Data sporządzenia: 02. 12. 2003Pobieranie 49.52 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar49.52 Kb.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data sporządzenia: 02.12.2003

 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK LAKOWY


Charakterystyka produktu: rozcieńczalnik

Producent: P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk


05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

Straż Pożarna: 046/862-29-26

046/862-23-70

046/862-25-17

Biuro ds. sprzedaży 046/861-67-41

Nr statystyczny REGON 272979941
 1. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składnikiNazwa niebezpiecznej substancji i stężenie

Numer CAS

Numer

IndeksowyNumer WE


Symbole nie-

BezpieczeństwaBenzyna ekstrakcyjna 5-15%
101316-56-7
649-394-00-1


309-862-5


F, Xn, Xi, N, R11 R65, 67, 38, 50/53

Benzyna lakowa 85-95%

8052-41-3

-

232-489-3

F,Xn R: 10-65 1. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.Zagrożenie toksyczne

Produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, spożycia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.Zagrożenie ekotoksyczne

Szkodliwa dla organizmów wodnych. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.


4. PIERWSZA POMOC
Zatrucie inhalacyjne

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny oraz usunąć z niej ciała obce.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU.Zatrucie doustne

Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych.Skażenie skóry

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą.Skażenie oczu

Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut.W każdym przypadku zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.


 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Rozpuszczalnik jest lżejszy od wody i nie rozpuszczalny w niej. Pary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe.Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.Środki gaśnicze

Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.Produkty spalania

Tlenki węgla, wodaGaszenie pożaru

Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Rozpuszczalnik jest łatwo palną cieczą. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe.


Zalecenia ogólne


Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Indywidualne środki ostrożności - Uwaga: obszar zagrożony wybuchem

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących,, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu).

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par.Środki ostrożności dotyczące środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.Metody oczyszczania/usuwania

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przez obwałowanie terenu; zebraną ciecz odpompować.

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia.
 1. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegać zaleceń i warunków stosowania określonych przez producenta.Postępowanie

Zapobieganie zatruciom: unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par i aerozoli, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny,.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie.

Magazynowanie


Magazynować wyłącznie w certyfikowanych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Rozpuszczalnik lakowy można składować w zbiornikach magazynowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. KONTROLA NARAŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Zalecenia w zakresie środków technicznych

Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwybuchowymKontrola narażenia

Wartości dopuszczalnych stężeń NDS: 300 mg/m3; NDSCh: 900 mg/m3; NDSP: nie ustalone

Metody oznaczania

PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową.

PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki

Ochrony osobiste

Dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem typu A.

Rąk: rękawice ochronne powlekane.

Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóry i ciała: ubranie ochronne powlekane.

Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par rozpuszczalnika oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania a w przypadku zaistnienia tego natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 1. Właściwości fizykochemiczne

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: bezbarwna lub lekko żółta

Zapach: charakterystyczny

Temperatura krzepnięcia: -60oC

Temperatura początku wrzenia: nie niższa niż 126oC

Temperatura zapłonu: nie niższa niż 26oC

Temperatura samozapłonu: 360oC

Granice wybuchowości: 0,74 – 10,96% obj.

Gęstość w temp. 20oC: 0,760 - 0,810 g/cm3

Prężność par: ok. 100 hPa w temp. 37,8oC

Gęstość par względem powietrza: ok. 5

Rozpuszczalność: w wodzie nie rozpuszcza się;

rozpuszcza się w węglowodorach, alkoholach, eterach, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla, chloroformie.


 1. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


Stabilność

W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia rozpuszczalnik lakowy jest stabilny.Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.Działanie na tworzywa konstrukcyjne

Nie atakuje metali, zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.Warunki, których należy unikać

Wysoka temperatura.Materiały, których należy unikać

Silne utleniacze.
 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


Działanie: drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego

W zatruciu inhalacyjnym podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, zapach rozpuszczalnika w wydychanym powietrzu, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty; w zatruciu przy wysokich stężeniach par może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci.

W zatruciu doustnym występują nudności, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe.

Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry.Objawy zatrucia przewlekłego

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu.
 1. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Rozpuszczalnik nie rozpuszcza się w wodzie. Jest szkodliwy dla organizmów wodnych. Stężenie toksyczne dla: • ryb – salmo gairdneri irideus i alburnus bipunctatus 40mg/l

 • planktonu – vorticella campanulla 55 mg/l

paramaecium caudatum 60 mg/l

gammarus pulex 70 mg/l

epeorus asimilis 80 mg/l

tubifex tubifex 120 mg/l

- stężenie śmiertelne dla ryb - salmo gairdneri irideus 100 mg/lleuciscus idus melanotus (LC50) 320 mg/l

stężenie powodujące zmianę smaku ryb 0,0005 mg/l

stężenie zmieniające zapach wody 0,06 – 0,2 mg/l

stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 400 mg/l
 1. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI


Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie.

Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.


 1. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Nazwa przewozowa ROZPUSZCZALNIK LAKOWY

Numer rozpoznawczy materiału UN 1300

Klasa / Kod klasyfikacyjny 3 / F1

Grupa pakowania III

Oznakowanie opakowań napis „UN 1300”, nalepka ostrzegawcza nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia 30
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCHKlasyfikacja produktu

Znaki ostrzegawcze : nie są wymagane


Produkt zaklasyfikowany jako: łatwo palny R10, R65

Zawiera: benzynę lakową, ekstrakcyjną.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R10- substancja łatwo palna

R65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):S(2) – Chronić przed dziećmi.

S9 – Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

S23 – nie wdychać par.

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Obowiązujące przepisy krajowe


Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz. 1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1173)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r., Dz.U. Nr 91, poz. 811)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 147, poz. 1229)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 oraz z 1995r., Dz.U. Nr 102, poz. 507)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. Nr 32, poz. 169 z 1987r.)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003 r. Nr 7, poz. 78)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)


 1. INNE INFORMACJE


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc do bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy