Strona główna

Boryna Roku 2016” § 1 Cel konkursu


Pobieranie 27.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.06 Kb.
ZATWIERDZAM

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

REGULAMIN

Konkursu Zarządu Powiatu w Skierniewicach

na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego

Boryna Roku 2016”


§ 1

Cel konkursu
1. Konkurs organizuje Zarząd Powiatu w Skierniewicach.

2. Celem konkursu jest:

a) wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących na terenie Powiatu Skierniewickiego;

b) właścicieli zakładów rolno - spożywczych z terenu Powiatu Skierniewickiego;

c) popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników;

d) promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich Powiatu Skierniewickiego;

e) kreowanie pozytywnego wizerunku skierniewickiej wsi i rolnictwa;

f) promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności Powiatu Skierniewickiego;

g) wspieranie rozwoju zakładów rolno-spożywczych poprzez ich promowanie;

h) propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy.


§ 2

Kategorie Konkursu
1. Nagrody przyznawane są raz do roku w następujących kategoriach:

a) Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha)

b) Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej)

c) Gospodarstwo Specjalistyczne

d) Zakład rolno-spożywczy

§ 3

Zasady organizacji konkursu - postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Powiatu w Skierniewicach,

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające gospodarstwo rolne lub gospodarstwo specjalistyczne na terenie Powiatu Skierniewickiego oraz zakład rolno-spożywczy na terenie Powiatu Skierniewickiego.

3. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnego rolnictwa i rodzimych produktów rolnych.

4. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje Statuetkę i Dyplom Honorowy.

5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o wynikach jego poszczególnych etapów Kapituła Konkursu powoływana przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach.

6. Konkurs obejmuje okres roku kalendarzowego, poprzedzającego termin zgłoszenia kandydatury.

7. Harmonogram przebiegu Konkursu ustala Regulamin ogólny Konkursu zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach.
§ 6

Ocena kandydatów Zarządu Powiatu w Skierniewicach

na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego

Boryna Roku 2016”w kategoriach „Małe Gospodarstwo Rolne”, „Gospodarstwo Rolne” , „Gospodarstwo Specjalistyczne”
1. Przedmiotem analizy gospodarstw są m.in.:

a) poziom produkcji i nowoczesność technologii,

b) organizacja gospodarstwa i racjonalność jego wyposażenia,

c) osiągane efekty ekonomiczne,

d) estetyka obejścia oraz ochrona środowiska.

2. Ocena dokonań rolnika oparta jest na wizytacji nominowanych gospodarstw przez Kapitułę konkursową.

3. Po odwiedzeniu gospodarstw, Kapituła dokonuje wyboru najlepszego gospodarza w kategorii „Małe Gospodarstwo Rolne”, „Gospodarstwo Rolne” i „Gospodarstwo Specjalistyczne”.
§ 7

Ocena kandydatów Zarządu Powiatu w Skierniewicach

na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego

Boryna Roku 2016”w kategorii „Zakład rolno - spożywczy”
1. Kandydaci do nagrody w tej kategorii winni spełniać m. in. następujące warunki:

a) wytwarzać produkty, które cieszą się uznaniem konsumentów i wyróżniają się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz walorami użytkowymi,

b) stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu,

c) posiadać dobrą sytuację finansową, osiągać wysoką rentowność działalności gospodarczej, sumiennie regulować należności w stosunku do partnerów gospodarczych,

d) terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publicznoprawnym,

e) systematycznie inwestować w rozwój zakładu rolno-spożywczego,

f) tworzyć nowe miejsca pracy,

g) stwarzać dobre warunki pracy zatrudnionym pracownikom,

h) nie naruszać przepisów Prawa pracy (Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych),

i) przestrzegać zasad etyki i uczciwości konkurencji,

j) nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.

2. Ocenie szczegółowej poddane zostaną:

a) dynamika sprzedaży,

b) nakłady inwestycyjne,

c) przyrost zatrudnienia,

d) nakłady na innowacje i podnoszenie jakości.

3. Warunki dodatkowe:

a) działalność na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowej pracowników,

b) wspieranie środowiska lokalnego,

c) działalność prospołeczna i charytatywna.

4. Ocena dokonań właściciela zakładu rolno - spożywczego oparta jest także na wizytacji nominowanych zakładów rolno - spożywczych przez Kapitułę konkursową.
5. Po odwiedzeniu zakładów rolno-spożywczych, Kapituła dokonuje wyboru najlepszego gospodarza
w kategorii ”Zakład rolno - spożywczy”
§ 8

Warunki przystąpienia do konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełnią wymagania poszczególnych

kategorii Konkursu, a ponadto:

1. Prowadzili działalność przez cały poprzedni rok kalendarzowy,

2. Posiadają lub prowadzą gospodarstwo rolne, gospodarstwo specjalistyczne lub zakład rolno - spożywczy na terenie Powiatu Skierniewickiego,

3. Zostaną zgłoszeni przez uprawnione podmioty na podstawie wypełnionej i podpisanej ankiety zgłoszeniowej oraz wniosku zgłoszeniowego,

4. Dostarczyli organizatorowi konkursu w ustalonym terminie komplet dokumentów, o których mowa


w pkt 3,

5. Będą przestrzegali Regulaminu Konkursu i decyzji Kapituły.


§ 8

Harmonogram uczestnictwa w Konkursie
1. Harmonogram Konkursu:

a) ogłoszenie Konkursu od dnia 10 kwietnia 2016 r.

b) przyjmowanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 15 czerwca 2016 r.

c) wybór nominowanych Konkursu do 30 czerwca 2016 r.

d) wybór laureatów Konkursu przez Kapitułę do dnia 31 lipca 2016 r.

e) uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród na Dożynkach Powiatowych organizowanych


w sierpniu 2016 r.
§ 9

Zgłaszanie kandydatów
1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wójtowie, sołtysi z terenu Powiatu Skierniewickiego, organizacje reprezentujące rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, itp.) a także rolnicy w swoim własnym imieniu.

2. Uprawniony zgłasza kandydaturę na ,,Wniosku zgłoszeniowym” wraz z dołączoną do niego kompletną „Ankietą zgłoszeniową”.

3. Każdy zgłaszający może zgłosić jedną kandydaturę w każdej Kategorii.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać osobiście w siedzibie organizatora:


Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy

ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 – 100 Skierniewice

II piętro, pokój nr 226

lub przesłać pocztą z dopiskiem: Konkurs Zarządu Powiatu w Skierniewicach na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego „Boryna Roku 2016”,

– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

5. Zgłaszany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych do celów rekrutacji.

6. Złożenie podpisu na „Wniosku zgłoszeniowym” stanowi oświadczenie zgłaszającego o wyrażeniu zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 10

Nagrody Konkursu
1. Nagroda ma charakter honorowy i prestiżowy.

2. Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają Puchary - Statuetki oraz Dyplomy Honorowe.§ 11

Kapituła Konkursu
1. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach.

2. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta Skierniewicki.

3. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli, doradców, bądź wspólnie z nimi.

4. Kapituła stanowi Jury Konkursu, które dokonuje wyboru laureatów oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją Konkursu.

5. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy.

6. Członkowie Kapituły nie mogą brać czynnego udziału w Konkursie.


§ 12

Zasady oceny uczestników Konkursu przez Kapitułę
1. Ocenie podlegać będzie „Wniosek zgłoszeniowy” wraz z dołączoną do niego kompletną „Ankietą zgłoszeniową” – pod kątem zgodności z Regulaminem Konkursu.

2. Następnie poprzez system oceny według ustalonych zasad oraz głosowanie członków Kapituły, wyłonionych zostanie trzech nominowanych z każdej kategorii.

3. Po wizytacji członków Kapituły w nominowanych gospodarstwach rolnych i zakładach rolno-spożywczych, wybrani zostaną zwycięzcy Konkursu.

4. Decyzje Kapituły mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.


§ 13

Postanowienia końcowe
1. W konkursie nie mogą wziąć udziału zwycięzcy poszczególnych kategorii poprzedniej edycji konkursu tj. „Boryna 2016”.
2. Regulamin Konkursu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne będą w siedzibie organizatora:


  1. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy

ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 – 100 Skierniewice

II piętro, pokój nr 226

poczta elektroniczna: kultura@powiat-skierniewice.pl
  1. na stronie internetowej: www.powiat-skierniewice.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość