Departament Współpracy Zagranicznej i Informacji EuropejskiejPobieranie 76.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.5 Kb.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej
Sprawozdanie na sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego

Współpraca Województwa Lubuskiego z Republiką Federalną Niemiec, w szczególności
z Krajem Związkowym Brandenburgia i Krajem Związkowym Saksonia, w aspekcie XX-lecia podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.


Zielona Góra, sierpień 2011 r.
SPIS TREŚCI:

Założenia Traktatu oraz priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego


Współpraca Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia
1.1 Współpraca partnerska Lubuskie - Brandenburg

1.2 Działalność Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz „Pro Europa Viadrina”

1.3 Europejska Współpraca Terytorialna

1.4 Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

1.5 „Partnerstwo Odra”

1.6 Współpraca dwustronna Lubuskie - Brandenburg

1.6.1 Współpraca partnerska

1.6.2 Gospodarka i infrastruktura

1.6.3 Infrastruktura społeczna

1.6.4 Edukacja

1.6.5 Kultura

1.6.6 Rolnictwo i ochrona środowiska

1.6.7 Ochrona zdrowia

1.6.8 Działalność promocyjna

1.6.9 Planowanie przestrzenne

1.6.10 Turystyka

1.6.11 Polityka rynku pracy w regionie lubusko - brandenburskim

1.6.12 Współpraca radnych Sejmiku z parlamentarzystami landu Brandenburgia


Współpraca Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Saksonia

Zawarcie Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w dniu 17 czerwca 1991 r. zapoczątkowało nową erę
w stosunkach obu krajów. W dokumencie określono zasady wzajemnych stosunków Polski i Niemiec na zasadach trwałego pokoju, bezpieczeństwa i dobrosąsiedzkiej współpracy. Za nadrzędny cel uznano polityki obu państw oraz zachowanie i umocnienie pokoju. Strony zobowiązały się postępować zgodnie z prawem międzynarodowym, zwłaszcza z Kartą Narodów Zjednoczonych, intensyfikować
i rozbudowywać wymianę kulturalną, zwłaszcza rozwijać kontakty i ścisłą współpracę młodzieży
polskiej i niemieckiej, a tym samym kooperację na płaszczyźnie społeczeństw. Niemcy wyraziły w nim również zrozumienie dla polskich dążeń do integracji struktur Europy Zachodniej.
Polityka zagraniczna Województwa Lubuskiego bazuje na priorytetach współpracy zagranicznej, które zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą nr LII/525/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r. (poprzednia uchwała została podjęta w 1999 r.). Samorząd Województwa Lubuskiego zadeklarował w niej wyraźnie wolę rozwoju współpracy z regionami Europy oraz innych części świata, a także podejmowania inicjatyw zmierzających do wsparcia rozwoju gospodarczego
i społecznego regionów partnerskich na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców. Głównym celem współpracy zagranicznej jest zrównoważony rozwój regionu pogranicza z uwzględnieniem interesów państwa. Polsko - niemiecka współpraca regionalna i transgraniczna stała się jedną
z ważnych obszarów współpracy między naszymi narodami, stwarzającymi nowe możliwości rozwoju
oraz budowania współpracy i partnerstwa z innymi regionami Wspólnoty Europejskiej.
W związku z przygranicznym położeniem województwa lubuskiego jego naturalnymi partnerami
w zakresie współpracy są sąsiednie landy niemieckie, a w szczególności Kraj Związkowy Brandenburgia oraz Kraj Związkowy Saksonia. Początki współpracy sięgają lat 90-tych, kiedy funkcjonowały jeszcze dwa województwa: gorzowskie i zielonogórskie, a podpisanie „Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia” w dniu 12 stycznia 2000 r. było jej ukonstytuowaniem.

Mając na uwadze rozwój i pogłębianie dobrosąsiedzkich stosunków międzynarodowych


w listopadzie 2008 r. podpisano kolejną umowę partnerską z regionem niemieckim - Krajem Związkowym Saksonia.


Współpraca Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia


   1. Współpraca partnerska

Liczne umowy partnerskie między miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi są dowodem tego, iż współpraca zagraniczna odgrywa istotną rolę w rozwoju województwa. Jej modelowymi przykładami są następujące porozumienia:

 • umowy partnerskie pomiędzy miastami Zielona Góra i Cottbus, Kostrzyn nad Odrą i Küstrin -Kietz, Słubice i Frankfurt nad Odrą, Gubin i Guben, Łęknica i Bad Muskau. W okresie obowiązywania Traktatu zawarto łącznie 58 umów partnerskich miast lubuskich z niemieckimi,

 • umowy o utworzeniu Euroregionów „Sprewa - Nysa - Bóbr” oraz „Pro Europa Viadrina”;

 • miasta bliźniacze: Słubice - Frankfurt nad Odrą, Gubin - Guben, Kostrzyn nad Odrą - Küstrin-Kietz.

Na płaszczyźnie współpracy między powiatami zawarto 16 umów partnerskich, zaś w odniesieniu
do współpracy między gminami zawarto 96 umów partnerskich. Łącznie zawarto ponad 170 lubusko – brandenburskich umów partnerskich.

1.2 Działalność Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „Pro Europa Viadrina”

Ważne znaczenie odgrywają ponadgminne struktury współpracy międzynarodowej w postaci euroregionów, które prowadzą intensywną współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury, ekologii, komunikacji i zagospodarowania przestrzennego. Euroregiony przezwyciężają granice na obszarze lubusko-brandenburskim poprzez budowę wzajemnego porozumienia i zaufania. Zadanie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” polega m.in. na przygotowaniu, ocenie oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych w programach transgranicznych.PROGRAM

LICZBA PROJEKTÓW

KWOTA

Program PHARE CBC na lata1995-2003

717 projektów w ramach Funduszu Małych Projektów

> 4,5 mln euro

Program INTERREG III A na lata 2005-2008

255 mikroprojektów

> 4 mln zł

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w latach 1996-2007

1362 projektów


> 3,5 mln zł

Działalność Euroregionu „Pro Europa Viadrina” jest również dobrym przykładem współpracy lubusko-brandenburskiej. Collegium Polonicum - wspólna placówka naukowo - badawcza w Słubicach, utworzona przez partnerskie uczelnie wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest symbolem integrującej się Europy na terenie Euroregionu. Placówka wspiera systematycznie współpracę naukową i kulturalną między Polską i Niemcami poprzez prowadzenie badań nad regionami przygranicznymi i promowanie wiedzy o Polsce
i Europie. Prowadzona na terenie Euroregionu regionalna polityka ekonomiczna i informacyjna stwarza możliwości nawiązania kontaktów dla firm szukających kooperanta. Najlepszym tego przykładem jest Słubicko-Kostrzyńsko Specjalna Strefa Ekonomiczna. Widoczne i doceniane są również przykłady aktywności Euroregionu na polu współpracy młodzieży, wydarzeń i działań kulturalno-społecznych zbliżających do siebie ludzi żyjących po obu stronach granicy. W euroregionie organizowanych jest wiele imprez kulturalnych o charakterze transgranicznym. Gminy, szkoły i stowarzyszenia organizują
co roku zawody sportowe, festyny i koncerty. Dzięki bezpośrednim i codziennym kontaktom relacje pomiędzy Lubuszanami a Brandenburczykami na pograniczu ulegają widocznej zmianie.

1.3 Europejska Współpraca Terytorialna
Jednym z ważniejszych form współpracy między Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia są intensywne działania w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia na lata 2007 - 2013. Uczestnictwo we współpracy transgranicznej jest szansą na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz przyczynia się do większej integracji obszarów polsko-niemieckiego pogranicza. Warto wskazać na bardzo dobre doświadczenia polsko-niemieckich samorządów
we wdrażaniu programów unijnych, również przedakcesyjnych, przede wszystkim w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare CBC. Od 1994 r. wykorzystano w ramach tego programu ponad
194 mln euro. Natomiast w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A od 2004 r. zrealizowano na terenie województwa lubuskiego liczne polsko-niemieckie projekty na ponad 30 mln euro.

Do końca lipca 2011 r. zatwierdzono dofinansowanie dla 63 projektów z polsko -brandenburskiego obszaru wsparcia na łączną kwotę 97 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 - 2013.1.4 Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji

Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Nawiązywanie współpracy i kontaktów partnerskich między regionami, miastami,
a w następstwie tego między ich obywatelami w Europie jest fundamentalnym elementem integracji europejskiej i przyczynia się do wdrażania idei wspólnej Europy.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec powołały w 1991 r. Polsko - Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej


i Przygranicznej, której zadaniem jest koordynacja i określanie kierunków współpracy międzynarodowej. W ramach Komisji powstały cztery Komitety: Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitet ds. Współpracy Przygranicznej, Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej i Komitet ds. Edukacji. Komitety realizują założenia inicjatyw o charakterze transgranicznym i międzyregionalnym. Od 2000 r. współprzewodniczącym Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej ze strony polskiej jest marszałek województwa lubuskiego, po stronie niemieckiej przedstawiciel krajów związkowych. Ostatnie posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej odbyło się w dniu 7 kwietnia 2011 r. w Zielonej Górze. Funkcję współprzewodniczących pełnią obecnie Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego oraz dr Angelica Schwall - Düren - Minister ds. Europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia. W związku z tegorocznymi obchodami 20-lecia podpisania Polsko – Niemieckiego Traktatu tematyka obrad dotyczyła bilansu współpracy między Polską a Niemcami
z uwzględnieniem perspektywicznych kierunków współpracy. Drugi obszar dyskusji skoncentrowany był na Strategii Europa 2020 i związanego z nią swobodnego przepływu pracowników, w związku
z otwarciem rynku pracy w Niemczech w maju br. W prace Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej zaangażowany jest Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. W 2010 r. ukończono prace nad Mapą zamierzeń inwestycyjnych polskiego obszaru pogranicza położonego wzdłuż granicy polsko – niemieckiej dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Dolnośląskiego.

Działania podejmowane w ramach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej przyczyniają się do rozwoju bezpośrednich kontaktów oraz współpracy regionalnej i lokalnej, są sprawnym narzędziem realizacji obustronnie korzystnej współpracy, działającej skutecznie w nowych realiach stosunków dwustronnych i otoczenia unijnego. Istotną rolę odgrywa nawiązywanie i rozwój współpracy sieciowej między miastami i gminami w Europie. Polityka regionalna angażuje obywateli w projekty europejskie, zbliżając tym samym Europę obywatelom. Regiony stają się częścią sieci. Pomaga to zrozumieć,


że przyszłość ich regionów zależy od nich samych.

1.5 „Partnerstwo Odra”

Jedną z kluczowych inicjatyw współpracy transgranicznej, w której województwo lubuskie uczestniczy jest „Partnerstwo Odry”, zapoczątkowane w Berlinie w kwietniu 2006 r. Celem tej platformy porozumienia jest podejmowanie wszelkich działań służących budowaniu wspólnego obszaru transgranicznego, szukaniu nowych rozwiązań sprzyjających jego rozwojowi oraz jego uatrakcyjnieniu. Współpraca obejmuje następujące dziedziny: gospodarkę, infrastrukturę komunikacyjną i transportową oraz turystykę. Partnerami są cztery wschodnie kraje związkowe Niemiec: Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie i Berlin oraz ze strony polskiej cztery województwa: lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. W ramach „Partnerstwa Odry” zorganizowane zostały warsztaty nt. kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w listopadzie 2010 r. w Dychowie. Celem tej inicjatywy było przedstawienie możliwości nawiązania współpracy w dziedzinie energetyki wszystkich regionów „Partnerstwa Odry” po obu stronach granicy.


1. 6 Współpraca dwustronna Lubuskie - Brandenburg

We współpracę Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia zaangażowane są liczne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz instytucje, stowarzyszenia i organizacje podległe Kancelarii Stanu po stronie niemieckiej i podległe jej jednostki. W ramach kompetencji i zadań realizowane są przedsięwzięcia o zróżnicowanej tematyce.1.6.1 Współpraca partnerska

Województwo Lubuskie i Land Brandenburgia organizują coroczne spotkania partnerskie,


w których uczestniczą przedstawiciele brandenburskich ministerstw i poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniach grup roboczych omawiane są bieżące tematy oraz podejmowane inicjatywy na przyszłość we wszystkich dziedzinach współpracy. W listopadzie 2011 r. zaplanowano kolejne spotkanie robocze w Poczdamie. Organizowane są również spotkania na szczeblu wyższym. W styczniu 2011 r. gościem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego był Ralf Christoffers - Minister Gospodarki i Spraw Europy Kraju Związkowego Brandenburgia. Rozmowy koncentrowały się na współpracy gospodarczej naszych regionów partnerskich oraz dotyczyły inicjatyw podejmowanych we współpracy transgranicznej. Efektem wizyty Güntera Baaske - Ministra Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Kraju Związkowego Brandenburgia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego we wrześniu 2010 r. było utworzenie wspólnej grupy roboczej ds. rynku pracy, której prace prowadzone są w dwóch podgrupach: ds. statystyki i zawodów deficytowych. Ze względu na otwarcie rynku pracy w Niemczech w maju br. działania tych grup roboczych są bardzo aktualne. W grudniu br. zaplanowano przestawienie podsumowującego raportu końcowego oraz spotkanie na szczycie z udziałem najwyższych władz Województwa Lubuskiego i Kraju Związkowego Brandenburgia. Kolejna grupa robocza zajmuje się obszarem ochrony środowiska.

Efektem współpracy transgranicznej jest organizacja wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw.


W dniach 30.05 – 1.06. 2011 r. odbyły się w Zielonej Górze IV Polsko - Niemieckie Dni Mediów,
w ramach których przyznawana jest Polsko - Niemiecka Nagroda Dziennikarska. Inicjatywa ta zorganizowana została wspólnie przez rządy krajowe Meklemburgii, Brandenburgii, Saksonii oraz województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, Fundację Roberta Boscha i Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej. Do organizowanego od 1998 r. konkursu zgłaszane są prace przybliżają życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Przyczyniają się one do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagają zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Województwo lubuskie od początku istnienia konkursu jest jego aktywnym współorganizatorem. Jest to wydarzenie, w którym biorą udział politycy, dziennikarze, przedstawiciele różnego rodzaju organizacji działających na rzecz pojednania polsko - niemieckiego. Aby uzyskać dodatkowe dofinansowanie do budżetu Dni Mediów 2011, Wydział Współpracy Zagranicznej przygotował wniosek na projekt sieciowy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 pn. „Polsko -niemieckie dziennikarstwo transgraniczne”, wnioskując o kwotę 44.950,00 euro, z czego 85 % stanowi dofinansowanie z EFRR, 10% z budżetu państwa, a 5% stanowi wkład własny województwa lubuskiego.

W ramach Funduszu Małych Projektów zorganizowana została „Lubusko – Brandenburska Debata Europejska”, poświęcona polsko - niemieckiej współpracy transgranicznej oraz Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Tematyka konferencji, która odbyła się w czerwcu 2011 r. w Gorzowie Wlkp., nawiązywała do rozwoju współpracy lubusko - brandenburskiej w odniesieniu do jubileuszu XX – lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami.


W konferencji uczestniczyli m.in. premier Brandenburgii Matthias Platzeck, marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, przedstawiciele samorządu Województwa Lubuskiego oraz landu Brandenburgia, w tym również przedstawiciele euroregionów, gmin, powiatów oraz miast przygranicznych. Podczas panelu dyskusyjnego wymieniano doświadczenia w zakresie wspierania współpracy polsko - niemieckiej, jak również wspólnych inicjatyw oraz koncepcji rozwoju lubusko -brandenburskiej kooperacji na najbliższe lata. Tego typu konferencja zorganizowana została po raz pierwszy na lubusko - brandenburskim obszarze wsparcia.

1.6.2 Gospodarka i infrastruktura

Dwustronna współpraca Województwa Lubuskiego z Brandenburgią obejmuje dziedzinę infrastruktury, głównie kolejowej, drogowej i energetycznej. Ma ona celu rozwój kolejowych połączeń transgranicznych oraz modernizację komunikacji drogowej w pasie przygranicznym.

W zakresie transportu kolejowego prowadzona jest bezpośrednia współpraca ze Związkiem Komunikacyjnym Berlin - Brandenburg w kwestii uzgodnień kolejowych połączeń transgranicznych,
w tym rozkładów jazdy i skomunikowań na stacjach granicznych. Główne tematy współpracy obejmują:


 • uruchomienie połączenia kolejowego Zielona Góra – Guben – Cottbus

 • uruchomienie bezpośredniego połączenia pomiędzy Berlinem a Gorzowem Wielkopolskim

 • poprawa połączenia kolejowego pomiędzy Berlinem a Zieloną Górą

 • rewitalizacja i rozbudowa infrastruktury na trasie Berlin - Cottbus - Żary – Legnica –Wrocław.

W obszarze komunikacji lotniczej podejmowane są kroki zmierzające do wznowienia współpracy lotniska Zielona Góra/Babimost (IEG) z lotniskiem w Dreźnie (DRS) w zakresie połączeń lotniczych Zielona Góra – Drezno – Warszawa (lub Gdańsk); Zielona Góra – Drezno – Bruksela lub Drezno – Zielona Góra – Moskwa oraz w zakresie połączeń sezonowych. Zamierza się też nawiązać współpracą Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost z lotniskiem BBI w zakresie przewozów pasażerskich i przewozów cargo (z możliwością operowania całą dobę przez cały rok).

Ważną kwestią współpracy jest modernizacja połączeń drogowych z mostem na rzece Odrze


w rejonie Kostrzyn nad Odrą – Küstrin/Kietz oraz połączenie drogowe z mostem na rzece Odrze
w rejonie Urad – Eisenhuttenstadt. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane w niemieckim Planie Potrzeb Federacji w zakresie dróg federalnych i autostrad jako priorytetowe. W marcu 2011 r. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie zakończenia tej procedury z udziałem przedstawicieli strony polskiej. Spotkanie miało miejsce we Frankfurcie nad Odrą. W zakresie infrastruktury energetycznej Departament Gospodarki i Infrastruktury podejmuje szereg działań, mających na celu zacieśnienie współpracy poprzez wymianę doświadczeń. Departament współorganizował polsko - niemieckie warsztaty nt. kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Warsztaty odbyły się w ramach „Partnerstwa Odra” w listopadzie 2010 r. w Dychowie.

1.6.3 Infrastruktura społeczna

Wydział Projektów Własnych EFS we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt systemowy pt. „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego”. Celem ww. projektu jest wskazanie sektorów lubuskiej gospodarki, których rozwój może zostać znacznie przyspieszony dzięki ukierunkowaniu produkcji lub świadczonych usług na zapotrzebowanie sąsiedniego rynku – Brandenburgii. W tym celu należy zanalizować politykę gospodarczą i rynkową Brandenburgii, określić popyt i podaż pracy w obu regionach oraz określić kierunki rozwoju współpracy z Brandenburgią. Wyniki powyższych działań zostaną opublikowane w formie książkowej, w związku z czym jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, pracownicy i inne podmioty polityki społeczno – gospodarczej będą świadome działań Samorządu Województwa Lubuskiego w tym zakresie.1.6.4. Edukacja

W maju 2000 r. podpisany został plan pracy dotyczący współpracy dwustronnej w zakresie edukacji między Brandenburgią a Lubuskim. Zgodnie z ww. planem pracy realizowane były i są nadal zadania związane z nauką języka sąsiada oraz wymianą nauczycieli i uczniów. W ramach wymiany kadry dydaktycznej od września 2010 r. zatrudniony został nauczyciel języka polskiego jako przedmiotu szkolnego w gimnazjum w Forst. Od września 2011 r. naukę rozpoczyna kolejny rocznik. Wobec powyższego strona niemiecka zdecydowała o oddelegowaniu nauczyciela z Brandenburgii


do Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze, gdzie będzie nauczał języka niemieckiego od września br. Prowadzone przez Samorząd Województwa ośrodki doskonalenia nauczycieli współpracują z wieloma współpracują z wieloma partnerami i instytucjami po drugiej stronie granicy. Współpraca ta przyjmuje wiele form, które wyrażają się m.in. w organizowaniu wspólnych konferencji.
W październiku br. planowana jest organizacja wspólnej polsko-niemieckiej konferencji przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia Edukacyjnego Civilitas i RAA Brandenburg.

1.6.5 Kultura

Celem intensyfikacji wymiany kulturalnej utworzona została m.in. polsko-niemiecka orkiestra młodzieżowa, prowadzona jest wzmożona kooperacja Filharmonii Zielonogórskiej. Zrealizowano szereg wspólnych inicjatyw: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Wschód - Zachód (obecnie Dni Muzyki nad Odrą), Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze. Prowadzona jest ścisła współpraca szkół muzycznych Guben/Gubin, Zielona Góra/Frankfurt nad Odrą oraz Teatru „Piccolo” w Cottbus z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze. Kolejnym transgranicznym przedsięwzięciem w regionie są Musikfesttage. Impreza ta zajmuje istotne miejsce w kalendarzu kulturalnym - zgodnie z mottem „muzyka łączy narody”. Koncerty odbywają się we Frankfurcie nad Odrą, Zielonej Górze, Berlinie, Słubicach, Eisenhüttenstadt, Sulechowie i w Żarach. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym przez marszałka województwa lubuskiego i premiera kraju związkowego Brandenburgia.1.6.6 Rolnictwo i ochrona środowiska

W celu wspierania współpracy transgranicznej między Ministerstwem Środowiska, Zdrowia


i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia oraz województwami zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim powstała grupa projektowa ds. współpracy w obszarze ochrony środowiska, zdrowia i ochrony konsumenta w lutym 2010 r. Partnerzy uzgodnili następujące obszary współpracy:

 • Ochrona powietrza – przeprowadzenie narady specjalistów na temat programów ochrony powietrza

 • Program Natura 2000/ korytarze migracji dzikich zwierząt i edukacji ekologicznej

 • Ocena oddziaływania na środowisko

 • Gospodarka odpadami / energia odnawialna – spotkania specjalistów w celu wymiany doświadczeń, wizytowanie obiektów utylizacji odpadów.

W czerwcu 2011 r. zorganizowana została przez stronę niemiecką międzynarodowa konferencja
pt. „2010 rokiem ekstremalnych powodzi – doświadczenia i wnioski“. Spotkanie odbyło się
w Brandenburskiej Kancelarii Stanu w Poczdamie. Główne tematy konferencji:

 • „Spojrzenie wstecz na minione powodzie, ochrona przeciwpowodziowa – zadanie wielopokoleniowe“

 • „Prewencyjna ochrona powodziowa – zadania ogólnoeuropejskie - ponadregionalny raport z zebranych doświadczeń"

 • współpraca transgraniczna.

W okresie ponad 10 lat współpracy Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi wykonywał również zadania w zakresie organizacji wzajemnych praktyk. Pracownicy Wydziału Środowiska oraz Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowali się ich organizacją oraz sprawowali opiekę merytoryczną nad praktykantami z Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Środowiska
i Ochrony Konsumenta z Brandenburgii.

1.6.7 Ochrona zdrowia

W dziedzinie ochrony zdrowia jednostką zaangażowaną we współpracę z krajem związkowym Brandenburgia jest Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. W okresie minionych 10 lat podjęto szereg działań, mających na celu intensyfikację i wymianę doświadczeń pomiędzy personelem medycznym jak również zarządzającym, współpracując z niemieckimi przedstawicielami ochrony zdrowia. Poniżej przedstawiono niektóre działania podjęte przez lecznicę.

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze przystąpił do projektu ze Stowarzyszeniem „Tumorzentrum Land Brandenburg e.V” w Bad Saarow, którego celem jest utworzenie Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych. Zadania tej instytucji będą koncentrować się na zestawieniu anonimowych danych z uczestniczących regionów, aby w ramach procesów benchmarkingu zdefiniować optymalne opcje leczenia i opieki w zakresie lecznictwa onkologicznego.

Opracowane na tej podstawie wytyczne będą bazą dla wprowadzenia zaopatrzenia onkologicznego na

wysokim jakościowo poziomie. Całościowo projekt daje szansę implementacji rozwiązań wzorcowych

w skali europejskiej i stwarza możliwość wsparcia przy wypracowaniu standardów europejskich. Obecnie w ramach tego programu organizowane są spotkania strony polskiej i niemieckiej i ustalane zasady obustronnej współpracy.

W maju 2011 r. odbyły się polsko – niemieckie ćwiczenia w ewakuacji szpitala. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Brandenburgii, również strażacy, ratownicy medyczni ze szpitala
w Cottbus, specjaliści w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Cottbus oraz instytucji odpowiedzialnej za zabezpieczenie podczas akcji ratunkowych.

1.6.8 Działalność promocyjna

Województwo Lubuskie bierze aktywny udział w działaniach promocyjnych z partnerami


z Brandenburgii, czego przykładem są wspólne wystąpienia na międzynarodowych targach turystycznych ITB w Berlinie czy Grüne Woche, organizacja wspólnych wystaw. Realizacja tych działań odbywa się często przy współpracy Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie czy Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze.
1.6.9 Planowanie przestrzenne

Współpraca polega na wzajemnym opiniowaniu regionalnych planów i opracowań planistycznych o charakterze ponadlokalnym, wzajemnym informowaniu się o planach lokalizacji inwestycji, które mogą wywierać wpływ na sąsiednie terytorium, współpracy transgranicznej przy wykonywaniu opracowań planistycznych i związaną z nimi wymianą informacji, współpracy przy opracowywaniu podstawowych map dla gospodarki przestrzennej.1.6.10. Turystyka

Obraz ścisłej wieloletniej kooperacji obu regionów można również zauważyć na podstawie współpracy Wydziału Turystyki Regionalnej ze Stowarzyszeniem Turystyki we Frankfurcie nad Odrą. Stowarzyszenie to bierze udział na stoisku województwa lubuskiego podczas imprez turystycznych


w kraju. Organizowane są polsko - niemieckie warsztaty dla przedstawicieli branży turystycznej.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż województwo lubuskie reprezentowane jest na jednych


z najważniejszych i największych targów turystycznych w Europie tj. Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie, na targach „Reisen – Freizeit – Caravan - Boot” w Cottbus oraz
na targach „Frühling 2011” we Frankfurcie nad Odrą.
1.6.11 Polityka rynku pracy w regionie lubusko – brandenburskim

Współpraca lubusko - brandenburska w zakresie zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy obejmuje głównie prace w ramach grupy roboczej „Wspólny rynek pracy Lubuskie – Brandenburgia”. Wyodrębniono dwie podgrupy tematyczne, a mianowicie: • Podgrupa robocza „Zapotrzebowanie na kadrę fachową/zawody deficytowe” – koordynacja działań podgrupy prowadzona jest przez stronę brandenburską,

 • Podgrupa robocza „Statystyka” – koordynację działań prowadzi strona lubuska.

Ważnym aspektem współpracy w kontekście pełnego otwarcia niemieckiego rynku pracy były spotkania,
w tym w ramach grantu EURES, w których uczestniczyli przedstawiciele strony niemieckiej. 21 marca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt: "Niemiecko - polskie otwarcie rynku pracy". Jej organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Konferencja miała charakter oficjalny, dla podkreślenia dość ważnego i oczekiwanego przez Lubuszan wydarzenia, jakim jest całkowite otwarcie niemieckiego rynku pracy dla obywateli polskich od 1 maja 2011r.
W kwietniu br. odbyła się w Centrum Biznesu w Zielonej Górze konferencja pod nazwą „Praca
u sąsiada” zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy. Skierowana była do osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w związku z otwarciem niemieckiego rynku pracy dla obywateli Polski.

1.6.12 Współpraca radnych Sejmiku z parlamentarzystami landu Brandenburgia

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz parlamentarzyści landu Brandenburgia są zainteresowani nawiązaniem wzajemnych kontaktów. Wypracowane zostały stałe formy współpracy, jakimi są spotkania partnerskie. We wrześniu 2010 r. w Poczdamie odbyło się drugie spotkanie partnerskie tego rodzaju. Członek Landtagu Kraju Związkowego Brandenburgia – Gerlinde Stobrawa została zaproszona na polsko – niemiecką Debatę Europejską, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 r. w Gorzowie Wlkp.Współpraca Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Saksonia
W celu pogłębienia i skonkretyzowania obszarów współpracy zorganizowane zostało w Dreźnie
w październiku 2010 r. pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli ministerstw Kraju Związkowego
Saksonia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
W dniu 15 września br. zaplanowane zostało kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Województwo Lubuskie prowadzi intensywne działania w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Polska (Województwo Lubuskie, Dolnośląskie) – Kraj Związkowy Saksonia na lata 2007 -2013. Od czasu oficjalnej inauguracji Programu Komitet Monitorujący zatwierdził w sumie 79 projektów z polsko-saksońskiego obszaru wsparcia na łączną wartość 65 mln euro,


29 projektów o wartości 24 mln euro w osi priorytetowej 1 oraz 50 projektów o wartości
41 mln. euro w osi priorytetowej 2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest beneficjentem Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007-2013. W ramach programu realizowane są zadania związane z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze, celem którego jest informowanie beneficjentów nt. zasad aplikowania o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednym z elementów współpracy lubusko – saksońskiej jest realizacja wspólnych projektów. Najbardziej aktualny projekt transgraniczny to plener fotograficzny „Widzę kolorowo…”, który odbył się w dniach 24 – 29 lipca 2011 r. w Parku Mużakowskim. Projekt ten jest realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, finansowany dodatkowo z budżetów państwa i Województwa Lubuskiego. Uczestnicy spotykają się na warsztatach fotograficznych w Parku Mużakowskim, który jest perłą województwa lubuskiego, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Pod okiem specjalistów w dziedzinie fotografii plenerowej Artura Kułdusza i Leszka Krutulskiego odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu fotografii cyfrowej. Najlepsze prace wykonane przez uczestników projektu zostaną wydrukowane w formacie wielkoformatowym. Wystawę oglądać będzie można wkrótce w Parku Mużakowskim, a także w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej


im. C. K. Norwida w Zielonej Górze, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta Gorzowie Wlkp. a także w Görlitz w Saksonii.

Województwo Lubuskie i Kraj Związkowy Saksonia ściśle współpracują w zakresie zachowania


i opieki nad wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO Krajobrazowym Parku Hermanna
von Pückler w Bad Muskau. Park ten znany jest po stronie polskiej pod nazwą Parku Mużakowskiego. Rozciąga się on wzdłuż granicznej rzeki Nysy Łużyckiej, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest graniczne przejście drogowe Łęknica - Bad Muskau. W miejscu tym przebiega trasa rowerowa „Odra – Nysa”.

W ramach zawartej umowy partnerskiej pomiędzy województwem lubuskim a Krajem Związkowym Saksonia istnieje możliwość wymiany współpracowników oraz odbycia praktyki w kraju sąsiada. W czerwcu br. Kerstin Steinacker z Ministerstwa ds. Socjalnych i Ochrony Praw Konsumentów Kraju Związkowego Saksonia odbyła staż w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

: uploads -> pliki -> Biuro prasowe
Biuro prasowe -> Ix sylwetki prelegentóW
pliki -> Zarejestrowani organizatorzy turystyki I pośrednicy turystyczni aktualnie działAJĄcy na terenie województwa lubuskiego stan na dzień 08. 08. 2012 r
pliki -> Mądry Dzieciak” Międzyszkolny Konkurs sp nr 22 Olaf Puchalsk klasa iiia- I m-ce Edyta Michta
Biuro prasowe -> Ten-t na rzecz inteligentnego I zrównoważonego rozwoju regionów Bruksela, 7 listopada 2011 Komitet Regionów, Rue Belliard 101 Sala jde 52 piętro)
pliki -> Część III siwz
Biuro prasowe -> Analiza swot dla pl zg/B
Biuro prasowe -> Progra m XIII lubuskiego tygodnia seniora 10 15 października 2011 r
Biuro prasowe -> Departament Rozwoju Regionalnego I Planowania Przestrzennego Podsumowanie współpracy z okazji x-lecia podpisania
Biuro prasowe -> Iii posiedzenie konwentu marszałKÓw województw rp 18-19 lutego 2010 R. Opole
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy