Strona główna

Decyzja wspólnego komitetu eog


Pobieranie 16.78 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.78 Kb.DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG<0}
nr 93/2002
z dnia 25 czerwca 2002 r.<0}
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,<0}


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
1. Załącznik XXII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2002 z dnia 1 lutego 2002 r.1
2. Rozporządzenie Rady  (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2002 r.
w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)2 należy włączyć do Porozumienia,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 11

W załączniku XXII do Porozumienia, po punkcie 10 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85) dodaje się tekst w brzmieniu:


rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.U. L 294, z dnia 10.11.2001, str. 1).
Przepisy rozporządzenia, dla potrzeb niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:<0}
W załączniku I do rozporządzenia dodaje się tekst w brzmieniu:
„- Islandia:
Hlutafélag;
- Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft
die Kommanditaktiengesellschaft;
- Norwegia:
Allmennaksjeselskap.”

W załączniku II do rozporządzenia dodaje się tekst w brzmieniu:


„- Islandia:
Hlutafélag
Einkahlutafélag;
- Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft
die Kommanditaktiengesellschaft
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- Norwegia:
Allmennaksjeselskap
Aksjeselskap.”„


Artykuł 22
Teksty rozporządzenia 2157/26/WE w językach islandzkim i norweskim, publikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.


Artykuł 33

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2002 r., pod warunkiem, że notyfikacje określone w art. 103 ust. 1 Porozumienia, zostaną dokonane Wspólnemu Komitetowi EOG{1>3<1}.<0}
Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 1981 r.<0}


W imieniu Wspólnego Komitetu EOGPrzewodniczący


P. Westerlund


1 Dz.U. L 294, z dnia 10.11.2001r., str. 1.

2 Dz.U. L 88, z dnia 04.04.2002r., str. 22.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość