Strona główna

Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej w Puszczy Barlineckiej”


Pobieranie 6.24 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar6.24 Kb.

Nadleśnictwo Barlinek uczestniczy w realizacji projektu przyrodniczego dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn:


Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej w Puszczy Barlineckiej”
Projekt jest realizowany w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” - strona programu www.pois.gov.pl - w ramach działania 5.1 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
Celem V osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej. Aktywna ochrona środowiska na obszarach chronionych w Polsce. Inicjatywy zmierzające do zachowania gatunków zagrożonych wyginięciem oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, a także przywracania drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie sieci Natura 2000. Działania związane z kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, ochronie przyrody, w tym różnorodności biologicznej i ochronie krajobrazu, a także zachowań proekologicznych poprzez szeroko rozumianą edukację ekologiczną.
Natomiast w ramach w/w projektu realizowane będą m. in. następujące działania:

  1. Przebudowa siedlisk leśnych, grądów i buczyn, do pożądanego składu gatunkowego.

  2. Ochrona i odtwarzanie cennych torfowisk oraz przywracanie właściwych stosunków wodnych na tych obszarach.

  3. Ochrona i odtwarzanie miejsc występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej poprzez polepszanie warunków ich bytowania w zbiornikach wodnych.

  4. Inwentaryzacja miejsc występowania pachnicy dębowej i innych saproksylobiontów na terenie PLH 080071.

  5. Działania z zakresu małej retencji w Nadleśnictwie Barlinek i Nadleśnictwie Kłodawa w celu ochrony i odtwarzania cennych torfowisk, ochrony siedlisk olsów oraz powiększania biologicznej różnorodności Puszczy Barlineckiej.


Dodatkowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla V osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” – strona internetowa www.ckps.pl – Konkurs 2/2010.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość