Strona główna

{budg}Komisja Budżetowa budg pv(2007)0611 1


Pobieranie 52.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.04 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

{BUDG}Komisja Budżetowa

BUDG_PV(2007)0611_1PROTOKÓŁ

posiedzenia z dnia 11 czerwca 2007 r., w godz. 14.30 - 18.30

BRUKSELA

Poniedziałek, 11 czerwca 2007 r., w godz. 14.30 - 18.30
Reimer Böge (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 11 czerwca 2007 r. o godz. 14.37.


    1. Przyjęcie porządku dziennego BUDG_OJ (2007)0611-1NRV

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Komunikaty przewodniczącego
3. Prezentacja studium na temat przyszłości zasobów własnych

Sprawozdawca: Alain Lamassoure (PPE-DE)

Prezentacji dokonał R. Doherty (Deloitte).
4. Doroczne posiedzenie z udziałem dyrektorów agencji UE

Sprawozdawczyni: Jutta D. Haug


Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele następujących agencji:
- Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

- Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (OSHA)

- Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych (FRONTEX)

- Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

- Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

- Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

- Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)

- Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA)

- Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

- Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (Europejska Agencja Praw Podstawowych) (FRA)

- Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

- Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

- Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA)

- Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

- Europejska Agencja Odbudowy (EAR)

- Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

- Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)

- Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

- Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

- Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)

- Europejska Agencja ds. Substancji Chemicznych (ECHA)

- Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)

- Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej (CdT)

- Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Sprawozdawca ds. budżetu na rok 2008 oraz stały sprawozdawca ds. agencji przedstawili główne kwestie budżetowe dotyczące agencji zdecentralizowanych.

1-2. Budżet na rok 2007 i budżet na rok 2008

Głos zabrali: Edit Herczog (sprawozdawczyni Komisji Kontroli Budżetowej), Kyösti Virrankoski, Jutta Haug, Reimer Böge, Patrick Goudou (EASA, koordynator agencji), Frédéric Lasalle (GNSS), p. Rezza (Komisja)

Decyzja: Przewodniczący zaproponował ponowne przeanalizowanie sytuacji w odniesieniu do programu Galileo przed następnym posiedzeniem planowanym na 27 czerwca 2007 r.
3-4. Poprzednie budżety i personel

Przewodnictwo obrad objął Herbert Bösch, przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej.


Głos zabrali: Edit Herczog (sprawozdawczyni Komisji Kontroli Budżetowej), Herbert Bösch, Jutta Haug, Hynek Fajmon, Vladimír Maňka, Kyösti Virrankoski, Patrick Goudou (EASA), Andreas Pott (EMEA), p. Rezza (Komisja), Jacqueline McGlade (EEA), Marcel Verslype (ERA), Markku Junkkari (EASA).

5-6. Ogólne aspekty budżetowe i ogólne aspekty prawne

Przewodnictwo obrad objął przewodniczący.


Głos zabrali: Edit Herczog (sprawozdawczyni Komisji Kontroli Budżetowej), Jutta Haug, Anne E. Jensen, Louis Grech, Kari Wahlstrom (FRONTEX), Markku Junkkari (EASA), Ernst Ludwig Merz (EUROJUST), Patrick Goudou (EASA).
- Zamknięcie posiedzenia i podsumowanie:

Głos zabrali: Reimer Böge, Jutta Haug, Patrick Goudou (EASA).

OPINIE LEGISLACYJNE

5. Europejski Instytut Technologii

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Nina Škottová (PPE-DE)


- Rozpatrzenie i przyjęcie projektu opinii
N. Škottová przedstawiła projekt opinii.

Głos zabrali: Nina Škottová, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Catherine Guy-Quint, Reimer Böge, Helga Trüpel, Anne E. Jensen.
Decyzja: Przyjęto wszystkie poprawki oraz poprawki kompromisowe/ustne.

Projekt sprawozdania w wersji zmienionej został przyjęty jednogłośnie.6. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., wieloletniego programu ramowego 2007-2013 oraz finansowania europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (Galileo)

- Rozpatrzenie i przyjęcie projektu rezolucjiGłos zabrali: Jutta Haug, Helga Trüpel, Anne E. Jensen.
Decyzja: Wszystkie poprawki zostały przyjęte.

Projekt rezolucji w formie zmienionej wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.


7. Sprawy różne
Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.30.
8. Data i miejsce następnego posiedzenia

Środa, 27 czerwca, w godz. 9.00 - 12.30Środa, 27 czerwca, w godz. 17.00 - 20.30

LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA


Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Janusz Lewandowski, Ralf Walter, Jan Mulder, Reimer Böge

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Gérard Deprez, James Elles, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Paul Rübig, Gianluca Susta178 (2)

Edit Herczog

183 (3)

Giles Chichester

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:

(1) 11.7.2006(2) 12.7.2006


Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Harm Koster (CFCA), Marc Jeuniaux (CFCA), Bart Kiewiet (CPVO), Richard Zink (EAR), Jukka Takala (OSHA), Brenda O'Brian (OSHA), Roeland Woldhuis (FRONTEX), Kari Wahlstrom (FRONTEX), Gil Arias Fernandez (FRONTEX), Patrick Goudou (EASA), Markku Junkkari (EASA), Zsuzsanna Jakab (ECDC), Aviana Bulgarelli (CEDEFOP), Christian-Friedrich Lettmayr (CEDEFOP), Catherine Geslain-Lanéelle (EFSA), Alexandrine Maviel-Sonet (EFSA), Christophe Wolff (EFSA), Jorma Karppinen (EUROFOUND), Pedro Pedreira (GNSS), Frederic Lasalle (GNSS), Ernst Merz (EUROJUST), Elizabeth Casey (EUROJUST), Tom Van Hees (EMSA), Thomas Lönngren (EMEA) Andreas Pott (EMEA), Wolfang Götz (EMCDDA), Dante Storti (EMCDDA), Monika Blum (EMCDDA), Andrea Pirotti (ENISA), Andreas Mitrakas (ENISA), Aristidis Psarras (ENISA), Giorgos Dimitriou (ENISA), Marcel Verslype (ERA), Salvador Ricotta (ERA), Olivier Ramsayer (ETF), Wubbo de Boer (OHIM), Anna-Sabine Rieder (OHIM), Gailé Dagiliené (CdT), Isidoro Rodriguez (CdT), Jacqueline Mc Glade (EEA), Gordon McInnes (EEA), Ulf Goransson (CEPOL), Jose Carreira (CEPOL), Richard Zelder (CEPOL), Geert Dancet (ECHA), Richard Zink (EAR), Constantinos Manolopoulos (FRA)Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Svet/Neuvosto/Rådet (*)

P. Ghignone

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

S. Presa, B. Baudru, S. Bellieni, V. Dimitrov, M. Roman Parra, A. Mannaerts, A. Servantig, F. Mamo, V. Brockmann, P. McAleavly, T. Makala, F. Coehlo, R. Olivia, D. Chmelik

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

CdR

CdJ


EDPS

CESE/CDROtros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

J. Dos Anjos, E. Romaidou, S. Saurel, Y. Van Honacker, H. Werner, S. Tapaszto,

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE


ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM


UEN

NI


M. Pari, S. Jedrzejewska, S. Tsoraklidis, Jonas Kraft

A. Gliubizzi, X. Dutrénit, ,

P. Kuzniak, C. Perrin

Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG INFO


DG PERS

DG IFIN


DG TRED

DG FINS

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ Assistenter* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice Chair(wo)man/ Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


PV\687889PL.doc
PE 392.047v02-00

PL PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość