Centrum Certyfikacji Stare CzarnowoPobieranie 5.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.94 Kb.
Centrum Certyfikacji Stare Czarnowo

Wniosek o wydanie certyfikatu klucza publicznego dla bezpiecznej poczty e-mail i elektoronicznej wymiany dokumentów (EDI)


Ja, niżej podpisany/a ,

(imię i nazwisko)

podpisując niniejszą deklaracją proszę Centrum Certyfikacji Stare Czarnowo (zwane dalej CA Stare Czarnowo ) o wydanie certyfikatu klucza publicznego X.509v3 w celu zagwarantowania związku pomiędzy moim kluczem publicznym a moją tożsamością.

Oświadczam, że:

• zapoznałem/am się z Polityką Certyfikacji i Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego CA

Stare Czarnowo dostępnymi pod adresem: http://ca.alfatv.pl/stareczarnowo

i akceptuję ich treść


 • jestem świadomy/a, że bezpieczeństwo oprogramowania i sprzętu używającego certyfikatów
  klucza publicznego jest ściśle powiązane z właściwym zabezpieczeniem odpowiadającego
  klucza prywatnego. Oświadczam również, że jestem jedyną osobą posiadającą dostęp do tego
  klucza prywatnego

 • akceptuję fakt, że podczas okresu używania certyfikatu, odpowiedzialność CA Stare Czarnowo jest
  zastrzeżona do zabezpieczeń określonych w Polityce Certyfikacji i Kodeksie Postępowania
  Certyfikacyjnego oraz środków zaradczych przyjętych do ochrony klucza prywatnego CA Stare Czarnowo

 • upoważniam CA Stare Czarnowo do przetwarzania i przechowywania danych zawartych w niniejszym zleceniu

 • upoważniam CA Stare Czarnowo do opublikowania wydanego certyfikatu

 • posiadam pełny i wyłączny dostęp do poniższego adresu e-mail, który ma być zawarty w certyfikacie:

(adres e-mail)

Miejscowość DataImię i nazwisko

Podpis
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy