Strona główna

{deve}Komisja Rozwoju


Pobieranie 116.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar116.98 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{DEVE}Komisja Rozwoju

2012/2263(INI)

{21/03/2013}21.3.2013

POPRAWKI

1 - 17

Projekt opinii

Charles Goerens

(PE506.072v01-00)

Problem pozostawianych bez opieki nieletnich w UE(2012/2263(INI))
AM_Com_NonLegOpinion

Poprawka 1Charles GoerensProjekt opinii

Ustęp 1

Projekt opinii

Poprawka

1. podkreśla znaczenie spójnego rozwoju polityki UE w dziedzinie imigracji, azylu i praw dzieci, z należytym uwzględnieniem wpływu tych dziedzin polityki na kraje rozwijające się; przypomina o ustanowionym w Traktacie z Lizbony obowiązku zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju;

1. podkreśla znaczenie spójnego rozwoju polityki UE w dziedzinie imigracji, azylu i praw dzieci (dotyczy nieletnich zarówno w UE, jak i w krajach trzecich), z należytym uwzględnieniem wpływu tych dziedzin polityki na kraje rozwijające się; przypomina o ustanowionym w traktacie z Lizbony obowiązku zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju;

Or. {EN}enPoprawka 2

Cristian Dan PredaProjekt opinii

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii

Poprawka
1a. przypomina, że jednym z celów planu działań UE w sprawie małoletnich bez opieki zarówno z perspektywy UE, jak i jej państw członkowskich było wyeliminowanie podstawowych przyczyn migracji i włączenie kwestii małoletnich bez opieki w zakres współpracy rozwojowej, co stanowiłoby wkład w tworzenie bezpiecznych warunków dorastania dzieci w ich krajach pochodzenia; podkreśla potrzebę dalszego rozwijania prewencyjnego wymiaru polityki UE dotyczącej małoletnich bez opieki, a to poprzez skupienie się w większym stopniu na kwestii eliminacji ubóstwa, problemach zdrowotnych, polityce zatrudnienia, prawach człowieka i demokratyzacji, a także na odbudowie po zakończeniu konfliktu;

Or. {EN}enPoprawka 3

Ricardo Cortés LastraProjekt opinii

Ustęp 2

Projekt opinii

Poprawka

2. podkreśla, że zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie nielegalnej imigracji są warunkami wstępnymi niezbędnymi do uregulowania kwestii osób małoletnich pozostawionych bez opieki;

2. podkreśla, że zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie nielegalnej imigracji są warunkami wstępnymi niezbędnymi do uregulowania kwestii osób małoletnich pozostawionych bez opieki; uważa, że środki ochrony małoletnich pozostawionych bez opieki powinny obejmować również procedury międzynarodowych adopcji;

Or. {ES}esPoprawka 4

Charles GoerensProjekt opinii

Ustęp 2

Projekt opinii

Poprawka

2. podkreśla, że zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie nielegalnej imigracji są warunkami wstępnymi niezbędnymi do uregulowania kwestii osób małoletnich pozostawionych bez opieki;

2. podkreśla, że zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie nielegalnej imigracji poprzez eliminowanie podstawowych przyczyn tych zjawisk są warunkami wstępnymi niezbędnymi do uregulowania kwestii osób małoletnich pozostawionych bez opieki;

Or. {EN}enPoprawka 5

Alf Svensson, Cristian Dan PredaProjekt opinii

Ustęp 3

Projekt opinii

Poprawka

3. przypomina, że zajmując się problemem małoletnich pozostawionych opieki, należy pamiętać o szczególnie ważnej zasadzie „najlepszego interesu dziecka”;

3. przypomina o potrzebie traktowania dzieci jako osób wymagających szczególnej troski i podkreśla, że zasada „najlepszego interesu dziecka” musi mieć pierwszeństwo przed wszelkimi innym względami, kiedy podchodzi się do problemu małoletnich pozostawionych bez opieki;

Or. {EN}en

d>

Poprawka 6

Ricardo Cortés LastraProjekt opinii

Ustęp 3

Projekt opinii

Poprawka

3. przypomina, że zajmując się problemem małoletnich pozostawionych opieki, należy pamiętać o szczególnie ważnej zasadzie „najlepszego interesu dziecka”;

3. przypomina, że zajmując się problemem małoletnich pozostawionych opieki, należy pamiętać o szczególnie ważnej zasadzie „nadrzędnego interesu dziecka”;

Or. {ES}esPoprawka 7

Charles GoerensProjekt opinii

Ustęp 4

Projekt opinii

Poprawka

4. zwraca uwagę na oczywiste luki w ochronie dzieci na szczeblu UE w zakresie przyjmowania małoletnich pozostawionych bez opieki i udzielania im pomocy; mając powyższe na względzie uważa, że UE powinna wprowadzić wspólne wiążące ramy prawne zawierające jasne przepisy regulujące problem całościowo, tak by uzupełnić obecne braki i rozbieżności występujące między państwami członkowskimi;

4. zwraca uwagę na oczywiste luki w ochronie dzieci na szczeblu UE w zakresie przyjmowania małoletnich pozostawionych bez opieki i udzielania im pomocy; mając powyższe na względzie, uważa, że UE powinna w dalszym ciągu: a) przeznaczać znaczne zasoby na wspieranie pełnego wdrożenia zmian w swoich najnowszych przepisach i w swojej polityce, w tym również poprzez energiczniejszą realizację aktualnego planu działania UE w sprawie małoletnich bez opieki; b) dbać o podejmowanie coraz to nowych działań w tej dziedzinie w ramach nowego planu działania obejmującego okres po roku 2014 oraz c) wprowadzić wspólne wiążące ramy prawne zawierające jasne przepisy regulujące problem całościowo, tak by uzupełnić obecne braki i usunąć rozbieżności występujące między państwami członkowskimi, takie jak w kwestii szacowania wieku, opiekunów, dostępu do usług oraz określania i wdrażania trwałych rozwiązań;

Or. {EN}enPoprawka 8

Alf SvenssonProjekt opinii

Ustęp 4

Projekt opinii

Poprawka

4. zwraca uwagę na oczywiste luki w ochronie dzieci na szczeblu UE w zakresie przyjmowania małoletnich pozostawionych bez opieki i udzielania im pomocy; mając powyższe na względzie uważa, że UE powinna wprowadzić wspólne wiążące ramy prawne zawierające jasne przepisy regulujące problem całościowo, tak by uzupełnić obecne braki i rozbieżności występujące między państwami członkowskimi;

4. zwraca uwagę na oczywiste luki w ochronie dzieci na szczeblu UE w zakresie przyjmowania małoletnich pozostawionych bez opieki i udzielania im pomocy; przypomina w związku z tym, że bez względu na długość ich pobytu w UE za bezpieczeństwo i zdrowie małoletnich bez opieki odpowiadają poszczególne państwa członkowskie; mając powyższe na względzie uważa, że UE powinna wprowadzić wspólne wiążące ramy prawne zawierające jasne przepisy regulujące problem całościowo, tak by uzupełnić obecne braki i rozbieżności występujące między państwami członkowskimi;

Or. {EN}enPoprawka 9

Cristian Dan PredaProjekt opinii

Ustęp 4

Projekt opinii

Poprawka

4. zwraca uwagę na oczywiste luki w ochronie dzieci na szczeblu UE w zakresie przyjmowania małoletnich pozostawionych bez opieki i udzielania im pomocy; mając powyższe na względzie uważa, że UE powinna wprowadzić wspólne wiążące ramy prawne zawierające jasne przepisy regulujące problem całościowo, tak by uzupełnić obecne braki i rozbieżności występujące między państwami członkowskimi;

4. zwraca uwagę na oczywiste luki w ochronie dzieci na szczeblu UE w zakresie przyjmowania małoletnich pozostawionych bez opieki i udzielania im pomocy; mając powyższe na względzie, uważa, że w oparciu o jednolitą definicję osoby małoletniej bez opieki UE powinna wprowadzić wspólne wiążące ramy prawne zawierające jasne przepisy regulujące problem całościowo, tak by uzupełnić obecne braki i usunąć rozbieżności występujące między państwami członkowskimi;

Or. {EN}enPoprawka 10

Ricardo Cortés LastraProjekt opinii

Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii

Poprawka
4a. przypomina, że niezależnie od obywatelstwa osoby małoletniej lub tego, czy jej obywatelstwo jest uznawane, państwo członkowskie, w którym ona przebywa, musi sprawować opiekę nad osobami małoletnimi pozostawionymi bez opieki i zapewnić im najwyższy poziom ochrony.

Or. {ES}esPoprawka 11

Charles GoerensProjekt opinii

Ustęp 5

Projekt opinii

Poprawka

5. domaga się zwiększenia środków finansowych UE przeznaczonych na rozwiązanie tego problemu; wyraża ubolewanie w związku z tym, że ochrona dzieci jest stale znacznie niedofinansowana w porównaniu z innymi sektorami działalności humanitarnej;

skreślony

Or. {EN}enPoprawka 12

Alf SvenssonProjekt opinii

Ustęp 5

Projekt opinii

Poprawka

5. domaga się zwiększenia środków finansowych UE przeznaczonych na rozwiązanie tego problemu; wyraża ubolewanie w związku z tym, że ochrona dzieci jest stale znacznie niedofinansowana w porównaniu z innymi sektorami działalności humanitarnej;

5. domaga się zwiększenia środków finansowych UE przeznaczonych na rozwiązanie tego problemu; wyraża ubolewanie w związku z tym, że ochrona dzieci jest stale znacznie niedofinansowana w porównaniu z innymi sektorami działalności humanitarnej; zachęca wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia praktycznych rozwiązań gwarantujących osobom małoletnim bez opieki możliwość korzystania z praw człowieka, a także z prawa do opieki zdrowotnej i edukacji, zgodnie z oenzetowską Konwencją o prawach dziecka;

Or. {EN}enPoprawka 13

Alf SvenssonProjekt opinii

Ustęp 6

Projekt opinii

Poprawka

6. nawołuje do zacieśnienia współpracy między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia w takich kwestiach, jak poszukiwanie członków rodziny, monitorowane powroty, ponowna integracja i określenie odpowiednich rozwiązań z myślą o dążeniu do wypracowania wspólnego podejścia UE oraz przyjęcia trwałych rozwiązań; zachęca do wymiany informacji i dobrych praktyk; uważa, że UE musi podjąć działania wykraczające poza zaproponowany przez Komisję plan działania, aby faktycznie wzmocnić podstawowe prawa małoletnich pozostawionych bez opieki; podkreśla w szczególności potrzebę wzmocnienia statusu „opiekuna prawnego” w UE oraz w krajach partnerskich i uznaje za niezwykle ważne sporządzenie planu monitorowania we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, tak by zadbać o właściwą ochronę dziecka po powrocie oraz o jego ponowną integrację w kraju pochodzenia;

6. nawołuje do zacieśnienia współpracy między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia w takich kwestiach, jak poszukiwanie członków rodziny, monitorowane powroty, ponowna integracja i określenie odpowiednich rozwiązań z myślą o dążeniu do wypracowania wspólnego podejścia UE oraz przyjęcia trwałych rozwiązań; zachęca do wymiany informacji i dobrych praktyk, a także do organizowania specjalnych szkoleń dla służb i organów granicznych w zakresie stosownego postępowania z dziećmi, które miały traumatyczne przeżycia; uważa, że UE musi podjąć działania wykraczające poza zaproponowany przez Komisję plan działania, aby faktycznie wzmocnić podstawowe prawa małoletnich pozostawionych bez opieki; podkreśla w szczególności potrzebę wzmocnienia statusu „opiekuna prawnego” w UE oraz w krajach partnerskich i uznaje za niezwykle ważne sporządzenie planu monitorowania we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, tak by zadbać o właściwą ochronę dziecka po powrocie oraz o jego ponowną integrację w kraju pochodzenia;

Or. {EN}enPoprawka 14

Ricardo Cortés LastraProjekt opinii

Ustęp 6

Projekt opinii

Poprawka

6. nawołuje do zacieśnienia współpracy między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia w takich kwestiach, jak poszukiwanie członków rodziny, monitorowane powroty, ponowna integracja i określenie odpowiednich rozwiązań z myślą o dążeniu do wypracowania wspólnego podejścia UE oraz przyjęcia trwałych rozwiązań; zachęca do wymiany informacji i dobrych praktyk; uważa, że UE musi podjąć działania wykraczające poza zaproponowany przez Komisję plan działania, aby faktycznie wzmocnić podstawowe prawa małoletnich pozostawionych bez opieki; podkreśla w szczególności potrzebę wzmocnienia statusu „opiekuna prawnego” w UE oraz w krajach partnerskich i uznaje za niezwykle ważne sporządzenie planu monitorowania we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, tak by zadbać o właściwą ochronę dziecka po powrocie oraz o jego ponowną integrację w kraju pochodzenia;

6. nawołuje do zacieśnienia współpracy między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia w takich kwestiach, jak poszukiwanie członków rodziny, monitorowane powroty we wszystkich przypadkach, gdy tylko okoliczności rodzinne dziecka umożliwiają to lub zalecają, ponowna integracja i określenie odpowiednich rozwiązań z myślą o dążeniu do wypracowania wspólnego podejścia UE oraz przyjęcia trwałych rozwiązań; zachęca do wymiany informacji i dobrych praktyk; uważa, że UE musi podjąć działania wykraczające poza zaproponowany przez Komisję plan działania, aby faktycznie wzmocnić podstawowe prawa małoletnich pozostawionych bez opieki; podkreśla w szczególności potrzebę wzmocnienia statusu „opiekuna prawnego” w UE oraz w krajach partnerskich i uznaje za niezwykle ważne sporządzenie planu monitorowania we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, tak by zadbać o właściwą ochronę dziecka po powrocie oraz o jego ponowną integrację w kraju pochodzenia;

Or. {ES}esPoprawka 15

Ricardo Cortés LastraProjekt opinii

Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii

Poprawka
6a. podkreśla, że ważne jest również, by plan działania uwzględnił pełną integrację osób małoletnich pozostawionych bez opieki w państwach przyjmujących za pośrednictwem rozwiązań obejmujących udzielenie obywatelstwa zanim osiągną one pełnoletniość lub wraz z jej osiągnięciem;

Or. {ES}esPoprawka 16

Charles GoerensProjekt opinii

Ustęp 7

Projekt opinii

Poprawka

7. podkreśla, że przywrócenie więzi rodzinnych, powroty i środki zwalczania handlu ludźmi to kwestie, które UE powinna podejmować w systematycznych rozmowach z krajami partnerskimi, i muszą one stanowić integralną część programu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz delegatur Komisji;

7. podkreśla, że zapobieganie potrzebie niepewnej migracji i ograniczanie związanych z nią zagrożeń, identyfikacja, poszukiwanie członków rodziny, ocena warunków rodzinnych, stwarzanie możliwości powrotu i ponownej integracji, jeżeli jest to w jak najlepiej pojętym interesie osoby małoletniej, zwalczanie handlu ludźmi oraz wzmocnienie systemów ochrony dzieci to kwestie, które UE powinna podejmować w systematycznych rozmowach z krajami partnerskimi, i muszą one stanowić integralną część programu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz delegatur Komisji;

Or. {EN}enPoprawka 17

Charles GoerensProjekt opinii

Ustęp 8

Projekt opinii

Poprawka

8. uważa, że kluczowe jest wprowadzenie skoordynowanej ogólnounijnej metody gromadzenia danych poprzez zwiększenie roli Frontexu i Europolu oraz poprzez zaangażowanie Europejskiej Sieci Migracyjnej.

8. uważa, że kluczowe jest wprowadzenie skoordynowanej ogólnounijnej metody gromadzenia danych ilościowych i jakościowych poprzez zwiększenie roli Frontexu i Europolu oraz poprzez zaangażowanie Europejskiej Sieci Migracyjnej.

Or. {EN}en

AM\930978PL.doc
PE507.982v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość