Daty i najważniejsze wydarzenia w historii Polski i świata ściągaPobieranie 25.82 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar25.82 Kb.
Daty i najważniejsze wydarzenia w historii Polski i świata - ściąga
STAROŻYTNOŚĆ

Ok. 4000 lat p.n.e. – rozpoczęcie epoki starożytnej, koniec prehistorii

XVIII w. p.n.e. – powstanie kodeksu Hammurabiego

776 r. p.n.e. – pierwsza olimpiada w starożytnej Grecji

753 r. p.n.e. – legendarna data założenia starożytnego Rzymu przez Remusa i Romulusa

509 r. p.n.e. – powstanie republiki w Rzymie.

490 r. p.n.e. – bitwa pod Maratonem. Zwycięstwo Greków nad wojskami perskimi.

480 r. p.n.e. – bitwa w wąwozie Termopile. Zwycięstwo Persów. Bohaterska postawa Spartan.

216 – 202 p.n.e. – II wojna punicka. Marsz Hannibala, wodza Kartagińczyków na Rzym. Zwycięstwo Rzymian.

146 r. p.n.e. – Koniec III, ostatniej wojny punickiej zdobycie Kartaginy przez Rzymian

73-71 r. p.n.e. – powstanie Spartakusa w starożytnym Rzymie

44 r. p.n.e. – zabójstwo Juliusza Cezara

31 r. p.n.e. – bitwa pod Akcjum, pokonanie Marka Antoniusza i Kleopatry przez Oktawiana Augusta, założenie cesarstwa w Rzymie i upadek Egiptu – włączenie go do Rzymu

1 r. – Narodziny Chrystusa

313 r. – edykt mediolański – Konstantyn Wielki zezwolił na wyznawanie chrześcijaństwa

395 r. – podział Imperium Rzymskiego na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu przez cesarza Teodozjusza Wielkiego

476 r. – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego – koniec starożytności
ŚREDNIOWIECZE

476 r. – początek średniowiecza

496 r. – chrzest Chlodwiga, władcy Państwa Franków

622 r. – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Powstanie islamu

732 r. – bitwa pod Poitiers, Karol Młot pokonał muzułmanów

800 r. – koronacja Karola Wielkiego na cesarza Państwa Franków

843 r. – traktat w Verdun – podział Państwa Franków na trzy części z których postają później: Francja, Włochy i Niemcy

962 r. – Otton I koronował się na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego966 r. – chrzest Polski przyjęty przez pierwszego władcę – Mieszka I z dynastii Piastów

1000 r. – zjazd w Gnieźnie- spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III

1025 r. – koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski, śmierć Chrobrego, koronacja Mieszka II na króla Polski

1039 r. – przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa przez Kazimierza Odnowiciela

1054 r. – schizma wschodnia – podział chrześcijaństwa na kościół rzymskokatolicki i prawosławny

1095 r. – synod w Clermont – rozpoczęcie wypraw krzyżowych

1096 – 1099 – I wyprawa krzyżowa, zdobycie Jerozolimy, założenie Królestwa Jerozolimskiego1076 r. – koronacja Bolesława Śmiałego (Szczodrego) na króla Polski

1109 r. – wyprawa cesarza Henryka V na Polskę (obrona Głogowa). Zwycięstwo Polaków i przejęcie pełni władzy przez Bolesława Krzywoustego

1138 r. – testament Bolesława Krzywoustego, podział kraju na dzielnice (zasada senioratu)

1180 – zjazd w Łęczycy, Kazimierz Sprawiedliwy zostaje princepsem i ma zwierzchni ą władzę nad braćmi

1226 – sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego (zajęli Ziemię Chełmińską)

1227 – zjazd w Gąsawie, zamordowanie Leszka Białego.

1241 r. – najazd Tatarów (Mongołów) na Polskę, bitwa pod Legnicą (legenda o hejnale i tradycja Lajkonika)

1291 – zdobycie Akki przez krzyżowców, zakończenie krucjat porażką chrześcijan1308 r. – zajęcie przez Krzyżaków Gdańska i Pomorza Gdańskiego

1320 r. – koronacja na króla Polski Władysława Łokieka, pierwszy raz w Krakowie

1331 r. – bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków

1333 r. – 1370 – rządy Kazimierza Wielkiego – ostatniego z dynastii Piastów

1364 r. – założenie Akademii W Krakowie

1370 r. – po śmierci Kazimierza Wielkiego królem według układów został król Węgier Ludwik Węgierski (Andegaweński)

1374 r. – przywilej w Koszycach wydany przez Ludwika Andegaweńskiego w celu osadzenia na tronie swej córki, którą została Jadwiga. Przywilej polegał na obniżeniu podatków z 12 do 2 gr. Z łana chłopskiego.

1385 r. – unia w Krewie. Polska i Litwa zostają połączone poprzez unię personalną osobą władcy, czyli Władysława Jagiełły, który poślubił królową Jadwigę.

1410 r. – bitwa pod Grunwaldem – 1411r – pokój w Toruniu

1444 r. – bitwa pod Warną. Śmierć Władysława Warneńczyka, króla który łączył swą osobą Koronę, WKL i Węgry(od 1440 r.)

1454 – 1466 – wojna trzynastoletnia Polski z Zakonem Krzyżackim za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka. Zwycięstwo Polaków. 1466 r. – II pokój w Toruniu. Polacy odzyskują ziemię (Pomorze Gdańskie z Gdańskiem)

1450 r. – wynalezienie druku przez Niemca Jana Gutenberga

1453 r. – upadek Konstantynopola koniec średniowiecza
EPOKA NOWOŻYTNA

1488 r. – wyprawa Bartłomieja Diaza

1492 r. – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, koniec średniowiecza

1498r. – odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamma

1519 – 1522r. – wyprawa Ferdynanda Magellana opływa świat

1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji

1555 r. – pokój w Augsburgu (czyj kraj tego religia – w Niemczech)

1505 r. - konstytucja Nihil Novi (nic nowego król nie może zmienić prawa bez zgody szlachty)

1525 r. – hołd pruski księcia Albrechta Hohenzollera na Rynku w Krakowie złożony królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu

1569 r. – unia realna (unia lubelska – zawarta w Lublinie) – ścisłe połączenie Polski i Litwy. Powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów

1572 r. – noc Św. Bartłomieja we Francji – rzeź kalwinów francuskich (zwanych hugenotami)1573 r. – konfederacja warszawska – związek szlachty potwierdzający tolerancję religijną w Polsce

1596 r. – unia w Brześciu mówiąca o pokoju między katolikami a prawosławnymi w Polsce, powstanie nowego wyznania – unitów

1596 r. – przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III Wazę

1573 r. – pierwsza wolna elekcja w Polsce – wybór Henryka Walezego

1576 – 1586 r. – rządy Stefana Batorego

1618 – 1648 r. – wojna trzydziestoletnia w całej Europie (przyczyny religijne)1610 r. – zwycięska bitwa pod Kłuszynem Polaków z Rosją (dymitriady) – hetman Stanisław Żółkiewski

1611 r. – dymitriada czyli wyprawa Polska na Rosję

1620 r. – zwycięska bitwa pod Cecorą z Turkami – śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego

1627 r. – bitwa pod Oliwą – bitwa morska ze Szwedami zwycięska dla Polaków

1648 r. – powstanie Bohdana Chmielnickiego w na Ukrainie i wojna polsko – rosyjska – zwycięstwo Polaków

1655 -1660 – potop szwedzki zakończony pokojem w Oliwie

1672 r. – bitwa w Kamieńcu Podolskim, porażka Polaków, haracz dla Turcji po pokoju w Buczaczu

1673 – bitwa pod Chocimiem z Turkami, zwycięstwo Polaków

1683 – odsiecz wiedeńska pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego, pokonanie Turków

1700 – 1721 – zwycięstwo Rosji w wojnie północnej ze Szwecją

1776 r. – Deklaracja Niepodległości i powstanie państwa USA

1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej – trwała do 1794 r.1697 – 1763 – unia polsko – saksońska. Rządy królów elekcyjnych z dynastii Wettinów: Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa, (przeplatane rządami króla Stanisława Leszcyńskiego).

1717r – sejm niemy

1732 r. - traktat trzech czarnych orłów – państwa sąsiednie: Prusy , Rosja i Austria zmówiły się przeciwko Polsce

1764 r. – elekcja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego

1768 – 1772 – konfederacja barska

1772 r. – I rozbiór Polski 1773 r. – sejm rozbiorowy - dramatyczny sprzeciw Tadeusza Rejtana.

1788 – 1792 – lata trwania Sejmu Wielkiego, zwanego Czteroletnim, marszałkiem był Stanisław Małachowski

1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1792 r. – konfederacja targowicka, wojna polsko – rosyjska w obronie konstytucji- porażka obrońców konstytucji

1793 r. – II rozbiór Polski

1794 r. – powstanie kościuszkowskie (przegrane)

1795 r. – III rozbiór Polski – Polska znika z mapy Europy na 123 lata

1804 r. – Napoleon Bonaparte zostaje Cesarzem Francuzów

1812 r. – wyprawa Napoleona na Rosję

1815 r. – porażka Napoleona w bitwie pod Waterloo

1815 r. – Kongres Wiedeński

1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i powstanie hymnu polskiego autorstwa Józefa Wybickiego.

1807 r. – Napoleon zakłada Księstwo Warszawskie i nadaje mu konstytucję

1815 r. –wraz z Napoleonem upada Księstwo Warszawskie, Kongres Wiedeński zakłada Królestwo Polskie tzw. Kongresówkę

1830 r. – wybuch powstania listopadowego: wygrane bitwy pod Wawrem, Iganiami, Stoczkiem, Grochowem, porażka pod Ostrołęką

1846 r. – rabacja galicyjska czyli powstanie krakowskich chłopów przeciwko szlachcie

1848 r. – Wiosna Ludów w Europie i w Polsce: powstania krakowskie i wielkopolskie – krótkie i nieudane1863 r. – wybuch powstania styczniowego (z powodu branki) – wojna partyzancka Rosjanami, bez dużych bitew, same potyczki gdyż nie istniało wojsko polskie.

1864 r. – upadek powstania, zmiana nazwy na Kraj Przywiślański

1901 r. – strajk dzieci we Wrześni – zabór pruski przeciwko nauczania religii o niemiecku. W strajku uczestniczy Maria Konopnicka, która pisze na tę okazję pieśń „Rotę”
HISTORIA NAJNOWSZA
1914 – 1918 – lata trwania I wojny światowej

1916 – bitwa pod Verdun

1917 – przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej

1917 – rewolucje w Rosji (lutowa – obaliła carat i październikowa – bolszewicka, która wprowadziła komunizm w Rosji)

18 marca 1918 – traktat w Brześciu – wystąpienie Rosji z I wojny światowej.

11 listopada 1918 r. – zakończenie I wojny światowej11 listopada 1918 r. – odzyskanie przez Polskę niepodległości
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy