem szczególnym dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, które sprzyjają w nawiązywaniu kontaktów społecznych jest boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Bninie.

Jest to miejsce częstej zabawy i rekreacji sportowej. Należałoby zadbać o poprawę infrastruktury oświetleniowej. Dlatego budowa oświetlenia na boisku sportowym jest dla mieszkańców bardzo ważna. Będzie to miało wpływ na zwiększenie efektywności wykorzystania tego terenu oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo w trakcie organizowanych zabaw.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość