Strona główna

Część II – Wydatki bieżące w/g działów I rozdziałów


Pobieranie 396.48 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar396.48 Kb.
  1   2   3   4   5

Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Ogólna kwota wykonanych wydatków bieżących wyniosła 714.124.155,78 zł (97,7% planu), z tego wydatki Gminy – 481.494.108,30 zł (96,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 232.630.047,48 zł (99,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,5%) 633.037.863,35 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (99,9%) 68.407.827,04 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego (95,7%) 12.579.936,93 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej(99,9%) 98.528,46 zł
Wydatki na powyższe zadania zostały ujęte w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 14.419,44 zł (95,4 % planu), w tym:

- zadania własne (93,4%) 9.753,16 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0%) 1.000,00 z
Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków oraz Wydział Ochrony Środowiska w rozdziałach:
- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło 4.958,50 zł, (99,6% planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.


- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.460,94 zł (93,4 % planu). Środki przeznaczono na:

1/ opłatę na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych

na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego 464,75 zł

2/ konserwację tablic informacyjnych, za pośrednictwem

których przekazywane są informacje dla rolników 4.329,91 zł

3/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych 4.666,28 zł/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które zrealizowano w kwocie 4.981,87 zł (99,6% planu), w tym:

- zadania własne (99,6%) 3.981,87 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0%) 1.000,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Ochrony Środowiska i obejmują:
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1.843,00 zł (99,1% planu). Środki przeznaczono na:

1/ wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów

rolnych prowadzących uprawy leśne 843,00 zł

2/ zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących

własności Skarbu Państwa 1.000,00 zł/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa)
- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w wysokości 1.999,05 zł (100,0% planu) przeznaczono na zakup skrzynek lęgowych dla ptaków oraz karmy dla zwierząt i ptaków do zimowego dokarmiania.


- rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.139,82 zł (100,0 % planu). Środki przeznaczono na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w kwocie 4.503.398,14 zł (91,3% planu). Z tego przypada na:

- zadania własne (100,0%) 16.593,48 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (91,2%) 4.486.804,66 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Projektów Strukturalnych oraz Kielecki Inkubator Technologiczny. Obejmują one następujące rozdziały:


- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 3.770.871,24 zł (89,8% planu) na realizację projektów pn.:

1/ „Biznes Starter – I edycja konkursu na najlepszy biznes plan” 1.123.271,17 zł

2/ „Jestem przedsiębiorczy – mam firmę. Aktywizacja gospodarcza

mieszkańców KOM” 1.498.354,63 zł

3/ „Prosta droga do przyszłości – budowa rozwiązań systemowych

w ramach RSI świętokrzyskie” 497.281,42 zł

4/ „Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne działania

Centrum Obsługi Inwestora” 402.614,71 zł

5/ „Laboratorium Zabawy – kształtowanie wśród dzieci postaw

proinnowacyjnych 249.349,31 zł
- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 732.526,90 zł (99,5% planu) na realizację projektów pn.:

1/ „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej” 715.933,42 zł

2/ „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” 16.593,48 złDZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 91.823.156,77 zł (99,9% planu), z tego wydatki Gminy – 73.752.195,95 zł (99,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 18.070.960,82 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,7%) 88.203.778,90 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (97,9%) 3.619.377,87 zł


Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Powyższy dział obejmuje następujące rozdziały:
- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zrealizowano w wysokości 55.701.123,79 zł (99,4% planu). Środki przeznaczono na:

1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego

transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 47.706.125,40 zł

2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego

transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 3.619.377,87 zł

3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 4.372.673,43 zł

4/ ogłoszenia prasowe dotyczące nieodpłatnego zbywania

udziałów MPK Sp. z o.o. przez Prezydenta Miasta na rzecz

uprawnionych pracowników spółki 2.947,09 zł


- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 20.070.867,47 zł (100,0% planu), które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

1/ remonty bieżące dróg 12.907.100,49 zł

(m.in. remont ul. Sandomierskiej)

2/ zimowe utrzymanie dróg 5.426.539,05 zł

3/ zieleń przyuliczną 547.971,70 zł

4/ oznakowanie poziome ulic 536.301,87 zł

5/ oznakowanie pionowe ulic 467.011,12 zł

5/ konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 185.943,24 zł

Wykonano remonty dróg o powierzchni 40.608,391 m2, oznakowanie poziome na powierzchni 49.681 m2, oznakowanie pionowe, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na ulicach oraz remonty niebitumiczne.


- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 16.031.165,51 zł (99,7% planu) na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 8.528.502,51 zł

2/ zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami (zmiana przez Wojewodę Świętokrzyskiego wcześniejszej decyzji - podatek VAT od kanalizacji deszczowej uznany został jako wydatek niekwalifikowany) 59.962,97 zł

3/ bieżące utrzymanie dróg 7.442.700,03 zł

w tym:

  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość