C konformizmem d altruizmem Bycie np piłkarzem zawodowym oznacza przynależność do grupy: a dożywotniej b żarłocznej c trwałej



Pobieranie 22.09 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.09 Kb.
Przykładowe pytania z zarządzania organizacją

1. Eksperyment Asha ilustruje zjawisko zwane:

a) oportunizmem

b) egoizmem



c) konformizmem

d) altruizmem


2. Bycie np. piłkarzem zawodowym oznacza przynależność do grupy:

a) dożywotniej

b) żarłocznej

c) trwałej

d) nieformalnej


3. Socjometria pozwala na:

a) analizę faktycznych, nieformalnych stosunków międzyludzkich;

b) analizę stosunków między zwierzchnikiem a pracownikiem

c) ujawnianiem konfliktów między rozmaitymi członkami w strukturze zakładu, bądź w łonie wydziału w zakładzie



d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
4. Szczególne umiejętności i wiedza daje nam władzę:

a) nagradzania

b) odniesienia

c) ekspercką

d) specjalistyczną


5. Sposób odbioru telefonu, reguła na przywitanie to zgodnie z modelem E. Steina element kultury organizacyjnej zwany:

a) normą

b) artefakt fizyczny

c) artefakt behawioralny

d) artefakt językowy


6. Przeciwstawny altruizmowi jest:

a) oportunizm



b) egocentryzm

c) konformizm

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
7. „Prawo skutku” występuje w motywacyjnej teorii:

a) sprawiedliwości



b) wzmocnienia

c) hierarchii potrzeb

d) dwuczynnikowej
8. Zbiór wzajemnych, choć nieopisanych oczekiwań istniejących pomiędzy poszczególnymi pracownikami i pracodawcami, wynikający z pełnionych organizacyjnych ról to:

a) dysonans poznawczy

b) próżniactwo społeczne

c) kontrakt psychologiczny

d) myślenie grupowe


9. Warszawiaków jako mieszkańców stolicy łączy więź:

a) obiektywna

b) subiektywna

c) moralna

d) behawioralna
10. Zapomniany w badaniu socjometryczny to osoba:

a) najrzadziej wybierana w grupie

b) nie wybierająca nikogo i przez nikogo nie wybierana

c) pozostająca we wzajemnym wyborze tylko z liderem grupy

d) jednostka, która nie ma wyboru choć sama dokonała wyboru
11. Łatwość współżycia to jeden z wymiarów Wielkiej Piątki osobowości. Związane z nią takie cechy:

a) wrogość

b) samodyscyplina

c) bezpośredniość

d) rozwaga


12. Lider zespołów:

a) nie angażuje się w pracę zespołu na równi z innymi, jego zadaniem jest przewodzenie

b) burzy prace członków zespołu

c) usuwa przeszkody dla działania zespołu „na zewnątrz”

d) ogranicza autonomię działania członków zespołu


13. Czynnik motywujący wg teorii Herzberga to:

a) wynagrodzenie



b) sama praca

c) stosunki z przełożonym

d) pozycja
14. Zakładanie, że człowiek się nie zmienia, wciąż pozostaje taki sam to subiektywny błąd percepcyjny zwany:

a) polaryzacją

b) generalizacją

c) petryfikacją

d) projekcją
15. Różnica między liderem a szefem polega na tym, że:

a) lider nie dba o atmosferę pracy

b) lider wywiera presję na rozliczanie się przed przełożonym z wykonywanej pracy

c) lider inspiruje

d) lider cieszy się z własnego sukcesu


17. W sytuacjach konfliktowych, kiedy celem jest zdobycie zaufania społecznego dla kwestii, które chce się przedstawić później najlepiej zastosować styl rozwiązywania konfliktów:

a) konkurencyjny

b) unikania

c) dostosowywania się

d) kompromisowy


18. Do czynników wewnętrznych kształtujących kulturę organizacji należy:

a) technologia wytwarzania

b) klienci

c) kultura narodowa



d) tradycja panująca w organizacji
19. Kluczową fazą dla tworzenia się zespołu jest faza:

a) normowania (3)

b) formowanie (1)

c) tworzenia (2)

d) działania (4)


20. Sposób na przezwyciężenie trudności pojawiających się przed zespołem:

a) zarządzanie przez cele

b) analiza pola siły

c) powtórka z podstawowych zasad funkcjonowania organizacji

d) żadne z powyższych


21. Palenie nie jest tak niezdrowe jak mówią – to stwierdzenie to przykład:

a) stereotypu

b) subiektywnego błędu percepcyjnego zwanego projekcją

c) atrybucji zewnętrznej



d) redukcji dysonansu poznawczego
22. Współzawodnictwo w pracy ogranicza:

a) system nagród



b) porównywanie między sobą pracowników

c) dbałość o szybki przepływ rzetelne i aktualnej informacji

d) brak wspierania rozwoju pracownika
23. Sceptycyzm co do możliwości poprawienia istniejącego stanu rzeczy to:

a) technokratyzm



b) samoobrona

c) podporządkowanie

d) konserwatyzm
24. Do osiągnięcia nadzwyczajnych wyników nie dąży:

a) pseudozespół

b) zespół potencjalny

c) grupa robocza

d) zespół osiągający ponadprzeciętne wyniki


25. Coach/Trener:

a) wspiera ludzi w tym, żeby sami sobie pomagali

b) budzi lęk

c) jest wolny od zależności służbowej

d) rozwija ludzi poprzez wywoływanie zależności od trenera

26.

a)

b) myśleniem grupowym



c) próżniactwem społecznym

d) socjalizacją


27.

a)

b)



c)

d)
28. Na ogół większą efektywność mają pracownicy:

a) mający duże wykształcenie

b) mający wysokie zarobki

c) którym brak postawy obywatelskiej

d) sumienni


29. Konflikt praca-życie prywatne pojawia się głównie na skutek:

a) braku jednoznacznie określonych celów zawodowych



b) ograniczeń na podłożu czasowym

c) niewłaściwej komunikacji

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
30. Ludzie posiadający korzenie arystokratyczne, to przykład grupy:

a) ekskluzywnej

b) kooperacyjnej

c) interesu



d)
Test uzupełnień:

 1. Ludzie uczestniczący w happeningu to przykład grupy nietrwałej

 2. Industrializacja wojny to uprzemysłowienie wojny: ewolucja wojen - od małych, lokalnych konfliktów po „uprzemysłowione” wojny światowe ery nowożytnej.

 3. Zasada trzech W to: 1 współpraca, 2 wartość, 3 wybór /A, Blikle/

 4. To czego się nie da osiągnąć na własną rękę, często staje się możliwe dzięki działaniom grupy. Ludzie przystępują do grupy, bo grupa daje siłę

 5. Jednostronny narzucony pozytywny skutek wykonywania pewnego zadania, to nagroda

 6. McClelland wyróżnił trzy główne potrzeby w swojej teorii, są nimi: 1 potrzeba osiągnięć, potrzeba władzy, potrzeba przynależności

 7. Naśladowanie reguł i wzorców, a zwłaszcza sposobu i stylu życia środowisk do których aspirujemy nazywamy wyprzedzającą socjalizacją

 8. Jeżeli spoistość grupy w badaniu socjometrycznym wynosi 0,1 to grupa jest……

 9. Przywódca 5 stopnia charakteryzuje się unikalną kombinacją własnej pokory i profesjonalizmu

 10. Kierownik ma nad nami władzę typu……………..

 11. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu to: 1 Umiejętności, 2 Zaangażowanie, 3 Odpowiedzialność

 12. Zrobię coś, bo w zamian otrzymam nagrodę, to motywacja zewnętrzna

 13. Wszyscy Cyganie to złodzieje to stwierdzenie to przykład stereotypu

 14. Podstawowym zagrożeniem dla współpracy jest współzawodnictwo

 15. Obecność specjalistów powoduje nasilenie się zjawiska konformizmu.







©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy