Strona główna

{deve}Komisja Rozwoju


Pobieranie 31.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.28 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


<Commission>{DEVE}Komisja Rozwoju


<RefProc>2012/2248(DEC)RefProc>

{21/02/2013}21.2.2013

OPINIA

Komisji Rozwoju

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie sprawozdania specjalnego nr 13/2012 (absolutorium za rok 2011) zatytułowanego „Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej na rzecz dostępu do wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej w krajach Afryki Subsaharyjskiej”

(2012/2248(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anna Záborská

PA_NonLegWSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że stały dostęp do czystej wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej, uznany za powszechne prawo człowieka, ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, że zapewnienie tego dostępu od dawna stanowi cel pomocy rozwojowej, że zmniejszenie o połowę liczby ludności, która nie posiada stałego dostępu do czystej wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej, jest elementem milenijnego celu rozwoju 7, jednak w raportach ONZ za 2012 r. w sprawie MCR przewiduje się, iż w 2015 r. 600 milionów ludzi będzie nadal pozbawionych dostępu do czystej wody pitnej, oraz że postępy w kierunku realizacji tego celu w Afryce Subsaharyjskiej są w ogromnej mierze niewystarczające, co ma poważne konsekwencje dla milionów ludzi, zwłaszcza dla najsłabszych, a więc kobiet i dzieci poniżej piątego roku życia;

2. przypomina, że w rezolucji nr 64/292, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, wyraźnie uznaje się prawo do wody i infrastruktury sanitarnej za prawo człowieka; zapewnienie dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej uważa za usługi publiczne o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich;

3. uważa, że należy uruchomić więcej zasobów, a z tych już dostępnych należy korzystać gospodarnie – co dotyczy również UE – przede wszystkim w celu poprawy infrastruktury sanitarnej, w zakresie której niezaspokojone potrzeby są szczególnie duże; podkreśla, że należy podjąć zdecydowane wysiłki, aby w perspektywie długoterminowej uzyskać maksimum korzyści ze wszystkich projektów, wyeliminować nawracające problemy z jakością i wzmocnić Fundusz Wodny UE pod względem finansowym, a także pod względem zdolności zarządzania i skuteczności budowy potencjału na szczeblu lokalnym; zwraca się do Komisji o zadbanie o to, aby w kolejnych wieloletnich ramach finansowych Fundusz Wodny UE był należycie dofinansowany i pozwolił Unii wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju po roku 2015;

4. wyraża głębokie zaniepokojenie ustaleniami Trybunału Obrachunkowego, który stwierdził, że mniej niż połowa z 23 zbadanych projektów przyniosła rezultaty zaspokajające potrzeby beneficjentów oraz że w przypadku większości zbadanych projektów rezultaty wydają się nietrwałe, często z powodu braku odpowiednich ustaleń dotyczących pokrywania kosztów eksploatacji zainstalowanego sprzętu;

5. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Komisji, zwłaszcza stwierdzenie, iż większość projektów zatwierdzono przed powołaniem w 2005 r. grup ds. zapewnienia jakości;

6. odnotowuje niedawne rozwiązanie Dyrekcji ds. Jakości i Skutków w DG ds. Rozwoju i Współpracy oraz przekazanie jej zadań odpowiednim jednostkom; apeluje do Komisji, żeby dopilnowała, by nie osłabiło to kontroli jakości oraz aby kontrole te zostały usprawnione, w miarę potrzeby również za pomocą audytów wewnętrznych;

7. ubolewa, że w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego brakuje danych dotyczących wielu projektów oraz że Komisja nie przeprowadziła ocen ex post wszystkich projektów, lecz oceniła jedynie dwa z nich; zachęca Komisję do usprawnienia mechanizmów gwarantujących identyfikowalność i monitorowanie całego procesu programowania i wszystkich projektów, które mają znaczący wpływ na dostęp do wody i urządzeń sanitarnych; wzywa Komisję do skupienia się na dokładnym przekazywaniu wyników projektów podejmowanych w tej dziedzinie oraz na przejrzystym rozliczaniu wydanych środków pieniężnych;

8. odnotowuje uwagi Komisji w jej odpowiedzi na sprawozdanie specjalne, z których wynika, że w niektórych przypadkach za zadania odpowiedzialne są władze kraju beneficjenta; zachęca Komisję do angażowania tych władz w realizację oraz do uzyskania od nich zobowiązań, tam gdzie jest to istotne dla powodzenia projektów; uważa, że ze względu na multidyscyplinarny charakter zagadnienia, jakim jest woda, kwestię tę należy uwzględnić w politycznym dialogu Unii z rządami i władzami krajów rozwijających się; podkreśla znaczenie ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi i sektorem prywatnym; odnotowuje powodzenie projektu „Zmniejszanie różnic” w małych miastach północnej Nigerii, o którym uwagi zamieszczono w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego.WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

19.2.2013


Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:25

0

0Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin, Gesine Meissner, Judith Sargentini
AD\927368PL.doc
PE502.224v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość