Strona główna

Decyzja komisji z dnia 30 września 1986 r w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE


Pobieranie 10.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.55 Kb.


DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 września 1986 r.
w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(96/587/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywą Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich1, w szczególności jej art. 4 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
Państwa Członkowskie notyfikowały uznane przez nie organizacje na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 94/57/WE,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Organizacje uznane przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 94/57/WE zostały wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 1996 r.W imieniu Komisji


NEIL KINNOCK
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau of Veritas (BV)
China Classification Society (CCS)
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)
Hellenic Register of Shipping (HR)
Korean Register of Shipping (KR)
Llloyd’s Register of Shipping (LR)
Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Registri Italiano Navale (RINA)

1 Dz.U. nr L 319 z 12.12.1994, str. 20.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość