Strona główna

Cykl tematyczny Zagadnienia do realizacji


Pobieranie 40.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar40.87 Kb.
Plan działań wychowawczych w klasie 2

Cykl tematyczny

Zagadnienia do realizacji

Sposób realizacji


Czas real.

Osoba odpowiedzial.

Uwagi o realizacji

Ja i moja Ojczyzna, mój region, moje miasto

 • Szacunek dla symboli narodowych – godło, flaga, hymn. Dbałość o język ojczysty

Rozmowy, legendy, obrazki,


Podczas zajęć tematycznych

Wychowawca • Moje miasto- przeszłość, krajobraz, dzień dzisiejszy. Kultywowanie regionalnym tradycjom; Barbórka- bery, bojki, śpiewki śląskie, zwyczaje świąteczne, np. Mikołaj, Choinka, powitanie wiosny...

Rozmowy, wyczeczki, albumy, spotkania z ciekawymi ludźmi,

j. w. ,grudzień, marzec

Wychowawca • Uwrażliwienie na wartości związane z Ojczyzną i regionem: święta rocznicowe, np. Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja, odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej, opowiadania, legendy, obrazy, fotografie związane z przeszłością naszego kraju.

Pogadanki, teksty, obrazy, nagrania

Podczas zajęć tematycznych, listopad, maj,

Wychowawcy
Ja i moja rodzina

 • Mój dom rodzinny- kultura współżycia w rodzinie, przyznawanie się do własnych błędów i niedociągnięć, radość z sukcesów bliskich,

Rozmowy, wywiady, scenki,

Podczas zajęć tematycznych, i okazjonalnie

Wychowawcy • Poszanowanie tradycji rodzinnych – własny wkład w organizowanie uroczystości rodzinnych, np. urodziny, święta, Dzień Matki, Dzień Ojca, i.. t. p.

Laurki, upominki, spotkania

Grudzień, styczeń maj, czerwiec

Wychowawcy, rodzice
Jestem uczniem, kolegą, przyjacielem

 • Kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie / poszanowanie godności innych wzajemne zrozumienie, sprawiedliwość w stosunkach koleżeńskich, wspólne zabawy

Pogadanki, gry dramatyczne

Systematycznie przez cały rok

Wychowawcy, pedagog • Aktywne uczestniczenie w życiu i pracy klasy i szkoły

Udział w akcjach S U i własnych

j. w.

S U Wychowawcy,
Wiem , jak zachować się w sytuacjach trudnych

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań

Scenki dramatyczne

j. w.

Wychowawca, pedagog • Wyrabianie krytycyzmu wobec przemocy i agresji. Uczymy się mówić „nie”. Moi sprzymierzeńcy.

Pogadanki, lista osób, instytucji niosących pomoc

Zależnie od potrzeb

Pedagog, wychowawca
Rozwijam swoją aktywność

 • Rozwijanie swoich zainteresowań, hobby.

Rozmowy, wycieczki, wyjścia

j. w.

Wychowawca • Nabywanie umiejętności aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego /wspólne zabawy, zainteresowania, czytelnictwo, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, udział w „biegach po zdrowie”

Rozmowy, wycieczki, wyjścia

j. w.

Wychowawca • Rozwijanie własnych zdolności organizacyjnych, społecznych, opiekuńczych, artystycznych /samorealizacja/ w pracach na rzecz klasy, szkoły, rodziny

Laurki, upominki, programy artystyczne

j. w.

Wychowawcy`
Jestem częścią przyrody

 • Uwrażliwienie na piękno przyrody i poszanowanie jej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Przyroda w literaturze i otoczeniu, plakaty, udział w akcjach

Podczas zajęć tematycznych

Wychowawca • Uwrażliwienie na przejawy degradacji środowiska i wyzwalanie chęci działania prośrodowiskowego /walka z zaśmiecaniem i niszczeniem zieleni , udział w akcjach ekologicznych: „Dzień Ziemi, „ Sprzątanie świata”, i. t. p.Rozmowy, wycieczki, plakaty, udział w akcjach,

Wrzesień, listopad, kwiecień,

Wychowawca • Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Spotkanie z policjantem

Wrzesień wychowawcyChcę żyć zdrowo i bezpiecznie

 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innychPogadanki, plakaty, pokaz

Systematycznie w ciągu roku

Wychowawcy • wyrabianie i utrwalanie nawyków zdrowotnych i higienicznych zwią-

 • zanych przede wszystkim z higieną osobistą i otoczenia oraz hartowaniem i uprawianiem ruchu

Spotkanie z pielęgniarką

j. w.

Wychowawcy , pielęgniarka
Cykl tematyczny

Zagadnienia do realizacji

Sposób realizacji

Czas real.

Osoba odpowiedzial.

Uwagi o realizacji©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość