Strona główna

Centra badawcze i klastry


Pobieranie 14.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.29 Kb.
Centra badawcze i klastry
Interdyscyplinarne centra badawcze skupiają nie tylko specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się zbliżoną problematyką, ale także przedstawicieli gospodarki i samorządów terytorialnych. Identyfikują aktualne i przyszłe problemy z zakresu swoich obszarów i poszukują sposobów ich rozwiązań. Centra stanowią skonsolidowane zaplecze badawcze dla klastrów i parków naukowo-technologicznych.

W Uniwersytecie aktualnie działają następujące centra badawcze: • Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano uchwałą Senatu UWM w dniu 24 listopada 2006 r.
  Misją Centrum jest integrowanie działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej. Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej oraz tworzenie funkcjonalnych instalacji energetycznych będących warsztatem badawczym, źródłem pozyskiwania i dystrybucji energii oraz baza działalności edukacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej. W strategii rozwoju Centrum zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych. Kierownik CBEO – prof. dr hab. Janusz Gołaszewski.

Od 2008 roku Centrum realizuje projekt badawczy pt.: „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników bioenergii oraz nowych technologii konwersji tej energii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej. Technologie te stworzą podstawy dla budowy gniazd energetycznych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza biomasy i przyczynią się do budowy kompleksów agroenergetycznych. Kompleksy takie są najbardziej efektywną formą realizacji tzw. kogeneracji rozproszonej w małej skali.

Konsorcjum wykonawców projektu tworzą Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (lider projektu), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa w Warszawie i Politechnika Wrocławska. Poza podstawową strukturą konsorcjum zakłada się doraźną współpracę z zespołami badawczymi Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej oraz firmami ENERGOCONTROL z Krakowa i SIMEX z Gdańska. Ogólny koszt projektu (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) 40 122 784.36 PLN, w tym środki zarządzane przez UWM Olsztyn 7 181 490.02 PLN. • Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano uchwałą Senatu UWM w dniu 26 stycznia 2007 r. Do zadań Centrum należy przede wszystkim prowadzenie: badań naukowych, szkoleń i edukacji, działalności wdrożeniowej oraz działalności promocyjnej i marketingowej. Kierownik Centrum – prof. dr hab. Stefan Ziajka.

 • Centrum Badań Europy Wschodniej (CBEW) powołano Uchwałą Senatu nr 205 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r. Celem działalności Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej. Kierownik CBEW – prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz.

Działalność Centrum w 2008 roku była podporządkowana jego głównym zadaniom i celom statutowym. W lutym 2008 roku złożono do MNiSW wniosek o wprowadzenie do programu wykonawczego z Rosją na lata 2008-2010 tematu „Stereotypy i narodowe systemy wartości w komunikacji międzykulturowej. Lingwistyczno-kulturologiczne podstawy zarządzania stosunkami politycznymi, ekonomicznymi i humanitarno-społecznymi między krajami Unii Europejskiej a Rosją”. Partnerem ze strony rosyjskiej jest Newski Instytut Języka i Kultury w Sankt-Petersburgu. Projekt otrzymał pozytywną opinię i na tej podstawie złożono do MNiSW wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego na lata 2009-2010.

Kontynuowano wcześniej rozpoczęty międzynarodowy projekt badawczy nt. „Składnia porównawcza współczesnych języków słowiańskich: białoruskiego, polskiego i bułgarskiego”.

W 2008 roku Centrum zorganizowało kilka wykładów otwartych, wygłoszonych przez gości z innych ośrodków naukowych, w tym zagranicznych.

Zainicjowano utworzenie serii monografii naukowych „Europa Wschodnia: wczoraj i dziś”, redaktorzy serii prof. Norbert Kasparek i Aleksander Kiklewicz. Wydano pierwszy tom w podserii „Współczesna rusycystyka: kierunki i idee”, jest to monografia prof. Ałły Kamałowej pt. „Semantyczna kategoria stanu. Szkic lingwistyczno-filozoficzny” (Olsztyn 2008; 132 ss.). Ponadto zainicjowano utworzenie nowego czasopisma naukowego — rocznika „Przegląd Wschodnioeuropejski”, red. prof. Aleksandra Kiklewicza. Pierwszy tom ukaże się jesienią 2009 roku. Kontynuowano udział w wydaniu rocznika „Паланістыка — Полонистика — Polonistyka” wspólnie z Instytutem Polskim w Mińsku. • Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołano Uchwałą Senatu nr 259 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r. Kierownik Centrum – prof. dr hab. Józef Górniewicz.

 • Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołano Uchwałą Senatu nr 278 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 r. Celem działalności Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz technologii ich przetwarzania w kierunku otrzymywania żywności tradycyjnej i regionalnej. Kierownik Centrum – prof. dr hab. Jerzy Borowski.

Ponadto UWM w Olsztynie jest członkiem Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI (CZT RIMAMI), do którego przystąpił w dniu 8 października 2003 r. Jednym z głównych celów CZT RIMAMI jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania i kontroli ryzyka oraz szybkiej transmisji danych w rozproszonych bazach danych i wiedzy wraz z całym inteligentnym środowiskiem umożliwiającym właściwe ich funkcjonowanie.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał porozumienia o utworzeniu i rozwoju następujących klastrów:

 • Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej,

 • Bałtyckiego Klastra Ekoenergetyczny,

 • Klastra browarniczego,

 • Klastra mleczarskiego,

 • Warmińsko-Mazurskiego Klastra „Razem cieplej”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość