Strona główna

Cel przedmiotu


Pobieranie 36.82 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.82 Kb.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

Historia literatury greckiej – Druga Sofistyka(History of Greek Literature – The Second Sophistic)

CEL PRZEDMIOTU

C1 wiedza o najważniejszych utworach grecko-rzymskiego antyku i ich transmisji

C2 nabycie umiejętności w zakresie metodologii badań literackich

C3 wrażliwość na wartość dziedzictwa grecko-rzymskiego antyku i świadomość jego wkładu w kulturę Europy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. wykład z zarysu literatury helleńskiej za Cesarstwa w zarysie na III roku

2. ogólna znajomość historii i kultury świata śródziemnomorskiego

3.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 student ma wiedzę o stylach, gatunkach, terminach i konwencjach literackich oraz poszczególnych twórcach

EK2 student potrafi analizować utwór literacki i umiejscowić go w kontekście historyczno-kulturowym

EK3 student ma świadomość znaczenia dziedzictwa grecko-rzymskiego dla współczesnego społeczeństwa

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Wykład (W)

Liczba godzin

W1. Nurty literackie w okresie Cesarstwa Rzymskiego, tło historyczne, chronologia, źródła

1

W2. Gatunki literackie

5

W3. Przedstawiciele

5

W4. Leksykografia

1

W5. Historiografia

1

W6. Poezja

1

W7. Krytyka literacka

1

Suma godzin

15

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Teksty źródłowe

Mapy, ilustracje, inskrypcje

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja multimedialna

SPOSOBY OCENY

F1 Egzamin ustny – 100 %

F2

P1

P2

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Obecność na zajęciach

15 godzin

Samodzielna lektura tekstów

15 godzin

Przygotowanie do egzaminu

20 godzin

SUMA

50 godzin

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Flawiusz Filostrat, Żywoty sofistów, tł. M. Szarmach, UMK, Toruń 2008.

2. Dion z Prusy:

Mowa olimpijska o religii i pięknie, tł. M. Wojciechowski, Nomos, Kraków 2006.

Mowa trojańska, czyli o tym, że Ilion nie zostało zdobyte, tł. zbiorowe, PWN, Warszawa 1954.

3. Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Ossolineum, Wrocław 2004.

4. Lukian, Dialogi, t. 1-3, tł. W. Madyda, K. Boguski, PAN, Warszawa 1960-1966.

5. Babrios, Ezopowe bajki, tł. Z. Węclewski, Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań 1861.

6. Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, t. 1-3, tł. J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław 1968-1989.

7. Eliusz Arystydes, Mowy święte IV, tł. M. Szarmach, Studia Graeco-Latina, red. W. Wróblewski, Toruń 1991, ss. 59-65.

8. Alkifron, Listy heter, tł. H. Wiszniewska, Ossolineum, Wrocław 1988.

9. Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite; Listy wieśniaków, tł. M. Borowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.

10. Atenajos, Uczta mędrców, tł. K. Bartol, J. Danielewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

11. Filostrat Starszy, Obrazy, tł. R. Popowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.

12. Kallistratos, Opisy posągów, tł. R. Popowski, RH 34: 1986, ss. 89-104.

13. Libaniusz:

Wybór mów, tł. L. Małunowicz, Ossolineum, Wrocław 1953.Mąż gadatliwej niewiasty prosi o cykutę, tł. E. Osek, Littera Antiqua 4: 2012, www.litant.eu/artykuly/nr4/Ewa%20Osek.pdf

14. Synezjusz z Cyreny, Pochwała łysiny, tł. L. Kotyński, PIW, Warszawa 1962.

15. P. Janiszewski, K. Stebnicka, E. Szabat, Sofiści i retorzy greccy w Cesarstwie Rzymskim (I-VII w.): Słownik biograficzny, Wydawnictwo UW, Warszawa 2011.

16. G. Anderson, The Second Sophistic: A Cultural Phenomenon in the Roman Empire, Routledge, London – New York 1993.

17. B.E. Borg, Paideia: The World of the Second Sophistic, Gruyter, Berlin – New York 2004.

18. S. Swain, Hellenism and Empire: Language, Classicism, and Power in the Greek World, AD 50-250, Clarendon Press, Oxford 1996.

19. P. Athanassiadi, Julian: An Intellectual Biography, Routledge, London – New York 1992

20. R. Cribiore, The School of Libanius in Late Antique Antioch, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2007.


PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dr Ewa Osek, ewaosek@wp.pl; j.osek@upc.poczta.pl

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Efekt 1

nie zna podstawowych terminów, dat i autorów

ma elementarną wiedzę nt. historii literatury, terminów i kierunków literackich

zna terminologię, chronologię, kierunki literackie, transmisję tekstów; definiuje gatunki literackie

pewnie porusza się w historii literatury i chronologii; biegle operuje terminologią literacką

Efekt 2

nie potrafi objaśnić utworu literackiego

objaśnia utwór literacki w stopniu dostatecznym

analizuje utwór literacki, określa jego autora, datę i gatunek; formułuje poprawne wnioski

interpretuje utwór literacki z uwzględnieniem konwencji gatunkowej i kontekstu historyczno-kulturowego; formułuje trafne wnioski

Efekt 3

nie jest świadomy znaczenia tradycji i dziedzictwa kulturowego

jest świadomy znaczenia tradycji i dziedzictwa kulturowego ludzkości

jest świadomy wkładu antyku grecko-rzymskiego w kulturę nowożytnej Europy

jest w pełni świadomy wkładu antyku grecko-rzymskiego w kulturę nowożytnej Europy i czuje się odpowiedzialny za jego przekazanie przyszłym pokoleniom

Efekt 4

Efekt 5

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

konsultacje: czwartek 10.00-11.30


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość