Dla dialogu konkurencyjnegoPobieranie 58.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar58.53 Kb.INSTYTUT LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel. (22) 846 00 11 Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA DIALOGU KONKURENCYJNEGO

NR 02/DF/Z/12


Warszawa, maj 2012r.


Zamawiający

Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w dialogu konkurencyjnym o numerze 02/DF/Z/12
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z art. 60a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu – 3 (trzech).


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pomiarowego anemometrii obrazowej PIV 3D wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem.

Szczegółowy przewidywany opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 38000000 - 5
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące.
Oczekiwany termin wykonania zamówienia

− 3 miesiące od daty podpisania umowy


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał co najmniej jedną pracę polegającą na zainstalowaniu systemu tomograficznego pracującego w oparciu o oprogramowanie do obsługi PIV – 3D, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

* w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów – Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równej wartości składanej oferty. WARUNEK KONIECZNY DO SPEŁNIENIA W MOMENCIE SKŁADANIA OFERT.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni
  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.

 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy
  z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane
  w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.


Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, tel. /22/ 846 00 11 w. 564, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;w zakresie technicznym:

Andrzej Krzysiak, tel. /22/ 846 00 11 w. 363; e-mail: andrzej.krzysiak@ilot.edu.pl;

Grzegorz Krysztofiak, tel. /22/ 846 00 11 w 204, e-mail: grzegorz.krysztofiak@ilot.edu.pl;

Marek Miller, tel. /22/ 846 00 11 w 379, e-mail: marek.miller@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:
ludwika.domzal @ilot.edu.pl;
Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail,
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią na stronie internetowej.
Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania

na stronie internetowej www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, w pokoju 32 (parter), za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu musi być sporządzony w języku polskim. Każda ze stron wniosku musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Wniosek musi być złączony w sposób trwały (np. zszyty zszywkami lub zbindowany), uniemożliwiający jego przypadkowe rozdzielenie.

Złożony wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu musi zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku,
  a w stosunku do osób fizycznych, złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2;

 2. pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 3;

 3. upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej
  (w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
  z oryginałem);

 4. wykaz zrealizowanej co najmniej jednej pracy polegającej na zainstalowaniu systemu tomograficznego pracującego w oparciu o oprogramowanie do obsługi PIV – 3D, która została wykonana w okresie trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym zał. nr 4;

 5. dokumenty potwierdzające, że w/w prace, zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

 6. wypełniony formularz wniosku, o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym zał. nr 5;


Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.
Jeżeli wniosek zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone.

Miejsce i termin składania wniosków
Wnioski w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: Dialog Konkurencyjny nr 02/DF/Z/12) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 32 (parter) do dnia 29.05.2012r. do godz. 11:00.

Zamawiający będzie oceniał złożone wnioski na spełnienie warunków opisanych


w Warunkach udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Jeżeli ilość wniosków spełniających wszystkie wymagania będzie większa niż 4, Zamawiający dokona dodatkowej oceny wniosków w oparciu o kryterium wiedzy i doświadczenia, przyznając za każdą spełniającą kryteria pracę poświadczoną, że wykonana została należycie 2 pkt. oraz 1 pkt za każde pełne 100 tys. wartości tej pracy.

Przewidywane kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

 • cena realizacji zamówienia – 65 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym. Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Ocena ceny realizacji zamówienia będzie obliczana wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert x 65 pkt.

Cena oferty badanej

 • termin realizacji zamówienia – 30 %

Do terminu realizacji zamówienia przyjmowany będzie termin podany w formularzu cenowym. Termin musi być podany w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
Ocena terminu realizacji zamówienia będzie obliczana wg wzoru:

Termin oferty badanej x 30 pkt.

Najdłuższy termin spośród złożonych ofert

 • gwarancja na przedmiot zamówienia – 5 %

Do gwarancji na przedmiot zamówienia przyjmowany będzie termin podany w formularzu cenowym. Długość gwarancji musi być podana w latach licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Ocena gwarancji przedmiotu zamówienia będzie obliczana wg wzoru:

Długość gwarancji oferty badanej x 5 pkt.

Najdłuższy termin gwarancji spośród złożonych ofert

Ocena końcowa oferty będzie sumą ocen cząstkowych z uwzględnieniem przyjętych wag. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową podpisana zostanie umowa.


Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

……………………

Pieczęć firmy Zał. nr 2


Dot. sprawy nr: 02 /DF/Z/12OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:


-/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

-/ dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


..............................................................(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
……………………

Pieczęć firmy Zał. nr 3

Dot. sprawy nr: 02/DF/Z/12OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu
Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
……………………

Pieczęć firmy Zał. nr 4

Dot. sprawy nr: 02/DF/Z/12WYKAZ

wykonanych co najmniej dwóch dostaw systemu pomiarowego anemometrii obrazowej PIV 3D wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat,


a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:


Lp.

Nazwa i rodzaj zamówienia

Termin wykonania

zamówienia


(podać miesiąc i rok)

Nazwa, adres, telefon Zamawiającego

Wartość zamówienia

(brutto)


1.2.3.4.


..................................................................(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
………………………….

Pieczęć firmy Zał. nr 5


dot. sprawy nr: 02/DF/Z/12WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

Dotyczy przeprowadzenia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na „Dostawę systemu pomiarowego anemometrii obrazowej PIV 3D wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem”


Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………

Numer fax: ……………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………..


Wnoszę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: dostawę systemu pomiarowego anemometrii obrazowej PIV 3D wraz z układem sterowania, układami do akwizycji
i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem.
Do wniosku załączam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie stawianych przez

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.


…………………………………………………….

( data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy