Strona główna

Deliker amj


Pobieranie 78.64 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar78.64 Kb.
DELIKER AMJ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI60-193 Poznań, ul. Kopciuszka 14 Punkt produkcyjny: ul. Magazynowa 5, Przeźmierowo REGON: 6345557750

tel. Centrala 061-8141-261, tel. Dział Handlowy 061-8141-782

konto bankowe: ING Bank Śląski 16 1050 1533 1000 0022 7823 3495

 

www.corinex.com.pl e-mail: corinex@corinex.com.pl .

 

KARTA CHARAKTERYSTKI

NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

CHEMICZNEJ sporządzona 14.04.2004 r
Denaturan DEN 5


 

1.                   Identyfikacja substancji:

1.1     Nazwa handlowa: DENATURAN DEN 5 Rozcieńczalnik spirytusowy na bazie alkoholi

1.2     Nazwa i adres producenta: Deliker Amj Sp. z o.o. , ul. Kopciuszka 14, 60-193 Poznań

1.3     Numer REGON 634158902

1.4     Numer telefonu producenta 0-61 8141-261

1.5     Numer faxu producenta 0-61 8141-781

1.6     Adres internetowy producenta www.corinex.com.pl

1.7     Karta obowiązuje od : 14.04.2004 r

2.  Skład i informacja o skladnikach

2.1 Nazwa substancji chemicznej DENATURAN DEN 5 Rozcieńczalnik spirytusowy na bazie alkoholi

2.2 Składniki mieszaniny numer etanol – numer identyfikac. 603- 002- 005, numer CAS 64-17-5 < 70%

alkohol butylowy – numer identyfikac. 603-004-006, numer CAS 71-36-3 <25%

pentanol - numer identyfikac. 603-006-007. numer CAS 30899-19-5 < 25%

 

3.  Identyfikacja zagrożeń3.1 Drogi narażania Poprzez drogi oddechowe oraz z przewodu pokarmowego.

3.2 Podrażnienie miejscowe Rozcieńczalnik spirytusowy oraz jego pary powodują podrażnienie spojówek oczu, wywołują zaczerwienienie i obrzęk. Drażnią błony

śluzowe układu oddechowego.

3.3 Objawy zatrucia ostrego Działa narkotycznie (bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomności, zaburzenia oddechu, możliwość wystąpienia drgawek. Powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

3.4 Objawy zatrucia przewlekłego Uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

 

4.  Pierwsza pomoc4.1 Zasady pierwszej pomocy 4.1.1 Zatrucia inhalacyjne

Powyżej 10g/m3 – bóle i zawroty głowy. Przytomnego wyprowadzić z miejsca narażenia.

4.1.2 Oblanie lub skażenie skóry

Zdjąć odzież, zmyć wodą z mydłem. W razie potrzeby konsultacja dermatologiczna.

4.1.3 Skażenie oczu

Przemywać dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

4.1.4 Zatrucie drogą pokarmową

Dawka śmiertelna: 2 g /kg masy ciała

Pomoc przedlekarska

Sprowokować wymioty w ciągu 5 minut od zatrucia . Wezwać lekarza. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy inne ciała obce, odessać strzykawką przez cewnik wydzielinę, z nosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę, jeżeli nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie metodą usta usta albo za pomocą aparatu ABMU. Założyć stałe wkłucie dożylne.

Pomoc lekarska


Przy zaburzeniach oddychania – intubacja. Stosować sztuczne oddychanie aparatem AMBU. Kontrolować czynność serca.

 

5.                   Sposoby postępowania w przypadku pożaru

KOD HAZCHEM: 2YE

Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i ochrony dróg oddechowych.

Pożar


Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, woda –prądy rozproszone

Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową

Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą, lub prądami wodnymi rozproszonymi

UWAGA: Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę.
 

 

 

  

 

KARTA CHARAKTERYSTKI

NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI


CHEMICZNEJ

 

Denaturan DEN 5

 


 

6.                   Postępowania w razie wypadku

6.1 Osobiste środki ostrożności Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dokładnie przewietrzyć skażone miejsce . Nie wdychać oparów. Ugasić płomienie. Usunąć źródła zapalania. Nie palić. Unikać iskier. Zlikwidować wycieki.

6.2 Środki ochrony indywidualnej Odzież ochronna z materiałów powlekanych wersji antyelektrostatycznej: rękawice i buty z kauczuku naturalnego, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par związków organicznych. W przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe.

6.3 Metody oczyszczania Wyciek

Usunąć źródła zapłonu, pary rozcieńczyć prądami wodnymi: unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Przy dużych wyciekach, miejsce gromadzenia się cieczy, obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

Niszczenie i neutralizacja

Rozcieńczalnik należy niszczyć przez spalanie.

6.4 Inne informacje Ryzyko eksplozji. Poinformować służby ratownicze, jeżeli ciecz dostanie się do wód powierzchniowych. Opary mogą utworzyć mieszaninę wybuchową

mieszaninę z powietrzem.

 

7.                   Przenoszenie i składowanie.7.1 Przenoszenie Unikać kontaktu z oczami. Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Gasić każde odkryte płomienie. Usunąć źródło zapłonu. Unikać iskier. Nie palić. Nie opróżniać do kanalizacji.

7.2 Temperatura przy pracy z produktem Temperatura otoczenia.

7.3 Składowanie Rodzaj magazynu

Magazyn cieczy łatwo palnych-ognioodporny, z mechaniczną wentylacja,

instalacją oświetleniową w wersji w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania.

Warunki składowania

Trzymać z daleka od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła lub zapłonu. Nie palić w magazynie. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Wspólne magazynowanie

Z żadną klasą materiałów.

7.4 Temperatura składowania Temperatura otoczenia.

 

8.                   Środki zabezpieczające przed kontaktem8.1 Ochrona dróg oddechowych Izolacja dróg oddechowych

8.2 Ochrona oczu Okulary ochronne

8.3 Ochrona rąk Rękawice ochronne

8.4 Techniczne środki ochronne Wentylacja w pomieszczeniach zamkniętych

 

9.                   Właściwości fizykochemiczne9.1 Gęstość 820 kg/m3 w temp. 20C

9.2 Temperatura wrzenia początek 77C.

9.3 Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach alkohole, etery, ketony, węglowodory

9.4 Rozpuszczalność w wodzie ograniczona

9.5 Temperatura zapłonu 23C

5.1 Temparatura zapłonu 12.0C w zamkniętym tyglu

5.2 Temperatura samozapłonu 18,3C w otwartym tyglu

5.3 Temperatura samozapłonu 430C

5.4 Granica wybuchowości-dolna 3,3% obj.

5.5 Granica wybuchowości –górna 93,0% obj.

 

 9.6 Reaktywność Rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne i gumę. Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem . Niebezpiecznie reaguje z kwasem nadchlorowym, kwasem azotowym, nadchloranami, trójtlenkiem chromu, nadtlenkiem wodoru, dwutlenkiem potasu, nadtlenkiem sodu, potasem i chlorkiem acetylu.

9.7 Właściwości korozyjne Względem metali brak właściwości korozyjnych

 

10.                Zagrożenia dla zdrowia10.1 Drogi narażania Poprzez drogi oddechowe oraz z przewodu pokarmowego

10.2 Podrażnienie miejscowe Rozcieńczalnik oraz jego pary powodują podrażnienia spojówek oczu, wywołując zaczerwienienie i obrzęk. Drażnią błony śluzowe i układu oddechowego.

10.3 Objawy zatrucia ostrego Działa narkotycznie, wywołuje bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomności, utrata oddechu, możliwość wystąpienia drgawek. Powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia.

10.4 Objawy zatrucia przewlekłego Uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu oddechowego.

11. Zagrożenie dla środowiska Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego –nie ustalone.

Dopuszczalne zanieczyszczenie wód lądowych – nie ustalone.

 

  

 

  
KARTA CHARAKTERYSTKI

NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI


CHEMICZNEJ

 

Denaturan DEN 5


 

12 Działanie toksyczne Alkohol etylowy 300-400 ml czystego alkoholu

Alkohol 1-propanol 250 ml czystego alkoholu

Alkohol izobutylowy 100 ml czystego alkoholu

Alkohol izoamylowy 50 ml czystego alkoholu

 

13. Kontrola narażania NDS Alkohol etylowy 1000 mg/m3NDS Alkohol 1-propanol 200 mg/m3

NDS Alkohol izobutanol 200 mg/m3

NDS Alkohol izoamylowy 100 mg/m3

 

14.             Symbole i oznaczenia14.1 Symbole niebezpieczeństwa F - produkt wysoce łatwopalny

Xn -produkt szkodliwy

14.2 Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie RID – klasa 3, Im 301, p. 3b

ADR – klasa 3, Im 2301, p. 3b

Transport morski – klasa 3.2, IMDG Kod – 3074

Pojazdy samochodowe: pomarańczowe odblaskowe tablice ostrzegawcze

Wagony; nalepka ostrzegawcza nr 3

Cysterny i wagony – cysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 33/1170, nalepka ostrzegawcza nr 3

 

Grupa opakowań IIRodzaj opakowań: wszystkie typy konstrukcyjne przewidziane w przepisach ADR i RID ze znakiem atestacyjnym UN

Oznakowanie opakowań:

Etykieta zawierająca następujące znaki i symbole:

Znak F (substancja wysoce łatwopalna)

Znak Xn (szkodliwa)

Chronić przed dziećmi

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapalania

Nie palić tytoniu

Unikać zanieczyszczenia skóry

Unikać zanieczyszczenia oczu

Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody

Na opakowaniach transportowych nalepka ostrzegawcza nr 3

 

  

15.               Inne uregulowania prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

(Dz. U. Nr 140,poz. 1171) na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia

2001r. o substancjach substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).

 

16. Informacje dodatkowe Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystywanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.Karta opracowana przez : Deliker AMJ Sp. z o.o.

 

 

KONIEC

 

 
DELIKER AMJ

SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

60-193Poznań, ul. Kopciuszka 14 Punkt produkcyjny: ul. Magazynowa 5, Przeźmierowo REGON: 6345557750

tel.Centrala 061-8141-261, tel. Dział Handlowy 061-8141-782

kontobankowe: ING Bank Śląski 16 1050 1533 1000 0022 7823 3495
www.corinex.com.pl e-mail:corinex@corinex.com.pl .

KARTA CHARAKTERYSTKI

NIEBEZPIECZNEJSUBSTANCJI

CHEMICZNEJsporządzona 14.04.2004 r
Denaturan DEN 5


1.Identyfikacjasubstancji:

1.1Nazwa handlowa:DENATURAN DEN 5Rozcieńczalnik spirytusowy na baziealkoholi

1.2Nazwa i adresproducenta:Deliker Amj Sp. z o.o. , ul. Kopciuszka 14, 60-193Poznań

1.3Numer REGON634158902

1.4Numer telefonu producenta0-618141-261

1.5Numer faxu producenta0-618141-781

1.6Adres internetowyproducentawww.corinex.com.pl

1.7Karta obowiązuje od :14.04.2004r

2. Skład i informacja oskladnikach

2.1 Nazwa substancjichemicznejDENATURAN DEN 5 Rozcieńczalnik spirytusowy na bazie alkoholi

2.2 Składniki mieszaninynumeretanol – numer identyfikac.603-002-005,numer CAS 64-17-5 <70%

alkohol butylowy –numer identyfikac. 603-004-006,numer CAS 71-36-3 <25%

pentanol - numer identyfikac. 603-006-007. numer CAS 30899-19-5 <25%

3. Identyfikacjazagrożeń

3.1 Drogi narażaniaPoprzez drogi oddechowe oraz z przewodu pokarmowego.

3.2 PodrażnieniemiejscoweRozcieńczalnik spirytusowy orazjego pary powodują podrażnienie spojówek oczu, wywołują zaczerwienienie iobrzęk. Drażnią błony

śluzowe układu oddechowego.

3.3 Objawy zatrucia ostregoDziała narkotycznie (bóle izawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomności, zaburzeniaoddechu, możliwość wystąpienia drgawek. Powoduje zaburzenia czynności serca iukładu krążenia.

3.4 Objawy zatruciaprzewlekłego Uszkodzenie wątroby i ośrodkowegoukładu nerwowego.
4. Pierwsza pomoc

4.1 Zasady pierwszejpomocy4.1.1 Zatrucia inhalacyjne

Powyżej 10g/m3 – bóle i zawroty głowy. Przytomnego wyprowadzić zmiejsca narażenia.

4.1.2 Oblanie lub skażenieskóry

Zdjąć odzież, zmyć wodą zmydłem. W razie potrzeby konsultacja dermatologiczna.

4.1.3 Skażenieoczu

Przemywać dużą ilością wodyprzez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

4.1.4 Zatrucie drogąpokarmową

Dawka śmiertelna: 2 g /kg masy ciała

Pomocprzedlekarska

Sprowokowaćwymioty w ciągu 5 minut od zatrucia . Wezwać lekarza. Ułożyć w pozycji bocznejustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy inne ciała obce, odessaćstrzykawką przez cewnik wydzielinę, znosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę, jeżeli nieoddycha zastosować sztuczne oddychanie metodą usta usta albo za pomocąaparatu ABMU. Założyć stałe wkłuciedożylne.

Pomoc lekarska


Przy zaburzeniachoddychania – intubacja. Stosować sztuczne oddychanie aparatem AMBU. Kontrolować czynnośćserca.
5.Sposoby postępowania wprzypadku pożaru

KOD HAZCHEM:2YE

Zawiadomić otoczenie opożarze. Usunąć z obszaru zagrożeniawszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru. Nałożyć odzieżochronną z materiałów powlekanych i ochrony dróg oddechowych.

Pożar


Środkigaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, woda–prądy rozproszone

Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lubśniegową

Duży pożar: palące się zbiorniki lubrozlewiska gasić pianą, lub prądami wodnymi rozproszonymi

UWAGA: Chłodzić sąsiedniepojemniki rozpylając wodę.

KARTA CHARAKTERYSTKI

NIEBEZPIECZNEJSUBSTANCJI


CHEMICZNEJ

Denaturan DEN 56.Postępowania w raziewypadku

6.1 Osobiste środkiostrożnościUnikać kontaktu ze skórą ioczami. Dokładnie przewietrzyć skażone miejsce . Nie wdychać oparów. Ugasićpłomienie. Usunąć źródła zapalania. Nie palić. Unikać iskier. Zlikwidowaćwycieki.

6.2 Środki ochronyindywidualnejOdzieżochronna z materiałów powlekanych wersji antyelektrostatycznej: rękawice i buty z kauczuku naturalnego, gogle ochronneszczelnie przylegające do twarzy, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem parzwiązków organicznych. W przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną napromieniowanie temperaturowe.

6.3 Metody oczyszczaniaWyciek

Usunąć źródła zapłonu, pary rozcieńczyć prądami wodnymi: unikaćbezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Przy dużych wyciekach,miejsce gromadzenia się cieczy, obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilościrozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zanieczyszczoną powierzchnię spłukaćwodą.

Niszczenie i neutralizacja

Rozcieńczalnik należy niszczyć przez spalanie.

6.4 Inne informacjeRyzyko eksplozji. Poinformować służby ratownicze, jeżeli ciecz dostaniesię do wód powierzchniowych. Opary mogą utworzyć mieszaninęwybuchową

mieszaninę z powietrzem.
7.Przenoszenie iskładowanie.

7.1 PrzenoszenieUnikać kontaktu z oczami. Unikaćdługotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Gasić każde odkrytepłomienie. Usunąć źródło zapłonu. Unikać iskier. Nie palić. Nie opróżniać dokanalizacji.

7.2 Temperatura przy pracy zproduktemTemperaturaotoczenia.

7.3 SkładowanieRodzaj magazynu

Magazyn cieczy łatwo palnych-ognioodporny, z mechaniczną wentylacja,

instalacją oświetleniową w wersjiw wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania.

Warunkiskładowania

Trzymać zdaleka od bezpośredniego działaniaświatła słonecznego i innych źródeł ciepła lub zapłonu. Nie palić w magazynie.Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Wspólnemagazynowanie

Z żadną klasąmateriałów.

7.4 TemperaturaskładowaniaTemperaturaotoczenia.
8.Środki zabezpieczające przedkontaktem

8.1 Ochrona drógoddechowychIzolacja dróg oddechowych

8.2 Ochrona oczuOkularyochronne

8.3 Ochrona rąkRękawiceochronne

8.4 Techniczne środkiochronneWentylacja w pomieszczeniach zamkniętych
9.Właściwościfizykochemiczne

9.1 Gęstość820 kg/m3 w temp. 20C

9.2 Temperatura wrzeniapoczątek 77C.

9.3 Rozpuszczalność w innychrozpuszczalnikachalkohole, etery,ketony, węglowodory

9.4 Rozpuszczalność w wodzieograniczona

9.5 Temperatura zapłonu23C

5.1 Temparaturazapłonu12.0C w zamkniętymtyglu

5.2 Temperaturasamozapłonu18,3C w otwartym tyglu

5.3 Temperaturasamozapłonu430C

5.4 Granicawybuchowości-dolna3,3%obj.

5.5 Granica wybuchowości–górna93,0%obj.

9.6 ReaktywnośćRozpuszcza niektóre tworzywasztuczne i gumę. Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem . Niebezpieczniereaguje z kwasem nadchlorowym, kwasem azotowym, nadchloranami, trójtlenkiemchromu, nadtlenkiem wodoru, dwutlenkiem potasu, nadtlenkiem sodu, potasem i chlorkiemacetylu.

9.7 Właściwości korozyjneWzględem metali brakwłaściwości korozyjnych
10.Zagrożenia dlazdrowia

10.1 Drogi narażaniaPoprzez drogi oddechowe oraz z przewodupokarmowego

10.2 PodrażnieniemiejscoweRozcieńczalnik oraz jego parypowodują podrażnienia spojówek oczu,wywołując zaczerwienienie i obrzęk. Drażnią błony śluzowe i układu oddechowego.

10.3 Objawy zatrucia ostregoDziała narkotycznie,wywołuje bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomności,utrata oddechu, możliwość wystąpienia drgawek. Powoduje zaburzenia czynnościserca i układu krążenia.

10.4 Objawy zatruciaprzewlekłegoUszkodzenie wątroby i ośrodkowegoukładu oddechowego.

11. Zagrożenie dla środowiskaDopuszczalne zanieczyszczeniepowietrza atmosferycznego –nie ustalone.

Dopuszczalne zanieczyszczenie wód lądowych – nieustalone.


KARTA CHARAKTERYSTKI

NIEBEZPIECZNEJSUBSTANCJI


CHEMICZNEJ

DenaturanDEN 512 Działanie toksyczneAlkohol etylowy300-400 ml czystegoalkoholu

Alkohol 1-propanol250 ml czystegoalkoholu

Alkohol izobutylowy100 ml czystegoalkoholu

Alkohol izoamylowy50 ml czystegoalkoholu
13. Kontrola narażaniaNDS Alkohol etylowy1000 mg/m3

NDS Alkohol 1-propanol200mg/m3

NDS Alkohol izobutanol200mg/m3

NDS Alkohol izoamylowy100mg/m3
14.Symbole i oznaczenia

14.1 SymboleniebezpieczeństwaF - produkt wysocełatwopalny

Xn -produktszkodliwy

14.2 Klasyfikacja ioznakowanie w transporcieRID – klasa 3, Im 301, p.3b

ADR –klasa 3, Im 2301, p. 3b

Transport morski – klasa 3.2, IMDG Kod– 3074

Pojazdy samochodowe:pomarańczowe odblaskowe tablice ostrzegawcze

Wagony;nalepka ostrzegawcza nr3

Cysterny i wagony –cysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 33/1170, nalepka ostrzegawcza nr3
Grupa opakowańII

Rodzaj opakowań:wszystkietypy konstrukcyjne przewidziane w przepisach ADR i RID ze znakiem atestacyjnymUN

Oznakowanieopakowań:

Etykieta zawierającanastępujące znaki i symbole:

Znak F (substancja wysocełatwopalna)

Znak Xn(szkodliwa)

Chronić przeddziećmi

Przechowywać pojemnik szczelniezamknięty

Nie przechowywać w pobliżu źródełzapalania

Nie palićtytoniu

Unikać zanieczyszczeniaskóry

Unikać zanieczyszczeniaoczu

Pary mogą wywoływać senność izawroty głowy

Zanieczyszczone oczy przemyć dużąilością wody

Na opakowaniachtransportowych nalepka ostrzegawcza nr 3


15.Inne uregulowania prawneRozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty

charakterystyki substancji niebezpiecznej ipreparatu niebezpiecznego

(Dz. U. Nr 140,poz. 1171) na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11stycznia

2001r. o substancjach substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.Nr 11, poz. 84 Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350i Nr 125, poz. 1367 oraz z2002 r. Nr 135, poz. 1145).
16. Informacje dodatkoweInformacje podane w karcieopierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią onegwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Przedstawioneinformacje nie mogą mieć zastosowaniadla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystywanie podanychinformacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przezproducenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

Karta opracowana przez : Deliker AMJ Sp. z o.o.

KONIEC


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość