Strona główna

{deve}Komisja Rozwoju deve pv(2005)1004 1


Pobieranie 76.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar76.28 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

{DEVE}Komisja Rozwoju

DEVE_PV(2005)1004_1PROTOKÓŁ

posiedzenia w dniach 4 października 2005 r., w godz. 15.00 – 18.30,

5 października 2005 r., w godz. 10.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30,

i 6 października 2005 r., w godz. 9.00 – 12.30

BRUKSELA

Przewodnicząca obradom Luisa Morgantini otworzyła posiedzenie o godz. 15.07 we wtorek 4 października 2005 r.


W obecności Rady i Komisji Europejskiej

 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego

Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie wynikającej z niniejszego protokołu.


 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu:

5.9.2005 PE 362.620v01-00

Protokół został przyjęty. 1. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca ogłosiła, że 4 października wieczorem odbędzie się posiedzenie parlamentarnej sieci ds. Banku Światowego i zaprosiła posłów do wzięcia w nim udziału.

Wspólne posiedzenie z komisją ECON w sprawie reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, planowane na 13 października, zostało przesunięte, ponieważ przedstawiciele MFW nie będą mogli się stawić w tym dniu. 1. Prawa człowieka

Sytuacja w Kolumbii

Osoba odpowiedzialna: Luisa Morgantini

Luisa Morgantini dokonała wprowadzenia do tematu wymiany poglądów. Ogłosiła, że Piedad Cordoba Ruiz nie mogła wziąć udziału w posiedzeniu.


Przemówienia wygłosili: Carlos Franco (dyrektor prezydenckiego programu na rzecz praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego)

Adriana Arboleda (z organizacji Corporación Jurídica Libertad)

Dick Oosting (Amnesty International)
Głos zabrali: Aude Maio-Coliche (Komisja Europejska, DG RELEX), Gay Mitchell, Frithjof Schmidt.

 1. Szóste roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni

DEVE/6/28514 - 2005/2013(INI) PA - PE 360.333v02-00

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ģirts Valdis Kristovskis

Przyjęcie projektu opinii


Głos zabrali: Ģirts Valdis Kristovskis i Gabriele Zimmer

Przyjęte poprawki: 1, 2, 4, 7, 9, 15

Poprawki odrzucone: 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14

Decyzja: Projekt opinii wraz z poprawkami został przyjęty: 16 głosów za, 1 głos przeciw, 8 wstrzymujących się.

Komisja wyraziła ubolewanie w związku z faktem, że AFET już przyjęła sprawozdanie, nie czekając na opinię DEVE (chociaż uzgodniono, że opinia ta zostanie przyjęta wspólnie). 1. Aceh – Delegacja ad hoc do Indonezji, w szczególności do prowincji Aceh, dotkniętej falą tsunami

DEVE/6/29796 PE 362.473v01-00

Prezentacja dokonana przez członków delegacji

Wymiana poglądów

Przewodnicząca powitała obserwatora bułgarskiego Dimitara Stojanowa.Głos zabrali: Luisa Morgantini, Margrietus van den Berg, Ana Maria Gomes, Jürgen Schröder, Alessandro Battilocchio i Vincent Depaigne (Komisja Europejska, DG RELEX).

 1. Spotkanie z Louisem Michelem, komisarzem ds. rozwoju i pomocy humanitarnej

Wymiana poglądów

Przewodnicząca powitała komisarza Louisa Michela i dokonała wprowadzenia do tematów wymiany poglądów.Głos zabrali: Louis Michel (komisarz KE), Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Thierry Cornillet, Linda McAvan, Jürgen Schröder, Anders Wijkman, Margrietus van den Berg, Maria Martens, Gay Mitchell, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer, Frithjof Schmidt.

Posiedzenie zawieszono o godz. 18.35. Wiceprzewodniczący Michael Gahler wznowił je w środę 5 października 2005 r. o godz. 10.18. 1. Wnioski z posiedzenia koordynatorów

Członkowie komisji przyjęli propozycje koordynatorów, przedstawione przez przewodniczącego:
a. Sprawozdanie z inicjatywy własnej

Decyzja: Koordynatorzy zasugerowali, aby komisja poprosiła o zgodę na przygotowanie następujących sprawozdań z inicjatywy własnej:

- Komunikat Komisji „Związek pomiędzy migracją i rozwojem: konkretne kierunki działania”

- „Uczciwy handel a rozwój”

- „Zalety i wady wsparcia budżetowego jako narzędzia wspomagającego rozwój”


b. Opinia

Decyzja: Koordynatorzy zasugerowali, aby komisja wydała opinie w sprawie:

- „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona” (przedstawionego przez Komisję) – COM(2005)404 – 2005/0168 (CNS),

- „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli” – COM(2005)421 – 2005/0173 (CNS).
c. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej

Decyzja: Koordynatorzy zaproponowali włączyć sprawozdanie Gaya Mitchella do porządku dziennego posiedzenia plenarnego. Data i sposób wykonania tej decyzji zostaną ustalone stosownie do przebiegu negocjacji między sprawozdawcą a pozostałymi instytucjami.
d. Umowy z państwami trzecimi w sprawie połowów

Decyzja: Koordynatorzy zaproponowali zaprosić przewodniczącego Komisji Rybołówstwa i przedstawiciela Komisji Budżetowej do wspólnej dyskusji nad trybem pracy PE w odniesieniu do umów w sprawie połowów.
e. Przesłuchania

Decyzja: Koordynatorzy zaproponowali zorganizowanie w 2006 r. następujących przesłuchań:

- „Umowy w sprawie partnerstwa gospodarczego z państwami AKP”,

- „Banany”,

- „Uczciwy handel”,

- „Zdecentralizowana współpraca”,

- „Nielegalne wycinanie lasów, handel i trwały rozwój”.

Obradom przewodniczył Margrietus van den Berg.


 1. Budżet 2006: sekcja 3 – Komisja Europejska

DEVE/6/26978 - 2005/2001(BUD) - 11186/2005 - C6-0299/2005

PE 362.593v01-00Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nirj Deva

Przyjęcie projektu opiniiPrzyjęte poprawki: 1, poprawka ustna w ust. 6 (część 1)

Decyzja: Projekt opinii wraz z poprawkami został przyjęty: 24 głosy za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących się.

 1. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru

DEVE/6/29282 - 2005/0118(CNS) - COM(2005)0263 - C60243/2005

PE 362.484v01-00Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Glenys Kinnock

Przyjęcie projektu opiniiPrzyjęte poprawki: 1,2,3,4,5,11,12,16,17.

Poprawki odrzucone: 6,9,13,14,15.

Poprawki unieważnione: 7,8,10,18,19.

Decyzja: Projekt opinii wraz z poprawkami został przyjęty: 24 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się.

 1. Skuteczność pomocy i korupcja w krajach rozwijających się

DEVE/6/29254 - 2005/2141(INI)

Sprawozdawca: Margrietus van den Berg

Wymiana poglądówGłos zabrali: Margrietus van den Berg, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Pierre Schapira, Toomas Savi, Martyn Pennington (Komisja Europejska, AIDCO)

 1. Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki, mający na celu uwzględnienie rozszerzenia

DEVE/6/29877 - 2005/0152(AVC) - COM(2005)0372

Sprawozdawca: Miguel Angel Martínez Martínez

Wymiana poglądówGłos zabrali: Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Mark Leysen (Komisja Europejska, DG DEV)

 1. Światowy szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, 14 16 października 2005 r.)

Ustne sprawozdanie członków delegacji

  Głos zabrali: Glenys Kinnock, Margrietus van den Berg

 1. Strategia rozwoju dla Afryki

DEVE/6/29255 - 2005/2142(INI) PE 362.615v001-00

Sprawozdawca: Maria Martens

Rozpatrzenie projektu sprawozdaniaGłos zabrali: Maria Martens, Mauro Zani, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Margrete Auken, Karin Scheele, Johan Van Hecke, Giorgio Cocchi (Komisja Europejska, DG DEV), Thierry Cornillet.

Decyzja: Termin składania poprawek: piątek 7 października 2005 r. o godz. 12.00.

Przyjęcie przez komisję: poniedziałek 24 października 2005 r., Strasburg.

Posiedzenie zawieszono o godz. 12.32. Przewodnicząca Luisa Morgantini wznowiła je w środę 5 października 2005 r. o godz. 15.17.


 1. Wybory w Afganistanie

Sprawozdanie ustne członków delegacji obserwatorów Parlamentu Europejskiego

Głos zabrali: Emma Bonino (kierująca delegacją obserwatorów z ramienia Unii Europejskiej), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (kierujący delegacją Parlamentu Europejskiego), Richard Howitt, Margrietus van den Berg, Jürgen Schröder, Luisa Morgantini.

 1. Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona

DEVE/6/30100 - 2005/0168(CNS) - COM(2005)0404

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luisa Morgantini

Wymiana poglądówGłos zabrała: Luisa Morgantini
Decyzja: Termin składania poprawek: wtorek 11 października 2005 r. o godz. 12.00.

 1. Protokół do umowy między EWG a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

DEVE/6/30418 - 2005/0173(CNS) - COM(2005)0421

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luisa Morgantini

Wymiana poglądówGłos zabrała: Luisa Morgantini
Decyzja: Termin składania poprawek: wtorek 11 października 2005 r. o godz. 12.00.

 1. Instrument na rzecz stabilności

DEVE/6/24194 - 2004/0223(COD) - COM(2004)0630 - C6-0251/2004

PE 360.022v01-00Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pierre Schapira

Rozpatrzenie projektu opiniiGłos zabrali: Pierre Schapira, Alexander McLachlan (Komisja Europejska, DG RELEX), Filip Andrzej Kaczmarek.

Decyzja: Termin składania poprawek: piątek 14 października 2005 r. o godz. 12.00.

Przyjęcie przez komisję: poniedziałek 14 listopada 2005 r., Strasburg. 1. Wybory w Gwinei Bissau (lipiec 2005 r.)

Sprawozdanie Johana Van Hecke, kierującego delegacją obserwatorów z ramienia Unii Europejskiej.

Głos zabrał: Johan Van Hecke

 1. Wybory w Etiopii

Przedstawienie sytuacji przez Anę Marię Gomes, kierującą delegacją obserwatorów z ramienia Unii Europejskiej.

Wymiana poglądówGłos zabrali: Ana Maria Gomes, Anders Wijkman

 1. Wpływ porozumień o partnerstwie gospodarczym na rozwój

DEVE/6/30178 - 2005/2162(INI)

Sprawozdawca: Luisa Morgantini

Eksperci: Karl Friedrich Falkenberg (Komisja Europejska)

Morgan Githinji (sekretariat grupy państw AKP)

Haleh Bridi (Bank Światowy)

Marc Maes (ONG 11.11.11)


Wymiana poglądów

Głos zabrali: Glenys Kinnock, Jej Ekscelencja Maria Manuela dos Santos Lucas (Ambasador Mozambiku), Jego Ekscelencja Patrick I. Gomes (Ambasador Gujany), Luisa Morgantini.

 1. Termin i miejsce następnego posiedzenia

21 października 2005 r. w godz. 19.00-21.00

Strasburg


14 listopada 2005 r. w godz. 21.00-22.30

Strasburg


1 grudnia 2005 r., w godz. 15.00-18.30

Bruksela
Wspólne posiedzenie z komisją FEMM na temat „kobiety i system mikrokredytów w krajach rozwijających się” odbędzie się w Brukseli 11 października 2005 r. w godz. 14.30-17.30.

Posiedzenie zawieszono o godz. 18.32. Przewodnicząca Luisa Morgantini wznowiła je w czwartek 6 października 2005 r. o godz. 9.10.

23. Przesłuchanie jawne na temat Turystyka i rozwój
Wprowadzenie: Luisa Morgantini i Thierry Cornillet
Eksperci: Jean-Claude Baumgarten (przewodniczący Światowej Rady Podróży i Turystyki – WTTC),

Luigi Cabrini (przedstawiciel regionalny Światowej Organizacji Turystyki na Europę)


Głos zabrali: Manolis Mavrommatis, Margrietus van den Berg, Sepp Kusstatscher, Ana Maria Gomes i Paul Verges

Obradom przewodniczył Thierry Cornillet.Eksperci: Berthia Parle (przewodnicząca Carribean Hotel Association)

Christian Karaoglanian (grupa kapitałowa ACCOR, dyrektor generalny ds. rozwoju),

Florentino Rodrigues (grupa kapitałowa Pestana, członek zarządu odpowiedzialny za ekspansję w Afryce),

Matthieu Hoeberigs (Komisja Europejska, DG ENTR)


Głos zabrali: Margie Sudre, Thierry Cornillet

Obrady zamknięto o godz. 12.35.


LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Luisa Morgantini, Margrietus van den Berg, Michael Gahler.

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken (2,3), Alessandro Battilocchio, Thierry Cornillet, Koenraad Dillen (2,3), Fernando Fernández Martín (2,3), Hélène Goudin (2), Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler (1), Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell (1,2), Józef Pinior (1), Toomas Savi, Pierre Schapira (2), Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder (1,2), María Elena Valenciano Martínez-Orozco (1,2), Paul Vergès, Jan Zahradil, Mauro Zani (1,2), Jürgen Zimmerling (1,2).

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Paul Marie Coûteaux (1), Milan Gaľa, Ana Maria Gomes (1,3), Fiona Hall, Alain Hutchinson (2), Jan Jerzy Kułakowski, Linda McAvan (1,2), Manolis Mavrommatis, Eoin Ryan (1,2), Karin Scheele (2,3), Anne Van Lancker (1,3), Anders Wijkman (1,2), Gabriele Zimmer (1).178 (2)

Jillian Evans (1), Giovanni Claudio Fava (2), Johan Van Hecke (1,2).
Emma Bonino (2) José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (2), Richard Howitt (2) (point 15)
Sepp Kusstatscher (3), Margie Sudre (3) (point 23)

183 (3)
46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)Observadores/Pozorovatelé/Bemærkninger/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Dimitar Stoyanov

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:(1) 4.10.2005

(2) 5.10.2005

(3) 6.10.2005


Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudanConsejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Svet/Neuvosto/Rådet (*)

McDonald

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Michel (Membre)
Cocchi, Depaigne, Falkenberg, Hoeberigs, Janssen, Leysen, Maio-Coliche, Maghioros, McLachlan, Pennington, Petit, Schneider, Traoré.

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Ostatní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Point 4 : Carlos Franco (directeur du programme présidentiel pour les droits de l'homme et le droit humanitaire international), Adriana Arboleda (Corporación Jurídica Libertad), M. Dick Oosting (Amnesty international),

Point 21: Point Morgan Githinji (Secrétariat groupe ACP), Haleh Bridi (Banque mondiale), Marc Maes (ONG 11.11.11)


S.E. Dos Santos Lucas (Ambassadeur du Mozambique), S.E. M. Gomes (Ambassadeur de Guyane)

Point 23 : Jean-Claude Baumgarten (Président du World Travel and Tourism Council - WTTC), Luigi Cabrini (Représentant régional de l'Organisation Mondiale du Tourisme pour l'Europe)


Berthia Parle (présidente - Carribean Hotel Association), Christian Karaoglanian (directeur général pour le développement du groupe ACCOR), Florentino Rodrigues (administrateur responsable pour l'expansion en Afrique du groupe Pestana)

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE


ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM


UEN

NI


Palassof, Haglund, Lukyamuzi

Todd


Trauffler
Dupret, Polycarpou
Bojare

Atzori


Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG INFO


DG PERS

DG IFIN


DG TRED

DG FINS


Vascega (tabling office)
Rose, Douaud (département thématique)


Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ Právny odbor/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Lindahl

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Wood, Arp, Bassot, Kiss, Leite, McLauchlan, Van Hecken.

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ Assistenter

Lefèvre, Borbély

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice Chair(wo)man/ Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman

PV\584786PL.doc


PE 364.735v01-00

PL PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość