Strona główna

Charakterystyka programu


Pobieranie 203.83 Kb.
Strona1/2
Data17.06.2016
Rozmiar203.83 Kb.
  1   2
PLASTYKA W GIMNAZJUM
PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W GIMNAZJUM
/3 semestry/
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program „Plastyka w gimnazjum” powstał specjalnie na potrzeby gimnazjum , w którym przewidziano na nauczanie przedmiotu –plastyka 3 semestry. Realizacja zagadnień opracowana jest na ok. 56 godz. lekcyjnych /Plan wynikowy dołączony do programu zawiera 46 tematów , ponieważ 10 godzin lekcyjnych przewidziano na realizacje zadań związanych z przygotowaniem prac do różnorodnych konkursów plastycznych /. Program niniejszy napisany został w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzeciego etapu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 października 1998 r.

Specyficzna konstrukcja programu narzuca czas rozpoczęcia jego realizacji na drugi semestr klasy 2-giej gimnazjum i kontynuowanie go przez dwa semestry klasy 3-ciej. Liczba godzin lekcyjnych w 3-semestralnym cyklu nauczania jest stosunkowo niewielka .W celu jak najlepszego zrealizowania założeń podstawy programowej oraz wymagań szczegółowych czyli tzw. standardów zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 17 z 16 marca 2000r. poz. 215, a powtórzonych w Dzienniku Ustaw Nr 92 z 3 września 2001, poz. 1020 uznano, iż należy jak najpełniej wykorzystać wiedzę jaką uczniowie zdobywają na innych przedmiotach ,a przede wszystkim historii. W zakresie wiedzy z historii sztuki tematyka lekcji plastyki jest kontynuacją tego co uczeń już wie ,gdyż tematy dotyczące historii sztuki z czasów pierwotnych, starożytności, średniowiecza i renesansu są przedmiotem nauki na lekcjach historii w klasie 1-szej i w pierwszym semestrze klasy 2-giej. Tematyka lekcji z historii sztuki na plastyce rozpoczyna się więc od zagadnień związanych ze sztuką baroku i obejmuje w dalszym ciągu sztukę klasycyzmu, romantyzmu, impresjonizmu , aż po kierunki i tendencje w plastyce XX wieku.

W programie „Plastyka w gimnazjum” widać daleko idącą korelację z pozostałymi przedmiotami zwłaszcza tworzącymi blok humanistyczny . Pozwala to na lepsze wykorzystanie czasu lekcji oraz wyzwala aktywność ucznia, który nie musi ”szufladkować „ wiedzy zdobywanej na każdym przedmiocie.

Program pozwala rozwijać zainteresowania sztuką i twórczością plastyczną u młodego człowieka, skłania do zajęcia określonej postawy wobec zjawisk artystycznych. Kształci jego wrażliwość estetyczną oraz krytycyzm, zachowując miejsce na indywidualne i subiektywne odczucia będące efektem kontaktów ze sztuką i jej twórcami.

Zagadnienia teoretyczne poparte są ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na zrozumienie procesów zachodzących w sztuce omawianych epok i kierunków, ich filozoficznego podłoża i związanych z nimi konsekwencjami w zakresie obrazowania rzeczywistości człowieka.

Szeroka oferta technik plastycznych daje uczniowi możliwość bezpośrednich zetknięć z problemami formalnymi dzieła, ułatwia zrozumienie istoty nowatorskich rozstrzygnięć i inspiruje do szukania własnych sposobów wypowiedzi plastycznej.


CELE PROGRAMU

Głównym celem edukacyjnym jest kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych , wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności plastyczne, wiedzę z tego zakresu , oraz umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń plastycznych. Równie ważne jest kształtowanie kultury plastycznej / umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie/, oraz uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu plastyki.


Realizacja programu pozwala osiągnąć następujące cele: • w zakresie wiadomości-
  • poznanie rozwoju sztuki na przestrzeni wieków;

  • rozpoznawanie epok, stylów, kierunków i prądów w sztuce oraz dzieł wybitnych twórców z nimi związanych;

  • zapoznanie się z rolą sztuki oraz jej miejscem w życiu jednostki i społeczeństwa;

  • poznanie sposobów wypowiedzi plastycznej w powiązaniu z analizą kierunków w sztuce;

  • przygotowanie do świadomej percepcji wytworów sztuki;

  • zrozumienie procesów historycznych oraz ich związków ze sztuką.


 • w zakresie umiejętności –
  • budowanie indywidualnego sposobu przekazu poprzez wykorzystanie inwencji oraz wyobraźni plastycznej;

  • rozumienie prawidłowości w przemianach sztuki na przestrzeni dziejów;

  • warsztatowe rozwijanie zdolności plastycznych;

  • świadome posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi;

  • przyswajanie umiejętności analizy i oceny poszczególnych poglądów , programów, manifestów artystycznych;

  • doskonalenie organizacji pracy indywidualnej oraz grupowej;

  • indywidualny odbiór dzieł plastycznych i jego analiza;

  • wykorzystanie elementów wiedzy o sztuce w procesie edukacji międzyprzedmiotowej;

  • posługiwanie się właściwą terminologią „ języka sztuki”;

  • dotarcie do dzieła sztuki przy wykorzystaniu różnorodnych technik informacyjnych;

  • obcowanie z zasobami sztuki / galerie , muzea /;

  • korzystanie z dziedzictwa kulturowego regionu, kraju.

-w zakresie wartości, poglądów i postaw-

- zapoznanie się z rolą sztuki oraz jej miejscem w życiu jednostki i

społeczeństwa;  • poznawanie uniwersalnego języka sztuki oraz jej roli integracyjnej we współczesnym społeczeństwie;

  • dostrzeganie tradycji i odrębności kulturowych wyrażanych w dziełach plastycznych;

  • kształtowanie postaw tolerancji wobec odmiennych kultur, opinii oraz działań artystycznych;

  • budowanie szacunku dla dorobku kulturalnego minionych pokoleń;

  • tworzenie poczucia godności i tożsamości narodowej;

  • rozwijanie odpowiedzialności za efekty pracy.

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Krajobraz kulturowy.

 • Barok / manieryzm i rokoko/.

 • Sztuka klasycyzmu.

 • Sztuka okresu romantyzmu.

 • Realizm europejski i polski.

 • Impresjonizm - gra światła.

 • Postimpresjonizm.

 • Secesja w Polsce i na świecie.

 • Fowizm i ekspresjonizm.

 • Abstrakcjonizm.

 • Kubizm i konstruktywizm.

 • Surrealizm.

 • Sztuka polska okresu międzywojennego.

 • Architektura i rzeźba XX wieku.

 • Sztuka drugiej połowy XX wieku w Polsce i na świecie.
 1. Środki wyrazu plastycznego. Działania plastyczne w różnych materiałach,

technikach i formach.

 • Przestrzeń w obrazie.

 • Ekspresja koloru.

 • Łączenie i innowacyjne stosowanie technik plastycznych.

 • Wielkość i proporcje.

 • Statyka i dynamika.

 • Martwa natura, szkic z natury.

 • Sposoby notacji przestrzeni.

 • Linia jako środek wyrazu plastycznego.

 • Interpretacja własna modeli i motywów z natury.

 • Projekty form użytkowych.
 1. Komunikacja wizualna.

 • Sztuka ulicy . Graffiti.

 • Grafika komputerowa.

 • Estetyka reklamy.

 • Funkcje informacyjne znaku plastycznego, wykonanie jego projektu. 1. Kształtowanie otoczenia i form użytkowych /racjonalność , funkcjonalność , estetyka/.

 • Znaczenie wyobraźni w procesie twórczym.

 • Rola sztuki w kształtowaniu środowiska człowieka.

 • Projektowanie przedmiotów użytkowych.

 • Użyteczne piękno.


V. Sztuka ludowa.

 • Funkcje integracyjne sztuki ludowej.

 • Wartości użytkowe sztuki ludowej.VI. Kontakt z dziełami sztuki.

 • Sztuka w mediach / prasa, telewizja, internet .

 • Uczestnictwo w różnych formach prezentacji dzieł sztuki.
 1. Wiedza o teatrze i filmie.

 • Rola filmu w kreowaniu rzeczywistości.

 • Rola teatru jako ośrodka kultury.

 • Język ciała.

 • Kreowanie własnych potrzeb teatralnych i filmowych.


METODY NAUCZANIA - PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Nauczanie plastyki w gimnazjum powinno odbywać się za pomocą zróżnicowanych form, zarówno tradycyjnych / wykład/ jak i nowatorskich / w zależności od inwencji i możliwości nauczyciela/. Rozbudowana powinna zostać samodzielna praca uczniów /referaty, recenzje, dyskusje/ ; doświadczalne poznawanie sztuki /laboratorium form, w którym uczniowie sami wymyślają techniki tworzenia ze zróżnicowanych materiałów albo - o ile mają dostęp do komputera –praca w technikach komputerowych/. Podczas lekcji uczniowie pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Układ lekcji , jej przebieg oraz ilość czasu potrzebnego na realizację poszczególnych tematów, uzależnione są od nauczyciela oraz umiejętności i zainteresowań uczniów. Dobrze jest przeplatać różne formy nauczania wizytami w muzeum i galeriach pracowniach artystów i spotkaniami z ludźmi związanymi ze sztuką.

Do tworzenia oraz zainteresowania twórczością artystyczną należy zachęcać atrakcyjnymi i urozmaiconymi metodami. Nauczyciel plastyki w gimnazjum ma do dyspozycji szereg metod nauczania .

Do najbardziej przydatnych należą :
- prezentacja materiału w formie wykładu objaśniającego temat lekcji w formie syntetycznej, z uwzględnieniem : tła historycznego , literackiego, społecznego;
-ćwiczenia praktyczne, pobudzające wyobraźnię ucznia i doskonalące jego wrodzone umiejętności;
- ćwiczenia uczniów z korektą nauczyciela;
-zachęcanie uczniów do dyskusji;
-zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, poprze organizowanie spotkań z

interesującymi artystami, wyjścia na wernisaże , zwiedzanie wystaw plastycznych i oglądanie zabytków

architektury ;
- zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy – pisanie recenzji z wystaw plastycznych / umożliwienie uczniowi

wyrażania własnych opinii i sądów na temat sztuki/ , tworzenie albumów dotyczących sztuki ,oraz pisanie referatów w których dużą rolę odgrywałyby poglądy własne ucznia;


-stosowanie różnych oryginalnych pomysłów na przekazywanie wiedzy plastycznej / wprowadzenie

zróżnicowanych ćwiczeń i eksperymentów plastycznych, komputerowe zabawy w rysowanie i projektowanie

nowych form/;
- wskazywanie źródeł do pogłębiania wiedzy;
-powtarzanie materiału teoretycznego w formie indywidualnych rozmów o sztuce;
-powtarzanie materiału praktycznego w formie działalności twórczej na zadany temat wykonywanej w

preferowanych przez ucznia technikach ;


-organizowanie uczniom / we współpracy z innymi szkołami i instytucjami kultury/ konkursów plastycznych i

plenerów.


-organizowanie wystaw prezentujących prace uczniów.

Środki dydaktyczne

-wszelkiego rodzaju materiały plastyczne w zależności od stosowanych technik /rysunek, malarstwo, rzeźba, kolaż, wycinanki itd./

-plansze prezentujące przykłady dzieł sztuki z różnych epok,

-reprodukcje, albumy, książki o tematyce związanej ze sztuką,

-programy komputerowe,

-podręczniki,

-filmy video z dziedziny –sztuka.

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA PLASTYKI W GIMNAZJUM

(3 semestry)

LP.


TEMAT LEKCJI


WYMAGANIA PROGRAMOWEPODSTAWOWEPONADPODSTAWOWE1.

Zaproszenie do sztuki.

Zapoznanie uczniów z programem nauczania plastyki, wymaganiami programowymi kryteriami ocen na lekcjach plastyki.

2.

Plastyka napisu. Sztuka ulicy- graffiti.

-rozumie rolę i znaczenie sztuki ulicy w kształtowaniu naszego otoczenia

-potrafi wykonać napis technikami charakterystycznymi dla graffiti,

-rozpoznaje granicę pomiędzy sztuką a wandalizmem


-analizuje prace graffiti i podaje cechy świadczące o tym , że jest to sztuka nieprofesjonalna,

-dostrzega relacje pomiędzy plastyką a pejzażem ulicy / reklama , wystawa, moda/

-rozumie i potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie sztuki ulicy

-w twórczy sposób realizuje temat3.

Teatr na przestrzeni dziejów.

-zna podstawową wiedzę o teatrze:

*geneza i historia teatru,

*rodzaje teatru / uliczny ,

lalkowy, cieni, opera, teatr tańca, pantomima /

-zna sposoby wykonania lalki teatralnej

- umiejętnie dobiera

materiały i technikę

- zna elementy plastyczne występujące w teatrze:

*scenografia,

*kostiumy,

*rekwizyty,

*oświetlenie- dokonuje analizy porównawczej teatrów: klasycznego, wiktoriańskiego, współczesnego,

-umie określić własne potrzeby związane z teatrem

-dostrzega wartości wpisane w dzieło sztuki


4.

Fotografia

-nabycie przez uczniów podstawowej wiedzy o fotografii;

*początki fotografii,

*fotografia artystyczna

-potrafi wykonać prace oparta na artystycznym fotomontażu,

-umie określić cechy

fotografii świadczące o tym , że jest to dziedzina sztuki- dostrzega rolę fotografii w obrazowaniu świata,

-posługuje się fotografiami jako materiałami pomocniczymi lub podstawowymi w obrazowaniu rzeczywistości5.

Film we współczesnym społeczeństwie.

-zna podstawowe wiadomości na temat filmu:

*początki filmu

*film dokumentalny

*film artystyczny

*film animowany

-potrafi wykonać ilustrację do filmu

-staje się przygotowany do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym


.-dostrzega w filmie inspiracje sztukami plastycznymi

-w twórczy sposób przedstawia temat i koncepcje

-dostrzega wartości zawarte w dziełach sztuki


6.

Przestrzeń w obrazie .Panorama mojego miasta.

- stosuje zasady perspektywy zbieżnej w celu uzyskania efektu głębi w obrazie,

-komponuje wybrany krajobraz,

-posługuje się farbami plakatowymi zgodnie z zasadami malowania farbą kryjącą,

-dba o estetykę wykonania pracy,

-zna zabytki macierzystego miasta

-posiada poczucie więzi ze swoją „małą ojczyzną”- miejscowością i regionem,

-korzysta z dziedzictwa kulturowego regionu .


--objaśnia zasady łączenia barw i stosuje je w swojej pracy,

-właściwie dobiera kolorystykę w celu nadania pracy indywidualnego charakteru,

-realizuje oryginalne pomysły,

-interpretuje temat w sposób twórczy ,

-określa swój stosunek do podejmowanych przez siebie działań plastycznych.


7.

Projektowanie i grafika komputerowa / projekt okładki do płyty /

-posiada podstawową wiedzę o wzornictwie przemysłowym i grafice komputerowej

-dostrzega zależności funkcji i kształtu przedmiotu

-umie zaprojektować stronę graficzną do płyty

-wykorzystuje grafikę komputerową jako narzędzie tworzenia dzieła sztuki-zna sposoby komunikowania się za pomocą różnych mediów

-dostrzega ich wpływ na sztukę współczesną

-samodzielnie wykorzystując własną inwencję potrafi łączyć materiał ilustracyjny z tekstem

-w twórczy sposób przedstawia temat i koncepcję

-buduje symbole środkami plastycznymi


8.

Tradycje ludowe- wykonanie palm Wielkanocnych.

-zna obrzędy i zwyczaje związane z obchodami świat Wielkanocnych

-kultywuje tradycje mając na uwadze ich znaczenie dla przetrwania kultury narodowej

-zna technikę wykonania „palm Wielkanocnych”

-potrafi wykonać pracę starannie

-stosuje w pracy umiejętny dobór kolorów,


-tworzy prace niestereotypowe

-wprowadza innowacyjne pomysły do wykonania pracy

-realizuje ciekawe pomysły9.

Muzea , galerie akcje plastyczne.

-zna historie powstania i rolę muzeum

-zna funkcje jakie spełniają galerie i akcje plastyczne

-potrafi wykonać zaproszenie na wystawę lub wernisaż w dowolnej technice

-potrafi wskazać środki wyrazu plastycznego w celu dokonania jego analizy-zna zasoby muzealne w swojej okolicy

-dostrzega wartości dzieł sztuki

- potrafi opracować kwestionariusz wywiadu z miejscowym artysta

-analizuje i dokonuje własnej interpretacji wybranego dzieła plastycznego10.

Perły i złoto. .Sztuka okresu manieryzmu, baroku, rokoka.

podaje czas trwania omawianego stylu,

- omawia jego cechy charakterystyczne,

dostrzega na reprodukcjach środki wyrazu plastycznego i ich funkcje ,

-odczytuje intencje twórcy,

-określa pojęcie deformacji,

-opisuje pałac barokowy

- wylicza nowe cechy budowli kościoła barokowego,

-podaje nazwiska architektów,

-wymienia malarzy manieryzmu,

-wymienia malarzy Włoch Hiszpanii ,Flandrii i Holandii oraz rzeźbiarzy tego okresuokreśla pojęcie manieryzmu,

-omawia charakter i mistyczne funkcje architektury i rzeźby barokowej,

-wyjaśnia pojęcie dynamiki w architekturze rzeźbie i malarstwie,

-wyjaśni pojęcie malarstwa iluzjonistycznego,

-charakteryzuje ,interpretuje ,

I określa swój stosunek do twórczości wybitnych artystów baroku.11.

Portret sarmacki mojego przodka.

-wykonuje kolaż w stylu portretu sarmackiego : rysuje szkic postaci w stroju sarmackim , zdjęcie własnej twarzy wkleja w szkic postaci wykonuje napis i umieszcza wymyślony herb rodowy koloruje pracę,

-zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem i logikę kompozycji określa charakter kompozycji.

-dostrzega zmiany jakim podlegał portret w różnych epokachokreśla na czym polega schemat portretu szlachcica polskiego epoki baroku /reprezentacyjność/ ,

-w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,

-twórczo wykorzystuje wiedzę,

-interpretuje temat w sposób twórczy,

-realizuje oryginalne pomysły,

-określa swój stosunek do podejmowanych przez siebie działań

-uzasadnia swoje zdanie posługując się wskazanymi kryteriami ocen,


12.

Sztuka okresu klasycyzmu

określa czas trwania klasycyzmu

-wymienia główne cechy stylu klasycznego ,

-wymienia cechy architektury , rzeźby i malarstwa klasycystycznego,

-dostrzega na reprodukcjach dzieł środki wyrazu plastycznego i ich funkcje,

-rozróżnia fazy klasycyzmu /wczesny klasycyzm i neoklasycyzm/,

-wymienia wybitnych twórców baroku i przykłady ich dzieł,

-podaje przykłady polskiej sztuki klasycystycznej.


-omawia typ dworku polskiego

- określa swój stosunek do wartości estetycznych sztuki klasycystycznej,

-dostrzega różnorodne konteksty w budowlach omawianego okresu i wypowiada się na ich temat,

-wypowiada się na temat związków kultury polskiej z innymi kręgami kulturowymi,
13..

Dworek polski – kolaż.

- omawia typ dworku polskiego,

-wykonuje kolaż przedstawiający klasyczny dworek polski , posługując się reprodukcją,

-stosuje w kompozycji

ciemne tło , białe ściany i elementy architektury klasycystycznej,

-formułuje problem plastyczny i rozwiązuje go,

-zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem i logikę kompozycji; określa charakter kompozycji,

-ocenia własną pracę posługując się wskazanymi kryteriami.

-dostrzega tradycję i odrębność kulturową wyrażoną w dziełach sztuki

-dostrzega poczucie godności i tożsamości narodowej


, -uwzględnia w kompozycji cechy architektury klasycystycznej /równowagę , harmonię , symetrię , statykę/,

-wypowiada się na temat związku kultury polskiej z innymi kręgami kulturowymi,

twórczo wykorzystuje wiedzę i interpretuje temat,

-realizuje oryginalne pomysły ,

-w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję określa swój stosunek do podejmowanych przez siebie i kolegów działań plastycznych ,

-uzasadnia swoje stanowisko posługując się wskazanymi kryteriami ocen.
14..

Romantyzm w sztuce.

-- określa czas trwania romantyzmu w sztuce,

-wymieni cechy malarstwa romantycznego /kompozycja dynamiczna , operowanie żywym kolorem, światłocieniem, zróżnicowana faktura, współczesna tematyka, zwłaszcza wojenna/ ,

-wskazuje na stosowanie układu dynamicznego i wyszukuje kontrasty kolorystyczne w obrazach,

-dostrzega na reprodukcjach obrazów środki wyrazu plastycznego i ich funkcje odczytuje twórcy,

-wymienia wielkich artystów tego okresu i podaje przykłady ich dzieł.


-.omawia tło historyczne romantyzmu i jego wpływ na sztukę tego okresu,

-charakteryzuje i interpretuje twórczość malarzy romantycznych / Goi , Delacroix ,Gericault,

-dostrzega różnorodne konteksty w obrazach i wypowiada się na ich temat,

-określa swój stosunek do wartości estetycznych malarstwa romantycznego i uzasadnia swoje stanowisko-15.

Realizm – przezwyciężenie patosu w sztuce.

- wymienia cechy malarstwa realizmu /odrzucenie elementów ubocznych na rzecz wydobycia i określenia tematu głównego , kompozycja z perspektywą zbieżną ,kolor lokalny ,wnikliwa charakterystyka postaci/,

-dostrzega na reprodukcjach obrazów środki wyrazu plastycznego i ich funkcje,

-odczytuje intencje twórcy,

-wymienia nazwiska twórców realizmu i przykłady ich dzieł,

-wymienia twórców


-, charakteryzuje tło historyczne epoki,

-wymienia i omawia wybrane obrazy realistyczne i historyczne,

-odnajduje i interpretuje związki przyczynowo –

-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym kultury,

-określa swój stosunek do wartości estetycznych malarstwa realistycznego i historycznego oraz uzasadnia swoje stanowisko,

-wypowiada się na temat związków kultury polskiej z innymi kręgami kulturowymi.16.

Kopia obrazu mistrza. Ochrona dzieł sztuki.

-zna pojęcia: „konserwacja” i „rekonstrukcja”,

-potrafi dokonać analizy dzieła sztuki, wyodrębniając takie elementy i środki wyrazy plastycznego jak: kompozycja, proporcje, perspektywa, światłocień, walor, kolorystyka, faktura,

-jest świadomy potrzeby ochrony,

-tworzy kopię znanego obrazu-dokonuje samodzielnie analizy dzieła plastycznego pod kątem ;

*analizy literackie,

*analizy plastycznej,

*podsumowania

/ w którym dokonuje własnej oceny pracy/,

-dostrzega wartości wpisane w dzieło,

-interpretuje prace plastyczne kierując się osobistą refleksją.


17.

Sztuka czasów niewoli. Malarstwo polskie XIX wieku.

-zna polskie malarstwo dziewiętnastowieczne ,

-potrafi rozpoznawać najważniejsze dzieła

XIX-wiecznego malarstwa polskiego,

-dostrzega patriotyczny charakter polskiego malarstwa historycznego, które rozbudza dumę narodową i uczucia patriotyczne

malarstwa historycznego w Polsce ,

-wymienia tematy dzieł Matejki

-zna poczucie godności i tożsamości narodowej


-wymienia cechy charakterystyczne dla polskiego malarstwa historycznego

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki,

-odnajduje i interpretuje związki przyczynowo- skutkowe w rozwoju kultury,

-analizuje, porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki
18.

Ubiór na przestrzeni wieków.

-dostrzega różnicę w stylu ubierania się ludzi na przestrzeni wieków,

-potrafi dostosować odpowiedni ubiór do odpowiedniej epoki,

-dostrzega analogię pomiędzy cechami stylu danej epoki w dziedzinach sztuki takich jak;: malarstwo , rzeźba, architektura czy grafika ,a stylem panującym w modzie,

-stosuje technikę collage w pracy,

-wykonuje własny projekt ubioru w wybranym stylu /barok, klasycyzm, romantyzm/


-dostrzega cechy poszczególnych stylów i wykorzystuje tę wiedzę w pracy,

-analizuje, porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki,

-wymienia cechy charakterystyczne dla poszczególnych celów,

-wykazuje się daleko idącą inwencją własną w tworzeniu projektu ubioru.***

*********************

**********************

************************

19.

Impresjonizm i postimpresjonizm.

wymienia cechy malarstwa impresjonistycznego /tematyka rodzajowa i pejzaż ,malowanie chwilowych wrażeń, uwzględnienie wpływu światła na kolor, zaniechanie koloru lokalnego, zatarcie konturów/,

-omawia tematykę obrazów,

-odczytuje i interpretuje dzieła sztuki uwzględniając intencje artysty,

-wymienia cechy charakterystyczne stylu- postimpresjonizm,

-wyjaśnia pojęcie ekspresja,

-wymienia nazwiska poznanych malarzy i tytuły ich dzieł

wymienia nazwiska malarzy postimpresjonizmu /van Gogh , Gauguin , Cezanne/,

wskazuje cechy postimpresjonizmu w ich dziełach,

-podaje przykłady obrazów,

-wymienia cechy charakterystyczne kierunku,
wymienia naukowe inspiracje impresjonizmu /rozczepienie światła białego/,

-charakteryzuje tło historyczne epoki i wskazuje zależności sztuki /odkrycia w dziedzinie optyki/

-omawia nowe zasady kształtowania obrazu,

-wymienia nazwy środków wyrazu,

-wskazuje korelacje malarstwa z fotografiką,

-omawia pleneryzm i migawkowość wrażeń barwnych,

-uzasadnia otwartość kompozycji,

-omawia pojęcie :dywizjonizm i pointylizm

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki.

wymienia malarza , który posługiwał się środkami ekspresji /van Gogh/,

-prekursora symbolizmu /Gauguin/ , prekursora kubizmu / Cezanne/,

-odczytuje i interpretuje dzieła sztuki na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

-omawia nowe zasady kształtowania obrazu

-dostrzega wartości wpisane w dzieła.20.

„Jesienny krajobraz ”-z wykorzystaniem technik impresjonistycznych.

posługuje się farbą kryjącą –plakatową ,

-łączy barwy posługując się paletą,

-stosuje technikę malarską – dywizjonizmu lub puentylizmu,

-nadaje charakter swej pracy uzyskując oczekiwaną ekspresję poprzez kolor- w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,

-określa charakter kompozycji,

-realizuje oryginalne pomysły

-stosuje wiedze i informacje zdobyte na poprzedniej lekcji i potrafi je zastosować w praktyce.21.

Kompozycja z grubym konturem – malarstwo w stylu postimpresjonistów.

- wykorzystuje w praktyce wiadomości o postimpresjonizmie,

-dostrzega i analizuje kontekst plastyczny niezbędny do interpretacji dzieł kultury;

-zachowuje logikę kompozycji,

-zachowuje zgodność wypowiedzi z tematem ,

-komponuje układ barw określony konturem,

-określa charakter kompozycji,

-nadaje pracy tytuł,

-uzasadnia swój wybór.-wskazuje źródła inspiracji,

-w twórczy sposób przedstawia swoja koncepcję i temat,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,

-wykonuje samodzielnie ćwiczenie,

-omawia kompozycję ; formułuje , porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze,

-przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,

--formułuje problem i podaje sposób rozwiązania; wyciąga wnioski.


22.

Nowa sztuka przełomu wieków. Symbolizm i secesja.

- wymienia artystów secesyjnych,

-przyporządkowuje im dziedziny sztuki /Gaudi Landau ,Toulouse-Lautrec, Mucha, Beardsley, Wyspiański/

-podaje przykłady dzieł,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich,

-omawia tematykę dzieł,

-odczytuje i interpretuje dzieła sztuki na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym uwzględniając intencje artysty,- -charakteryzuje historyczne tło epoki i wskazuje zależności sztuki,

-omawia terminy : nowa ornamentyka /motywy zdobnicze – ptaki, rośliny/, giętka linia płynny, miękki kontur, płaski kolor,

-omawia dzieła secesyjne,

-wymienia cechy charakterystyczne stylu ,

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki


23.

Rajski ogród. Ilustracja w stylu secesji.

-wykorzystuje praktyczne wiadomości o stylu

secesyjnym,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,

-wykonuje samodzielnie ćwiczenie ,

-zachowuje logikę kompozycji ,

-zachowuje zgodność wypowiedzi z tematem,

określa kolorystykę kompozycji,

-ozdabia kompozycję elementami graficznymi.wskazuje źródła inspiracji,

-wyjaśnia różnicę pomiędzy ilustracją stylizowaną na inną

epokę a secesyjną,

-omawia kompozycję

-formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze,

-formułuje problem i podaje sposób rozwiązania ,

-określa charakter kompozycji

-w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,

-przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną.


24.

Ogłoszenie o wystawie lub koncercie. Plakat i afisz.

-zna zasady komponowania plakatu i afisza,

-posiada umiejętność praktycznego wykonywania plakatu i afisza,

-umie łączyć liternictwo i znak graficzny,

-posiada rozwinięte poczucie estetyki,

-dobiera umiejętnie technikę wykonania pracy w celu uzyskania spodziewanego efektu,

-stosuje techniki mieszane-w twórczy sposób przedstawia temat i ciekawa koncepcję kompozycyjną i kolorystyczną,

-określa charakter kompozycji, nadając jej indywidualny styl,

-buduje symbole środkami plastycznymi,


25.

Sztuka I-szej połowy XX wieku: kubizm , fowizm, ekspresjonizm, abstrakcja.

- wymienia nazwiska malarzy fowistów /Derain, Vlaminck, Matisse

wymienia malarzy ekspresjonistów /Munch, Kirchner, Kokoschka, Rouault, Soutine/,

wymienia środki wyrazu ekspresjonistów / kontrasty barw deformacje postaci pospieszne ruchy pędzla stosowanie czerni w tle lub jako konturu/,

-wymienia malarzy kubistów / Picasso, Braque, Gris/,

podaje przykłady obrazów,

-omawia tematykę obrazów ,

-odczytuje i interpretuje dzieła sztuki na poziomie dosłownym i przenośnym uwzględniając intencje artysty,

-dostrzega i analizuje kontekst plastyczny niezbędny do interpretacji dzieł kultury,

-wymienia nazwy środków przekazu,

-wymienia malarzy abstrakcjonistów /Kandinsky, Mondrian, Malewicz /,
- -wymienia cechy charakterystyczne stylu /kolor abstrakcyjny, brak rejestracji świata rzeczywistego, dawanie wyrazu emocjom, traktowanie obrazu jako niezależnego świata form i kolorów /,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,

-omawia nowe zasady kształtowania obrazu,

-analizuje, porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki,

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki.

wskazuje korzenie fowizmu ekspresjonizmu w postimpresjonizmie,

-porównuje fowizm / forma dzieła/ / i ekspresjonizm /treści społeczne/,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,

-wyróżnia okresy kubizmu

-podaje cechy charakterystyczne kubizmu

-charakteryzuje i interpretuje twórczość Picassa,

wymienia dwa rodzaje abstrakcjonizmu /spontaniczny i geometryczny/,
26.

Martwa natura z instrumentem muzycznym. Deformacja

-zna pojęcie deformacji w dziele plastycznym,

-posługuje się w praktyce deformacją jako środkiem wyrazu plastycznego,

-jest przygotowany do odbioru sztuki nowoczesnej,

-umiejętnie stosuje technikę collage,

-właściwie dobiera materiały w celu uzyskania zamierzonego efektu,

-dba o estetykę wykonania pracy.
-umiejętnie wykorzystuje wiadomości teoretyczne w pracy praktycznej,

-właściwie dobiera i stosuje środki wyrazu plastycznego,

-w pracy stosuje własne oryginalne rozwiązania,

-samodzielnie określa charakter kompozycji,

-formułuje problem i podaje sposób rozwiazania


27.

Sztuka I-szej połowy XX wieku : dadaizm, surrealizm, futuryzm i tendencje w sztuce polskiej/formizm, koloryzm, konstruktywizm/

-poznanie ważnych kierunków w sztuce XX w.

-posiada umiejętność rozpoznawania fowizmu, ekspresjonizmu, abstrakcji, konstruktywizmu, i neoplastycyzmu,

-zna nazwiska twórców omawianych kierunków i potrafi przyporządkować im właściwy styl i prace,

- -dostrzega i analizuje kontekst plastyczny niezbędny do interpretacji dzieł kultury,

-podaje przykłady obrazów ,-podaje i omawia tematykę obrazów

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,
--określa na czym polega nawa forma obrazów nadrealnych,

-wymienia cechy charakterystyczne stylu,

-omawia nowe zasady kształtowania obrazu,

-charakteryzuje i interpretuje twórczość Chagalla ,

-wskazuje zależności sztuki,

-analizuje i porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki.


28.

Portret ekspresyjny.

--dokonuje analizy twarzy ludzkiej,

-nadaje pracy tytuł i uzasadnia swój wybór,

-omawia kompozycje,

-zachowuje logikę kompozycji,

-stosuje technikę farb plakatowych ,

-dobiera barwy abstrakcyjne w celu uzyskania ekspresji w przedstawieniu charakteru portretowanej osoby,-omawia pojęcie kanon i deformacja,

-analizuje, porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,

-formułuje problem i podaje sposób rozwiązania,

-w sposób twórczy przedstawia swoją koncepcje.


29.

„Mój sen” - kolaż

-wykorzystuje praktycznie wiadomości o surrealizmie,

-dostrzega i analizuje kontekst plastyczny niezbędny do interpretacji dzieł kultury,

-stosuje technikę kolażu,

/wycinki gazet kolorowych do których domalowuje ciąg dalszy,

-zachowuje logikę kompozycji,

-zachowuje zgodność wypowiedzi z tematem,

-nadaje pracy tytuł i uzasadnia swój wybór


-wskazuje źródła inspiracji,

-omawia kompozycje,

-formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko wobec prezentowanego tematu,

-określa charakter kompozycji,

-przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,

-przedstawia swoją koncepcje w sposób twórczy.-
30.

Tradycje Bożonarodzeniowe. Witraż - ponadczasowy element dekoracyjny.

-zna tradycje Bożonarodzeniowe,

-dostrzega rolę tradycji w tworzeniu się dorobku kulturowego narodu,

-wycina szablon witraża z gotowego wzoru,

-starannie wykleja szablon kolorową bibułą

-precyzyjnie łączy elementy witraża dwustronnego-wycina szablon witraża z gotowego wzoru,

-starannie wykleja szablon kolorową bibułą

-precyzyjnie łączy elementy witraża dwustronnego


- samodzielnie projektuje szablon witraża,

-właściwie dobiera kolorystykę w celu nadania większej ekspresji wykonywanej pracy,

-w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję

-potrafi dostrzec związek między kulturą ludową a sztuką,

-docenia znaczenie wartości estetycznych w życiu codziennym.


31.

Wykonanie papieru ozdobnego na gwiazdkowe prezenty.

-.potrafi zaprojektować wzór papieru ozdobnego,

-zna pojęcie kompozycji otwartej,

-docenia znaczenie estetyki w życiu codziennym,

-potrafi posługiwać się techniką „stempli” ,jako najprostszą techniką graficzna,

-zna inne przykłady technik graficznych,

-wykonuje pracę z dużą starannością-w sposób twórczy podchodzi do swej pracy,

-wyraźnie posiada własną inwencję przez co tworzy pracę niepowtarzalna o dużej wartości artystycznej,

-potrafi wykorzystać wcześniej zdobytą wiedze teoretyczna w pracy twórczej,


32.

Maska karnawałowa.

-wykonuje maskę karnawałową według własnego pomysłu,

-wykorzystuje różnorodne materiały przy tworzeniu pracy,

-skupia się anestetyce wykonania,

-zna tradycje wykonywania maski w różnych kulturach,

-potrafi określić funkcje jakie pełniła maska


-w sposób innowacyjny projektuje swoją pracę,

-wykorzystuje w sposób świadomy wiedzę teoretyczną w trakcie procesu tworzenia /środki wyrazu plastycznego/,

-buduje indywidualny sposób przekazu wykorzystując inwencję oraz wyobraźnię plastyczną


**

**********************

*********************

*************************

33.

Oderwani od ziemi. Dzieło sztuki.

-dostrzega wpływ epoki, kultury, ideologii na formę i treść dzieła sztuki,

-ma szacunek dla sztuki nieprofesjonalnej,

-poznaje i rozwija umiejętność stosowania techniki lawowania,

-utrwala wiedzę na temat twórczości Marca Chagalla-posiada umiejętność pogłębionego, świadomego odbioru dzieła sztuki,

--w pracy kieruje się intuicją,

-stosuje indywidualizm w dziele sztuki.


34.

Sztuka za oceanem..

-.zna najważniejsze tendencje w sztuce II poł. XX wieku,

-wymienia nazwy kierunków: informel, pop- art., hiperrealizm, konceptualizm, land-art., happening ,

-potrafi określić wymienione wyżej kierunki i rozróżnia je na przykładach dzieł sztuki,

-zna założenia i cechy wymienionych kierunków

-jest przygotowany do odbioru sztuki awangardowej


.-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki,

-analizuje, porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki,

-omawia poznane kierunki sztuki awangardowej,

-odnajduje i interpretuje związki przyczynowo- skutkowe w rozwoju kultury.35.

Formy optyczne. Linia.

- zna rolę linii jako środka wyrazu plastycznego,

-tworzy kompozycje nawiązujące do sztuki

op-artu,

-jest przygotowany do odbioru sztuki XX wieku,

-posiada informacje na temat roli linii w obrazie,

-potrafi wymienić różne rodzaje linii,

-zwraca uwagę na kompozycję i dynamikę w pracy


-.dokonuje analizy i oceny prac,

-tworzy prace niepowtarzalną o wysokich walorach estetycznych i plastycznych,

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w tworzeniu swej pracy


36.

Tradycje wielkanocne.

-zna obrzędy i zwyczaje związane ze świętami Wielkanocy,

-tworzy dowolną ozdobę wielkanocną ,

-stosuje techniki i materiały wykorzystywane w sztuce ludowej,

-samodzielnie projektuje swoją pracę,

-umiejętnie dobiera kolory, stwarzając odpowiedni świąteczny i wiosenny nastrój,

-stosuje symbolikę wielkanocną,

-odczytuje znaczenie symboli.


-podchodzi do pracy w sposób twórczy,

-projektuje pracę w wysokich walorach artystycznych,

-tworzy pracę oryginalną i niepowtarzalną,

-jest inspiracja dla innych uczniów,

-wykorzystuje wcześniej zdobyta wiedzę teoretyczna ,posługując się środkami wyrazu artystycznego z pełną świadomością.


37.

Konstrukcja nowej generacji. Architektura XX wieku.

-`zna nazwę niemieckiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych Bauhaus,

-potrafi określić cechy charakterystyczne wzornictwa Bauhaus,

-zna cech konstruktywizmu w architekturze XX wieku,

-podaje przykłady twórców i ich dzieł,

-jest przygotowany do odbioru sztuki awangardowej


-wyjaśnia pojęcia związane z architektura XX wieku,

-odnajduje i interpretuje związki przyczynowo- skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym kultury,

-twórczo wypełnia swoja rolę w grupie,

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki38.

Budowla nowej generacji. Funkcja użytkowa sztuki.

-zna zasady funkcjonalizmu,

-umiejętnie projektuje obiekt z uwzględnieniem jego funkcji,

-we właściwy sposób posługuje się techniką malarską z wykorzystaniem kredek ,

-kształtuje swoja wyobraźnię,

-jest przygotowany do odbioru architektury sztuki XX wieku.


-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki ,

-samodzielnie i z dużą inwencja tworzy prace projektową,

-inspiruje innych uczniów do pracy,

-wykonuje prace o wyjątkowych walorach artystycznych,
39.

Dzieła w przestrzeni. Rzeźba XX wieku.

-zna najlepszych rzeźbiarzy XX wieku,

-potrafi wskazać ich dzieła,

-rozpoznaje najbardziej znane rzeźby XX wieku,

-potrafi opisać wpływ jaki miały na rzeźbę nowe tendencje w sztuce,

-zna i rozumie pojęcia:

rzeźba kinetyczna, ekspresjonistyczna, kubistyczna, futurystyczna, dadaistyczna , abstrakcyjna, konstruktywistyczna ,

-jest przygotowany do rozumienia i odbioru sztuki nowoczesnej.


-odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju kultury,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcję,

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki.


40

Symbol regionu. Znak plastyczny.

-rozumie uniwersalność języka sztuki,

-zna pojecie znaku plastycznego,

-potrafi zaprojektować przestrzenny znak plastyczny /rzeźba/,

-zna i potrafi zastosować technikę „papier-mache”,

-wykazuje poczucie więzi z regionem,

-potrafi przekazać określoną informację, posługując się symbolem,-zna uniwersalny język sztuki oraz jej miejsce w życiu jednostki i społeczeństwa,

-tworzy pracę dużych walorach artystycznych,

-jego praca jest inspiracją dla pozostałych uczniów.


41

Podwodny świat /rozdmuchany tusz/.

-stosuje nowa technikę-„rozdmuchany tusz”,

-wykazuje się bogatą fantazją tworząc obraz podwodnego świata z bezładnych linii przypadkowo rozlanego tuszu,

-właściwie stosuje poznane środki wyrazu plastycznego,

-nadaje pracy odpowiedni nastrój operując odpowiednio kolorem,

-zwraca uwagę na estetykę wykonania pracy


-tworzy pracę o wysokich walorach artystycznych,

-inspiruje innych do lepszej pracy,

-wykazuje się dużym zaangażowaniem w procesie tworzenia,

-umiejętnie wykorzystuje wiedzę zdobytą do tej pory,

-w twórczy sposób przedstawia temat,

-potrafi dokonać oceny pracy swojej i innych według podanych przez nauczyciela kryteriów.42.

Otwarte drzwi wyobraźni. Polska sztuka współczesna.

-zna twórczość najlepszych współczesnych polskich artystów,

-wymienia takie nazwiska jak: A.Wróblewski ,

T. Kantor, B .W. Linke,

M. Jarema ,T Brzozowski,

R Opałka, J. Lebenstein,

J. Nowosielski, Z.Beksiński,

J.Duda-Gracz, X.Dunikowski, J Bereś,

M.Abakanowicz, W. Basior, R. Olbiński,

-rozpoznaje twórczość najlepszych współczesnych artystów polskich,

-jest przygotowany do rozumienia i odbioru sztuki nowoczesnej.-wymienia wzorce na których opiera się twórczość współczesnych twórców polskich,

-analizuje , porównuje informacje zawarte w dziełach sztuki ,

-dostrzega w dziełach plastycznych środki wyrazu typowe dla nich i określa ich funkcje,

-dostrzega wartości wpisane w dzieła sztuki.43.

Barwne dźwięki, Ekspresja.

-wie co oznacza pojęcie ekspresji w sztuce,

-zna i potrafi określić znaczenie środków wyrazu plastycznego w uzyskiwaniu ekspresji w obrazie,

-dostrzega znaczenie barwy w budowaniu nastroju obrazu i potrafi ją stosować w kontekście,

-ma rozwiniętą wrażliwość plastyczną,

-właściwie posługuje się technika akwareli ,

-wie że pojecie „ekspresja” jest cechą nie tylko prac plastycznych , lecz również innych dziedzin sztuki takich jak muzyka czy literatura-potrafi dostrzec analogię między różnymi dziedzinami sztuki i wykorzystuje swe spostrzeżenia w pracy,

-wykonuje pracę głęboko przemyślana , nastrojową o dużych walorach estetycznych i plastycznych,

-jego praca jest inspiracja dla innych uczniów,

-potrafi dokonać analizy i oceny wykonanych prac.44.

Poza akademią. Prymitywiści , fantastyka.

-zna najwybitniejszych twórców sztuki naiwnej,

-posiada umiejętność rozpoznawania twórczości najlepszych artystów nieprofesjonalnych,

-wie , że talent i wrażliwość plastyczna mogą być cechami ludzi prostych,

-docenia role wyobraźni i wyczucia w tworzeniu,

-zapisuje notatkę do zeszytu opierając się na tym co dowiedział się na lekcji.


-dostrzega odrębność kulturową wyrażoną w dziełach plastycznych,

-wskazuje różnice i wspólne cechy sztuki ludowej i naiwnej,

-określa swój stosunek do malarstwa naiwnego uzasadnia swoje zdanie,

-odnajduje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju kultury,

45..

Kosmiczny motyl. Kicz, a sztuka.

-zna i rozumie znaczenie pojęcia kiczu,

-potrafi podać przykłady kiczu w sztuce i życiu codziennym,

-potrafi wymienić nazwiska artystów z tzw. pogranicza kiczu,

-wykonuje pracę w technice dekalkomanii z użyciem tempery i flamastra,

-rozumie pojęcie dobrego smaku, wykorzystuje tę wiedze w życiu codziennym.


-rozumie znaczenie sztuki w życiu codziennym jednostki i społeczeństwa,

-określa swój stosunek do wartości estetycznych w życiu codziennym i uzasadnia swoje stanowisko,

-interpretuje temat w sposób,

-realizuje oryginalne pomysły,

-twórczo wykorzystuje wiedzę,

-omawia własna prace plastyczna, nadaje jej tytuł, wymienia użyte środki wyrazu.46.

Martwa natura o zabarwieniu wakacyjnym- rysunek z natury.

-tworzy iluzję przestrzeni zgodnie z zasadami perspektywy zbieżnej,

-starannie rysuje posługując się proporcjami i wielkościami /skalą/,

-stosuje metodę planów,

- buduje swą pracę uwzględniając zasady kompozycji w dziele plastycznym,

-wprowadza stopniowanie walorowe,

-używa wybranego przez siebie przedmiotu, który kojarzy się z wakacjami nadając przez to pracy właściwy nastrój i charakter.-twórczo wykorzystuje wiedzę,

-realizuje oryginalne pomysły,

-określa swój stosunek do podejmowanych przez siebie i kolegów działań plastycznych,

-dokonuje oceny tych działań, twórczo wykorzystuje wiedzęNa realizacje tematów związanych z różnorodnymi konkursami przewidziano dodatkowo 10 godzin lekcyjnych.


  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość