Strona główna

Charakterystyka polis greckiej


Pobieranie 25.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.82 Kb.
dr Krzysztof Królczyk/ dr Anna Tatarkiewicz

Historia starożytna (Grecja i Rzym) – ćwiczenia (studia niestacjonarne)

16 lutego 2008 (sobota): Zajęcia organizacyjne

17 lutego 2008: Charakterystyka polis greckiej

źródła: Arystoteles, Polityka (fragm.)


literatura: L. Olszewski, Polis: widzieć i być widzianym, [w:] Sztuka w mieście. Zewnętrzna galeria AMS 1998-2002, Poznań 2002, s. 11-17; E. Wipszycka, O państwie, które państwem nie było, czyli o polis starożytnych Greków, [w:] E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 18-29; M. H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa 1999, s. 69-97

8 marca 2008 (sobota): Ewolucja ustrojowa polis ateńskiej


źródła: Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (żywot Solona)
literatura: M. H. Hansen, Demokracja ateńska…, s. 43-68

9 marca 2008 (niedziela): Demokracja ateńska


źródła: Arystoteles, Ustrój polityczny Aten
literatura: M. H. Hansen, Demokracja ateńska…, 136-319

5 kwietnia 2008 (sobota): Początki Rzymu; Rzym w okresie królewskim


źródła: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, ks. I; Plutarch z Cheronei, Żywoty równoległe (żywoty Romulusa i Numy Pompiliusza)
literatura: G. Alföldy; Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, s. 19-32; A. Ziółkowski, Primordia Urbis, [w:] Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, s. 11-47; idem, Rzym ostatnich królów, Poznań 1999

6 kwietnia 2008 (niedziela): Kryzys i upadek Republiki w Rzymie


źródła: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. 2, Wojny domowe, ks. 1-2 (fragm.); Sallustiusz, Sprzysiężenie Katyliny; Plutarch, Żywoty sławnych mężów (żywoty Grakchów, Mariusza, Sulli, Cezara); Swetoniusz, Żywoty cezarów (żywot Cezara)
literatura: T. Łoposzko, Problemy społeczne schyłkowej Republiki, [w:] Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, s. 235-277; J. Linderski, Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997; L. Morawiecki, Legum ac libertatis auctor et vindex. Marek Juniusz Brutus i jego program polityczny, Poznań 2001

26 kwietnia 2008 (sobota): j.w.


27 kwietnia 2008 (niedziela): Pryncypat Augusta i powstanie Cesarstwa w Rzymie
źródła: Monumentum Ancyranum, Tacyt, Roczniki, ks. I (fragm.), Swetoniusz, Żywoty cezarów (żywot Augusta); Kasjusz Dion, Historia rzymska, ks. 53 (fragm.); Senatus consultum de Cn. Pisone patre (Uchwała senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona ojca), Poznań 1998; Tabula Siarensis. Senatus consultum de honoribus meritis Germanici Caesaris (Uchwała senatu rzymskiego w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara), Poznań 2001
literatura: P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999; G. Alföldy, August i inskrypcje: tradycja i innowacje, Poznań 1994; L. Olszewski, Roma et Augustus. Rzymska władza wobec społeczności prowincji w okresie Augusta, Meander 49, 1994, s. 585-602

24 maja 2008 (sobota): Kolokwium


25 maja 2008 (niedziela): Społeczeństwo Imperium Romanum okresu Cesarstwa
źródła: inskrypcje prezentujące poszczególne grupy społeczne Cesarstwa
literatura: G. Alföldy; Historia społeczna starożytnego Rzymu, s. 133-242; A. Łoś, Struktury społeczne w epoce Wczesnego Cesarstwa (27 p.n.e. - 235 n.e.): warstwy wyższe, [w:] Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, s. 281-315


Starożytna Grecja i Rzym - literatura
I.Podręczniki

 • B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, Warszawa 1988; t. 3: Okres hellenistyczny, Warszawa 1992

 • Grecja klasyczna, red. R. Osborn, Warszawa 2002

 • N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, wyd. 3, Warszawa 1994

 • W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999;

 • P. Lévêque, Świat grecki, Warszawa 1973

 • T.R. Martin, Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1998

 • G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991 (i nast. wyd.)


 • M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. 1-2, Warszawa 1992

 • M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995

 • M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, wyd. 7, Warszawa 1988

 • A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004
 • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, wyd. 2, t. I/II, Warszawa 2001, t. III, Warszawa 1999

II.Opracowania (wybór)

 • G. Alföldy, August i inskrypcje: tradycja i innowacje. Narodziny epigrafiki imperialnej, Poznań 1994

 • R. Auguet, Kaligula czyli władza w ręku dwudzietolatka, Warszawa 1990

 • R. Bloch, Etruskowie, Warszawa 1967

 • L. Borhy, Brigetio. Rzymskie miasto w Panonii w świetle źródeł archeologicznych, Poznań 2006

 • P. Brown, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

 • R. Browning, Justynian i Teodora, wyd. 2, Warszawa 1996

 • J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, Warszawa 1966

 • J. Ciechanowicz, Rzym – ludzie i budowle, Warszawa 1987

 • G. Charles-Picard, Hannibal, Warszawa 1971
 • M. Crawford, Rzym w okresie Republiki, Warszawa [b.r.w.]

 • Człowiek Grecji, red. J.-P. Vernant, Warszawa 2000


 • Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, Warszawa 1997
 • J.K. Davies, Demokracja w Grecji klasycznej, Warszawa [b.r.w.]


 • E. Dąbrowa, Rozwój i organizacja armii rzymskiej (do początku III wieku n.e.), Filomata 399, 1990 (zeszyt specjalny nr 3)

 • E. Dąbrowa, Templum Gentis Flaviae – pomnik polityki dynastycznej Domicjana, Poznań 1996

 • M.I. Finley, Grecy, Warszawa 1965

 • M.I. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000

 • R. Flaceliére, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985

 • M. Grant, Gladiatorzy, wyd. 2, Łódź 1987

 • M. Grant, Neron, Warszawa 1980

 • P. Green, Aleksander Wielki, Warszawa 1978

 • P. Grimal, Marek Aureliusz, Warszawa 1997

 • P. Grimal, Miłość w Rzymie, Warszawa 1989

 • P. Grimal, Mitologia grecka, Warszawa 1998

 • J. Griffin, Homer, Warszawa 1999
 • M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktury, zasady i ideologia, Warszawa 1999


 • J. Heurgon, Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich, Warszawa 1973

 • J. Heurgon, Życie codzienne Etrusków, Warszawa 1966

 • M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, wyd. 2, Warszawa 1990

 • M. Jaczynowska, Studia z dziejów antycznego Rzymu, Toruń 2003

 • A. Keaveney, Lukullus, Warszawa 1998

 • J. Korpanty, Rzeczpospolita potomków Romulusa. Ludzie, wydarzenia, idee, Warszawa 1979

 • T. Kotula, Cesarz Klaudiusz II i bellum Gothicum lat 269-270, Wrocław 1984

 • T. Kotula, Masynissa, Warszawa 1976

 • T. Kotula, Septymiusz Sewerus. Cesarz z Lepcis Magna, Wrocław 1987

 • T. Kotula, Kryzys III wieku w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego, Wrocław 1992

 • R. Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Warszawa 2003

 • K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, wyd. 2, Warszawa 1989

 • W. Kuhoff, Cesarz Dioklecjan. Historyczne znaczenie tetrarchii, Poznań 2003

 • B. Kupis, Religie starożytnego Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1991

 • W. Lengauer, Człowiek a bogowie. Kontakty z bóstwem w wierzeniach greckich, Poznań 2003

 • W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994

 • J.V. Luce, Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987

 • T. Łoposzko, Historia społeczna republikańskiego Rzymu, Warszawa 1987

 • T. Łoposzko, Zarys dziejów społecznych Cesarstwa Rzymskiego, Lublin 1989

 • A. Łoś, „Dobrze urodzeni” i „dorobkiewicze”. Studium socjologiczne elit miast kampańskich od Augusta do Dioklecjana, Wrocław 1996

 • H.-I. Marrou, Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III-VI wiek, Warszawa 1997

 • J.-P. Martin, Kult panującego w Cesarstwie Rzymskim, wyd. 2, Poznań 2005

 • M. Mączyńska, Wielka wędrówka ludów, Poznań 2001

 • L. Morawiecki, Marek Juliusz Brutus i jego program polityczny, Poznań 2001

 • M. Niemirowski, Etruskowie, Warszawa 1990

 • Ch. Parain, Marek Aureliusz, Warszawa 1961

 • L. Piotrowicz, Kult panującego w starożytności, wyd. 2, Poznań 2006

 • A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1975-1980

 • M. Sartre, Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r. p.n.e. – 235 r. n.e.), Wrocław 1997

 • L. Schumacher, Faszystowska recepcja propagandy augustowskiej, Poznań 2003

 • L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne, Poznań 2005

 • L. Schumacher, Zabójstwo cesarza Sewera Aleksandra w „Sicilia” pod Moguncją, Poznań 2006

 • J. Sikorski, Kanny 216 r. p.n.e., Warszawa 1984

 • D. Słapek, Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki rzymskiej, Wrocław 1995

 • P. Southern, Juliusz Cezar, Warszawa 2002

 • P. Southern, Kleopatra, Warszawa 2002

 • P. Southern, Marek Antoniusz, Warszawa 2001

 • P. Southern, Oktawian August, Warszawa 2003

 • P. Southern, Pompejusz Wielki, Warszawa 2002

 • A. Świderkówna, Hellada królów, wyd. 2, Warszawa 1969

 • A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, wyd. 3, Warszawa 1995

 • W.W. Tarn, Cywilizacja hellenistyczna, Warszawa 1957

 • S. Utczenko, Kryzys i upadek Republiki w starożytnym Rzymie, Warszawa 1973

 • J. Vogt, Upadek Rzymu, Warszawa 1993

 • F.W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa [b.r.w.]

 • G. Walter, Cezar, Warszawa 1983

 • C. Wells, Cesarstwo rzymskie, Warszawa [2005]

 • G. Wesch-Klein, Twórcy prowincji rzymskich, Poznań 2005

 • E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1993

 • E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994

 • J. Wolski, Imperium Arsacydów, Poznań 1996

 • T. Wujewski, Symbolika architektury greckiej, Poznań 1995

 • P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999

 • P. Zanker, Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość