Strona główna

Chemia fizyczna – zaktualizowane 20. 10. 11


Pobieranie 299.9 Kb.
Strona2/3
Data17.06.2016
Rozmiar299.9 Kb.
1   2   3

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że:

 1. [H3O+] zmniejsza się ze wzrostem temperatury;

 2. [H3O+] jest wyższe od [OH-] w temp. 35 oC;


 3. w temp. 25 oC woda jest mocniejszym elektrolitem niż w temp. 35oC;

 4. jonizacja wody jest procesem endotermicznym.

Reakcja gaszenia wapna palonego ma następujący przebieg:

CaO(s) + H2O(c)  Ca(OH)2(s) + ciepło

Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących tej reakcji są prawdziwe. 1. Reakcja jest egzotermiczna.

 2. Obniżenie temperatury układu przesunie równowagę reakcji w stronę substratów.

 3. Entropia produktów jest mniejsza od entropii substratów.

 4. Stała równowagi tej reakcji wykazuje silną zależność od ciśnienia.

  1. tylko I B. I i II C. I i III D. I i IV

Objętość molowa wody jest mniejsza w fazie ciekłej niż w fazie stałej. Jak wzrost

ciśnienia wpływa na temperaturę topnienia lodu:


 1. temperatura topnienia wzrasta;

 2. temperatura topnienia nie zmienia się;

 3. temperatura topnienia obniża się;

 4. nie stwierdza się wpływu ciśnienia na temperaturę topnienia.

Temperatura wrzenia H2O jest, pod tym samym ciśnieniem jest: 1. znacznie wyższa od temperatury wrzenia H2S

 2. znacznie niższa od temperatury wrzenia H2S

 3. zbliżona do temperatury wrzenia H2S

 4. wyższa lub niższa od temperatury wrzenia H2S, w zależności od ciśnienia

Temperatura krytyczna gazu to: 1. temperatura, w której gaz cząsteczkowy rozkłada się na atomy

 2. temperatura, poniżej której gazu nie można skroplić

 3. temperatura, powyżej której gazu nie można skroplić

 4. temperatura, poniżej której faza gazowa nie może istnieć.

Obserwacja, iż nacisk na lód powoduje jego topnienie wskazuje na to, że:  1. temperatura topnienia lodu rośnie ze wzrostem ciśnienia

  2. temperatura topnienia lodu maleje ze wzrostem ciśnienia

  3. ciśnienie nie ma żadnego wpływu na temperaturę topnienia lodu

  4. obserwowane zjawisko nie ma żadnego związku ze zmianą temperatury topnienia

Maksymalna liczba faz, które mogą współistnieć w układzie trójskładnikowym, w stanie równowagi, wynosi:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Na wysokości 3000 m nad poziomem morza temperatura wrzenia roztworu NaCl:

 1. jest taka sama jak na poziomie morza

 2. jest zawsze wyższa niż na poziomie morza

 3. jest zawsze niższa niż na poziomie morza

 4. jest taka sama jak temperatura wrzenia czystej wody na tej samej wysokości

Które z poniższych przejść fazowych nie jest przemianą endotermiczną?A. Cieczy w ciało stałe; B. Cieczy w gaz;

C. Ciała stałego w ciecz; D. Ciała stałego w gaz.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?:

 1. Temperatura nie wpływa na rozpuszczalność gazów w wodzie

 2. Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów w wodzie rośnie;

 3. Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów w wodzie maleje;

 4. Gazy nie rozpuszczają się w wodzie gdyż nie dysocjują.

W układzie dwuskładnikowym współistnieją: homogeniczny roztwór ciekły A+B, czyste kryształy składnika A, czyste kryształy składnika B, oraz kryształy mieszane A+B. Wskaż liczbę stopni swobody tego układu:A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
W temperaturze 250C i przy ciśnieniu 1 atm. entalpia swobodna (ΔG0) przemiany grafitu w diament jest:

A. równa zero; B. dodatnia; C. ujemna;

D. nieokreślona, gdyż grafit jest trwały termodynamicznie, zaś diament jest trwały kinetycznie.
Jaka jest liczba niezależnych składników w układzie w stanie równowagi, jeżeli mogą współistnieć w nim maksymalnie trzy fazy?

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.
Z wodnego roztworu NaCl można wytworzyć układ zawierający w stanie równowagi maksymalnie:

 1. dwie fazy

 2. trzy fazy

 3. cztery fazy

 4. pięć faz

Która z poniższych równości jest prawdziwa dla przemiany: H2O(ciecz) D H2O(para)

przebiegającej w temperaturze 1000C i pod ciśnieniem 1 atmosfery?

A. ΔH=0; B. ΔS=0; C. ΔH=ΔU; D. |ΔH|=|TΔS|.
Liczba stopni swobody dla jednoskładnikowego układu dwufazowego wynosi:

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3.
Wskaż niepoprawne dokończenie twierdzenia. Dodanie elektrolitu do wody powoduje:


 1. obniżenie prężności pary;

 2. obniżenie temperatury wrzenia cieczy;

 3. obniżenie temperatury zamarzania cieczy;

 4. każde z wymienionych wyżej twierdzeń jest błędne.

W układzie dwuskładnikowym maksymalna liczba faz pozostających w równowadze wynosi:A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.

Odmiany alotropowe węgla: diament i grafit współistnieją w naszych warunkach (p =1atm, T=300 K), ponieważ: 1. obie odmiany są termodynamicznie trwałe

 2. grafit jest termodynamicznie trwały, a diament - kinetycznie trwały

 3. grafit jest kinetycznie trwały, a diament – termodynamicznie trwały

 4. obie odmiany są termodynamicznie nietrwałe, ale kinetycznie trwałe.

Entalpia parowania pewnej substancji pod ciśnieniem 1 atm wynosi około 30 kJ mol-1, a entropia parowania 85 J K-1mol-1. Ile wynosi temperatura wrzenia tej substancji? 1. około 0 °C

 2. około 40 °C

 3. około 80 °C

 4. około 300 °C.

W układzie współistnieją roztwór wodny zawierający jony Ca2+ i Cl-, uwodnione kryształy CaCl2 oraz para wodna. Ile wynosi liczba stopni swobody układu?A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.
Przy pewnej kombinacji ciśnienia i temperatury w układzie współistnieją siarka jednoskośna, rombowa, ciekła siarka oraz gaz zawierający cząsteczki S2. Wskaż poprawne zdanie dotyczące tego układu.

 1. Liczba stopni swobody układu wynosi 0.

 2. Liczba stopni swobody układu wynosi 1.

 3. Układ taki nie może istnieć.

 4. Układ taki nie jest trwały termodynamicznie.

Wskaż zdania prawdziwe, dotyczące mieszaniny będącej azeotropem dodatnim: 1. Mieszanina wrze w temperaturze niższej od temperatury wrzenia każdego ze składników.

 2. Mieszanina wrze w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia każdego ze składników.

 3. Zależność temperatury wrzenia od ułamka molowego wykazuje minimum.

 4. Zależność temperatury wrzenia od ułamka molowego wykazuje maksimum.

A. I i III B. I i IV C. II i III D. II i IV
Wskaż, które zdania są prawdziwe:

I. Mieszanina o składzie eutektycznym ma niższą temperaturę topnienia niż którykolwiek ze składników.

II. Podczas stopniowego obniżania temperatury z mieszaniny o składzie eutektycznym najpierw wytrącają się kryształy trudniej topliwego składnika, następnie kryształy mieszane, a następnie kryształy łatwiej topliwego składnika.

III. Mieszanina o składzie eutektycznym topi się bez zmiany składu.
 1. tylko I B. tylko III C. I i II D. I i III

Reakcja: 3M + Q → M3Q jest rzędu pierwszego w stosunku do M i rzędu drugiego w stosunku do Q. Gdy [M] = 0,1 mol/dm3, a [Q] = 0,02 mol/dm3, wówczas szybkość reakcji wynosi 0,01 mol dm-3 s-1. Ile wynosi stała szybkości reakcji w jednostkach mol-2 dm6 s-1 ? 1. 10 B. 100 C. 250 D. 500

Przedstawiona niżej reakcja przebiega według równania kinetycznego v = k[AB]2[C2]

2AB( g ) + 2C2( g )  A2( g ) + 2C2B( g )

Jeżeli stężenie obu substratów zwiększy się dwukrotnie to szybkość reakcji wzrośnie: 1. dwukrotnie;

 2. czterokrotnie;

 3. ośmiokrotnie;

 4. nie ulegnie zmianie.

Nazwą inhibitor określamy substancję, która dodana do mieszaniny substratów powoduje: 1. zwiększenie szybkości reakcji nie zużywając się przy tym;

 2. zmniejszenie szybkości reakcji nie zużywając się przy tym;

 3. stabilizację temperatury reakcji nie zużywając się przy tym;

 4. przyspieszenie lub opóźnienie reakcji nie zużywając się przy tym.

Wskaż poprawne dokończenie zdania: Okres połowicznej przemiany (t1/2) dla reakcji I rzędu:A. jest proporcjonalny do stałej szybkości reakcji i zależny od stężenia substratu;

B. jest proporcjonalny do stałej szybkości reakcji i niezależny od stężenia substratu;

C. jest odwrotnie proporcjonalny do stałej szybkości reakcji i zależny od stężenia substratu;

D. jest odwrotnie proporcjonalny do stałej szybkości reakcji i niezależny od stężenia substratu.
Jeśli dwukrotny wzrost stężenia substratu wywołuje dwukrotny wzrost szybkości reakcji, to rząd reakcji względem tego substratu wynosi:

A. ln 2 B. 0 C. 1 D. 2
Ozon występujący w stratosferze może być rozkładany w reakcji z tlenkiem azotu(II), który pochodzi z silników samolotowych. Zakładając, że szybkość reakcji pomiędzy O3 i NO jest pierwszego rzędu zarówno ze względu na O3 jak i ze względu na NO, wybierz mechanizm, który prawidłowo opisuje tę reakcję.

A. NO + O3 → NO3 + O (etap wolny)

NO3 + O → NO2 + O2 (etap szybki)B. O3 → O2 + O (etap wolny)

O + NO → NO2 (etap szybki)C. NO → N + O (etap wolny)

O3 + O → 2O2 (etap szybki)

N + O2 → NO2 (etap szybki)

D. NO D N + O (etap wolny)

N + O3 → NO2 + O (etap szybki)

O + O → O2 (etap szybki)

Pewna reakcja jest zerowego rzędu. Wskaż wyrażenie, które opisuje czas potrzebny do tego, aby stężenie substratu A zmalało do ½ wartości początkowej. 1. t1/2 = ln2/k B. t1/2 = 1/k ·[A]o C. t1/2 = [A]o/2k D. t1/2 = ½[A]o

Reakcja opisana równaniem: CaO + H2O → Ca(OH)2 przebiega z wydzieleniem energii na sposób ciepła. Obniżenie temperatury układu spowoduje, że:

 1. szybkość reakcji zmniejszy się, a stan równowagi przesunie się w kierunku produktów

 2. szybkość reakcji zmniejszy się bez wpływu na stan równowagi

 3. szybkość reakcji wzrośnie bez wpływu na stan równowagi

 4. szybkość reakcji zmniejszy się, a stan równowagi przesunie się w kierunku substratów

Szybkość pewnej reakcji chemicznej rośnie dwukrotnie z dwukrotnym wzrostem stężenia substratu A, a czterokrotnie z dwukrotnym wzrostem stężenia substratu B. Oznacza to, że cząstkowe rzędy reakcji względem A i B wynoszą, odpowiednio: 1. rA = 2, rB = 1 B. rA = 1, rB = 3

C. rA = 1, rB = 2 D. rA = 2 , rB = 3
Dla reakcji opisanej równaniem: A + B C, przy różnych stężeniach substratów otrzymano następujące wartości szybkości reakcji:

[A] / mol dm-3

[B] / mol dm-3

Szybkość V / mol dm-3 s-1

0,1

0,1

1 x 10-5

0,1

0,2

4 x 10-5

0,2

0,1

1 x 10-5

Określ, jaki jest rząd reakcji względem A i B:

 1. Rząd reakcji względem A = 1; rząd reakcji względem B = 0;

 2. Rząd reakcji względem A = 0; rząd reakcji względem B = 2;

 3. Rząd reakcji względem A = 0; rząd reakcji względem B = 4;

 4. Rząd reakcji względem A = 1; rząd reakcji względem B = 2.

Dla reakcji pierwszego rzędu, po upływie czasu t równego odwrotności stałej szybkości k stężenie substratu obniża się do: 1. połowy początkowej wartości

 2. pierwiastka kwadratowego z początkowej wartości

 3. początkowej wartości podzielonej przez liczbę e

 4. początkowej wartości podzielonej przez liczbę ek

Reakcja autokatalityczna to taka, która jest przyspieszana przez: 1. wyłącznie wzrost temperatury

 2. substraty reakcji

 3. produkty reakcji

 4. wyłącznie promieniowanie elektromagnetyczne

Dla stężeń substratu znacznie mniejszych od wartości stałej Michaelisa-Menten

rząd reakcji enzymatycznej względem substratu jest bliski:

A. 0; B. ½; C. 1; D. żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Oszacuj cząstkowy rząd reakcji na podstawie poniższego wykresu zależności szybkości reakcji (v) od stężenia reagenta C.
A. 0 B. pomiędzy 0 i 1 C. 1 D. pomiędzy 1 i 2

Zależność stężenia substancji od czasu ma następujący przebieg:Wskaż, który wykres jest najbliższy wykresowi pochodnej stężenia tej substancji (dc/dt).A. B.

C. D.

Stała szybkości k pewnej reakcji praktycznie nie zależy od temperatury T. Oznacza to, że energia aktywacji tej reakcji jest: 1. nieskończenie duża

 2. zerowa

 3. równa wartości stałej gazowej R = 8,314 J/(mol.K)

 4. równa wartości czynnika przedwykładniczego (A) w równaniu Arrheniusa k=f(T)

W pewnej reakcji chemicznej stężenie substratu zanika wykładniczo z czasem. Oznacza

to, że reakcja ta jest rzędu:


 1. zerowego B. pierwszego C. drugiego D. trzeciego

Podwojenie stężenia substratu A spowodowało dwukrotny wzrost szybkości reakcji:

A + B = C, a podwojenie stężenia substratu B wzrost szybkości reakcji o czynnik około 1,4. Całkowity rząd tej reakcji wynosi około:


 1. 2,4 B. 1 C. 1,5 D. 3,4

Stężenie substratu maleje liniowo w czasie reakcji. Rząd reakcji wynosi zatem: 1. 0 B. ½ C. 1 D. 2

Stała szybkości reakcji: 1. zawsze rośnie z temperaturą,

 2. zawsze maleje z temperaturą

 3. może maleć z temperaturą dla niektórych reakcji złożonych

 4. maleje z temperaturą dla reakcji o zerowej energii aktywacji

Dla pewnej reakcji wyznaczono energię aktywacji, która okazała się praktycznie równa zero. Oznacza to, że: 1. Reakcja ta praktycznie nie przebiega

 2. Szybkość tej reakcji zależy znacznie od temperatury

 3. Szybkość tej reakcji praktycznie nie zależy od temperatury

 4. Reakcja ta przebiega tylko w bardzo niskich temperaturach

Z równania Arrheniusa wynika, że przy wzroście temperatury do nieskończoności, stała szybkości reakcji dąży do:

 1. zera

 2. jedności

 3. skończonej i niezerowej liczby charakterystycznej dla danej reakcji

 4. nieskończoności

Prawidłowa postać równania Arheniusa to

 1. żadna z tych postaci nie jest prawidłowa

Wskaż cechę wspólną dla wszystkich chemicznych reakcji łańcuchowych: 1. są to reakcje wydłużania łańcucha polimeru

 2. są to reakcje inicjowane światłem

 3. są to reakcje złożone,

 4. są to reakcje z udziałem katalizatorów

Równanie kinetyczne reakcji A+B →2C ma postać:Całkowity rząd reakcji wynosi zatem 1. 1/2 B.1 C.3/2 D. nie da się określić

Równanie kinetyczne reakcji A+B→2C ma postać. Aby znaleźć zależność stężenia substratu C od czasu, należy:
 1. obliczyć całkę

 2. obliczyć pochodną

 3. rozwiązać równanie

 4. rozwiązać równanie różniczkowe

W teorii kompleksu aktywnego energia aktywacji reakcji prostej jest to różnica energii potencjalnej : 1. produktu przejściowego i substratów;

 2. produktu przejściowego i produktów;

 3. kompleksu aktywnego i substratów;

 4. kompleksu aktywnego i produktów;

Pewna reakcja katalizowana jest enzymatycznie. Można się spodziewać, ze: 1. reakcja ta będzie przebiegała łańcuchowo

 2. w pewnym zakresie temperatur szybkość reakcji będzie maleć ze wzrostem temperatury

 3. jest to reakcja autokatalityczna

 4. jest to reakcja drugiego rzędu

W teorii kompleksu aktywnego czynnik przedwykładniczy w równaniu Arrheniusa powiązany jest z: 1. entalpia aktywacji B. entropią aktywacji

C. energią swobodną aktywacji D. entalpia swobodną aktywacji
Szybkość reakcji A+3BC + 2D wynosi 1,0 mol dm-3 s-1. Szybkość tworzenia/zużywania poszczególnych reagentów wynosi:

 1. A - 1,0 mol dm-3 s-1, B - 1,0 mol dm-3 s-1, C - 1,0 mol dm-3 s-1, D - 1,0 mol dm-3 s-1

 2. A - 1,0 mol dm-3 s-1, B - 0,33 mol dm-3 s-1, C - 1,0 mol dm-3 s-1, D – 0,5 mol dm-3 s-1

 3. A - 1,0 mol dm-3 s-1, B - 3,0 mol dm-3 s-1, C - 1,0 mol dm-3 s-1, D - 2,0 mol dm-3 s-1

 4. A – 0,33 mol dm-3 s-1, B - 1,0 mol dm-3 s-1, C - 0,5 mol dm-3 s-1, D - 1,0 mol dm-3 s-1

Równanie kinetyczne ma postać v = k[A][B]. W jakich jednostkach wyrażona jest stała k? 1. jest bezwymiarowa

 2. ma wymiar mol dm-3 s-1

 3. ma wymiar dm3 mol-1 s 1

 4. ma wymiar dm3 mol-1 s

Równanie kinetyczne pewnej reakcji ma postać: v = k[A][B]2, gdzie [A], [B] są stężeniami substratów. Wynika z tego, że 1. stechiometria reakcji jest A+2Bprodukty

 2. cząsteczkowość reakcji wynosi 3.

 3. sumaryczny rząd reakcji wynosi 3

 4. wszystkie zdania a, b i c są prawdziwe

Reakcja: 5Br- + BrO3- + 6H+  3Br2 + 3H2O jest kinetycznego rzędu czwartego. Oznacza to, że:

 1. Reakcja ta praktycznie nie przebiega

 2. Niektóre z reagentów w ogóle nie biorą udziału w tej reakcji

 3. Reakcja jest wieloetapowa i o jej rzędzie decyduje etap najwolniejszy

 4. Reakcja jest wieloetapowa i o jej rzędzie decyduje etap najszybszy

Stała szybkości reakcji w fazie ciekłej nie zależy od:

 1. stężenia reagentów

 2. temperatury

 3. rodzaju rozpuszczalnika

 4. obecności w roztworze jonów nie biorących udziału w reakcji

Który wykres opisuje zależność stałej szybkości reakcji jednoetapowej od temperatury?
Polaryzowalność elektryczna cząsteczki:

 1. jest wielkością wektorową,

 2. jest wielkością bezwymiarową

 3. zależy od częstości drgań pola elektrycznego

 4. zależy od wielkości trwałego momentu dipolowego

Wskaż poprawne dokończenie zdania: Ze wzrostem temperatury... 1. substancja ferromagnetyczna skokowo traci właściwości ferromagnetyczne

 2. substancja paramagnetyczna może stać się ferromagnetykiem

 3. liniowo maleją właściwości ferromagnetyczne substancji

 4. rośnie trwały magnetyczny moment dipolowy substancji ferromagnetycznej

Wskaż, które substancje są paramagnetyczne: 1. NO, NO2, CuO, MnCl2, B.O2, CO, CaO, FeCl3

C. O2, CO2, Cu2O, Au(s) D. O2, NO, Al.(s), Xe
Zależność podatności magnetycznej od temperatury jest taka, że:

 1. ze wzrostem temperatury substancja staje się bardziej paramagnetyczna

 2. silną zależność podatności magnetycznej od temperatury obserwuje się głównie dla substancji diamagnetycznych

 3. badając ją można wyznaczyć trwały moment magnetyczny substancji

 4. podatność magnetyczna maleje do zera ze wzrostem temperatury

Prawo Curie spełniane jest przez: 1. substancje paramagnetyczne

 2. tylko substancje diamagnetyczne

 3. substancje para- i ferromagnetyczne

 4. wszystkie substancje

Które zdania są prawdziwe?: 1. Indukowany elektryczny moment dipolowy zależy w przybliżeniu liniowo od polaryzowalności oraz natężenia przyłożonego pola elektrycznego.

 2. Indukowany magnetyczny moment dipolowy zależy w przybliżeniu liniowo od wartości podatności magnetycznej oraz indukcji pola magnetycznego.

 3. Indukowany moment elektryczny ma zawsze ten sam kierunek co trwały moment elektryczny.

 4. Trwały magnetyczny moment dipolowy jest zerowy dla substancji paramagnetycznych.

 1. tylko I i II B. tylko III C. tylko IV D. tylko I, II i III.

Wskaż wzór cząsteczki, która nie wykazuje trwałego momentu dipolowegoA. SO2 B. NO2 C. ClO2 D. CO2
Wskaż, która z przedstawionych niżej molekuł ma moment dipolowy:

A. SO2 B. CCl4 C. BF3 D. CO2
Jakie cząsteczki nie mogą wykazywać trwałego momentu dipolowego?

 1. dwuatomowe

 2. mające środek symetrii (środek inwersji)

 3. nie mające żadnych elementów symetrii

 4. liniowe

Katoda i anoda to elektrody: 1. Odpowiednio: dodatnia i ujemna

 2. Odpowiednio: ujemna i dodatnia

 3. Odpowiednio: na której zachodzi redukcja i na której zachodzi utlenianie

 4. Odpowiednio: na której zachodzi utlenianie i na której zachodzi redukcja

Wskaż wartość potencjału redukcji układu Fe3+/ Fe2+ (w temperaturze 298 K), jeżeli stężenie jonów Fe2+ jest 5 razy większe niż stężenie jonów Fe3+.(Potencjał standardowy układu Fe3+/ Fe2+ wynosi Eo = +0,771 V 1. + 0,771 V B. + 0,812 V C. + 0,730 V D.+ 0,000 V

Ogniwo złożone z dwóch półogniw Cu|Cu2+, różniących się stężeniem CuSO4: 1. Wykazuje zawsze zerową siłę elektromotoryczną

 2. Wykazuje siłę elektromotoryczną równą potencjałowi standardowemu (E0) układu Cu/Cu2+

 3. Wykazuje siłę elektromotoryczną równą 1V

 4. Wykazuje siłę elektromotoryczną zależną od różnicy stężeń Cu2+ w obu półogniwach

Jakie powinno być natężenie prądu, aby po upływie 10 minut wydzieliło się 50% srebra z 500cm3 1 molowego roztworu azotanu (V) srebra. 1. 10 A B. 20 A C. 40 A D. 60 A

Które z poniższych równań reakcji opisuje sumarycznie proces korozji żelaza? 1. 2Fe(s) + 3/2 O2(aq) + xH2O(c) → Fe2O3 ∙ xH2O(s)

 2. Fe(s) → Fe2+ + 2e

 3. O2 + 2H2O(c) + 4e → 4OH

 4. Fe(s) + 2Cl → FeCl2 (s)

Jakie procesy zachodzą na elektrodach podczas elektrolizy stopionego NaCl:

A. Katoda(-) Na+ + e → Na

Anoda(+) 2Cl → Cl2 + 2eB. Katoda(-) 2H+ + 2e → H2

Anoda(+) 2Cl → Cl2 + 2eC. Katoda(-) 2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

Anoda(+) 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-D. Katoda(-) 2H2O + 2e-→ H2 + 2OH-

Anoda(+) 2Cl → Cl2 + 2e

Wiedząc, że potencjał standardowy pary Sn4+/ Sn2+ wynosi Eo = +0,15 V oraz potencjał standardowy pary Fe2+/ Fe3+ wynosi Eo = +0,77 V podaj wartość standardowej entalpii swobodnej procesu: Sn4+ + 2Fe2+ → 2Fe3+ + Sn2+


 1. 120 kJ mol-1

 2. 60 kJ mol-1

 3. 180 kJ mol-1

 4. -120 kJ mol-1

Które z poniższych stwierdzeń opisuje I prawo Ficka.

A. przepływ masy składnika "i" w jednostce czasu przez powierzchnię S prostopadłą do osi x jest proporcjonalne do gradientu stężenia tego składnika (i) wzdłuż osi x.

B. przepływ masy składnika "i" w jednostce czasu przez powierzchnię S prostopadłą do osi x jest odwrotnie proporcjonalne do gradientu stężenia tego składnika (i) wzdłuż osi x.

C. przepływ masy składnika "i" w jednostce czasu przez jednostkę objętości jest proporcjonalne do gradientu stężenia tego składnika (i).

D. przepływ masy składnika "i" w jednostce czasu przez jednostkę objętości jest odwrotnie proporcjonalne do gradientu stężenia tego składnika (i).

Jak wpłynie wzrost pH na potencjał układu dla następującego procesu:

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O Eo = +1,51 V


 1. wzrasta B. maleje

C. nie zmienia się D. trudno powiedzieć nie znając stężeń formy red i ox

Jakie procesy zachodzą na elektrodach podczas elektrolizy wodnego roztworu Na2SO4:A. Katoda(-) Na+ + e → Na

Anoda(+) 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-B. Katoda(-) 2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

Anoda(+) 2Cl → Cl2 + 2eC. Katoda(-) 2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

Anoda(+) 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-D. Katoda(-) SO42- +2e + 2H+ → SO2 + 2OH-

Anoda(+) 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-

Które z poniższych stwierdzeń definiuje standardową elektrodę wodorową (ang. SHE)

A. elektroda wykonana z platyny pokrytej czernią platynową zanurzona w roztworze o jednostkowej aktywności jonów wodorowych i omywaną gazowym wodorem pod ciśnieniem 1000 hPa w temperaturze 298 K.

B. elektroda wykonana z platyny zanurzona w roztworze o jednostkowej aktywności jonów wodorowych i omywaną gazowym wodorem pod ciśnieniem 1013 hPa w temperaturze 298 K.

C. elektroda wykonana z platyny pokrytej czernią platynową zanurzona w roztworze o jednostkowej aktywności jonów wodorowych.

D. elektroda wykonana z pręta węglowego zanurzona w roztworze o jednostkowej aktywności jonów wodorowych i omywaną gazowym wodorem
Który z poniższych metali może być użyty, jako katodowa ochrona żelaza przed korozją:

A. Al B. Cu C. Ni D. Ag
Bateria ołowiowa (12 V) zawiera ołów na anodzie i stechiometryczną ilość PbO2 na katodzie, co umożliwia dostarczenie bez ładowania 3.8 ∙105 C ładunku. Przez jaki czas bateria może dostarczać prąd o natężeniu 1.0 A.


 1. 55 h B. 110 h C. 165 h D. 220 h

Jaka jest maksymalna praca elektryczna, jaką może wykonać 6 V bateria, która może dostarczyć bez ładowania 1.67 ∙105 C ładunku. 1. 106 J

 2. 2,8 ∙104 J

 3. 3,6 ∙10-5 J

 4. 10-6 J

Jakie są produkty elektrolizy wodnego roztworu HBr. 1. katoda – H2; anoda – O2

 2. katoda – O2; anoda – Br2

 3. katoda – H2; anoda – Br2

 4. katoda – Br2; anoda – O2

Wskaż minimalną wartość napięcia jakie należy użyć do elektrolizy wodnego roztworu CuCl2 w warunkach standardowych (przy założeniu, że nadnapięcie = 0) jeżeli znane są potencjały standardowe następujących par redox:

E0Cu2+/Cu = 0,34 V oraz E0Cl-/Cl2 = -1,36 V


 1. – 1,02 V B. – 1,70 V C. + 1,02 V D. + 1,70 V

Które z poniższych indywiduów charakteryzuje się najmocniejszymi właściwościami redukcyjnymi: 1. F(aq) (E0F-/F = +2,87 V)

 2. Zn (s) (E0Zn2+/Zn = -0,76 V)

 3. I(aq) (E0I-/I = +0,53 V)

 4. Br(aq) (E0Br-/Br = +1,08 V)

Błona komórkowa ma właściwości membrany, tzn. pozwala na przechodzenie przez nią różnych jony (np. K+, Na+, Ca2+). Stężenie różnych jonów wewnątrz komórki jest inne niż na zewnątrz , co powoduje powstanie ogniwa stężeniowego. Wiedząc, że stężenie jonów K+ wewnątrz komórek mięśnia sercowego wynosi 135 mmol∙dm-3 a na zewnątrz tych komórek wynosi 4 mmol∙dm-3, oblicz ile wynosi potencjał takiego ogniwa, jeżeli założymy, że Eo = 0 V a fizjologiczna temperatura wynosi 37o C. 1. – 94 mV B. – 47 mV C. 94 mV D. 47 mV

Na podstawie standardowych potencjałów redoks wyznacz wartość stałej równowagi następującego procesu:

O2(g) + 4H+(aq) + 4Fe2+(aq) → 4Fe3+(aq) + 2H2O(c)

Eored (O2/H2O) = 1,23 V; Eoox (Fe2+/Fe3+) = -0,77 V 1. 1031 B. 10-31 C. 3,5∙1015 D. 3,5∙10-15

Uzupełnij następujące zdanie: W procesie elektrochemicznym (w celi elektrochemiczne) ………….. przebiega na anodzie, ………………………. przebiega na katodzie. 1. redukcja, utlenianie

 2. utlenianie, utlenianie

 3. redukcja, redukcja

 4. utlenianie, redukcja

Które z poniższych równań reakcji nie opisuje procesu redoks. 1. Zn + CuSO4 →ZnSO4 + Cu

 2. 2H2 + O2 → 2H2O

 3. H2O + CO2 → H2CO3

 4. 2H2O2 → 2H2O + O2

Produktami elektrolizy stopionego chlorku sodu są: 1. Katoda – chlor; anoda-sód

 2. Katoda – wodór; anoda – chlor

 3. Katoda – sód; anoda- chlor i tlen

 4. Katoda – sód; anoda- chlor

Przedstawiony zapis: Cu l Cu2+(1,0 mol dm-3) ll Ag+ (1,0 mol dm-3) l Ag, oznacza: 1. Półogniwo miedziowe

 2. Ogniwo miedziowo-srebrowe

 3. Ogniwo paliwowe miedziowo-srebrowe

 4. Baterię miedziowo-srebrową

Który z wymienionych niżej metali należy zastosować do ochrony przed korozją rurociągu zbudowanego głównie z żelaza umieszczonego w ziemi: 1. Mg B. Sn C. Cu D. Pb

Jakie główne procesy zachodzą w wodorowo-tlenowym ogniwie paliwowym?A. katoda: O2 + 4H+ + 4e- ↔ 2H2O

anoda: 2H2→ 4H+ + 4e-B. katoda: 2H2→ 4H+ + 4e-

anoda: O2 + 4H+ + 4e- ↔ 2H2OC. katoda: O2 + H2O + 4e- → 4OH-

anoda: CH3OH + H2O ↔ CO + 6H+ + 6e-D. katoda: H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O

anoda: H2O2 → O2 + 2H+ + 2e-


W elektrochemii pojęcia katody i anody oznaczają:

 1. katoda – elektrodę ujemną, anoda – elektrodę dodatnią

 2. katoda – elektrodę dodatnią, anoda – elektrodę ujemną

 3. katoda – elektrodę, na której przebiega proces utleniania, anoda – elektrodę, na której przebiega proces redukcji

 4. katoda – elektrodę, na której przebiega proces redukcji, anoda – elektrodę, na której przebiega proces utleniania.

Potencjał elektrody wodorowej:

 1. rośnie ze wzrostem aktywności jonów H+

 2. maleje ze wzrostem aktywności jonów H+

 3. przechodzi przez minimum dla pH=1

 4. nie zależy od stężenia jonów wodorowych, ponieważ jest to elektroda odniesienia o stałym potencjale 4

W ogniwie, którego standardowa siła elektromotoryczna εo = + 0,89 V, zachodzi reakcja opisana równaniem: 3Sn4+ + 2Cr → 3Sn2+ + 2Cr3+,

Wartość zmiany standardowej entalpii swobodnej Go w temperaturze 25oC dla tej reakcji wynosi około:


 1. -260 kJ/mol

 2. -520 kJ/mol

 3. -780 kJ/mol

 4. +520 kJ/mol

Potencjał standardowy układu Ox1/Red1 jest o 10 mV większy od potencjału standardowego układu Ox2/Red2. Oznacza to, że: 1. różnica E0 jest za mała, aby między tymi reagentami mogło dojść do reakcji redoks

 2. reakcja redoks jest możliwa, ale jej kierunek zależy od stężeń reagentów

 3. Ox1 będzie zawsze utleniaczem Red2

D. Ox2 będzie zawsze utleniaczem Red1
W półogniwie przebiega odwracalna reakcja elektrodowa opisana równaniem:

Q + 2H+ + 2e ↔ QH2,

gdzie Q oznacza chinon, a QH2 hydrochinon. Jeżeli wartość pH w tym układzie zostanie zmniejszona o jednostkę, można spodziewać się, że potencjał równowagowy przesunie się o:


 1. ok. 120 mV w kierunku bardziej dodatnich wartości.

 2. ok. 60 mV w kierunku bardziej dodatnich wartości.

 3. ok. 60 mV w kierunku bardziej ujemnych wartości.

 4. ok. 120 mV w kierunku bardziej ujemnych wartości

Oszacuj maksymalną moc baterii Ni-Cd o standardowym SEM równym 1,3 V, dla prądu obciążenia I = 100 mA w 250C. 1. 10-4 W

 2. 10 mW

 3. 1 W

 4. 10-1 W

Potencjał elektrody kalomelowej (Hg(c)|Hg2Cl2(s)|Cl-) ze wzrostem stężenia jonów Cl-: 1. rośnie

 2. maleje

 3. przechodzi przez maksimum dla [Cl-] = 1,0 mol dm-3

 4. nie zmienia się, ponieważ jest to elektroda odniesienia

Stała Faraday’a to:

 1. Liczba elektronów niosących w sumie ładunek 1 C;

 2. Ładunek 1 mola elektronów;

 3. Ładunek potrzebny na wytworzenie 1 mola dowolnego metalu poprzez redukcję jego kationów;

 4. Pojemność kondensatora o napięciu 1 V i ładunku 1 C.

W wyniku elektrolizy wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) na katodzie wydzieliło się 22,4 dm3 gazu (warunki normalne). Oznacza to, że: 1. na anodzie wydzieliło się 22,4 dm3 gazu (warunki normalne);

 2. przez roztwór przepłynął ładunek 1 Faradaya;

 3. przez roztwór przepłynął ładunek 192970 C;

 4. wszystkie trzy stwierdzenia są prawdziwe.

Najwyższy nadpotencjał wydzielania wodoru obserwowany jest na elektrodzie: 1. złotej

 2. platynowej

 3. platynowej pokrytej czernią platynową

 4. rtęciowej

Współczynnik dyfuzji ma wymiar: 1. cm-1 s2 B. cm s-1 C. cm2∙ s-1 D. cm s-2

Przez roztwór azotanu potasu przepłynął ładunek elektryczny o wartości 2 faradajów.

W warunkach normalnych, na obu elektrodach platynowych wydzieliło się w sumie:


 1. 16,8 dm3 gazów;

 2. 22,4 dm3 gazów;

 3. 33,6 dm3 gazów;

 4. 44,8 dm3 gazów.

W wyniku przepuszczania 0,5 faradaja ładunku przez wodny roztwór HCl na elektrodach platynowych wydzieliło się: 1. 0,25 mola H2 na katodzie i 0,25 mola Cl2 na anodzie

 2. 0,5 mola H2 na katodzie i 0,5 mola Cl2 na anodzie

 3. 0,25 mola H2 na katodzie i 0,125 mola O2 na anodzie

 4. 0,5 mola H2 na katodzie i 0,25 mola O2 na anodzie

Przez wodne roztwory wymienionych niżej soli przepuszczono ładunek elektryczny o tej samej wielkości. Największa objętość gazów wydzieliła się w elektrolizerze zawierającym roztwór: 1. Na2SO4 B. CuSO4 C. CuCl2 D. CaCl2

W trakcie elektrolizy wodnego roztworu KCl na elektrodach platynowych wydzielają się następujące produkty: 1. na katodzie – H2, na anodzie – O2

 2. na katodzie – K, na anodzie – O2

 3. na katodzie – H2, na anodzie – Cl2

 4. na katodzie – K, na anodzie – Cl2

Szybkość dyfuzji jest proporcjonalna do: 1. stężenia substancji

 2. odwrotności stężenia substancji

 3. logarytmu stężenia substancji

 4. gradientu stężenia substancji

Prawo rozcieńczeń Ostwalda nie dotyczy: 1. Mocnych elektrolitów;

 2. Słabych elektrolitów;

 3. Słabych kwasów;

 4. Słabych zasad.

Poniższe rysunki obrazują zależność logarytmu współczynnika aktywności (lnγ) elektrolitu 1:1 od pierwiastka z siły jonowej roztworu (I1/2). Wskaż, który wykres jest poprawny dla bardzo rozcieńczonego elektrolitu.A. B.

C. D.
Wskaż prawidłowe uszeregowanie promieniowania od najwyżej do najniżej energetycznego:

A. UV > Vis > IR > Rtg ; B. Rtg > IR > Vis > UV;

C. IR > Vis > UV > Rtg ; D. żadna z podanych sekwencji nie jest prawidłowa.
Wskaż, które z wymienionych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego ma największą energię.

 1. widzialne światło czerwone B. widzialne światło fioletowe

C. mikrofale D. fale radiowe
Energia przejścia między poziomami energetycznymi jest proporcjonalna do:

 1. liczby falowej emitowanego promieniowania elektromagnetycznego

 2. długości fali emitowanego promieniowania elektromagnetycznego

 3. dlugości fali absorbowanego promieniowania elektromagnetycznego

 4. kwadratu prędkości światła

Przypisz rodzaje przejść spektroskopowych odpowiednim rodzajom promieniowania.

promieniowanie: 1-podczerwień, 2-nadfiolet, 3-mikrofale, przejście:

I – elektronowe, II – rotacyjne, III – oscylacyjneA. 1-I, 2-II, 3-III; B. 1-III; 2-II, 3-I; C. 1-III, 2-I, 3-II; D. 1-II, 2-III, 3-I.
Żółte światło lampy sodowej ma długość fali ok. 598 nm. Jaka jest częstość fali

elektromagnetycznej o tej długości (w Hz)?A. 5,01 10-14 B. 5,01  1014 C. 1,77 10-3 D. 1,77103
Cząsteczka zaabsorbowała energię, przechodząc ze stanu A do stanu B. Częstość pasma

absorpcyjnego odpowiadającego temu przejściu można obliczyć, znając: 1. różnicę energii stanów A i B

 2. szerokość połówkową pasma i jego intensywność

 3. prawdopodobieństwo przejścia ze stanu A do stanu B

 4. moment dipolowy cząsteczki

Zgodnie z rozkładem Boltzmanna stosunek obsadzeń poziomów energetycznych (wyższego w stosunku do niższego), odległych o ΔE:  1. rośnie liniowo z ΔE

  2. maleje liniowo z ΔE

C. rośnie wykładniczo z ΔE

D. maleje wykładniczo z ΔE
Wskaż prawidłowe stwierdzenie kończące zdanie:

Liczba falowa pasma oscylacyjnego cząsteczki dwuatomowej jest... 1. wprost proporcjonalna do masy zredukowanej cząsteczki;

 2. odwrotnie proporcjonalna do masy zredukowanej cząsteczki:

 3. wprost proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z masy zredukowanej cząsteczki;

 4. odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z masy zredukowanej cząsteczki.

Energia poziomów rotacyjnych molekuły dwuatomowej zależy od rotacyjnej liczby kwantowej J. Wskaż zdanie fałszywe:  1. najniższy poziom ma energię równą zero;

  2. stopień degeneracji poziomu równy jest 2J+1;

  3. poziomy są równo oddalone od siebie;

  4. obsadzenie poziomów zależy od temperatury.

W absorpcyjnej spektroskopii oscylacyjnej analizuje się absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w zakresie: 1. podczerwieni B. mikrofal C. ultrafioletu D. rentgenowskim

Które z poniższych zdań dotyczących poziomów energetycznych kwantowego oscylatora harmonicznego jest prawdziwe:A. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów są jednakowe, a energia najniższego poziomu większa od zera

B. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów są jednakowe, a energia najniższego poziomu równa jest zero,

C. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów maleją w miarę wzrostu energii, a energia

najniższego poziomu jest większa od zera,D. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów rosną w miarę wzrostu energii, a energia

najniższego poziomu jest większa od zera.


Za pomocą spektroskopii mikrofalowej otrzymuje się informacje o:

 1. ruchach oscylacyjnych atomów w cząsteczkach

 2. ruchach rotacyjnych cząsteczek

 3. stanach elektronowych w atomach

 4. stanach elektronowych w cząsteczkach

Cząsteczka dwuatomowa ma: 1. trzy stopnie swobody translacji, trzy – rotacji i trzy – oscylacji

 2. trzy stopnie swobody translacji, trzy – rotacji i dwa – oscylacji

 3. trzy stopnie swobody translacji, dwa – rotacji i jeden – oscylacji

 4. dwa stopnie swobody translacji, dwa – rotacji i dwa – oscylacji

Wskaż, która z wymienionych cząsteczek ma widmo absorpcyjne w podczerwieni:A. N2O; B. CH3Cl; C. CHCl3; D. każda z wymieniowych w punktach A-C.
Dla cząsteczki CO2 nie można zarejestrować widma:

A. mikrofalowego w fazie gazowej

B. IR w fazie gazowej

C. Ramana w fazie gazowej

D. ani mikrofalowego, ani IR w fazie gazowej
Zjawisko rozproszenia Ramana polega na tym, że:

 1. Światło rozproszone rozchodzi się w innym kierunku niż padające.

 2. Światło rozproszone ma inną polaryzację niż padające.

 3. Światło rozproszone ma inną energię niż padające.

 4. Światło padające jest absorbowane, a nie rozpraszane.

Drganie jest aktywne w widmie Ramana, jeżeli: 1. Podczas drgania zmienia się moment dipolowy cząsteczki.

 2. Pod wpływem pola elektrycznego zmienia się moment dipolowy cząsteczki.

 3. Polaryzowalność cząsteczki zmienia się podczas drgania tak, że nie ma ekstremum w położeniu równowagi.

 4. Pole elektryczne lub magnetyczne zmienia polaryzowalność cząsteczki.

Cząsteczki C2H2, C2H4, C2H6, CH4 nie wykazują widma absorpcyjnego: 1. elektronowego; B. oscylacyjnego;

C. rotacyjnego; D. wykazują wszystkie z wyżej wymienionych.
Długość fali promieniowania emitowanego przez roztwór fluoresceiny, w porównaniu do długości fali promieniowania wzbudzającego tą fluorescencję jest:

A. dłuższa; B. krótsza; C. taka sama;

D. każda odpowiedź jest możliwa, w zależności od stężenia fluoresceiny.
Wskaż rodzaj spektroskopii, w której stosuje się głównie promieniowanie mikrofalowe.

 1. NMR; B. EPR; C. absorpcyjna atomowa; D. oscylacyjna Ramana.

Natężenie pola magnetycznego stosowanego w NMR jest:A. większe niż w EPR; B. mniejsze niż w EPR; C. takie samo jak w EPR;

D. większe lub mniejsze niż w EPR, w zależności od rodzaju jąder.
Widmo EPR można uzyskać dla próbki składającej się z molekuł:

A. CO2 B. N2 C. NO D. CO
Wybierz zbiór substancji, dla których można zarejestrować widmo EPR:

 1. O2, N2, Cl2, Br2

 2. Cl2, NH2, BaSO2, N2

 3. NO, N2O2, ZnCl2, O2

 4. NO2, O2, MnCl2, NO

Ile składowych zawiera sygnał EPR dla jonorodnika 12CH3· ?A. jedną; B. dwie; C. trzy; D. cztery.
Która z wymienionych cząsteczek nie daje sygnałów w widmie 1H NMR?

A. C6H6; B. CCl4; C. CHCl3; D. C2H5OD.
Jądro 33S ma liczbę spinową I = 3/2 i w związku z tym dozwolona liczba orientacji jego momentu magnetycznego w zewnętrznym polu magnetycznym wynosi:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Widmo 1H NMR eteru dietylowego (C2H5)2O ... 1. ma dwa tryplety powstałe w wyniku absorpcji protonów z grupy CH2 i dwa kwartety powstałe w wyniku absorpcji protonów z grupy CH3,

 2. ma dwa kwartety powstałe w wyniku absorpcji protonów z grupy CH2 i dwa tryplety powstałe w wyniku absorpcji protonów z grupy CH3,

 3. ma jeden tryplet powstały w wyniku absorpcji protonów z grup CH2 i jeden kwartet powstały w wyniku absorpcji protonów z grup CH3,

 4. ma jeden kwartet powstały w wyniku absorpcji protonów z grup CH2 i jeden tryplet powstały w wyniku absorpcji protonów z grup CH3.

Liczba spinowa jądra 13C oraz dozwolona liczba orientacji jego momentu magnetycznego w zewnętrznym polu magnetycznym wynoszą odpowiednio:A. I = 1/2, dwie orientacje; B. I = 1/2, trzy orientacje;

C. I = 3/2, trzy orientacje; D. I = 3/2, cztery orientacje.
Wskaż, z ilu sygnałów będzie składać się widmo protonowego rezonansu jądrowego metylopropanu (nie uwzględniając sprzężenia spinowo-spinowego).

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.
Stała sprzężenia spinowo-spinowego 1JCH rośnie w sekwencji:

 1. H3C–CH3 < H2C=CH2 < HCCH B. HCCH < H2C =CH2 < H3C–CH3

C. H2C =CH2 < H3C–CH3 < HCCH D. wszystkie są w przybliżeniu równe

Krystalografia
Która z poniższych grup punktowych należy do układu trygonalnego:
Która z poniższych grup przestrzennych należy do układu rombowego: 1. Cm

 2. Amm2

 3. I

 4. F3c

Jaki dodatkowy element symetrii wygeneruje obecność centrum symetrii i płaszczyzny symetrii w krysztale: 1. element tożsamościowy

 2. oś dwukrotna równoległą do płaszczyzny symetrii

 3. oś dwukrotna prostopadłą do płaszczyzny symetrii

 4. płaszczyznę symetrii prostopadłą do już istniejącej

Centrowanie komórki elementarnej typu A, B, C, I oraz F jest dopuszczalne w układzie 1. jednoskośnym

 2. rombowym

 3. trygonalnym

 4. regularnym

W której z poniższych grup przestrzennych może krystalizować związek czysty optycznie?

 1. P1 B. Pm C. Pmm2 D. P

Oś sześciokrotna inwersyjna odpowiada: 1. osi trójkrotnej i prostopadłej do niej płaszczyźnie symetrii

 2. osi trójkrotnej i równoległej do niej płaszczyźnie symetrii

 3. osi trójkrotnej i prostopadłej do niej osi dwukrotnej

 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Przekształcenie przez płaszczyznę ślizgową typu a odpowiada: 1. odbiciu w płaszczyźnie i translacji o ½ periodu identyczności wzdłuż kierunku [100]

 2. odbiciu w płaszczyźnie i translacji o ½ period identyczności wzdłuż kierunku [010]

 3. odbiciu w płaszczyźnie i translacji o ½ periodu identyczności wzdłuż kierunku [001]

 4. odbiciu w płaszczyźnie i translacji o ½ periodu identyczności wzdłuż kierunku [00]

Do jakiego układu krystalograficznego może należeć kryształ w którym występuje co najmniej jedna oś trójkrotna 1. trygonalnego

 2. heksagonalnego

 3. regularnego

 4. odpowiedzi a) i c) są poprawne

Do jakiej grupy punktowej należy kryształ w którym stwierdzono obecność co najmniej dwóch różnie zorientowanych osi trójkrotnych 1. mmm

 2. 3

 3. m

 4. m

Komórka typu B zawiera dodatkowy węzeł w pozycji 1. (½,½,½) B. (½,½,0) C. (½,0,½) D. (0,½,½)

Wskaźniki Millera stosowane w krystalografii dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych, są określone poprzez:

 1. liczby zespolone z niezerową częścią urojoną

 2. liczby niewymierne

 3. liczby całkowite względem siebie pierwsze

 4. liczby naturalne względem siebie pierwsze

Środek symetrii umieszczony w początku (0,0,0) kartezjańskiego układu współrzędnych przekształca punkt o współrzędnych (x,y,z) na punkt o współrzędnych: 1. (x,y,z) B. (-x,-y-,-z)

C. (2x,2y,2z) D. (0,0,0)
Komórka Bravais typu F to:

 1. komórka o centrowanym środku;

 2. komórka o centrowanych podstawach;

 3. komórka o centrowanych wszystkich ścianach;

 4. żadna z wymienionych w odpowiedziach a-c.

Czy cząsteczka, która jako izolowana jest symetryczna, zachowuje w sieci kryształu swoją symetrię własną?A. Tak, ale tylko wtedy gdy nie krystalizuje z inną cząsteczką (np. cząsteczką rozpuszczalnika).

B. Tak, ale tylko wtedy gdy obsadza dowolną pozycję szczególną.

C. Tak, ale tylko wtedy gdy obsadza pozycję szczególną określoną przez elementy symetrii, które pokrywają się z jej symetrią własną.

D. Nigdy, ze względu na występujące oddziaływania z innymi cząsteczkami w sieci kryształu.

Do jakiej grupy punktowej należy kryształ krystalizujący w grupie przestrzennej I?A. mmm.

B. 422.

C.

D. do żadnej z podanych powyżej.
Cząsteczka dwupeptydu L-izoleucyno-L-alaniny krystalizuje w grupie przestrzennej P61. Do jakiego układu krystalograficznego należy ta grupa?

 1. jednoskośnego

 2. heksagonalnego

 3. tetragonalnego

 4. żadnego z powyższych

W układzie trygonalnym nie występuje: 1. oś dwukrotna

 2. oś trójkrotna

 3. oś sześciokrotna inwersyjna

 4. centrum symetrii

Komórka elementarna w układzie rombowym posiada 1. wszystkie kąty jednakowe

 2. wszystkie długości krawędzi jednakowe

 3. wszystkie kąty różne

 4. dwie długości krawędzi jednakowe

W komórce elementarnej typu F liczba węzłów sieci wynosi: 1. 1 B. 2 C. 4 D. 14

W krysztale stwierdzono wystąpienie osi czterokrotnej i osi trójkrotnej. Do jakiego układu krystalograficznego należy ten kryształ: 1. trygonalnego

 2. tetragonalnego

 3. romboedrycznego

 4. regularnego

W wyniku odbicia punktu (xyz) w płaszczyźnie typu n prostopadłej do osi Z i pokrywającej się z płaszczyzną XY uzyskamy punkt o współrzędnych: 1. (x+1/2, y-1/2, z+1/2),

 2. (y+1/2, x+1/2, -z),

 3. (x+1/2, y+1/2, -z),

 4. (x+1/2, y+1/2, z)

Kupryt (Cu2O) krystalizuje w układzie regularnym. Jony tlenu zajmują w komórce elementarnej pozycje charakterystyczne dla komórki typu I, zaś jony miedzi zajmują pozycje charakterystyczne dla komórki typu F. Jaki jest typ komórki Bravais dla tego przypadku? 1. I B. F C. P D. R

Chlorek cezu CsCl krystalizuje w układzie regularnym. Jony chloru zajmują pozycje w narożach komórki elementarnej, zaś cezu w jej centrum. Jaki jest typ Bravais tej komórki elementarnej? 1. P

 2. A

 3. I

 4. F

Który z poniższych elementów symetrii nie może występować w periodycznej sieci krystalicznej: 1. oś dwukrotna

 2. centrum symetrii

 3. oś pięciokrotna

 4. oś sześciokrotna

Płaszczyzna sieciowa o wskaźniku (010) w sieci przestrzennej 1. Jest usytuowana prostopadle do prostej sieciowej [010]

 2. Jest usytuowana równolegle do prostej sieciowej [010]

 3. Jest usytuowana prostopadle do prostej sieciowej [101]

 4. Jest usytuowana równolegle do prostej sieciowej [101]

Wskaż, które zdanie jest prawdziwe: 1. Im wyższe są wskaźniki h k l danej rodziny płaszczyzn sieciowych tym bliżej siebie znajdują się sąsiednie płaszczyzny należące do tej rodziny. Są one zarazem rzadziej obsadzone węzłami.

 2. Im wyższe są wskaźniki h k l danej rodziny płaszczyzn sieciowych tym dalej od siebie znajdują się sąsiednie płaszczyzny należące do tej rodziny. Są one zarazem rzadziej obsadzone węzłami.

 3. Im wyższe są wskaźniki h k l danej rodziny płaszczyzn sieciowych tym bliżej siebie znajdują się sąsiednie płaszczyzny należące do tej rodziny. Są one zarazem częściej obsadzone węzłami.

 4. Im wyższe są wskaźniki h k l danej rodziny płaszczyzn sieciowych tym dalej od siebie znajdują się sąsiednie płaszczyzny należące do tej rodziny. Są one zarazem częściej obsadzone węzłami.

W komórce elementarnej typu I liczba węzłów sieci wynosi tyle samo co w przypadku komórki typu: 1. P B. C C. F D. R

Jaką symetrię ma cząsteczka wody? 1. C2v B. C2h C. D2h D. D2d

Jakiemu symboli grupy punktowej w symbolice Hermanna-Maguin (tzw. notacja międzynarodowa, notacja krystalograficzna) odpowiada symbol C2h w symbolice Schönfliesa: 1. 2 B. 222 C. mm2 D.

Jakie są przyczyny braku wyodrębnienia układu dwuskośnego? 1. Nie jest możliwa konstrukcja komórki elementarnej o parametrach 1. Jest możliwa konstrukcja komórki elementarnej o parametrach:

, ale nie da się nią w periodyczny sposób zabudować przestrzeni.

 1. Jest możliwa konstrukcja komórki elementarnej o parametrach

ale nie ma możliwości konstrukcji sieci odwrotnej, co czyni wyodrębnienie tego układu nieprzydatnym.

 1. Jest możliwa konstrukcja komórki elementarnej o parametrach

ale nie ma potrzeby wyodrębniania takiego układu ponieważ istotna w wyborze komórki elementarnej jest symetria sieci a ta powinna być taka sama jak dla układu trójskośnego.

Chemia kwantowa
Równanie Schrödingera można rozwiązać dokładnie:

 1. dla cząstki w pudle, oscylatora harmonicznego i dowolnego atomu

 2. dla oscylatora harmonicznego, rotatora sztywnego, atomu wodoru i cząsteczki wodoru

 3. dla cząstki w pudle, oscylatora harmonicznego i atomu wodoru

 4. tylko dla cząstki w pudle, rotatora sztywnego i oscylatora harmonicznego

Energia elektronu w atomie wodoropodobnym zależy od ładunku jądra atomowego (Z) i głównej liczby kwantowej (n) w sposób następujący: 1. Jest zawsze ujemna i proporcjonalna do Z2/n2

 2. Jest zawsze ujemna i proporcjonalna do n2/Z2

 3. Jest zawsze dodatnia i proporcjonalna do Z2/n

 4. Jest zawsze dodatnia i proporcjonalna do n2/Z

Energia orbitalna w atomie wieloelektronowym zależy od liczb kwantowych: 1. n B. n, l

C. n, l,m D. n, l, m, ms
Kwadrat funkcji falowej (orbitalu) 1s atomu wodoru ma największą wartość dla odległości od jądra:

 1. równej promieniowi pierwszej orbity w modelu Bohra

 2. równej podwojonemu promieniowi pierwszej orbity w modelu Bohra

 3. równej zeru

 4. nieskończenie dużej.

W teorii orbitali molekularnych można skonstruować przybliżone orbitale molekularne jako tzw. kombinacje liniowe orbitali atomowych (LCAO). Aby kombinacja liniowa dwóch orbitali atomowych była efektywna, nie jest konieczne spełnienie następującego warunku: 1. orbitale atomowe muszą mieć taką samą główną liczbę kwantową

 2. orbitale atomowe muszą mieć taką samą symetrię względem elementów symetrii molekuły

 3. orbitale atomowe muszą mieć zbliżone wartości energii orbitalnych

 4. orbitale muszą się przenikać w dostatecznym stopniu

Który z podanych rzędów wielkości odpowiada typowej długości wiązania chemicznego? 1. 10-6 m B. 10-12 m

C. 10-20 m D. 10-10 m
Ze wzrostem masy odległości poziomów energetycznych oscylatora harmonicznego:

 1. zmniejszają się

 2. zwiększają się

 3. nie ulegają zmianie

 4. zmniejszają się dla cząsteczek liniowych, a zwiększają dla nieliniowych

Które z poniższych zdań dotyczących poziomów energetycznych oscylatora harmonicznego jest prawdziwe:A. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów są jednakowe, a energia najniższego poziomu jest większa od zera

B. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów są jednakowe, a energia najniższego poziomu jest równa zero,

C. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów maleją w miarę wzrostu energii, a energia najniższego poziomu jest większa od zera,

D. różnice energii dwóch sąsiednich poziomów rosną w miarę wzrostu energii, a energia najniższego poziomu jest większa od zera.
Energia poziomów rotacyjnych molekuły dwuatomowej zależy od rotacyjnej liczby kwantowej J. Wskaż zdanie fałszywe:

 1. najniższy poziom ma energię równą zero

 2. stopień degeneracji poziomu równy jest 2J+1

 3. poziomy są równo oddalone od siebie

 4. obsadzenie poziomów zależy od temperatury

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kwantowego oscylatora harmonicznego jest fałszywe? 1. energia najniższego poziomu jest równa zero

 2. kolejne poziomy energetyczne są równo oddalone od siebie

 3. kolejne poziomy energetyczne nie są zdegenerowane

 4. wszystkie podane powyżej zdania są fałszywe

Równanie Schrödingera można rozwiązać dokładnie dla:

 1. jonu wodorkowego H-

 2. cząsteczki wodoru H2

 3. atomu wodoru H

 4. jonu litowego Li+Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące metody LCAO:

 1. Orbital molekularny typu σ można wytworzyć z dwóch orbitali atomowych typu s

 2. Orbital molekularny typu σ można wytworzyć z dwóch orbitali atomowych typu p

 3. Orbital molekularny typu π można wytworzyć z dwóch orbitali atomowych typu s

 4. Orbital molekularny typu π można wytworzyć z dwóch orbitali atomowych typu p

Najniższa energia kwantowego oscylatora harmonicznego o częstotliwości własnej ν wynosi:A. 0 B. hν/2 C.D.2

Całkowita energia cząsteczki jest w przybliżeniu sumą energii elektronowej (Ee), oscylacyjnej (Eosc) i rotacyjnej (Erot). Wielkość tych energii: 1. maleje w następującej kolejności: Ee, Eosc, Erot

B. wzrasta w kolejności: Eosc, Erot, Ee

C. maleje w następującej kolejności: Eosc, Erot, Ee

D. nie różni się znacząco
Orbitalom atomowym typu "d " odpowiada poboczna liczba kwantowa l = 2. Jaką największą liczbę elektronów można umieścić na orbitalach 3d?

A. 2 B. 6 C. 10 D. 12.
Równanie Schrödingera można rozwiązać dokładnie dla:

 1. atomu helu (He)

 2. cząsteczki wodoru (H2)

 3. atomu wodoru (H)

 4. jonu sodu (Na+)

Atom boru ma konfigurację elektronową1s22s22p1 a nie 1s22s3 z powodu:
1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość