Strona główna

Chemia fizyczna – zaktualizowane 20. 10. 11


Pobieranie 299.9 Kb.
Strona3/3
Data17.06.2016
Rozmiar299.9 Kb.
1   2   3
I II

 1. zakazu Pauliego

 2. odpychania elektrostatycznego 3 elektronów na orbitalu 2s

 3. tego, że orbitale 2s i 2p mają taką samą energię

 4. tego, że w konfiguracji I jest więcej niesparowanych elektronów niż w konfiguracji II.

Które z poniższych zdań dotyczących atomu wodoru jest fałszywe:A. wartość energii zależy tylko od głównej liczby kwantowej

B. odległości poziomów energetycznych maleją ze wzrostem głównej liczby kwantowej

C. liczba funkcji falowych (orbitali), którym odpowiada taka sama wartość energii, wynosi 2l +1, gdzie l oznacza poboczną liczbę kwantową

D. magnetyczna liczba kwantowa m określa możliwe wartości rzutu orbitalnego momentu pędu elektronu na oś z
Wskaż, które uzupełnienie podanego dalej stwierdzenia jest poprawne.

Większą wartość energii wiązania i mniejszą długość wiązania w jonie molekularnym O2+ w porównaniu z cząsteczką O2 wyjaśnić można w ramach teorii orbitali molekularnych (MO) tym, że: 1. w jonie molekularnym O2+ liczba elektronów na orbitalach antywiążących jest mniejsza niż w cząsteczce O2

 2. w jonie molekularnym O2+ wypadkowy spin jest większy niż w cząsteczce O2

 3. w jonie molekularnym O2+ liczba elektronów na orbitalach typu  jest większa niż w cząsteczce O2

 4. w jonie molekularnym O2+ liczba elektronów na orbitalach typu  jest większa niż w cząsteczce O2

Wartość energii orbitalnej odpowiadającej orbitalom 2p atomu fluoru wynosi około -0.68 j. a., a wartość energii orbitalnej odpowiadającej orbitalowi 1s atomu wodoru wynosi -0.5 j.a. (skrót j. a. oznacza jednostki atomowe). Orbital molekularny w cząsteczce fluorowodoru o energii orbitalnej około -0.75 j.a., który jest kombinacją liniową orbitalu 1s atomu wodoru i orbitalu 2pz atomu fluoru (oś z jest osią cząsteczki), to orbital molekularny: 1. antywiążący typu  B. wiążący typu 

C. antywiążący typu  D. wiążący typu 
Stan cząstki w jednowymiarowym pudle potencjału o długości L opisuje znormalizowana funkcja falowa (x)=. Prawdopodobieństwo znalezienia tej cząstki między x a x+dx, to:

A. 2/L 2 B. 2dx

C. dx D. 2/L 2dx
Wskaż stwierdzenie fałszywe:

 1. do zerwania wiązania w jonie O potrzebna jest mniejsza energia niż do zerwania wiązania w cząsteczce O2

 2. rząd wiązania w jonie O wynosi 1

 3. jon O jest diamagnetyczny

 4. długość wiązania w cząsteczce O2 jest większa niż w jonie O

Która z poniższych kombinacji liczb kwantowych głównej n, pobocznej l i magnetycznej m nie może występować dla funkcji nlm opisującej stan atomu wodoru:

 1. n = 3, l = 0, m = 0,

 2. n = 2, l = 2, m = -2,

 3. n = 4, l = 2, m = -1

 4. n = 5, l = 1, m = 0.

Wskaż stwierdzenie fałszywe: 1. odległości kolejnych poziomów energetycznych atomu wodoru maleją ze wzrostem energii

 2. poziomy energetyczne rotatora sztywnego nie są zdegenerowane

 3. poziomy energetyczne oscylatora harmonicznego są równoodległe

 4. poziomy energetyczne cząstki w jednowymiarowym pudle potencjału nie są zdegenerowane

Wartością własną hamiltonianu jest 1. Energia potencjalna układu

 2. Energia kinetyczna układu

 3. Całkowity pęd układu

 4. Całkowita energia układu

Spośród poniższych stwierdzeń wybierz i zaznacz to, które jest poprawne dla cząsteczek dwuatomowych:

 1. Orbitale  są zawsze wiążące, a  zawsze antywiążące.

 2. Orbitale  nie zmieniają znaku przy obrocie dookoła osi wiązania.

 3. Każdy orbital  może być zajęty przez 4 elektrony

 4. Wiązanie wielokrotne jest tworzone wyłącznie przez orbitale 

Symbol termu podstawowego dla atomu węgla, to : 1. 2S B. 1P

C. 3P D. 2P
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:

 1. całkowity rozkład gęstości elektronowej dla czterech elektronów opisywanych przez pojedynczo obsadzone orbitale zhybrydyzowane typu sp3 jest taki sam, jak całkowity rozkład gęstości elektronowej dla czterech elektronów opisywanych przez pojedynczo obsadzone orbitale 2s, 2px, 2py i 2pz atomu węgla.

 2. orbitale zhybrydyzowane typu sp3 skierowane są ku wierzchołkom tetraedru

 3. orbitalem zhybrydyzowanym nazywany jest orbital, będący kombinacją orbitali atomowych tego samego atomu, różniących się wartością pobocznej liczby kwantowej

 4. hybrydyzacja orbitali atomowych opisuje wzbudzenie atomu przed utworzeniem cząsteczki

Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe: 1. każdemu z punktów leżących na linii reprezentującej przekrój konturu orbitalu atomowego, odpowiada taka sama wartość tego orbitalu atomowego

 2. znaki plus i minus umieszczone w różnych częściach konturu orbitalu oznaczają ładunki dodatnie i ujemne

 3. kontury orbitali atomowych typu s mają kształty powierzchni kuli

 4. dla cząsteczek dwuatomowych homojądrowych kontury orbitali molekularnych antywiążących typu  i typu  mają płaszczyznę węzłową prostopadłą do osi wiązania i przechodzącą przez jego środek

Orbital molekularny typu  opisujący elektron w cząsteczce dwuatomowej, której oś wiązania jest skierowana wzdłuż osi z, nie może powstać z: 1. orbitalu atomowego typu s jednego z atomów tworzących tę cząsteczkę i orbitalu typu pz drugiego z atomów

 2. orbitalu atomowego typu px jednego z atomów tworzących tę cząsteczkę i orbitalu typu px drugiego z atomów

 3. orbitalu atomowego typu s jednego z atomów tworzących tę cząsteczkę i orbitalu typu s drugiego z atomów

 4. orbitalu atomowego typu pz jednego z atomów tworzących tę cząsteczkę i orbitalu typu pz drugiego z atomów

Poniższy diagram pokazuje…

 1. które spinorbitale atomowe węgla są obecne w jednowyznacznikowej przybliżonej funkcji falowej dla tego atomu.

 2. jeden z możliwych stanów trypletowych atomu tlenu.

 3. tzw. konfigurację elektronową atomu azotu, czyli rozmieszczenie wszystkich elektronów tego atomu na poszczególnych orbitalach.

 4. chmury elektronowe otaczające atom węgla. Każda pozioma kreska oznacza jeden spinorbital a im wyższe jest jej położenie, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia na nim elektronu.

1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość