Strona główna

Cytologia komórki komórka pierdoły


Pobieranie 170.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar170.73 Kb.
CYTOLOGIA KOMÓRKI

 • Komórka – pierdoły.

  • Komórka

   • najmniejsza strukturalna jednostka protoplazmy, która może względnie niezależnie wykonywać funkcje związane z podtrzymywaniem życia. Ciągłość wykonywania takich funkcji w kolejnych pokoleniach komórek decyduje o trwałości ich form i dokonuje się dzięki materiałowi genetycznemu znajdującemu się w jądrze komórkowym.

  • Materiał genetyczny (głównie DNA) komórek zawiera informacje, według których ustalane są ich budowa i funkcja. Komórki bez jąder mogą żyć i funkcjonować przez pewien czas, dzięki zgromadzonym materiałom powstałym w obecności jądra, nie mogą jednak rozmnażać się i przekazywać swoich cech następnym pokoleniom.

  • Kształty i wymiary:

   • Zawieszone w płynie – zazwyczaj kuliste, w układzie zwartym wieloboki

   • Najmniejsze to komórki móżdżku ok. 4 µm, a największe - komórka jajowa – 100 µm i komórki piramidalne kory mózgowej – 150 µm.

  • Lepkość komórki (główna cecha fizyczna komórki) zależy od wzajemnego stosunku roztworów w stanie żelu i zolu.

   • Roztwory krystaliczne komórki są odpowiedzialne za ciśnienie osmotyczne, które jest ważną cechą fizyczną komórek. W większości komórek wynosi 280 – 320 mOsm (miliosmoli).Cytozol + struktury błoniaste = cytoplazma

Cytoplazma + jadro = protoplazma

Protoplazma + wakuole = protoplast (u roślin)


  • Powierzchnia komórek - warstwa glikoprotein, białek i węglowodanów, która nadaje komórce ładunek elektryczny ujemny.

  • W komórkach znajduje się też duża różnorodność małocząsteczkowych związków chemicznych. Związki te występują w komórkach w formie polimerów tworzących makrocząsteczki. Do tych ostatnich należą kwasy nukleinowe (RNA, DNA), białka, węglowodany, tłuszcze.

  • Organella komórkowe

   • błona komórkowa

   • siateczka sródplazmatyczna

   • gładka

   • ziarnista (szorstka – ergastoplazma)

   • aparat (kompleks) Golgiego

   • centrum komórkowe, cytocentrum, centrosom

   • mitochondria

   • lizosomy

   • peroksysomy

  • Twory metaplazmatyczne (filamentarne czyli włókienkowe)

   • miofibryle

   • tonofibryle

   • neurofibryle

   • mikrotubule

  • Wtręty cytoplazmatyczne (para – deutoplazmatyczne)

   • wydzieliny (sekrety, inkrety)

   • wydaliny (ekskrety)

   • substancje zapasowe (białka, glikogen. tłuszcze)

   • barwniki endogenne (melanina, lipofuscyna, hemoglobina i jej pochodne)

   • barwniki egzogenne (leki, lipochromy – karoten)

   • wtręty nieorganiczne (Ca, K)

   • Cytoplazma podstawowa • Cytoplazma

  • Funkcje cytoplazmy

   • Wypełniacz komórki

   • Zachodzi w niej glikoliza – pierwszy etap oddychania

   • Zachodzi biosynteza bialka

   • Półplynna

   • Galaretowata

   • Koloid

    • Zol  żel ; koagulacja, zmiana gęstości

    • Żel  zol ; peptyzacja, obniżenie lepkości

  • Składniki cytoplazmy

   • Faza rozproszona

    • Białka 50%

    • Tłuszcze 12 – 25%

    • Węglowodany 15 – 20%

    • Związki nieorganiczne (kationy)

     • Dwuwartościowe

      • Sprzyjają koagulacji

     • Jednowartościowe

      • Sprzyjają peptyzacji

    • Główne kationy komórek:

     • K+ (140 mmol/l) odwrotnie w płynie tkankowym otaczającym komórki

    • Na+ (10mmol/l) odwrotnie w płynie tkankowym otaczającym komórki

    • Główne aniony komórek:

     • HCO3 -, HPO4 -, SO4 oraz niektóre białka.

    • Głównym anionem płynu tkankowego jest Cl-.

   • Twory deutoplazmatyczne (paraplazmatyczne, wtręty komórkowe)

    • W wielu narządach wtręty należą do stałych składników cytoplazmatycznych i są często efektem szczególnej funkcji komórki. Niekiedy występują okresowo. Do wtrętów cytoplazmatycznych zalicza się:

    • ziarna glikogenu

     • występują w wątrobie i włóknach mięśniowych poprzecznie prążkowanych

     • barwienie karminem Besta, reakcja PAS.

     • glikogen występuje w dwóch postaciach:

      • α – glikogenu – duże ziarna, o średnicy do 150 nm

      • β – glikogenu – małe ziarna, o średnicy 3-20 nm, układające się w charakterystyczne rozety.

     • krople tłuszczu

      • kuliste przestrzenie wypełnione materiałem o średniej gęstości elektronowej

      • w bliskim sąsiedztwie gładkiej siateczki śródplazmatycznej, co przemawia za jej udziałem w formowaniu kropli tłuszczu

     • twory krystaliczne

      • w blastomerach zarodków ssaków oraz w komórkach sródmiąższowych jądra

      • struktury o bardzo regularnej budowie

      • składające się z kryształów białkowych

      • jedną z form morfologicznych materiału zapasowego w komórkach.

     • Barwniki

      • egzogenne (karotenoidy)

      • endogenne (lipofuscyna – barwnik zużycia, melanina)

     • wydzieliny

     • wydaliny

      • produkty przemiany materii

      • nie biorą udziału w procesach życiowych komórki

      • usuwane z organizmu.

  • Rodzaje cytoplazmy

   • U ameby

    • Ektoplazmy (zewnętrzna, bliżej błony, postać żelu, mikrofilamenty)

    • Endoplazma (bliżej jądra, rozrzedzona, cechy zolu, mało mikrofilamentów)

  • Ruchy cytoplazmy*


Rotacyjny cyrkulacyjny pulsacyjny fonntannowy


  • Cytoplazma podstawowa

   • budowa

    • z delikatnej siateczki utworzonej przez mikrobeleczki

    • stykają się ze sobą i kontaktują się ze wszystkimi organellami komórkowymi.

    • sieć zagęszczona w obwodowych częściach cytoplazmy

    • wchodzi w kontakt z białkami kurczliwymi, stanowiącymi integralną część błony komórkowej.

   • Funkcja i cechy charakterystyczne:

    • stanowi środowisko wewnętrzne dla wszystkich zawartych w niej organelli komórkowych

    • jest amorficzna,

    • ma właściwości koloidalne,

    • zapewnia komórkom określoną wytrzymałość, elastyczność, sztywność, kurczliwość i lepkość

    • ruchy amebiodalne komórek i ruchy wewnątrzkomórkowe organelli zależą od obecności cytoplazmy podstawowej i zawartych w niej elementów tworzących tzw. szkielet komórki (cytoskeleton) • Błony biologiczne

  • Pierdoły

   • Podstawowym elementem strukturalnym - lipidy,

    • gł. fosfolipidy (reszta fosforanowa fosfolipidów posiada właściwości hydrofilowe)

    • cholesterol (33%) - (grupa hydroksylowa cholesterolu posiada właściwości hydrofilowe)

    • sfingolipidy

    • glikosfingolipidy

   • amfipatycznośc lipidów

   • pierdoły w funkcjach:

    • Otacza komórkę – plazmolemma

     • Zapewniają homeostazę

     • Selektywna wymiana substancji między komórką a otoczeniem

     • Odpowiada za reakcje na impulsy ze środowiska (depolaryzacja błony)

    • Oddzielająca inne organella

     • Wodniczkę – tonoplast

     • Jądro – kariolemma

    • Nośnik

     • Enzymów

     • Barwników

    • Tworzy przedziały subkomórkowe

    • Umieszczanie w niej znaczników

     • Antygeny grup krwi

   • Model płynnej mozaiki • Błona komórkowa

  • Pierdoły:

   • składnik każdej żywej komórki.

   • Cechy charakterystyczne:

    • wysoka przepuszczalność dla wody;

    • związki niejonowe przechodzą przez nią tym lepiej im łatwiej są rozpuszczalne w tłuszczach;

    • opór elektryczny jest duży, ma to istotne znaczenie dla przewodnictwa elektrycznego bodźców;

   • żywa błona komórkowa jest spolaryzowana,

    • wyizolowane błony ulegają lizie (rozkładowi) w obecności enzymów lipolitycznych i proteolitycznych (rozkładają białka).

   • Amfipatyczna budowa

   • nieprzepuszczalność dla cząsteczek rozpuszczalnych w wodzie.

  • Glikokaliks –

   • Cukry błon komórkowych – łańcuchy oligosacharydowe

    • z białkami i lipidami tworzą glikokoniugaty glikoproteinowe lub glikolipidowe

    • biorą udział w procesach:

     • adhezji

     • rozpoznawania komórkowego

    • wybiórczym wiązaniu określonych hormonów, białek, czynników wzrostu, toksyn, i innych rozpuszczalnych w wodzie czynników metabolicznych

    • kilka% ogólnej masy błony komórkowej

    • zabezpiecza przed uszkodzeniami

    • pełni funkcje przy łączeniu się komórek w skupiska i identyfikacji.

    • pochłania wodę- powierzchnia komórki jest śliska

     • Leukocyty mogą się prześlizgiwać przez wąskie szczeliny w ścianach naczyń włosowatych

     • zapobiega zlepianiu się krwinek czerwonych i przyczepianiu do ścian naczyń krwionośnych

     • Chroni komórki jelita przed strawieniem.

    • Glikokaliks różnych typów komórek różni się składem reszt cukrowych i grubością.

    • Składa się głównie z cukrów prostych,

     • boczne łańcuchy związane kowalencyjnie z białkami błonowymi lub lipidami (glikolipidami).

     • proteoglikany (związki białkowo – węglowodanowe syntezowane w komórce, wydzielane na zewnątrz i adsorbowane do powierzchni błony komórkowej).

     • W skład glikokaliksu wchodzą:

      • galaktoza,

      • glukoza,

      • glukozoamina,

      • galaktozoamina,

      • mannoza,

      • fukoza,

      • kwasy slajowe.
     • Glikokaliks jest bardzo wrażliwą warstwą na każdą fizjologiczną zmianę komórki.

     • funkcje:

      • kotwiczenie białek transbłonowych w dwuwarstwie

      • reszty cukrowe przyłączone do białek transbłonowych utrzymują prawidłowe sfałdowanie ich łańcucha polipeptydowego,

      • spełniają rolę sygnałów kierujących białka transbłonowe do miejsca ich przeznaczenia w błonie komórkowej,

      • wzajemne rozpoznawanie się komórek w procesie rozwoju organizmu i w czasie jego całego życia.
  • Rodzaje białek błon biologicznych

   • Integralne – tunelowe

   • Peryferyjne – powierzchniowe

    • Zawsze można je usunąć bez uszkodzenia błony

    • Mogą przenikać rzez błonę pełniąc jednocześnie rolę nośników  • Fosfolipidy

   • Lecytyna

   • Podwójna warstwa –

    • hydrofilowa głowa

    • hydrofobowy ogon

  • sterydy

   • cholesterol

   • glikolipidy (TYLKO W PLAZMOLEMMIE)

  • Cechy błon biologicznych

   • Płynna mozaika

   • Półprzepuszczalna

   • Selektywna

   • Dynamiczna

   • Elastyczna

  • Transport cząsteczek

   • Dyfuzja swobodna – O2, CO2, H2O, NH2

   • Dyfuzja wspomagana – glukoza, sacharoza

   • Transport aktywny – wymaga ATP WBREW GRADIENTOM STĘŻEŃ z niższego do wyższego i wymaga obecności białka nośnika

  • Endocytoza

   • Pinocytoza (z kanalikiem) brak regeneracji błony

   • Fagozytoza (oblewa) – powstaje wodniczk która potem wraca
 • Retikulum endoplazma tyczne
  • pierdoły

   • system kanalików, spłaszczonych pęcherzyków i cystern tworzących układ wakuolarny w cytoplazmie komórek roślinnych i zwierzęcych.

   • Całkowicie lub częściowo zamknięte kanaliki mają kontakt z aparatem Golgiego, a także z błonami komórkową i jądrową.

   • Białko syntetyzowane przez rybosomy jest magazynowane w kanałach siateczki, skąd za pośrednictwem nośników tzw. pęcherzyków przenośnikowych przedostaje się do aparatu Golgiego, gdzie następuje formowanie się właściwych produktów sekwencji.

   • W komórkach eukariotycznych

   • Za wyjątkiem dojrzałych erytrocytów ssaków

   • Błony tworzące retikulum stanowią ok 50% wszystkich błon

   • Cieńsze od plazmolemmy

   • Podział

    • Gładkie SER

     • Postać rurkowata

    • Szorstkie RER

     • Obecność rybosomów na powierzchni  • Uczestniczy w:

   • syntezie i magazynowaniu niezbędnych do życia składników

   • detoksykacji i wydalaniu składników toksycznych poza komórkę

   • stanowi podporę mechaniczną dla substancji koloidalnyh cytoplazmy podstawowej

   • Tworzy rejony subkomórkowe

  • siateczka śródplazmatyczna gładka

   • synteza kwasów tłuszczowych, cholesterolu i sterydów

   • zawiera enzymy uczestniczące w glikogenolizie

   • tworzy połączenia z siateczką śródplazmatyczną ziarnistą.

   • jej wyznacznikami są 5-nukleotydaza i glukozo-6-fosfataza

   • zawiera enzymy biorące udział w syntezie lipidów i np hormonów steroidowych

   • detoksyfikacja niektórych substancji przez przyłączanie siarczanów itp żeby substancja była niedobra i żeby mogła ulec hydrolizie

  • siateczka śródplazmatyczna szorstka

   • zbudowana z cystern lub kanalików mających na powierzchni zewnętrznej rybosomy łączące się z siateczką za pośrednictwem odpowiedniej podjednostki.

   • w jej kanałach znajduje się drobnoziarnisty materiał, który w zależności od rodzaju komórek może mieć większe lub mniejsze wysycenie elektronowe.

   • tworzy zewnętrzną otoczkę błony jądrowej

   • Komórki intensywnie syntetyzujące białko mają bardzo rozbudowaną siateczkę śródplazmatyczną ziarnistą.

   • przemiany metaboliczne białek zsyntetyzowanych na rybosomach

  • Wyspecjalizowane formy retikulum

   • Tigroidy, ciałka Nissla w komórkach nerwowych w perykarionie – ciele komórki nerwowej, czyli ściśle upakowana siateczka śródplazmatyczna do tworzenia białek

   • Sarkoplazmatyczne – komórki mięśniowe gładkie, stanowi rezerwuar jonów wapnia  pierwotny sygnał skurczu mięśnia przez wyrzut jonów z retikulum do sarkoplazmy

   • Błony demarkacyjne – oddzielające w megakariocytach przy powstawaniu trombocytów. Czyli odziela od siebie przyszłe płytki krwi w obrębie megakariocytu. • Aparat Golgiego

  • Pierdoły

   • W większości komórek aparat Golgiego występuje pojedynczo i w bliskim sąsiedztwie jądra.

   • Rzadziej jest to struktura rozproszona, w postaci wielu diktiosomów np. w komórkach dzielących się.

   • Zachodzi tu synteza białek, glikoprotein i glikolipoprotein

  • Budowa:

   • Zbudowany z diktiosomów – spłaszczonych cystern, 5-7, charakterystycznie łukowato wygiętych ułożonych względem siebie równolegle, z zachowaniem odległości 20-30 nm, wykazujących spłaszczenia w części środkowej i poszerzenie na obwodzie

   • Wyróżniane przestrzenie

    • Cis

     • Przedział formowania, który przyjmuje pęcherzyki błonowe powstające z RER

    • Trans

     • Przedział dojrzewania, z którego powierzchni powstaja pęcherzyki transportowane przez cytoplazmę do błony komórkowej.

   • Wyróżniane strefy:

    • proksymalna (strefa powstawania) – zwrócona do siateczki gładkiej

    • dystalna (strefa dojrzewania) – znajdują się tu duże wakuole zawierające amorficzny lub ziarnisty materiał (ziarna sekrecyjne lub lizosomy)

   • licznie nagromadzone pęcherzyki o średnicy 30-50 nm

   • duże wakuole o średnicy 500-3000 nm, zawierające materiał bezstrukturalny lub ziarnisty.

  • Funkcje aparatu Golgiego

   • Uaktywnianie i dojrzewanie białek przez fosforylacje (przyłączanie reszt fosforanowych) i glikolizację (cukrowych)

   • Centrum sortujące (pakowanie białek do pojedyńczych pęcherzyków)

   • Udział w egzocytozie – sekrecji

    • Konstytutywnej – działa wewszystkich komórkach, dotyczy białek błonowych

    • Regulowanej – w komórkach wyspecjalizowanych

   • W komórkach roślinnnych powstają wielocukry – budowa ściany komórkowej

   • Tworzenie przegrody pierwotnej w dzielącej sie komórce roślinnej

   • W komórce zwierzęcej – synteza cukrów – mukopolisacharydy chrząstki

   • Powstawanie lizosomów – oderwane od lizosomów pęcherzyki zzawartoscia • Lizosomy

  • Tradycyjnie - pierdoły

   • ciałka o średnicy 0,25-0,8 µm

   • ograniczone pojedynczą błoną o charakterze lipoproteinowym

   • w ich tworzeniu uczestniczy siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego

   • tworzą system GERL

   • charakteryzują się dużym polimorfizmem

   • Niewielkie pęcherzyki

   • W środku mają enzymy

  • Funkcje

   • Trawienie wewnątrzkomórkowe– enzymy (proteazy, nukleazy, lipazy, sulfatazy)

    • Heterofagia – trawienie substancjii o zewnętznym pochodzeniu

    • Autofagia – trawienie własnych struktur komórkowych

  • wyróżniamy:

   • lizosomy pierwotne (pęcherzyki, wakuole, autofagiczne, ciałka gęste – forma najbardziej stabilna)

   • lizosomy autofagiczne – struktury likwidujące wewnątrzkomórkowe organella lub ich fragmenty (w czasie różnicowania komórek i tkanek, w warunkach patologicznych)

   • lizosomy wtórne – powstają w wyniku połączenia lizosomów pierwotnych, aktywnie uczestniczą w procesie trawienia wewnątrzkomórkowego, oraz procesy: fagocytozy, ultrafagocytozy i pinocytozy
 • Mikrociałka

  • Peroksysomy

   • pierdoły

    • zbudowane z rdzenia (równolegle ułożone kanaliki) położonego centralnie i materiału homogennego o niewielkim wysyceniu elektronowym

    • zawierają katalazy i oksydazę moczanową

    • nie zawierają enzymów hydrolitycznych

    • narządem bogatym w peroksysomy jest wątroba

   • funkcje

    • redukcja nadtlenku wodoru powstającego podczas utleniania kwasu moczowego i aminokwasów

    • Udział w utlenianiu biologiicznym

    • Biorą udział w neutralizacji alkoholu do aldehydu octowego

    • U roślin w fotooddychaniu
  • Glioksysomy

   • Wyłącznie w magazynujących lipidy komórkach nasion

   • Uaktywniają sie w trakcie kiełkowania i robia lipidy na sachrozę  to sie nazywa cykl glioksalowy

   • Najprawdopodobniej po robocie przekształcaja się w peroksysomy

 • Mitochondria

  • pierdoły

   • Wszystkie jądrowe – wyjątkiem erytrocyt ssaków i niektóre amebocyty patogenne

   • W hepatocycie do 20% obj komórki 2,5 tys

   • Nabłonki w kanalikach krętych nerki ok 2 tys

   • Nie mają stałego miejsca w komórce

   • Kształt owalny lub cylindryczny, od 0,2 do 1 mikrometra, jedna z cięższych organelli

   • zajmują 6-15% objętości komórki

   • komórka w stanie spoczynku (małe zapotrzebowanie energetyczne) – duże nagromadzenie ATP w mitochondriach – stan wysokoenergetyczny (ortodoksyjny) – mało grzebieni, jasna macierz

   • - intensywne przemiany w komórce (wzrost zapotrzebowania energetycznego) – spadek koncentracji ATP – stan niskoenergetyczny (forma kondensacyjna) – duża ilość grzebieni, ciemna macierz

  • budowa

   • średnica – 0,2 µm wielkość zmienna zależnie od stanu czynnościowego, fazy cyklu życiowego i warunków środowiska (pH, ciśnienie osmotyczne)

   • długość – 2-6 µm wielkość zmienna zależnie od stanu czynnościowego, fazy cyklu życiowego i warunków środowiska (pH, ciśnienie osmotyczne)

   • Błona zewnętrzna gładka

   • Wewnętrzna pofałdowana tworzy grzebienie CRISTAE, w środku macież zwana MATRIX

   • W matrixie mitochondrialny DNA, rybosomy

   • Błony

    • Zewnętrzna

     • Białko o nazwie PORYNA – ułatwia transport małych cząstek

    • Wewnętrzna

     • Mało przepuszczalna, właściwie nie dla jonów

     • z uszypułowanymi cząstkami tzw. grzybkami, ograniczająca przestrzeń zwaną macierzą mitochondrialną

     • tworzy uwypuklenia w postaci grzebieni (cristae mitochondriales), których liczba zwiększa się podczas wzmożonej aktywności metabolicznej

    • Przestrzeń międzybłonowa

    • Macierz mitochondrialna, w niej:

     • RNA,

     • DNA,

     • ziarna będące akumulacją Ca, Mg i innych jonów.

  • Funkcje

   • Zapotrzebowanie na energie

   • struktury odpowiedzialne za procesy oddychania komórkowego

   • wytwarzanie energii potrzebnej komórce do przeprowadzania reakcji biochemicznych

   • przebiegają tu procesy oksydoredukcyjne i synteza ATP

   • Mitochondria uczestniczą w procesie przetwarzania swobodnej energii w energię chemiczną wysokoenergetycznych związków fosforowych. • Wakuola

  • Tonoplast

  • Charakter wodniczki

   • Komórki roślinne – magazynują sok komókowy

   • Charakter tętniący – protisty

   • Pokarmowe – powstająna drodze endocytozy

  • Znaczenie wodniczek

   • Utrzymanie homeostazy

   • Turgor

   • Procesy wzrostu w komórkach roślinnych

   • F magazynująca

   • Może mieć barwniki

  • Zawartość soku komórkowego

   • Woda do 90%

   • Jony – sód, potas, wapń, żelazo

   • Gazy atmosferyczne

   • Związki organiczne

    • Kwasy organiczne (smak)

    • Estry kwasów organicznych – zapach

    • Cukry rozpuszczalne,

    • białka zapasowe,

    • barwniki

     • antocjany – czerwone i niebieskie

     • flawonoidy – żółte

    • azuleny  rumianek

    • glikozydy

    • alkaloidy – używki

     • solamina (psiankowate)

     • nikotyna

     • chinina

     • atropina

     • kofeina

     • kodeina

     • morfina

     • opium

     • heroina

    • garbniki – w herbatkach przeczyszczających

    • ciała stale

     • kryształy, głównie nierozpuszczalny w wodzie szczawian wapnia, postacie:

      • pojedyńcze

      • pęczki rafidów

      • ?

  • wodniczki zwierzęce

   • nie centralnie jak w przypadku roślin

   • funkcje trawienne

   • łączą się z lizosomami  FAGOSOM

   • tętniące – osmoregulacja

 • Rybosomy

  • Nieobłonione

  • Znajdują sie w

   • Cytoplazmie u prokariontów i eukariotów

   • W mitochondriach i chloroplastach u eukariotów

  • Mogą występować

   • Pojedyńczo

   • Formy związane

  • Skład

   • R-RNA

   • Białka zasadowe

   • Składa sie z podjednostek, większej i mniejszej więc niby ma przypominać grzybka

  • Rodzaje

   • Zw. Z wielkościa i stałą sedymentacji

   • Male – prokarionty – stała sedymentacji= 70s, mała pdjdn 30 s a duża 50s

   • Duże – eukarionty – 80s, mała 40 duża 60 s

   • MAŁE ZAWSZE WOLNE

 • Jądro komórkowe

  • pierdoły

   • zawiera główny zasób informacji genetycznej

   • oddzielone od protoplazmy otoczką jądrową złożoną z dwóch błon

   • w jego skład wchodzą:

    • chromatyna jądrowa

    • macierz

   • nukleoplazma (sok jądrowy, karyolimfa – najbardziej uwodniona część jądra, w której są zawieszone: macierz, chromatyna, jąderko, RNA, białka rozpuszczalne, enzymy)  • Rola

   • Oddzielenie od cytoplazmy głównego zasobu informacji genetycznej

  • Najczęściej jedno kuliste jądro położone centralnie (więcej np we włuknach mięśnniowych poprzecznie prążkowanych

  • Budowa

   • Chromatyna

    • stanowi interfazową postać chromosomów

    • zawiera DNA, histony, białka niehistonowe i RNA (w chromatynie aktywnej genetycznie)

    • układ ilościowy wymienionych składników chromatyny zależy od zawartości DNA u danego gatunku oraz stanu funkcjonalnego jądra.
    • Na osiem białek histonowych DNA – OKTAMER  NUKLEOSOM  SOLENOID  DOMENY  FIBRYLA CHROMATYNOWA CHROMATYNA  CHROMATYDA  CHROMOSOM

    • Skład chemiczny chromatyny:

     • DNA

      • Zawartość DNA w jądrze komórkowym u organizmów prokariotycznych nie jest skorelowana z liczbą chromosomów, ale z ich łączną długością.

      • Liczba cząsteczek DNA wynosi tyle, ile liczba chromosomów

      • Za obecnością tylko jednej cząsteczki DNA w każdym chromosomie (chromatydzie) tj. za koncepcją jednopasmowej budowy chromosomów przemawiają następujące argumenty:

       • każdy chromosom zachowuje się tak, jak pojedyncza cząsteczka DNA

       • mutacje punktowe (czyli genowe) dają w konsekwencji zmiany w strukturze pierwszorzędowej kodowanych przez nie białek

       • obecność w DNA plemnika myszy znacznej liczby genów w pojedynczych kopiach

       • wyznakowanie chromosomów radioaktywną tymidyną po 2 cyklach replikacji DNA jest zgodne z semikonserwatywną replikacją DNA

       • obecność jednej cząsteczki DNA w jednej chromatydzie wykazano w badaniach określających masę cząsteczkową DNA metodą wirowania

      • Za wielopasmowością chromosomów przemawiały wyniki badań cytologicznych u gatunku z dużymi chromosomami, wykazujące występowanie w chromosomach anafazowych(chromatydach) 2,4 lub więcej linearnych podjednostek zwiniętych wokół siebie.

      • W skład DNA wchodza tzw. sekwencje unikatowe oraz sekwencje powtarzalne.Brak zgodności między szczeblem ewolucji, a zawartością podstawowa DNA u wyższych organizmów zwierzęcych czy roślinnych jest spowodowany obecnością powtarzalnych sekwencji DNA, których ilość w znacznej mierze decyduje o zawartości 2cDNA, ponieważ u organizmów wyższych stanowią one 40-90% całkowitego DNA.

     • Histony:

      • niskocząsteczkowe (13-21kD) białka zasadowe połączone z DNA

      • ponad 20% aminokwasów zasadowych

      • nieznaczne ilości cystyny lub cysteiny

      • nie zawierające tryptofanu

      • ich systematyka opiera się na stosunku ilościowym lizyny do argininy

      • nie są specyficzne ani dla gatunku, ani dla tkanki

      • Wyjątek – histon H-5 znajdujący się w erytrocytach jądrzastych, nie spotykany w innych tkankach, oraz protaminy – szczególny rodzaj białek zasadowych, zastępujących histony podczas spermatogenezy u ryb.

      • Zawartość histonów podwaja się podczas replikacji DNA, tj. w fazie S cyklu mitotycznego.

     • Białka niehistonowe

      • grupa zawierająca od kilkudziesięciu do kilkuset komponentów o masach od 5-200 kD

      • zróżnicowane właściwości fizykochemiczne i biochemiczne

      • stosunek aminokwasów kwaśnych do zasadowych 0,8 : 4,0, obecność tryptofanu (ok. 1%)

      • ulegają postsyntetycznym modyfikacjom tj. fosforylacji, metylacji, ADP-rybozylacji, glikozylacji oraz oksydacji grup tiolowych

      • stosunek ilościowy tych białek do DNA jądrowego jest różny dla różnych tkanek

      • dzielimy na:

      • białka o charakterze enzymatycznym

       • związane z syntezą i przemianami kwasów nukleinowych (polimerazy DNA, polimerazy RNA, terminalne polinukleotydotransferazy, ligazy polinukleotydowe, nukleazy)

       • enzymy modyfikujące białka jądrowe (proteazy, kinazy, fosfatazy, metylotransferazy, acetylotransferazy)

      • białka regulatorowe

       • regulatory funkcji genów

       • niejednorodne

       • wykazują molekularną specyficznośś komórkową, gatunkowa i tkankowa

       • ulegają zmianom:

        • w poszczególnych fazach cyklu komórkowego,

        • w trakcie różnicowania komórkowego i organogenezy,

        • w odpowiedzi na stymulację hormonami i mitogenami

        • podczas transformacji nowotworowej

        • WARUNKUJĄ SWOISTOŚĆ TRANSKRYPCJI

      • białka strukturalne

       • białka HMG (High Mobility Group) – wysoka ruchliwość elektroforetyczna, stosunkowo niska niejednorodność i dobra rozpuszczalność

        • zawierają 25% aminokwasów zasadowych i 30% aminokwasów kwaśnych, które są rozmieszczone asymetrycznie wzdłuż łańcucha polipeptydowego.

        • nie wykazują specyficzności tkankowej ani gatunkowej, mają zdolność do interakcji z histonami oraz DNA, są obecne w 10% nukleosomów, a ponadto sa związane z aktywną częścią genomu

        • w obrębie białek HMG wyróżnia się dwie grupy komponentów:

        • białka o masie cząsteczkowej ok. 26 kD

         • HMG-1 i HMG-2 (tkanki ssaków)

         • HMG-E (erytrocyty ptaków)

         • HMG-T (gruczoły jądrowe pstrąga)

        • białka o masie cząsteczkowej 8-10 kD

         • HMG-14 i HMG-17 (tkanki ssaków)

         • H-6 (gruczoły jądrowe pstrąga)

       • Białko A-24

        • struktura i kształt litery „Y” – dwa N-końcowe i jeden C-końcowy aminokwas

        • od 5-15% histonu H2A w chromatynie występuje w formie białka A-24

        • z dwóch cząsteczek H2A w nukleosomie jedna jest sprzężona z ubikwityną, a więc 10-30% nukleosomów zawiera ubikwitynę

     • RNA

      • przejściowy składnik chromatyny syntetyzowany na podstawie wzorca DNA jądrowego

      • RNA wysokocząsteczkowy – dwie grupy

       • I grupa

        • heterogenny RNA (hn RNA) – przenoszący informację genetyczną dla biosyntezy białek

        • informacyjny RNA (mRNA)

       • II grupa

        • prerybosomowy RNA syntetyzowany w jąderku – prekursor rybosomowego RNA (rRNA)

        • RNA niskocząsteczkowy

      • frakcje przenikające do cytoplazmy

       • 4SRNA (tRNA) – transportujący aminokwasy w procesie biosyntezy białek

       • 5SRNA – znajdujący się w największej ilości we frakcji rybosomów cytoplazmatycznych, połączony z większą podjednostką rybosomów

      • frakcje nie opuszczające jądra

       • RNA bogate w nukleotydy dihydroksyurydynowe -65-70% związane z chromatyną; prawdopodobny udział w regulacji funkcji genów     • Macierz jądrowa

      • białkowy szkielet wewnątrzjądrowy odpowiedzialny za utrzymanie struktury chromatyny

      • pozostaje w jądrze komórkowym po usunięciu składników chromatyny oraz fosfolipidów

      • trzy komponenty strukturalne:

       • resztkowa otoczka jądrowa (kompleksy porowe otoczki jądrowej wraz z blaszką)

       • włókienkowo-granularna macierz wewnątrzjądrowa

       • resztkowa struktura jąderka (macierz jąderkowa)

      • skład: 98% białek, niewielkie ilości kwasów nukleinowych i fosfolipidów

       • białka macierzy jądrowej stanowią poniżej 10% całkowitych białek jądra

      • funkcje:

       • jako białkowy szkielet macierz utrzymuje wewnętrzną architekturę jądra komórkowego

       • determinuje skondensowane i luźne obszary chromatyny

       • jest wewnątrzjądrowym miejscem replikacji DNA i interakcji wirusów

       • bierze udział w transkrypcji, metabolizmie i transporcie jądrowego RNA

       • bierze udział w wiązaniu receptorów hormonów i karcynogenów

    • Struktura chromatyny

     • DNA występuje w formie upakowanej.

     • W krańcowej postaci, czyli chromosomach metafazowych, nić DNA o dług. 2 m, złożona (u człowieka) z 5,3X109 par zasad ulega skróceniu około 10 tys. razy.

     • Upakowanie DNA jest wynikiem określonej organizacji strukturalnej DNA w przestrzeni uwarunkowanej przez białka chromatynowe tj. histony i białka niehistonowe.

     • W mikroskopie optycznym chromatyna jest widoczna w postaci grudek – chromocentrów i włókien zwanych chromosomami.

     • Trzy rzędy uporządkowania strukturalnego chromatyny:

      • nukleosom

      • solenoid

      • struktury wyższego rzędu

   • Nukleosom

    • podstawowa jednostka strukturalna chromatyny

    • zawiera fragment DNA o długości ok.200 par zasad – po dwie cząsteczki każdego z histonów H2A, H2B, H3 i H4 oraz jedną cząsteczkę histonu H1

    • podwójna helisa DNA owija się w postaci lewoskrętnej spirali wokół dyskowatego kształtu oktameru histonów

    • z około 200 par zasad DNA w nukleosomie tylko 146 ściśle oddziałuje z oktamerem tworząc rdzeń nukleosomu    • struktura nukleosomu stabilizowana jest przez interakcje histon-histon zachodzące między histonami rdzeniowymi

    • silne oddziaływania między H3 i H4 prowadzą do powstania tetrameru, a między H2B i H4 oraz H2A i H2B do powstania dimerów

    • około 90% chromatyny DNA zorganizowana jest w nukleosomy

    • w plemnikach w trakcie spermatogenezy histony są zastępowane przez białka protaminy

   • Solenoid (superspirala)

    • struktura wyższego rzędu, w tworzeniu której jest obecność histonu H1

    • helikalna forma włókna nukleosomowego

    • powstające włókno chromatynowe

    • o średnicy ok. 30 nm zawiera 6 nukleosomów na skręt


Nukleosomy przypominające kształtem spłaszczone dyski ułożone są w solenoidzie tak, że ich „twarzowe” powierzchnie zorientowane są mniej więcej równolegle do długiej osi włókna. Upakowanie nukleosomów w solenoidzie pozwala na skrócenie zawartego w nim DNA ok. 40X – 6-7X przez owinięcie DNA na oktamerze histonów i 6X przez superspiralne zwinięcie włókna nukleosomowego.

   • Struktury wyższego rzędu

    • Kolejny stopień uporządkowania strukturalnego określany jako „model uporządkowania promienistego”, odpowiada ułożeniu włókien o średnicy 30 nm w pętle (domeny).

    • Pętle te swoją podstawą zakotwiczone są w białkowym rusztowaniu macierzy jądrowej stanowiącym osiową strukturę podporową chromosomów metafazowych.

    • Białka szkieletowe wydają się być odpowiedzialne za ostateczną integrację materiału genetycznego zarówno podczas replikacji i transkrypcji, jak i w czasie mitozy i podziału komórkowego.

Różnice w wewnętrznej strukturze fibryli interfazowych i metafazowych dotyczą stopnia ich upakowania. Kondensacja chromatyny w czasie mitozy wydaje się być spowodowana zmianami stężenia kationów dwuwartościowych wewnątrz komórki, fosforylacją niektórych białek (histon H1) oraz tworzeniem wiązań dwusiarczkowych w łańcuchu polipeptydowym.


   • Rodzaje chromatyny

    • Lużna

    • Zwarta

    • Heterochromatyna

     • nie ulega dekondensacji (z wyjątkiem okresu replikacji)

     • nie przekształca się w chromatynę luźną

     • jej DNA nie ulega transkrypcji – chromatyna nieaktywna genetycznie

     • zawiera satelitarny DNA

     • jej ilość może dochodzić do kilkudziesięciu % DNA

     • zlokalizowana w charakterystycznych dla danego gatunku strefach chromosomów ( na krańcach heterochromatyna telomerowa, przy centromerze heterochromatyna centromerowa, w różnych częściach ramion heterochromatyna interkalarna

    • Euchromatyna

     • ulega całkowicie dekondensacji w wyniku przemiany chromosomów telofazowych w struktury chromosomowe jądra.

     • zplantawiera DNA ulegający transkrypcji – chromatyna aktywna genetycznie

     • wskutek niedostępności wzorca DNA może ulegać kondensacji w chromatynę zwartą, nieaktywną genetycznie. Jest to proces odwracalny.

Na styku chromatyny zwartej i luźnej znajdują się fibryle perichromatynowe w postaci nici częściowo zwiniętych o średnicy 3-20 nm. Są one prawdopodobnie cząsteczkami hn RNA. Po odcięciu od fibryli informacyjnej części RNA (mRNA), jeszcze w obrębie jądra następuje połączenie mRNA z białkami, które zabezpieczają go przed destrukcyjnym działaniem rybonukleazy. Pomiędzy fibrylami chromatyny luźnej znajdują się grupy ziaren interchromatynowych połączonych ze sobą siecią delikatnych nici. Są one odporne na działanie proteaz i rybonukleazy.

   • Jąderko

    • Pierdoły o jąderku

     • Widoczne za pomocą mikroskopu optycznego

     • Nie dzieli się

     • Nie oddzielone od kariolimfy błoną

     • jest charakterystycznym składnikiem jąder Eucaryota

     • jego głównymi składnikami chemicznymi są RNA i białka

     • DNA występuje w nieznacznych ilościach w odcinku fibryli chromatynowej znajdującym się w jąderku

     • nie występuje w jądrach o daleko posuniętej kondensacji chromatyny (plemniki, erytrocyty ptaków)

     • rozmiary jąderek są tym większe, im większe jest nasilenie syntezy białek w danej komórce

     • zwykle zanika w cyklu mitotycznym w późnej profazie i jest odtwarzane w telofazie

     • chromosomy jąderkotwórcze i NOR

     • przewężenie wtórne chromosomów – miejsce powstawania jąderka, wykazujące nieznaczny stopień kondensacji fibryli chromatynowej w chromosomach mitotycznych. Liczba chromosomów jąderkotwórczych jest stała dla danego genomu

     • organizatory jąderka – NOR (nucleolar organizer) – odcinki chromosomów jąderkotwórczych odpowiadające wtórnym przewężeniom w chromosomach mitotycznych. Zawierają rDNA charakteryzujący się znaczną powtarzalnością sekwencji nukleotydów.

     • W jąderku intensywnie syntetyzującym RNA przeważa składnik ziarnisty.

     • W większości komórek ssaków jąderko zbudowane jest ze splątanych pasm (nukleonem) o średnicy ok.100 nm

     • Jąderka tkwią bezpośrednio w kariolimfie

     • Jąderko zawiera ponad 200 rozmaitych białek strukturalnych, enzymatycznych i regulatorowych
    • Budowa jąderka

     • Centra fibrylarne – gęste przestrzenie wypełnione mniej lub bardziej skondensowanymi fibrylami chromatynowymi. Centra fibrylarne zawierają rDNA i wykazują aktywność polimerazy RNA I (jąderkowej).

     • Gęsty składnik fibrylarny – zawiera RNA i stanowi miejsce intensywnej transkrypcji rRNA

     • Składnik granularny – zawiera ziarenka o średnicy 15 nm będące prekursorami rybosomów cytoplazmatycznych

     • Wakuola jąderkowa – występuje w jąderkach, z których nastąpił gwałtowny eksport składnika granularnego nie zrekompensowany przez odpowiednio szybką syntezę nowych prekursorów rybosomów. Wakuola jądrowa stanowi jasną przestrzeń zawierającą luźno rozmieszczone fibryle i ziarenka.

     • Macierz jąderkowa – podłoże, w którym umieszczone są wszystkie składniki jąderka.

    • funkcja

     • stanowi miejsce okresowego nagromadzenia RNA będącego, produktem aktywności genów znajdujących się w jąderkowym DNA

     • Synteza rybosomalnego RNA oraz tworzenie p[odjednostek rybosomowych

   • Otoczka jądrowa (kariolemma)

    • Bariera pomiędzy nukleoplazmą i cytoplazmą

    • Dwie błony – zewnętrzna (rybosomy) i wewnętrzna (blaszka gęsta - lamininy)

    • Przestrzeń pomiędzy błonami – przestrzeń okołojądrowa

    • Lamininy blaszki gęstej błony wewnętrznej łączą się strukturalnie z białkami stanowiącymi szkielet jądra (macierz). Ulegają fosforylacji.

  • Pory otoczki jądrowej

   • Miejsca, w których następuje zespolenie błony jądrowej zewnętrznej i wewnętrznej – kanały o kształcie kulistym lub wielokątnym w otoczce jądrowej

   • Na obu krawędziach porów znajduje się po 8 symetrycznie rozmieszczonych ziarenek połączonych ze wspólnym ziarnem centralnym znajdującym się w prześwicie pora

   • Liczba porów w jądrach o intensywnej wymianie jądrowo – cytoplazmatycznej jest znaczna

   • Liczba porów na jedno jądro wynosi ok.3X103 w dojrzałych hepatocytach, 38X106 w dojrzałych oocytach. Na 1 µm2 w wymienionych komórkach przypada odpowiednio 14 i 37 porów.
 • Mikroszkielet
  • mikrotubule – mało stabilne, łatwo ulegają dezintegracji w czasie preparatyki

  • mają kształt cylindrów o średnicy 25 nm (grubość ściany - 5 nm, wielkość światła - 15 nm)

  • ściana zbudowana z protofilamentów tubulinowych układających się korkociągowato 

  • z mikrotubul zbudowane są centriole, rzęski, wici i wrzeciono podziałowe

  • mikrotubile nie zginają się, dlatego tworzą cytoskeleton

  • neurotubule – rurki o małym świetle (średnica 7-10 nm)  • Mikrotubule mogą wiązać się z białkami towarzyszącymi mikrotubulom – MAP (ang. microtubule associating proteins). Białka te mogą wpływać na polimeryzację i depolimeryzację mikrotubuli. Przykładem MAP zapobiegającego depolimeryzacji mikrotubuli jest MAP2 i białko tau, które zapewniają stabilizację i równoległe ułożenie mikrotubuli np. w dendrytach i aksonach.

  • Nadmierna fosforylacja białka tau przez kinazy białkowe doprowadza do bezładnego układania się mikrotubuli i zaburzenia transportu wzdłuż aksonów. Jest to jedna z przyczyn choroby Alzheimera tj. degeneracji mózgu u osób w podeszłym wieku.

  • Innym przykładem MAP są białka funkcjonalne – kinezyna i dyneina. Ich oddziaływanie z mikrotubulami powoduje przesuwanie się jednych par mikrotubuli względem innych i ruch zginania rzęski lub witki.

Twory metaplazmatyczne

  • filamenty

   • keratynowe (tonofilamenty) – 10nm

   • desminowe (tk. mięśniowa) – 10 nm

   • wimentynowe (kom. mezenchymy i ich pochodne np. fibroblasty) – 10nm

   • neurofilamenty

   • filamenty glejowe

   • filamenty miozynowe

   • Aktynowe– 6-7 nm

    • Długie, cienkie włukienka

    • Powstaja przez połączenie wielu cząsteczek aktyny

    • Odp za zmianę kształtu i ruch pelzakowaty komórki

    • Mniejsza średnica od pośrednich

   • Mikrotubule

    • Najwieksze rozmiary

    • Z tubuliny

    • Nieustannie zmieniaja długosć

    • System transportu w komórce,

    • Ograniczaja możliwośc swobodnego przemieszczania sie organelli

  • Tworzone najcześciej w centrosomach

 • Centrum komórkowe

  • najbardziej zagęszczony element struktury cytoplazmy prawie wszystkich komórek

  • zasadnicza część – centriole – bardzo małe (średnicy 0,1-0,15 µm i długości 0,3-0,6 µm) okrągłe lub pałeczkowate ziarenka

  • centriole układają się prostopadle do siebie, a ich ściany tworzą mikrotubule, biegnące równolegle do siebie, ułożone w 9 potrójnych grup

  • uczestniczy w wytwarzaniu wrzeciona podziałowego i struktur mających zdolność ruchu (migawki, witki)

  • neurocyty i osteocyty tj. komórki bez zdolności podziału – brak centrum komórkowego

  • centromer i kinetochor – struktury podobne do centrum w chromosomach

  • W komórkach gotowych do podziału centrum komórkowe składa się z 2 centrioli i nosi wtedy nazwę diplosomu. Dookoła centrioli znajduje się jaśniejsze pole zwane centrosferą. Centroplazma (centrosfera) wraz z centriolami nosi nazwę centrosomu lub mikrocentrum. Centriole są zazwyczaj połączone delikatnym mostkiem (centrodesmoza)

  • Tworza szkielet, rzęski i wici komórek eukariotycznych
 • Komunikacja między komórkami

   • Roślinne

    • Plasmodesmy

     • Cienkie pasma cytoplazmy służące do transportowania asymilatów (łyko), droga dla wirusów

    • Jamki


proste lejkowate


   • Zwierzęce

    • Desmosom

     • Połączenie mechaniczne

     • Płytki w postaci dysków

     • Połączone białkowymi zatrzaskami

    • Połączenia zamykające

     • Listewki graniczne

     • Bardzo ściśle przylegające błony komórkowe

     • Bariera dla dyfuzji bialek i lipidów

     • Utrzymywanie polaryzacji

     • Płyn tkankowy nie może się przedostać do światla narządu

    • Polączenie komunikacyjne (konekson)

     • Kanał przebijający dwie błony komórkowe

     • Bardzo szybki przepływ impulsów, substancji, nukleotydów, ale białka zbyt duże* cyrkulacyjny często we włoskach epidermalnych i miękkiszu, pulsacyjny zsynchronizowany przy kilku wakuolach, fontannowy na przyklad w łagiewce pyłkowej, zróżnicowane na ekto i endo, w obu warstwach w drugą stronę.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość