Strona główna

Data napisania sprawozdania- maj 2014 r


Pobieranie 50.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar50.8 Kb.


DATA NAPISANIA SPRAWOZDANIA- MAJ 2014 r.

AUTORZY RAPORTU- Aleksandra Kalkowska, Ewa Jankowska, Oksana Calik, Wojciech Calik, Aleksandra Jeziorowska- Chmiel, Alicja Goyke, Joanna Lewicka, Anna Śrubo, Iwona Wrońska, Alicja Maciejewska, Mariola Ruc, Małgorzata Wirska, Lucyna Trocka, Danuta Różańska, Jolanta Foks- Styn, Barbara Bach, Dorota Zadroga, Jolanta Rudźko, Wojciech Rudźko, Agata Szur, Karol Ciesielski

PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE

Wymaganie ewaluacyjne:


9.Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Charakterystyka wymagania na poziom D- Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Charakterystyka wymagania na poziom B- W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.

Kryteria: • Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 • W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

 • Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

 • W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

Pytania kluczowe:
 1. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?

 2. W jaki sposób w szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?

 3. Jakie oczekiwania rodziców są uwzględniane w pracy szkoły?

 4. Kto i kiedy zapoznaje rodziców z koncepcją pracy szkoły?

 5. W jakim stopniu koncepcja jest znana i akceptowana przez rodziców?

 6. W jakich stopniu rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach?

 7. Jakie inicjatywy rodziców są realizowane w szkole na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły?


Cel ewaluacji wewnętrznej: Zacieśnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą na rzecz jej rozwoju. Współodpowiedzialność za wychowanie dzieci i ich rozwój. Stworzenie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz rozwoju szkoły.
Dobór próby badawczej i metod badania:

 • analiza dokumentacji;

 • wywiad z przewodniczącą Rady Rodziców, dyrektorem;

 • kwestionariusze ankiety;

 • analiza przepisów prawa;

 • ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli, dyrekcji;

 • opinia eksperta;

 • analiza danych.

Adn. 1 W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?

Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy z następujących źródeł: • ankiety skierowane do rodziców;

 • podczas zebrań i konsultacji z rodzicami;

 • podczas indywidualnych rozmów;

 • spotkań okolicznościowych (przy okazji uroczystości i imprez szkolnych);

 • zajęć, lekcji otwartych;

 • spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach np. choroba ucznia czy nauczanie indywidualne);

 • z orzeczeń i opinii wydanych przez PPP.

Szkoła wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy dla: • indywidualizacji pracy z uczniem;

 • zajęcia z uczniem zdolnym (koła zainteresowania);

 • poszerzania zajęć pozalekcyjnych o zajęcia z uczniami wymagającymi pomocy (logopeda, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rewalidacja, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem szkolnym, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej).


Adn.2 W jaki sposób w szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?
Szkoła wspiera rodziców w obszarze dydaktyczno-wychowawczym. Oprócz rozmów

z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu czy dyrekcją, szkoła oferuje pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy. Umożliwia kontakt ze specjalistyczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną, kieruje do poradni specjalistycznych (np. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). Do częstych form wsparcia należy też pomoc materialna ze strony szkoły i organu prowadzącego szkołę (np. dofinansowanie podręczników, stypendia naukowe, bezpłatne posiłki). Rada Rodziców współpracuje z uczniami i nauczycielami w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Celem programu jest zacieśnienie współpracy, rozwijanie inicjatyw, współpraca w zakresie organizacji życia szkoły i działalności Samorządu Uczniowskiego.

Opinie rodziców uzyskiwane podczas spotkań są brane pod uwagę i wpływają

na planowanie podejmowanych przez szkołę działań (np. modyfikowanie programów profilaktycznych i wychowawczych, organizację imprez szkolnych). Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów (załącznik nr 1) wynika, że 73% ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy ze szkołą. Odpowiedzi „nie” udzieliło 4 rodziców co stanowi 4%. Częściowo usatysfakcjonowanych współpracą jest 22% rodziców.źródło: badanie własneAdn. 3 Jakie oczekiwania rodziców są uwzględniane w pracy szkoły?

Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami wynika, że w pracy szkoły uwzględniane jest: • poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci poprzez ich udział w kółkach przedmiotowych i innych zajęciach pozalekcyjnych;

 • wychowanie i opieka;

 • realizacja działań profilaktycznych, uświadamianie o istniejących zagrożeniach;

 • realizacja programów edukacyjnych;

 • współpraca nauczyciel- uczeń – rodzic – budowanie i zakorzenianie więzi międzypokoleniowych;

 • przygotowywanie uczniów do egzaminów;

 • organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych;

 • stosowanie różnorodnych form i metod pracy (aktywizacja nauczania);

 • wybór podręczników;

 • organizacja imprez szkolnych.


Adn. 4 Kto i kiedy zapoznaje rodziców z koncepcją pracy szkoły?

Każdego roku, podczas pierwszego zebrania, wychowawcy klas zapoznają rodziców z koncepcją pracy szkoły. Dokument umieszczany jest na stronie internetowej szkoły. Również dyrektor szkoły zapoznaje Radę Rodziców z tym dokumentem szkolnym.

Osoby uczestniczące w ankietowym badaniu wymieniały następujący sposób zapoznania się z dokumentem:


 • podczas zebrania z wychowawcą (59%);

 • na stronie internetowej szkoły (38%);

 • w inny sposób np. za pośrednictwem dziecka (3%).

źródło: badanie własneAdn. 5 W jakim stopniu koncepcja jest znana i akceptowana przez rodziców?

Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów wynika, że 96% badanych rodziców zapoznało się z koncepcją pracy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. 4% badanych nie zna dokumentu.źródło: badanie własne

83% ankietowanych rodziców akceptuje koncepcję pracy Samorzadowego Zespołu Szkół w Gniewinie, 3% nie akceptuje koncepcji, 14% nie ma zdania na ten temat.źródło: badanie własne
Adn. 6 W jakich stopniu rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach?

Z rozmów przeprowadzonych z przewodniczącą Rady Rodziców wynika, że Rada Rodziców angażuje się w życie szkoły poprzez: • organizację wielu imprez i uroczystości szkolnych (m.in. współpracę przy organizacji obchodów 15 rocznicy nadania szkole podstawowej im. Gabriela Narutowicza, organizację ,,Dnia Babci i Dziadka”, organizację drugiego Festynu Rodzinnego);

 • organizację koncertu- ,,Dzieci Rodzicom”;

 • współorganizację imprez klasowych (m.in.: Mikołajki, Andrzejki czy bal karnawałowy);

 • dofinansowanie wyjazdów edukacyjny;

 • współpracę z Samorządem Uczniowskim (współudział w tworzeniu radiowęzła w szkole);

 • udział w procedurze wyboru podręczników;

 • akcję ,,Podręcznik 2014”.


Rodzice wspierają szkołę przez:

 • pomoc w wyborze i zakup nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów;

 • uczestniczą w pracy wychowawczej.Artykuły dokumentujące współpracę rodziców z nauczycielami zamieszczane są:

 • w Biuletynie Informacyjnym Gminy Gniewino;

 • stronie internetowej szkoły.

Adn. 7 Jakie inicjatywy rodziców są realizowane w szkole na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły?

źródło: badanie własne


Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów wynika, że najwięcej rodziców bierze udział w przygotowaniach uroczystości związanych z Dniem Babci i Dziadka – 55 osób, oraz Dniem Matki- 40 osób. Najmniej rodziców zadeklarowało swój udział w wycieczkach szkolnych, przygotowaniach Palmy Wielkanocnej czy Wigilii klasowej.
Cel ewaluacji wewnętrznej: Zacieśnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą na rzecz jej rozwoju. Współodpowiedzialność za wychowanie dzieci i ich rozwój. Stworzenie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz rozwoju szkoły.

RODZICEMOCNE STRONY:

Większość rodziców (73%) jest zadowolona ze współpracy ze szkołą. Rodzice uważają, że w pracy z uczniem nauczyciele uwzględniają ich sugestie. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Rodzice uczestniczą w różnych działaniach podejmowanych przez szkołę. Rada Rodziców prężnie współpracuje ze szkołą . Angażuje się w życie szkoły organizując wiele imprez i uroczystości szkolnych. Współpracuje z uczniami i nauczycielami w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Znaczna większość rodziców dostrzega wsparcie szkoły w wychowywaniu ich dzieci. Na zebraniach z rodzicami, konsultacjach, indywidualnych spotkaniach z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym pozyskują informacje o zachowaniu, osiągnięciach w nauce i funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej. Rodzice otrzymują wsparcie w zakresie spraw wychowawczych i dotyczących problemów edukacyjnych.
SŁABE STRONY:

Część rodziców nie zna koncepcji pracy szkoły lub zna ją słabo. Nie wszyscy rodzice są świadomi wpływu jaki mają na tworzenie tego dokumentu. Nie wszyscy rodzice angażują się w działania podejmowane przez szkołę a dotyczące uczniów. 22% rodziców jest częściowo usatysfakcjonowanych współpracą ze szkołą. 4% rodziców nie jest zadowolonych ze współpracy.
NAUCZYCIELE

MOCNE STRONY:

Grono pedagogiczne pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, na rzecz rozwoju uczniów. Nauczyciele współpracują z rodzicami, wspierają ich w obszarze dydaktyczno- wychowawczym, realizują wspólny projekt ,,Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.SŁABE STRONY:

Nie wszyscy nauczyciele zachęcają rodziców do udziału w życiu szkoły.REKOMENDACJE ( ZALECENIA DYREKTORA SZKOŁY):
Podjąć działania zachęcające do współpracy ze szkołą rodziców niezaangażowanych i nie usatysfakcjonowanych. Pobudzać zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, tym co się dzieje w szkole, zmieniać ich świadomość pedagogiczną. Dalej pozyskiwać i wykorzystywać opinie rodziców na temat pracy i współpracy ze szkołą, badać oczekiwania rodziców na rzecz rozwoju uczniów. Wzmacniać rolę rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły. Na bieżąco informować rodziców na temat działań podejmowanych przez szkołę. Wspomagać rodziców w procesie dydaktyczno- wychowawczym ich dzieci. Wskazywać w jakich obszarach rodzice mogą jeszcze bardziej wspomóc szkołę na rzecz jej rozwoju i rozwoju uczniów.


ANEKSZAŁĄCZNIK NR 1- Ankieta skierowana do rodziców uczniów:
Drodzy rodzice:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania. Uzyskane wyniki wykorzystane będą w opracowaniu ewaluacji Samorządowego Zespołu szkół w Gniewinie.Dziękujemy za wypełnienie ankiety- zespół ds. ewaluacji.
Próbą badawczą objęto 100 rodziców uczniów klas IV- VI sp i I- III gim. co stanowi 30% badanych.
Niewielkie różnice w procentach wynikają z faktu, że niektóre pytania miały charakter pytań otwartych lub osoby ankietowane miały prawo zaznaczenia wielu odpowiedzi. Zdarzały się też przypadki, że osoby ankietowane nie odpowiadały na wszystkie pytania, które były w ankiecie.
1.Czy zapoznał się Pan/Pani z koncepcją pracy szkoły?

96% badanych rodziców zadeklarowało, że zapoznało się z Koncepcją pracy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. 4% badanych nie zna dokumentu.

2. W jaki sposób zapoznał się Pani/Pan z koncepcją pracy szkoły?

Osoby uczestniczące w badaniu wymieniały następujący sposób zapoznania się z dokumentem: najwięcej ankietowanych -59% zapoznało się podczas zebrania z wychowawcą, 38% na stronie internetowej szkoły, 3% w inny sposób np. za pośrednictwem dziecka.


3. Czy akceptuje Pan/Pani koncepcję pracy szkoły?

83% ankietowanych rodziców akceptuje Koncepcję pracy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie, 3% nie, 14% nie ma zdania na ten temat.


4.W jakich działaniach na rzecz szkoły Państwo uczestniczycie?


Najwięcej rodziców bierze udział w uroczystościach związanych z Dniem Babci i Dziadka bo 55 osób (55%), w drugiej kolejności jest to Dzień Matki, odpowiednio 40 osób (40%). Najmniej rodziców zadeklarowało swój udział w wycieczkach szkolnych. W innych propozycjach pojawiły się pojedyncze odpowiedzi, dotyczące udziału w przedstawieniach, konsultacjach, wywiadówkach, Zielonej szkole, Błękitnej Szkole, zebrania Rady Rodziców, robienie Palmy Wielkanocnej, Wigilii klasowej.

5. Czy forma dotychczasowej współpracy ze Szkołą jest dla Państwa satysfakcjonująca?

73% rodziców odpowiedziała twierdząco, „nie” odpowiedziało 4 (4%) rodziców. Częściowo usatysfakcjonowanych jest 22% rodziców.
6. W jakich działaniach na rzecz szkoły chcielibyście Państwo uczestniczyć?


Odpowiedzi na pytanie otwarte

Ilość odpowiedzi

„Strasznie nie chcę uczestniczyć w żadnych działaniach na rzecz szkoły”

2

„Więcej spotkań rodzic – nauczyciel”

1

„Większa aktywność rodziców”

1

„Częściej dni otwarte”

3

„Sama wychowuję dzieci i nie mam czasu na udział w działaniach szkoły”

1

„Dziękuję, ale tyle mi wystarczy”

1

„Nie mam pomysłu”

2

„W karnawałach”

1

„W balach”

1

„W żadnych”

1

„W wycieczkach szkolnych”

1

Trzech rodziców choć zaznaczyło, że nie jest usatysfakcjonowanych ze współpracy ze szkołą, nie wskazało żadnych działań w których chcieliby uczestniczyć.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość