Strona główna

Dla postępowania prowadzonego w procedurze otwartej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8a


Pobieranie 226.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar226.19 Kb.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Dla postępowania prowadzonego w procedurze otwartej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8a

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 207.000 euro)
na: dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych i biochemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

I. ZAMAWIAJACY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

REGON: 000001844 NIP: 7770004960

Znak sprawy: 7/DGZ/PU/15 – rodzaj zamówienia : dostawa

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

w sprawach formalnych: Anna Baranowska tel. 61 848 7043; fax 61 848 7043 , e-mail: zampub@up.poznan.pl:

w sprawie przedmiotu zamówienia: mgr Aneta Ignasiak tel. 61 848 6158
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez Wykonawcę własnym transportem na własne ryzyko i koszt . Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2: do niniejszego OWZ Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych odczynników chemicznych będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionego odczynników chemicznych nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy. . Ostateczna wartość zakupionych przez Zamawiającego odczynników chemicznych może być jednak niższa od maksymalnej wartości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy . Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania nie mniej niż 70% wartości umowy brutto zamówionego asortymentu.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert. Ze względu na kontynuację prowadzonych badań naukowych ,które w szczególności precyzują określone środowisko i konkretne aplikacje, ze względów techniczno – technologicznych, które muszą być w 100% kompatybilne z urządzeniami będącymi na stanie naukowych jednostek organizacyjnych oraz dla konieczności zachowania powtarzalności uzyskiwanych wyników, a także wymogów stawianych przez wydawców publikacji naukowych, dopuszcza się wyłącznie produkt oryginalny.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia : od daty zawarcia umowy do 30.11.2017r.


IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia.


VI. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę składa się w formie pisemnej (trwale spięta). Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnym, co do treści z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta i wszystkie załączniki winny być sporządzone w języku polskim.

2. Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2015 r. do godz.: 12.00 w Biurze Zamówień Publicznych pok. 407 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem „Oferta na dostawę specjalistycznych odczynników”

Jeśli Wykonawca przesyła ofertę pocztą kurierską, to Zamawiający wymaga, aby posiadała oznaczenie: „Oferta na dostawę specjalistycznych odczynników”. Oferta nadana w ten sposób musi być dostarczona przez kuriera bezpośrednio do Biura Zamówień Publicznych w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, pokój 407, IV piętro. Inne jednostki organizacyjne Uczelni nie są uprawnione do przyjmowania ofert. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie ofert. Oferty złożone w Biurze Zamówień Publicznych po 28 maja br po godz. 12:00 nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

3. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców przesyłając informację drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w ofercie.VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. W Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

a) cena – 100%

Kryterium cena – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną otrzyma


100 pkt., Każda kolejna oferta otrzyma o 1 punkt mniej .

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisani o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, wówczas Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY .

A. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie danych podanych w załączniku nr 2 Formularz cenowy. Najpierw należy określić cenę jednostkową netto za 1 szt./ opak poszczególnych asortymentów (kolumna nr 6). Wartość netto należy obliczyć (kolumna nr 7) jako iloczyn ilości szt/opak (kolumna nr 5) danego asortymentu i ceny jednostkowej (kolumna nr 6). W kolumnie nr 8 dla każdej pozycji należy określić odpowiedni procent podatku VAT, a następnie obliczyć dla danej pozycji wartość podatku VAT w PLN. Cena brutto (kolumna nr 9) oferty winna być obliczona poprzez dodanie do wartości netto (bez podatku VAT), obliczonej wartości podatku VAT w PLN z kolumny nr 7. Wartości z podsumowania (netto i brutto) należy wpisać w formularz ofertowy oraz - załącznik nr 1

Na cenę jednostkową winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia tj. w szczególności koszty transportu, rozładunku, przeniesienia, i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

B. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

C. Cena jednostkowa oraz cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


VIII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.


IX. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy wg załącznika nr 3
X. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOZENIU OFERTY

Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony, podpisany przez Wykonawcę bądź osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy i opieczętowany (pieczęcią firmową i imienną) Formularz Ofertowy i cenowy zgodny co do treści z Załącznikami : nr 1 i 2.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

 2. Załącznik nr 2– Formularz Cenowy

 3. Załącznik nr 3 – projekt umowy


XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.ZATWIERDZAM
KANCLERZ

mgr inż. Marek Klimecki

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy……………………

…………………………………………

Adres ………………………………….

…………………………………………

Tel/fax…………………………………

e-mail………………. …………………..

Nawiązując do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej UP na : sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych i biochemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1). Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

-netto:……………………………………………………………………………………………

Słownie:…………………………………………………………………………………………

- brutto:…………………………………………………………………………………………

Słownie:…………………………………………………………………………………………

2). Oświadczamy , że w cenie naszej oferty, zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3). Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z OWZ w zakresie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń , oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4).Akceptujemy termin realizacji umowy do 30.11.2017r. dni od daty jej zawarcia .

5). Oświadczamy że zawarty w dokumentacji ogłoszenia projekt umowy , został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6). Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować samodzielnie.

7). Ofertę niniejszą składamy na ……………..kolejno ponumerowanych stronach.

8). Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)…………………………………………..

2)…………………………………………….

3)……………………………………………

4). …………………………………………

…………dnia……………………………., ………………………………. (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2(Pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY


Kolumna
nr 1


kolumna
nr 2


kolumna
nr 3


kolumna
nr 4


kolumna
nr 5


kolumna
nr 6


kolumna
nr 7


kolumna nr 8

kolumna nr 9

L.P.

Nazwa produktu

Referencyjne parametry jakości

Referencyjne parametry jakości

POJEMNOŚĆ(ml)

jednostka miary
szt/o


ILOŚĆ

CENA NETTO
jednostkowa [PLN]


WARTOŚĆ NETTO [PLN]

Wykonawca dla każdej pozycji obowiązkowo wpisuje obowiązującą stawkę podatku VAT w % iw kwocie PLN

WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]

1.

Advantage GC Genomic LA Polymerase Mix

Biocom

639153

200rekacji

op.

1

2.

Advantage Genomic LA Polymerase Mix

Biocom

639152

100 reakcji

op

2

3.

Taśmy do drukarek BMP21

BRADY

5-W M21-375-59T

1 rolka

op

2

4.

Taśmy do drukarek BMP21

BRADY

M21-500-595-WT

1 rolka

op

2

5.

Taśmy do drukarek BMP21

BRADY

M21-375-499

1 rolka

op

2

6.

Agarose

Bioshop

AGA001

1 kg

op

3

7.

TRIS (Base), Ultra Pure

Bioshop

TRS001

5 KG

op

1

8.

EDTA

Bioshop

EDT001

1 KG

op

1

9.

PBS

BIOSHOP

PBS404

200T

op

2

10.

BIO-VIEW RedW

Bioshop

EBW001

1 ML

op

1

11.

BIO-VIEW RedR

Bioshop

EBW001

1 ML

op

1

12.

BIO-VIEW RedG

Bioshop

EBW001

1 ML

op

1

13.

TRIS BORATE EDTA BUFFER (TBE) 10X Pack (Powder)

Bioshop

TBE101.105

5PK

op

2
14.

PHENOL:CHLOROFORM: ISOAMYL ALCOHOL

Bioshop

PHE512.400

400 ML

op

4

15.

Agar standardowy dla mikrobiologii, granulat

Merck 101621

101621

500g

op

2

16.

Chloroform

POCH

234431116

1 l

op

5

17.

2-Propanol

Poch 751500111

751500111

1 l

op

10

18.

ENZYMY RESTRYKCYJNE (RÓŻNE)

FERMENTAS

XXXXXX

1 OP

op

10

19.

Midori Green DNA Stain

GENETICS NIPPON

MG02

1 ML

op

5

20.

ALKOHOL ETYLOWY

HONEYWELL

396420113

1 L

op

20

21.

PE- anti-human HLA-E Antibody

BioLegend

342604

100 reakcji

op

3

22.

Trypsyna 0,25%

Biomed Lublin

2002-251

50 ml/op

op

20

23.

Płyn Hanksa

Biomed Lublin

2001-201

100 ml/op

op

20

24.

Płyn Parkera

Biomed Lublin

3005-501

100 ml/op

 op

20

25.

DreamFect Gold

OZ BIOSCIENCES

DG81000

1ml

op

2

26.

Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA, ACS, ODCZ. FP

POCH

520860119

5dm3

op

2

27.

PE anti-human CD141 (Thrombomodulin) Antibody

BioLegend

344104

100 reakcji

op

2

28.

FITC anti-human CD47 Antibody

BioLegend

323106

100 reakcji

op

2

29.

FITC anti-human CD55 Antibody

BioLegend

311306

100 reakcji

op

2

30.

Rubber Cement, Fixogum- klej do preparatów

INTIMEX

LK-071A

tuba 125 ml

op

2

31.

VECTASHIELD Mounting Medium with DAPI

Vector Labs

H-1200

10 ml

op

2

32.

Trilux

Bionovo

B-0114

5l

op

5

33.

Trilux

Bionovo

B-0113

1l

op

10
34.

Aerodesin 2000

Medlab

D-DAER/9736

1l

op

10

35.

Aerodesin 2000

Medlab

D-DAE5/9736

5l

op

4

36.

Surfanios Lemon Fresh

Medlab

APO-SURF-MD-1L

op.

op

5

37.Sterisol liquid soap

Medlab

F-MS-SOAP 700/7811

op.

op

30

38.

Sterisol Skin Cream

Medlab

F-PS-KREM 700/7343

szt.

op

10
39

Sterisol Skin Lotion

Medlab

F-PS-LOTION 700/7359

szt.

op

10


1) Łącznie wartość netto(zsumowanie pozycji z kolumny nr 7) …………………………………………………………………..PLN
2) Łącznie wartość brutto (zsumowanie pozycji z kolumny nr 9) …………………………………………………………………PLN
Wartości z poz. 1 ,2 należy wpisać do formularza ofertowego załącznik nr 1

……………….., dnia………………. ……………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PROJEKT UMOWYUMOWA Nr ……/ DGZ / 2015

zawarta w dniu ………….. roku

pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,

przy ul. Wojska Polskiego 28,

60 – 637 Poznań

REGON: 000001844, NIP: 777 00 04 960

reprezentowaną przez:Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Jana Pikula prof. zw.

przy kontrasygnacie Kwestora………….

zwaną dalej - „Zamawiającym”
a firmą:

……………………………………………………………………………………… NIP …………………………Regon …………………….

zwaną w dalszej części umowy – „Wykonawcą”
numer sprawy: ……./DGZ/15 godnie z art. 4 pkt. 8A, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1473 ze zm.) nie stosuje się do niniejszego zamówienia.

§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, realizowanych przez Wykonawcę własnym transportem, bądź kurierem na własne ryzyko i koszt do Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

 2. Sukcesywne, częściowe dostawy przedmiotu zamówienia ,realizowane będą na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem. Zamówienia na sukcesywne dostawy realizowane będą przez okres trwania umowy, lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia jej całkowitej wartości o której mowa w §2 ust .1 umowy.

 3. Zamówienia dokonano w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego ogłoszonego na BIP UP.

 4. Wykaz specjalistycznych odczynników chemicznych objętych postępowaniem i ich cen będący ofertą Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.

 5. Oferta Wykonawcy oraz zapisy zapytania ofertowego stanowią załącznik i integralną część niniejszej umowy.

§ 2

 1. Łączna wartość specjalistycznych odczynników chemicznych wymienionych w załączniku nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.1 wynosi:

Netto: ……………….. PLN

Słownie: ……………………………………………..00/100

brutto: ……………….. PLN

słownie: ……………………………………………00/100

i jest ze zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz stanowi maksymalną łączną cenę zamówienia dokonanego na podstawie niniejszej umowy. 1. W czasie trwania umowy obowiązywać będą ceny poszczególnych artykułów według złożonej przez Wykonawcę oferty .W czasie trwania umowy ceny nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości i asortymentu zamawianych odczynników chemicznych. Zmniejszenie nie może przekraczać 70% całkowitej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.

 4. Ubezpieczenie, transport, akcyza, opakowanie i znakowanie zawarte są w cenie przedmiotu umowy. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania specjalistycznych odczynników chemicznych, Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający wymaga, aby każdorazowe dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych , określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, odbywały się w dni powszednie tygodnia w godzinach od 900 do 1400.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) samodzielnej dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych , na wskazany adres, przy czym jej koszt należy wliczyć w łączną wartość oferowanych artykułów,

b) powiadomienia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną) odbiorców o dostawie co najmniej 24 godziny wcześniej. 1. Zamówienia będą zawierać:

a) wykaz pozycji – przedmiotowo oraz ilościowo określonych,

b) adres odbiorcy,

c) nazwisko i telefon osoby upoważnionej do odbioru dostawy.


§ 4


 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar oryginalny, pełnowartościowy z właściwym terminem ważności, opakowany i przechowywany w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo podczas transportu oraz oznakowany zgodną z obowiązującymi przepisami etykietą.

 2. Stwierdzenie jakichkolwiek braków ilościowych lub uszkodzeń towaru będzie odnotowane w specjalnie sporządzonym protokole wg. załącznika nr 2 do umowy, przesłanym Wykonawcy do korekty należności wymienionej w fakturze dostawy. Reklamacja ilościowa będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego.

 3. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane po otrzymaniu towaru wraz z dokładnym opisem powstałej nieprawidłowości oraz informacjami dotyczącymi daty dostawy, numeru partii i daty ważności towaru. Przesyłka z reklamowanym towarem będzie dostarczona do Wykonawcy na jego koszt. Reklamacja jakościowa zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia jej u Wykonawcy z uwzględnieniem treści protokołu wg. załącznika nr 2 do umowy.

 4. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający otrzyma bezpłatnie taki sam produkt, a koszty przesyłki pokryje Dostawca.

 5. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych każdej dostawy w terminach:
  a) ilościowej – w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia odbioru,
  b) jakościowej – w okresie ważności każdego towaru.

§ 5

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych , wg faktur Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Fakturę należy wystawić na:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-624 Poznańnatomiast dostawa na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Biochemii i Biotechnologii

dr Joanna Zeyland

ul. Dojazd 11, 60-637 Poznań
§ 6
Wykonawca nie będzie pobierał kaucji, od opakowań środków niebezpiecznych dostarczanych Zamawiającemu w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki na zasadzie, o której mowa w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.), na podstawie oświadczenia Zamawiającego, jako końcowego użytkownika.
§ 7

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu każdorazowo, karty charakterystyki, certyfikaty i atesty na zamawiane artykuły stanowiące przedmiot umowy.


§ 8
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej umowy.

 1. Za zwłokę w dostarczeniu jednostkowego zamówienia w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto tego zamówienia, jednak nie mniej niż 50 PLN za każdy dzień zwłoki.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 3. Z tytułu nie należytego wykonania zamówienia w zakresie przedmiotu umowy , które nie spełnia wymagań określonych w zamówieniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto danego zamówienia, jednak nie mniej niż 50 PLN

 4. Zapłacenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.§ 9


 1. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30.11.2017r..

 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany w treści umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub są następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego..

 2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

UMOWA NR ………./DGZ/2015


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

(Pieczątka jednostki organizacyjnej UP)

Poznań, dnia…………………………………..


PROTOKÓŁ REKLAMACJI

 1. Opis reklamowanego przedmiotu -……………………………………………

…………………………..………………...…………………………………..………………………………..……………………………..………………...…………………………………………………………………………………

- nr zamówienia /faktury -………………………………………………………………………………..

- nr katalogowy/producent - ……………………………………………………………………………

- nr seryjny/ data ważności -…………………………………………………………………………….

- pozostałe informacje

np. opis sytuacyjny itp. - ………………………………………………………… 1. Przedmiot reklamacji - ……………………………………………………………………………..

(nazwa produktu,

części urządzenia …………………………………………………………………………………………………….

ewentualne niezgodności) ………………………………………………………………………………


 1. Skrócony opis problemu*

(reklamacja ilościowa, jakościowa,inna..)…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*w przypadku reklamacji jakościowych, szerszy opis problemu załączyć na dodatkowej stronie

……………………………………………………………….

(pieczątka i podpis)str.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość