Strona główna

Część III siwz opis przedmiotu zamówienia


Pobieranie 279.37 Kb.
Strona3/3
Data19.06.2016
Rozmiar279.37 Kb.
1   2   3

5. Pakiety medyczne w ramach zamówienia podstawowego mają zapewniać:

 • całodobowy dyżur lekarsko – pielęgniarski,

 • możliwość korzystania z pakietu usług w obrębie całego kraju,

 • domowe interwencje lekarskie – porada w warunkach domowych konieczna ze względu na stan zdrowia pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do placówki Wykonawcy, przeprowadzona jest przez lekarza rodzinnego/internistę, obejmująca czynności niezbędne do postawienia diagnozy i podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej. Zapewnienie całodobowej realizacji usługi na terenie całego kraju,

 • doraźną pomoc medyczną - w każdym przypadku interwencji koniecznej w zakładzie pracy oraz, o ile to możliwe, w innych sytuacjach, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta, skierowanie do miejsca wezwania odpowiednio wyposażonego
  i przygotowanego do niesienia skutecznej pomocy zespołu medycznego. Dojazd karetek pogotowia na terenie na terenie całego kraju, najszybciej dostępnych w miejscu zdarzenia,

 • infolinię i rezerwacje on-line 24h,

 • przypomnienie o terminie umówionej wizyty za pomoc SMS przesyłaną na wskazany numer telefonu GSM,

 • w przypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach, poza siedzibami partnerów medycznych - infolinia ma wskazać sposób realizacji usługi wynikającej z zakresu umowy. Na podstawie tego zgłoszenia, wykonawca zwraca poniesione koszty usług objętych zakresem umowy do wysokości ceny określonej
  w cenniku, na podstawie przedstawionego rachunku.


6. Ponadto pakiet dla Członków Zarządu ma zapewniać:

 • wyjątkowo komfortowy, do wyłącznej dyspozycji (VIP), dostęp do usług medycznych, poprzez stworzenie specjalnych stanowisk do kontaktu telefonicznego oraz osobistego,

 • sprawną i skuteczną opiekę medyczną, w maksymalnie krótkim czasie niezbędnym
  na załatwienie formalności,

 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

 • bezpośredni kontakt z wybranym konsultantem specjalistą, celem uzgodnienia dogodnego, indywidualnego terminu wizyty ambulatoryjnej,

 • możliwość ustalenia terminu wizyty i badania, zgodnie z bieżącą potrzebą, w związku ze specyfiką zajmowanego stanowiska.
 1. PRAWO OPCJI - DLA CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW NFOŚiGW, CZŁONKÓW RODZIN EMERYTÓW I RENCISTÓW- BYŁYCH PRACOWNIKÓW NFOŚIGW.


1. Pakiet rodzinny obejmujący usługi medyczne dla małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz wnuków, dzieci obcych, dla których ustanowiono opiekę, albo dzieci obcych w ramach rodziny zastępczej.
A. Opis pakietu rodzinnego


 1. Pakiet rodzinny obejmuje usługi medyczne dla członków rodzin pracowników NFOŚiGW oraz członków rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników NFOŚiGW, za których uważa się:

    1. małżonka,

    2. dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione oraz wnuki,

    3. dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę, albo dzieci obce w ramach rodziny zastępczej,

Za dziecko uważana jest osoba do ukończenia przez nią 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia przez nią 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

 1. Przystąpienie członków rodziny do pakietu rodzinnego następuje na podstawie: imiennej deklaracji pracownika, emeryta, rencisty byłego pracownika NFOŚiGW, zawierającej następujące dane:

 1. imię i nazwisko członka rodziny,

 2. adres zameldowania,

 3. numer PESEL,

która przekazywana jest Wykonawcy przez NFOŚiGW oraz zobowiązania pracownika, emeryta, rencisty byłego pracownika NFOŚiGW do wpłacania wynagrodzenia za pakiet rodzinny do NFOŚiGW przez czas trwania Umowy.

 1. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 2 nie obowiązuje w przypadku udokumentowania śmierci członka rodziny. W takiej sytuacji ma zastosowanie pkt 6.

 2. Deklaracja, o której mowa w pkt 1 może być złożona w dowolnym terminie, a objęcie usługą pakietu rodzinnego następuje w ciągu 3 dni roboczych, chyba że pracownik lub emeryt, rencista były pracownik NFOŚiGW wskazał w deklaracji datę późniejszą. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości pełnej kwoty ryczałtu niezależnie od dnia miesiąca, w którym następuje przystąpienie członka rodziny do pakietu rodzinnego.

 3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, następuje wyrejestrowanie zgłoszonych przez niego członków rodziny korzystających z usług pakietu rodzinnego i zaprzestanie wnoszenia miesięcznych opłat od następnego miesiąca po ustaniu stosunku pracy.

 4. Śmierć członka rodziny jest podstawą do wykreślenia go z listy członków rodziny korzystających z usług zdrowotnych pakietu rodzinnego, a w przypadku gdy jest to jedyny zgłoszony w pakiecie rodzinnym członek rodziny również do zaprzestania wnoszenia miesięcznych opłat od następnego miesiąca po zgłoszeniu śmierci.

 5. Pracownik ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji ze świadczonych usług zdrowotnych dla zgłoszonych członków rodziny, za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem.

 6. Z przyczyn niezależnych od pracownika ma on prawo do złożenia rezygnacji ze świadczonych usług zdrowotnych dla zgłoszonych członków rodziny, ze skutkiem zaprzestania wnoszenia opłat i korzystania ze świadczeń zdrowotnych, od następnego miesiąca po złożeniu pisemnej rezygnacji.

B. Rodzaje badań, konsultacji i zabiegów: 1. Porady lekarskie:

  • zebranie wywiadu chorobowego

  • badanie przedmiotowe pacjenta (w tym niezbędne pomiary: masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi)

  • postawienie diagnozy

  • edukacja i promocja zdrowotna

  • poinformowanie o wynikach badania i zalecenia medyczne

  • zlecenie i ocena badań diagnostycznych

  • zlecenie konsultacji specjalistycznych

  • konsultacje przed szczepieniem lub pobraniem krwi (HIV)

  • wystawienie recept refundowanych na leki lub materiały medyczne osobom ubezpieczonym, legitymującym się ważnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku braku potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lek zostanie przepisany, jednakże bez prawa pacjenta do refundacji (zniżki).

 2. Konsultacje specjalistyczne, w tym:

 • Alergologia

 • Chirurgia i chirurgia dziecięca

 • Dermatologia i wenerologia

 • Diabetologia

 • Dietetyka – rabat w wysokości 50%

 • Endokrynologia

 • Gastroenterologia

 • Ginekologia

 • Hematologia

 • Hepatologia

 • Interna

 • Kardiologia

 • Medycyna rodzinna

 • Nefrologia

 • Neurologia i neurologia dziecięca

 • Onkologia kliniczna

 • Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

 • Okulistyka

 • Otolaryngologia

 • Pediatria

 • Położnictwo

 • Proktologia

 • Psychiatria – 3 wizyty w roku, z wyłączeniem terapii

 • Pulmonologia

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

 • Reumatologia

 • Urologia

 1. Zabiegi medyczne

  • blokada dostawowa

  • elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne w dermatologii

  • odczulanie

  • założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego / gips syntetyczny / gips tradycyjny

  • badanie kierowców

 2. Zabiegowa opieka pielęgniarska

  • iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej);

  • założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów

  • pomiar ciśnienia krwi

  • badanie moczu metodą paskową

  • próba uczuleniowa na lek

  • próba ciążowa

  • opieka pielęgniarska

 3. Domowa opieka pielęgniarska

  • wykonanie iniekcji (do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie)

  • oznaczenie poziomu glukozy (do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub 5 dni wykonywane dwa razy dziennie).

 4. Opieka stomatologiczna

  • profilaktyczny przegląd stomatologiczny

  • indywidualne zalecenia profilaktyki stomatologicznej

  • zdjęcie rentgenowskie zęba

  • leczenie zachowawcze z rabatem 10%

  • leczenie chirurgiczne z rabatem 10%

 5. Badania laboratoryjne, w tym:

7.1. Badania podstawowe:

 • Hematologiczne

  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas K-K,APTT)

  • czas protrombinowy Quicka (PT).

 • Biochemiczne

  • Albumina

  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

  • Amylaza/ diastaza

  • Białko - proteinogram

  • Białko całkowite

  • Białko C-reaktywne (CRP)

  • Bilirubina całkowita

  • Chlorki (Cl)

  • Cholesterol całkowity

  • LDH

 • Enzymatyczne

  • Fosfataza alkaliczna

  • Fosfataza kwaśna

  • Fosfataza sterczowa

  • fosfor (P)

  • Glukoza

  • GGTP

  • Hemoglobina glikozylowana (HbA1)

  • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

  • Kreatynina

  • magnez (Mg)

  • Mocznik

  • Potas (K)

  • Sód (Na)

  • Triglicerydy

  • Wapń (Ca)

  • Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

  • Żelazo (Fe)

 • Badanie moczu

  • dobowa zbiórka moczu (kreatynina,kwas moczowy, diastaza,wapń)

  • ogólne badanie moczu

  • skład chemiczny kamieni nerkowych

 • Badanie kału

  • ogólne badania kału

  • pasożyty/ jaja pasożytów w kale,

 • Inne

 • antygen HBs

 • test latexowy

 • odczyn Paula- Bunnela - Davidsona (mononukleoza)

 • odczyn Waalera- Rosego

  1. Badania specjalistyczne

 • Serologiczne

  • oznaczanie grupy krwi, przeciwciała Rh

  • HIV I / II

 • Immunologiczne

  • Immunoglobuliny A (IgA)

  • Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

  • Immunoglobuliny G (IgG)

  • Immunoglobuliny M (IgM)

  • Przeciwciała anty – HAV (total)

  • Przeciwciała anty - HBV (HBs, HBc)

  • Przeciwciała anty – HCV,

  • Przeciwciała p/ H. Pylori

  • Przeciwciała p/bakteryjne Borelia

  • Przeciwciała p/bakteryjne Chlamydia

  • Przeciwciała p/cytomegalii (IgG,IgM)

  • Przeciwciała p/różyczce (IgG,IgM)

  • Przeciwciała p/toksoplazmozie (IgM, IgG)

 • hormonalne i metaboliczne

  • Estradiol,

  • F (wolne) alfa HCG

  • Hormon folikulotropowy (FSH),

  • Hormon luteinizujący (LH),

  • Hormon tyreotropowy (TSH)

  • Insulina

  • Kortyzol,

  • Progesteron

  • Prolaktyna

  • T3 całkowite

  • fT3

  • T4 całkowite

  • fT4

  • Testosteron

  • Tg (tyreoglobulina)

 • inne

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)

 • AFP (alfafetoproteiny)

 • CA - 125

 • CA - 15-3

 • CA - 19-9

 • CEA (antygen karcynoembrionalny)

7.3 Badania mikrobiologiczne i cytologiczne

   • Mikrobiologiczne

    • posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

    • wymazy z odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella i Shigella

    • badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella

    • wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

    • badania mykologiczne skóry i paznokci.

   • Cytologiczne

7.4 Zabiegi Diagnostyczne, w tym:

   • Biopsja cienkoigłowa

    • tarczycy pod kontrolą usg

    • piersi pod kontrolą usg

    • gruczołu krokowego pod kontrolą usg

   • Alergiczne testy skórne

 • testy skórne metodą nakłuć Panel wziewny i/lub panel pokarmowy.

 • testy skórne metodą płatkową/kontaktowe. Rabat 10%

 1. Badania Radiologiczne

 • RTG klasyczne

  • czaszki, zatok i zębów

  • ślinianek podżuchwowych

  • klatki piersiowej (a-p, boczne i z kontrastem, warstwowy tomogram)

  • jamy brzusznej – przeglądowe

  • miednicy

  • kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego)

  • stawów i/lub kości długich

 • wlew doodbytniczy

  • badanie z kontrastem

 • urografia

  • badanie z kontrastem

 • mammografia

 • CT – Tomografia komputerowa

 • głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i wewnętrznego)

 • szyi i klatki piersiowej

 • jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki nadnerczy) i miednicy

 • kości długich, kręgosłupa i stawów

 1. NMR - Rezonans Magnetyczny - z kontrastem

 2. Badania USG

   • Ultrasonografia klasyczna

    • narządów jamy brzusznej

    • narządu ruchu (stawów)

    • innych narządów (jąder, tarczycy, ślinianek, piersi)

   • Sondy transkorporalne

    • narządów rodnych (transvaginalne)

    • gruczołu krokowego (transrektalne )

   • UKG – Echokardiografia

 • badanie usg serca metodą Dopplera

 • badanie dopplerowskie tętnic nerkowych

 • badanie dopplerowskie tętnic kończyn

 • badanie dopplerowskie żył kończyn

 • badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

 1. Badania endoskopowe

 • Górnego odcinka przewodu pokarmowego

  • gastroskopia

 • Dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • rektoskopia

 • sigmoidoskopia

 • kolposkopia

 1. Badania czynnościowe

   • Układu krążenia

 • EKG spoczynkowe

 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

 • 24-godzinna rejestracja ekg (badanie metodą Holtera)

 • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi ( Holter RR)

 • Układu ruchu

 • densytometria

 • spirometria

 • Układu nerwowego

 • elektroencefalografia (EEG)

 • Okulistyczne

 • komputerowe badanie pola widzenia

 • Narządu słuchu

 • audiometria

 1. Szczepienia – w siedzibie Zamawiającego lub w placówce Wykonawcy wg odrębnych ustaleń.

  • p. grypie

  • pozostałe szczepienia - usługa lekarsko-pielęgniarska bezpłatna, szczepionka płatna dodatkowo

 2. Klinika „Chirurgii Jednego Dnia” zabiegi płatne z 10 % rabatem

 • Chirurgia ogólna

 • usunięcie pęcherzyka żółciowego

 • operacyjne i obliteracyjne leczenie żylaków kończyn dolnych

 • operacje żylaków odbytu

 • operacje laparoskopowe

 • Chirurgia rekonstrukcyjna

  • korekty wad rozwojowych

  • wady i niedorozwinięcia małżowin usznych

  • korekta opadania powiek

  • operacje naprawcze zniekształceń po urazach mechanicznych i oparzeniach

 • Chirurgia urologiczna

  • żylaków powrózka nasiennego

  • przerostu gruczołu krokowego

 • Chirurgia laryngologiczna

  • usunięcie migdałków podniebiennych, migdałka gardłowego

  • usunięcie polipów nosa

  • korekcja skrzywienia przegrody nosa

 • Chirurgia onkologiczna

  • usuwanie zmian guzowatych gruczołu piersiowego

  • usuwanie zmian łagodnych i złośliwych skóry

 • Chirurgia okulistyczna

  • usuwanie gradówki

  • usuwanie narośli w okolicach oczu

 • Chirurgia plastyczna

  • chirurgia estetyczna

  • korekty nosa

  • korekty małżowin usznych

  • korekty gruczołów piersiowych

  • plastyka powłok brzusznych

  • plastyka powiek

  • podniesienie powłok twarzy i szyi (face lift)

 • Chirurgia ginekologiczna

  • elektro- i kriokoagulacja nadżerek

  • wyłuszczenie mięśniaków macicy

  • laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa

 • Chirurgia dermatologiczna

 • wymrażanie ciekłym azotem

 • usuwanie włókniaków

 • usuwanie przerosłych blizn.

 1. Drobne zabiegi chirurgiczne

 • nacięcie ropnia

 • oczyszczenie rany

 • radykalne wycięcie zmiany skóry

 • radykalne wycięcie zmiany skóry: diatermia, kaszak, tłuszczak, podwiązanie wyrośli skórnej,

 • usunięcie ciała obcego

 • szycie skóry i tkanki podskórnej: duża rana

 • szycie skóry i rany podskórnej: mała rana,


2. Pakiet senior - obejmujący usługi medyczne dla rodziców pracownika oraz rodziców małżonka pracownika.
A. Opis pakietu:

 1. Pakiet senior obejmuje usługi medyczne dla rodziców pracownika NFOŚiGW oraz rodziców małżonka pracownika NFOŚiGW.

 2. Przystąpienie członków rodziny do pakietu senior następuje na podstawie: imiennej deklaracji pracownika, emeryta lub rencisty byłego pracownika NFOŚiGW, zawierającej następujące dane:

 1. imię i nazwisko członka rodziny,

 2. adres zameldowania,

 3. numer PESEL,

która przekazywana jest Wykonawcy przez NFOŚiGW oraz zobowiązania pracownika, emeryta, rencisty byłego pracownika NFOŚiGW do wpłacania wynagrodzenia za każdego zgłoszonego rodzica, do NFOŚiGW przez czas trwania Umowy.

 1. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 2 nie obowiązuje w przypadku udokumentowania śmierci członka rodziny. W takiej sytuacji ma zastosowanie pkt 6.

 2. Deklaracja, o której mowa w pkt 1 może być złożona w dowolnym terminie, a objęcie usługą pakietu senior następuje w ciągu 3 dni roboczych, chyba że pracownik lub emeryt, rencista były pracownik NFOŚiGW wskazał w deklaracji datę późniejszą. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości pełnej kwoty ryczałtu niezależnie od dnia miesiąca, w którym następuje przystąpienie członka rodziny do pakietu senior.

 3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, następuje wyrejestrowanie zgłoszonych przez niego członków rodziny korzystających z usług pakietu senior i zaprzestanie wnoszenia miesięcznych opłat od następnego miesiąca po ustaniu stosunku pracy.

 4. Śmierć członka rodziny jest podstawą do wykreślenia go z listy członków rodziny korzystających z usług zdrowotnych pakietu senior, jak również do zaprzestania wnoszenia miesięcznych opłat od następnego miesiąca po zgłoszeniu śmierci.

 5. Pracownik ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji ze świadczonych usług zdrowotnych dla zgłoszonych członków rodziny, za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem.

 6. Z przyczyn niezależnych od pracownika ma on prawo do złożenia rezygnacji ze świadczonych usług zdrowotnych dla zgłoszonych członków rodziny, ze skutkiem zaprzestania wnoszenia opłat i korzystania ze świadczeń zdrowotnych, od następnego miesiąca po złożeniu pisemnej rezygnacji.

B. Rodzaje badań, konsultacji i zabiegów: 1. Porady lekarskie:

  • zebranie wywiadu chorobowego

  • badanie przedmiotowe pacjenta (w tym niezbędne pomiary: masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi)

  • postawienie diagnozy

  • edukacja i promocja zdrowotna

  • poinformowanie o wynikach badania i zalecenia medyczne

  • zlecenie i ocena badań diagnostycznych

  • zlecenie konsultacji specjalistycznych

  • konsultacje przed szczepieniem lub pobraniem krwi (HIV)

  • wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy

  • wystawienie recept refundowanych na leki lub materiały medyczne osobom ubezpieczonym, legitymującym się ważnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku braku potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lek zostanie przepisany, jednakże bez prawa pacjenta do refundacji (zniżki).

 2. Konsultacje specjalistyczne, w tym:

 • Alergologia

 • Anestezjologia i intensywna terapia

 • Chirurgia

 • Dermatologia i wenerologia

 • Diabetologia

 • Dietetyka - rabat w wysokości 50%

 • Endokrynologia

 • Gastroenterologia

 • Ginekologia (z wyłączeniem leczenia niepłodności)

 • Hematologia

 • Hepatologia

 • Interna

 • Kardiologia

 • Medycyna rodzinna

 • Nefrologia

 • Neurologia

 • Onkologia

 • Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

 • Okulistyka

 • Otolaryngologia

 • Położnictwo

 • Proktologia

 • Psychiatria - 3 wizyty w roku, z wyłączeniem terapii

 • Pulmonologia

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

 • Reumatologia

 • Urologia

 1. Zabiegi medyczne

  • blokada dostawowa

  • elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne w dermatologii

  • odczulanie

  • założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego / gips syntetyczny / gips tradycyjny

  • badanie kierowców

 2. Zabiegowa opieka pielęgniarska

  • iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej);

  • założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów

  • pomiar ciśnienia krwi

  • badanie moczu metodą paskową

  • próba uczuleniowa na lek

  • próba ciążowa

 3. Badania laboratoryjne, w tym:

  1. Badania podstawowe:

 • Hematologiczne

  • morfologia krwi z rozmazem

  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas K-K,APTT)

  • czas protrombinowy Quicka (PT).

 • Biochemiczne

  • Albumina

  • Amylaza

  • Białko - proteinogram

  • Białko całkowite

  • Bilirubina całkowita

  • Chlorki (Cl)

  • Cholesterol całkowity

  • Cholesterol HDL

  • CRP - białko ostrej fazy

  • transaminazy

 • Enzymatyczne

  • Fosfataza alkaliczna

  • Fosfataza kwaśna

  • Fosfataza sterczowa

  • Glukoza

  • GGTP

  • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

  • Kreatynina

  • Kwas moczowy

  • Mocznik

  • Potas (K)

  • Sód (Na)

  • Triglicerydy

  • Wapń (Ca)

  • Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

  • Żelazo (Fe)

 • Badanie moczu

 • ogólne badanie moczu

  1. Badania specjalistyczne

 • Hormonalne i metaboliczne

 • hormon tyreotropowy (TSH)

 • antygen swoisty dla stercza (PSA)

5.3. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne

  • Mikrobiologiczne

   • posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

   • badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella

  • Cytologiczne

 • cytologia ginekologiczna

 1. Badania Radiologiczne

 • RTG klasyczne

  • czaszki, zatok

  • ślinianek podżuchwowych

  • klatki piersiowej (a-p, boczne i z kontrastem, warstwowy tomogram)

  • jamy brzusznej – przeglądowe

  • przełyku, żołądka i dwunastnicy

  • miednicy

  • kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego)

  • stawów i/lub kości długich

 • Mammografia

 1. Badania USG

   • Ultrasonografia klasyczna

    • narządów jamy brzusznej

    • innych narządów (jąder, tarczycy, ślinianek, piersi)

   • Sondy transkorporalne

    • narządów rodnych (transvaginalne)

    • gruczołu krokowego (transrektalne )

   • Ultrasonografia met. Dopplera

 • badanie dopplerowskie tętnic nerkowych

 • badanie dopplerowskie tętnic kończyn

 • badanie dopplerowskie żył kończyn

 • badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

 1. Badania endoskopowe

 • Górnego odcinka przewodu pokarmowego

 • gastrologia

 • Dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • rektoskopia

 1. Badania czynnościowe

   • Układu krążenia

 • EKG spoczynkowe

 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

 • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi ( Holter RR)

 • Układu oddechowego

 • spirometria

 • Układu nerwowego

 • elektroencefalografia (EEG)

 • Okulistyczne

 • komputerowe badanie pola widzenia

 • Narządu słuchu

 • audiometria

 1. Szczepienia – w siedzibie Zamawiającego lub w placówce Wykonawcy wg odrębnych ustaleń.

 • p.grypie


3. Pakiety medyczne w ramach prawa opcji mają zapewniać:

 • całodobowy dyżur lekarsko – pielęgniarski,

 • możliwość korzystania z pakietu usług w obrębie całego kraju,

 • domowe interwencje lekarskie – porada w warunkach domowych konieczna ze względu na stan zdrowia pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do placówki wykonawcy, przeprowadzona jest przez lekarza rodzinnego/internistę, obejmująca czynności niezbędne do postawienia diagnozy i podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej. Zapewnienie całodobowej realizacji usługi na terenie całego kraju,

 • doraźną pomoc medyczną – w każdym przypadku interwencji koniecznej w zakładzie pracy oraz, o ile to możliwe, w innych sytuacjach, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta, skierowanie do miejsca wezwania odpowiednio wyposażonego
  i przygotowanego do niesienia skutecznej pomocy zespołu medycznego. Dojazd karetek pogotowia na terenie na terenie całego kraju, najszybciej dostępnych w miejscu zdarzenia,

 • infolinię i rezerwacje on-line 24h,

 • przypomnienie o terminie umówionej wizyty za pomoc SMS przesyłaną na wskazany numer telefonu GSM,

 • w przypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach, poza siedzibami partnerów medycznych - infolinia ma wskazać sposób realizacji usługi wynikającej z zakresu umowy. Na podstawie tego zgłoszenia, wykonawca zwraca poniesione koszty usług objętych zakresem umowy do wysokości ceny określonej
  w cenniku, na podstawie przedstawionego rachunku.

ZZP/07/2012


1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość